Euroopa Regioonide Komitee uudiskiri 15.01.2021

 

  1. Intervjuu Sevilla linnapeaga Leipzigi harta uuendamise teemal

Regioonide Komitee ENVE komisjoni ja Green Deal Going Local töögrupi esimees Juan Espadas (ES / PES), Sevilla linnapea vastas intervjuus küsimustele uue Leipzigi harta kohta, mis on põhimõtete kogum Euroopa linnade juhtimiseks. Uus harta annab suuna suurema jätkusuutlikkuse, suurema vastupidavuse ja laiema kaasatusega Euroopa poole.  Regioonide Komitee arvamus Leipzigi harta uuendamise kohta võeti vastu 2020. aasta oktoobri täiskogu istungjärgul. COVID-19 pandeemia tõstis esile vajaduse arendada linnades uut töökorraldust. Need soovitused on kooskõlas ka Pariisi kokkuleppe eesmärkidega ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kestliku  arengu eesmärkide (SDG) rakendamisega.

Küsimus: Kas teie arvamus säästvate Euroopa linnade Leipzigi harta uuendamise kohta on COVID-19 järgsel ajajärgul ja taastamiskava raames linnadele uute arengustrateegiate väljatöötamisel oluline?

Juan Espadas: „ Nii Saksamaa valitsus, kes oli ELi Nõukogu eesistujariik 2020. aasta teisel poolel, kui ka Euroopa Regioonide Komitee on uue Leipzigi hartaga tegelenud juba ammu enne COVID-19 kriisi. Poliitikutena peame tagama, et muudame selle kohutava kriisi võimaluseks oma kodanike elukvaliteedi parandamiseks. Viimastel aastatel oleme oluliste rahvusvaheliste lepingute kaudu parandanud kliimamuutustega võitlemise kollektiivseid strateegiaid - detsembris 2020 tähistati Pariisi kliimakokkuleppe 5. aastapäeva. Uus Leipzigi harta rõhutab linnade vajadusi uues globaalses mõõtmes. Linnad on muutuste mootor jätkusuutlikuma ja tervislikuma maailma saavutamiseks. Nüüd, kui oleme kokku leppinud ELi uue pikaajalise eelarve ja COVID-19 taastamiskava osas, mõistame ka Leipzigi harta tähtsust."

Küsimus: „Kas teie arvates on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused piisavalt kaasatud ELi järgmise põlvkonna taastamiskava rakendamisse? Kas piirkondadele ja linnadele säästvate linnade arendamiseks eraldatud rahalised vahendid on piisavad rohelise ja digitaalse ülemineku rakendamiseks Euroopas kedagi maha jätmata?"

Juan Espada: „Peame tunnistama, et igal ELi liikmesriigil on oma haldussüsteem. Järelikult on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise analüüsimine mistahes ELi poliitikavaldkonnas üsna keeruline ülesanne. Kahtlemata on Euroopa Regioonide Komitee foorum, mis vahendab linnade ja piirkondade osalemist ELi poliitikakujundamises. Taastamiskavade ja esmatähtsate investeeringute kavandamise keskmes peavad olema kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. 2020. aasta alguses pani Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen paika oma prioriteedid, asetades kõige kõrgemale Euroopa rohelise kokkuleppe - ELi uue kasvustrateegia, mille eesmärk on saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Kõik ELi poliitikad peavad olema kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtete ja eesmärkidega. Tulevik on roheline, või meil ei ole üldse tulevikku. Linnadel on selle eesmärgi saavutamisel keskne roll."

Pikemalt siin

  1. Platvormi Living-in.eu käivitamine Euroopa digitaalse ülemineku eesmärgil

Platvorm Living-in.eu loob tingimused projektidel põhinevatele digitaalsetele lahendustele. See on alt üles liikumine, mille eesmärk on 2025. aastaks mõjutada positiivselt vähemalt 300 miljoni Euroopa kodaniku elukvaliteeti. Platvormi lõid üheskoos  Eurocities, Open & Agile Smart Cities (OASC), European Living Labs Network (ENoLL) ning seda toetavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee. Platvorm võimaldab linnadel ja piirkondadel digitaalsete lahenduste abil ühiskondlike probleemide lahendamiseks koostööd teha. Ikooniliste projektide, näiteks Urban Digital Twins, Citizen Card ja Urban Data Platforms kaudu saavad linnad ja piirkonnad lahendusi kohalikul tasandil arendada ja rakendada.

Liikumine sündis aasta tagasi, kui Soome 2019. aasta Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tulemusena käivitati deklaratsioon Join, Boost, Sustain. Liikumine toetab ambitsioone saada Euroopa Liiduks, mis püüab enamat, keskendudes suurtele piiriülestele rakendustele ja väljakutsetele. Platvormi kaudu luuakse tingimused, mis aitavad linnadel ja piirkondadel kiiresti laieneda, tuginedes ühistele põhimõtetele, tehnoloogiatele ja standarditele.  Living-in.eu

Pikemalt siin

  1. Mure struktureeritud piirkondliku mõõtme puudumise pärast Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kokkuleppes

Euroopa Liidu kohalikud ja piirkondlikud poliitikud väljendasid pärast ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimist küll teatud rahulolutunnet, kuid seda koos  ettevaatlikkuse ja murega. Nii ELi kui ka Ühendkuningriigi poliitikud rõhutasid soovi luua pärast kokkulepet uusi sidemeid, sest kokkulepe lõpetas paljud regioonidevahelised programmid. Samuti ei nähta piirkondadele ette kokkuleppe jälgimist ja arendamist. Euroopa Regioonide Komitees loodud Ühendkuningriigi kontaktgrupi koosolekul 11. jaanuaril väljendasid EL-i poliitikud muret mitmes valdkonnas:  pikaajaline mõju ELi kalanduskogukondadele, keskkonnastandardite langetamine Ühendkuningriigis ja andmekaitse. „On oodata paljude praktiliste ja poliitiliste probleemide esilekerkimist," ütles koosolekul 11. jaanuaril regioonide komitee ja Ühendkuningriigi kontaktgrupi esimees Loïg Chesnais-Girard (FR/PES).

Pikemalt siin

  1. COVID-19 kriisi mõju piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele: Regioonide Komitee ja OECD ühise uuringu peamised järeldused

Ava dokument siin

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis