15.02.2006 Tallinn

30.08.19

15. veebruaril 2006 toimus Tallinnas Linnade Liidu üldkoosolek (Linnade Päev).

Tallinn, Viru Konverentsikeskus, 15. veebruar 2006

 

Ajakava:

 

14:30-15:00 Esindajate registreerimine

15:00-15:20 Linnade Päeva rakendamine

15:20-15:50 ELL tegevusperioodi 2003-2005 aruande kinnitamine

15:50-16:30 ELL tegevussuundade kinnitamine aastateks 2006-2009

16:30-16:45 Ühtse üleriigilise omavalitsusliidu loomise perspektiiv

16:45-17:00 Liikmemaksu määrade aluste kinnitamine

17:00-17:30 Roheline linn, roheline pealinn

17:30-17:45 Vaba mikrofon

17:45 Linnade Päeva lõpetamine

Tegevussuunad 2003-2005

I Omavalitsuste tulubaasi ümberkujundamine

 - Viia lõpule üksikisiku tulumaksu jaotamine riiklikuks ja kohalikuks tulumaksuks. Taotleda riigi poolt antud maksuvabastuste ja –soodustuste kaotamist kohalikele omavalitsustele laekuvalt tulumaksult.

 - Taotleda uue "Kohalike maksude seaduse" väljatöötamist.

 - Tõsta tasandusfondi mahu arvelt kohalike omavalitsuste maksubaasi.

 - Taotleda amortisatsioonieraldiste lülitamist omavalitsuste tulubaasi alates 2004. aastast.

 - Kohalikele omavalitsustele stabiilsete teehoiuvahendite tagamiseks valmistada ette "Teeseaduse muutmise seadus".

 - Analüüsida kehtivate arvestuslike õpilaskoha koefitsientide mõju hariduskulude jaotusel valdade ja linnade vahel, arvesse võttes õpilaste arvu kõikumist erinevates kooliastmetes ja eriõppeklassides.

II Kohalike omavalitsuste õiguslik kaitse, ettepanekud õigusaktide muutmiseks, õigusaktide väljatöötamine

 - Analüüsida ettevalmistavate õigusaktide mõju kohalike omavalitsuste tegevusele ning rakendada vajadusel "Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusega" antud seaduslikku õigust oma liikmete ühiste huvide kaitsmisel.

 - Analüüsida ja vajadusel esitada ettepanekud "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse", "Koolieelsete lasteasutuste seaduse" ja "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ning teiste õigusakte muutmiseks seoses kohalike omavalitsusüksuste seotusega palgaläbirääkimistega.

 - Ettepanekud "Maareformi seaduse" muutmiseks eesmärgiga anda linnades maa, mis on vajalik linna arenguks, munitsipaalomandisse.

 - Osaleda uue "Kohaliku omavalitsuse seaduse" väljatöötamisel.

 - Töötada ELL liikmetega ühiselt välja kohalike omavalitsuste poolt kehtestatavate õigusaktide näidisprojekte.

III Kohalike omavalitsuste informeerituse tagamine

 - Kohalike omavalitsuste infobaasi pidamine ja loomine.

 - Abi EL struktuurfondide vahendite taotlemisel ja kasutamisel.

IV Koostöö- ja teabevahetusvõrgustike arendamine

 - Edendada koostöövõrgustikke "Tervislikud linnad" ja "IMPROVE" (Koostöövõrgustik arusaamise süvendamiseks EL keskkonnapoliitikatest, strateegiatest ja tegevuskavadest, eesmärgiga kaasa aidata Euroopa Liiduga liitumisele ja säästva arengu põhimõtete rakendamisele).

 - Arendada teabevahetust ja koostööd erialaliitude, ühingute ja seltsidega nii Eestis kui välismaal eesmärgiga parendada elukeskkonna kvaliteeti ja oskusi ning võimalusi selle seireks kohalikes omavalitsustes.

V Välissuhted

Aastatel 2003-2005 toimuvad Eesti Linnade Liidu välissuhtluses väga olulised muudatused, mis on tingitud Eesti tõenäolisest ühinemisest Euroopa Liiduga:

a. võrdväärse partnerina teiste liikmesriikide omavalitsusliitudega on Eesti Linnade Liit kohustatud osalema Euroopa rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides ja töögruppides, et mõjutada otsuste vastuvõtmise protsesse ja olla kursis toimuvaga;

b. tunduvalt suurenevad rahalised kulutused, sest ülalpeetavast on saanud võrdväärne partner;

c. koostöö laieneb kolmandatele riikidele, sest selleks tööks eraldatakse kuni 1% siseriiklikust koguproduktist.

Välissuhtlus jätkub samades valdkondades, kuid uuel tasandil.

A. Osalemine rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides

 - Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongress (CLRAE)

 - Euroopa Liidu Regioonide Komitee (COR)

 - Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), s.h juhtkomitee, keskkonnakomitee, transpordikomitee, välissuhtlejate võrgustik, avaliku hanke võrgustik, tööhõive võrgustik, twinning, naisõiguse võrgustik

 - Läänemere Riikide Subregionaalne koostöö (BSSSC)

 - Läänemere Linnade Liit (UBC)

 - IULA/UTO liit

B. Kahepoolne koostöö rahvuslike omavalitsusliitudega

Koostöö eesmärgiks on olla kursis kohaliku omavalitsuse olukorra ja arengutega teistes maades ning edendada omavalitsusüksuste omavahelist partnerlust. Seni on koostööd tehtud Norra Omavalitsuste Liidu (Kommunenes Sentralforbund – KS), Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Kuntaliitto – KL), Rootsi Omavalitsusliidu (Svenska Kommunförbundet), Flandria Linnade ja Valdade Liidu (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – VVSG), Taani Omavalitsusliidu (Local Government Denmark – LGD), Hollandi Omavalitsusliidu (VNG), Poola Linnade Liidu (Zwiazek Miast Polskich), Ukraina Linnade Liidu, Läti Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu, Leedu Kohalike Omavalitsuste Liiduga (Lietuvos Savivaldybiu Asociacija).

C. Rahvusvahelised koostöövõrgud ja – programmid

 - Põhjamaade omavalitsusliitude võrgustik

 - Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kohalike omavalitsuste võrgustik (CEEC-Local Government Network – LOGON).

D. Koostöö uute kandidaatriikide- ja kolmandate riikidega pärast Euroopa Liiduga liitumist

E. Eesti Linnade Liidu liikmeslinnade välissuhtlejate võrgustiku loomine


Linnade Päeva (15.02.06) protokoll

15. veebruar 2006, Tallinn, Viru konverentsikeskus Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00

Koosoleku juhataja: Margus Lepik Protokollija: Inga Köster

Osales 106 üldkoosoleku liiget või nende asendajat. Puudus 36 üldkoosoleku liiget või nende asendajat (registreerimislehed lisatud).

Koosoleku juhataja Margus Lepik tutvustas volikogu koosolekul valitud uusi juhatuse liikmeid ning tänas eelmist juhatuse koosseisu, eesotsas senise esimehe Jaanus Tamkiviga, tehtud töö eest.

Koosoleku       juhataja       esitas       kinnitamiseks       üldkoosoleku       päevakorra       eelnõu. Täiendusettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI   (106    poolt,    vastu    ja    erapooletuid    ei    olnud)    kinnitada    järgmine PÄEVAKORD:

1. Linnade Päeva rakendamine

2. ELL tegevusperioodi 2003-2005 aruande kinnitamine

3. ELL tegevussuundade kinnitamine aastateks 2006-2009

4. Ühtse üleriigilise omavalitsusliidu loomise perspektiiv

5. Liikmemaksu määrade aluste kinnitamine

6. Roheline linn, roheline pealinn.

7. Vaba mikrofon

8. Linnade Päeva lõpetamine

Päevakorrapunkt 1

Linnade Päeva rakendamine

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku rakendada üldkoosoleku läbiviimiseks töökomisjonid:

OTSUSTATI (106 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) moodustada komisjonid järgmises koosseisus:

Sekretariaat koosseisus: Kaidi Roots ja Inga Köster (ELL büroo töötajad)

Mandaatkomisjon koosseisus: Mart Järvik (Järvakandi vallavanem), Urmas Aava (Häädemeeste vallavanem) ja Agu Kabrits (Tõrva linnapea).

Häältelugemiskomisjon koosseisus: Vallo Reimaa (Jõhvi Vallavolikogu esimees) ning ELL büroo töötajad – Toivo Riimaa, Irja Alakivi, Peep Kirsima ja Tiit Kirss

Redaktsioonikomisjon koosseisus: Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu esimees), Teet Kallasvee (Haapsalu linnapea), Kersti Sarapuu (Paide linnapea), Aare Heinvee (Rapla vallavanem) ja Toomas Sepp (Tallinna linnasekretär).

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku reglement, andes tegevusaruande, tegevussuundade ja rohelise pealinna ettekanneteks aega kuni 30 minutit, muudeks ettekanneteks kuni 15 minutit ning sõnavõttudeks kuni 5 minutit.

OTSUSTATI (106 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada üldkoosoleku reglement.

Koosoleku juhataja palus, et osalejad esitaksid üldkoosoleku otsuste eelnõude osas parandus- ja täiendusettepanekud kirjalikult sekretariaati koheselt vastava päevakorrapunkti lõppedes.

Sõna sai mandaatkomisjoni esimees, kes luges ette mandaatkomisjoni protokolli (lisatud) osalejate registreerumise osas.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kuulata järjest ära päevakorrapunktide 2 ja 3 ettekanded ning nende lõppedes võtta vastu asjakohased otsused.

Päevakorrapunkt 2

ELL tegevusperioodi 2003-2005 aruande kinnitamine

Ettekandega esines ELL juhatuse esimees ajavahemikus 23.11.2000 – 15.02.2006, Jaanus Tamkivi (ettekanne lisatud).

Linnade Liidu tegevussuunad on kujunenud lähtudes liidu liikmete ettepanekutest, ELL üldkoosoleku (Linnade Päeva), ELL volikogu ja ELL juhatuse otsustest.

Iga-aastase tegevuskava täitmise kohta on koostatud vastava majandusaasta aruande osana tegevusaruanne, mis kinnitatakse ELL volikogu poolt.

ELL eelmise valimisperioodi tegevussuunad aastateks 2003-2005 kinnitati Linnade Päeva poolt 24. jaanuaril 2003 Viljandis.

Ehkki selle aja jooksul oleme palju saavutanud, ei ole kindlasti saavutatud päris kõiki eesmärke, mis 2003.aastal seati. Näiteks kasvõi maareformi osas, omavalitsuste tulubaasi tugevdamise ja investeerimisvõime osas. Eesmärgid eelolevaks valimisperioodiks seatakse juba uue koosseisu poolt. Ettekandja tegi ettepaneku tegevusperioodi aruanne kinnitada.

Päevakorrapunkt 3

ELL tegevussuundade kinnitamine aastateks 2006-2009 Ettekandega esines ELL asedirektor Orm Valtson.

ELL tegevussuundade 2006-2009 eelnõu on olnud arutusel juhatuse koosolekutel. Käesolevas eelnõu versioonis on arvestatud nii juhatuse koosolekutel tehtud täiendus/parandusettepanekutega kui Tallinna linna poolt 8. veebruaril 2006 esitatud kirjalike ettepanekutega (lisatud). Ettekandja tegi ettepaneku tegevussuunad kinnitada.


Päevakorrapunktide 2 ja 3 osas sekretariaati kirjalikke parandusettepanekuid ei esitatud. Tallinna linna esindaja poolt esitati suuliselt täiendavad ettepanekud tegevussuundade osas redaktsioonikomisjonile.

Koosoleku juhataja palus redaktsioonikomisjonil ettepanekud läbi arutada ja kuulutas selleks välja 15. minutilise vaheaja.

Vaheaja lõppedes pani koosoleku juhataja hääletusele ELL tegevusperioodi aruande 2003-2005 ja ELL tegevussuunad 2006-2009 kinnitamise.

 

OTSUSTATI (poolt 76, vastu ja erapooletuid ei olnud):

1. Kinnitada Eesti Linnade Liidu 2003-2005 tegevusperioodi aruanne.

2. Kinnitada Eesti Linnade Liidu tegevussuunad aastateks 2006-2009.

Vastavad otsused vormistatakse Linnade Päeva otsusena nr 1 (lisatud).

Päevakorrapunkt 4

Ühtse üleriigilise omavalitsusliidu loomise perspektiiv Kuulati Jaanus Tamkivi ettekannet (lisatud).

Ühtse üleriigilise liidu teema üle on arutlused toimunud alates üheksakümnendate aastate algusest, kuid kuna idee ei ole siiani leidnud kõigi omavalitsuste poolset toetust, on täna jätkuvalt kaks toimivat üleriigilist omavalitsusliitu.

Ühtse liidu temaatika tõstis 2005. aastal uuesti päevakorda EMOL, millele ELL volikogu ülesandel järgnesid ELL ja EMOLi büroode vahelised konsultatsioonid vaagimaks ühtse liidu loomise plusse ja miinuseid. Kõige keerulisem on lahenduste leidmine liikmete esindatuse küsimusele liidu juhtorganites ning liikmemaksude süsteemi ühtlustamine.


OTSUSTATI (poolt 68, vastu ja erapooletuid ei olnud):

Esitada ühtse üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu perspektiivi küsimus omavalitsustele arutamiseks ja ettepanekute esitamiseks.

Päevakorrapunkt 5

Liikmemaksu määrade aluste kinnitamine

Kuulati ELL nõuniku Tiit Kirsi ettekannet.

ELL liikmemaksu arvestamise aluseks olev valem hakkas kehtima aastast 2001. Liikmemaksu summa kasv on seotud tulubaasi kasvuga. Liikmemaksu kasv on piiratud 10%-ga, st konkreetse aasta liikmemaksu summa ei saa olla eelmise aasta summast üle 10% suurem. Tulubaasi üle 10%-se kasvu korral liikmemaksu summa ei kasva rohkem kui 10%.

Peale ettekande kuulamist esitati Tallinna poolt ettepanek täiendada liikmemaksu aluseid liikmemaksu kasvu piirsummaga ja muuta liikmemaksu arvestamise kehtivate põhimõtete sõnastust järgmiselt: "Aastane liikmemaksu suurus määratakse kroonides arvestusega 1,3 ‰ eelmisel aastal liidu liikme eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu ja toetusfondi summalt, kuid mitte rohkem kui 10% või 100 000 krooni üle eelmise aasta liikmemaksu summa ja mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa."

Koosoleku juhataja pani parandusettepaneku hääletusele.

Hääletuse tulemused olid järgmised: 28 poolt, vastu 19 ja erapooletuid 4. Tulenevalt ELL põhikirjast peab liikmemaksu määramise aluste küsimuse otsustamisel hääletama otsuse poolt rohkem kui pool liikmete esindajate üldarvust. Vajaliku hulga poolthäälte puudumise tõttu parandusettepanekut vastu ei võetud.

Päevakorrapunkt 6

Roheline linn, roheline pealinn

Kuulati Tallinna linnapea Jüri Ratase ettekannet.

Jüri Ratase ettepanek on seada sisse Euroopa Rohelise pealinna tiitel või vastav auhind, mille saaks igal aastal Euroopas keskkonnahoiu alal kõige enam silmapaistnud pealinn.

Linnapea sõnul on kavas välja töötada Rohelise pealinna statuut. Rohelise pealinna staatuse saanud linnal on võimalus keskkonnakaitseliste tegevustega parandada oma rahvusvahelist mainet, olles oma tegevusega keskkonnasäästlike projektide algatajaks. Tallinn soovib luua Rohelise pealinna idee uue traditsiooni, mis väärtustab keskkonnahoiu alaseid projekte ja tunnustab linnade poolt tehtavaid pingutusi harmoonilise linnakeskkonna loomisel. Pöördumine Euroopa Komisjoni poole vastava tiitli sisseseadmiseks paneb eelkõige Tallinna keskkonnahoiu alasele tegevusele kõrgendatud nõudmised ja kohustused.

Jüri Ratas palus koosolekul osalejatel avaldada oma toetust idee kohta ja edastada oma ettepanekud Tallinna linnale.

 

OTSUSTATI (poolt 59, vastu ja erapooletuid ei olnud):

Toetada Tallinna linna algatust Euroopa rohelise pealinna tiitli sisseseadmiseks. Vastava otsus vormistatakse Linnade Päeva otsusena nr 2.

Päevakorrapunkt 7

Vaba mikrofon

Soovijaid vaba mikrofoni kasutamiseks ei olnud.

Päevakorrapunkt 8

Linnade Päeva lõpetamine

Koosoleku juhataja tänas osalejaid ja kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Margus Lepik
Koosoleku juhataja

Inga Köster
Protokollija
 

Protokolli lisad:

1. Linnade Päeva registreerimislehed – 10 lehel

2. Mandaatkomisjoni protokoll – 1 lehel

3. Jaanus Tamkivi ettekanne – ELL tegevusperioodi 2003-2005 aruanne – 11 lehel

4. Jaanus Tamkivi ettekanne – Ühtse üleriigilise omavalitsusliidu loomise perspektiiv – 12 lehel

5. Tallinna Linnavalitsuse kiri ettepanekutega ELL 2006-2009 tegevussuundade eelnõu projektile – 2 lehel

6. Tallinna Linnavalitsuse kiri ELL liikmemaksu arvestuspõhimõtetest – 1 lehel

7. Linnade Päeva otsus nr 1 – 1 lehel

8. Linnade Päeva otsus nr 2 – 1 lehel

9. Linnade Päeva kinnitatud tegevusperioodi 2003-2005 aruanne – 18 lehel

10. Linnade Päeva kinnitatud tegevussuunad aastateks 2006-2009 – 5 lehel

11. Linnade Päeva töömaterjalid – 30 lehel

ELL-i tegevussuunad aastateks 2006–2009

Ühtse üleriigilise omavalitsusliidu perspektiiv

Linnade Liidu juhatuse esimeheks valiti Valga linnapea
http://portaal.ell.ee/7429

Linnade ja Valdade Päevade 2006 eelteade
http://portaal.ell.ee/7424