15.02.2021 - Maapiirkondade tegevuskava poliitikaraamistikuks!

Tere,

Euroopa Regioonide Komitee annab teada:

Maapiirkondade arenguvisiooni kujundamise vajadust on rõhutatud Euroopa Komisjoni president Von der Leyeni poliitilistes suunistes ning asepresidentidele saadetud volikirjades (volinik Suica - demokraatia ja demograafia, volinik Ferreira - ühtekuuluvus ja reformid, volinik Wojciechowski - põllumajandus).  7. septembril 2020 käivitas Euroopa Komisjon avaliku arutelu oma maapiirkondade pikaajalise visiooni algatuse üle. Eesmärk oli koguda arvamusi maapiirkondade praegustest võimalustest ja väljakutsetest, nende konkreetsetest püüdlustest ja kõige lõpuks ka nende saavutamiseks vajalikest tegevustest. See avalik arutelu peaks olema esimene samm Euroopa Komisjoni selleteemalise teatise poole, mis avaldatakse 2021. aasta keskel. Lähemalt teatisest siin

Europarlamendi liikmete ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhtide ühine seisukoht on: "Maapiirkondade tegevuskava tuleks muuta konkreetseks poliitikaraamistikuks ja see peaks kajastuma majanduse elavdamise kavades."

Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni liikmed ja nende kolleegid Europarlamendi põllumajanduskomisjonist arutasid üheskoos võimalusi maapiirkondade taastumise edendamiseks, mis aitaksid piirkondadel ette valmistada tulevast ühist põllumajanduspoliitikat ja seda hallata. Parlamendi ja Regioonide Komitee  liikmed nõustusid, et ELi tulevane maaelu arengu poliitika peab olema ambitsioonikam ja sisaldama konkreetset poliitikaraamistikku, mida jälgitakse ja hinnatakse korrapaäraselt.

Ulrika Landergren (SE / Renew Europe), Euroopa Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) esimees kommenteeris: "Vaatamata taastamiskavast saadavale 7,5 miljardile eurole maaelu arenguks, langeb maaelu arengu eelarve peaaegu 8% võrreldes programmiperioodiga 2014–2020.  Seetõttu peame neid piiratud ressursse tõhusamalt kasutama. Kui Euroopa poliitika ei põhine piirkondadel ja kui nendele aladele ei eraldata piisavalt ressursse, ei saavuta me oodatud tulemusi."

Regioonide Komitee raportöör lisas: "Territoriaalse ühtekuuluvuse ning maapiirkondade ja linnade tasakaalu nimel on oluline tagada, et järgitakse kolme tunutd nn E-põhimõtet:

• maapiirkondade ja linnapiirkondade samaväärne elatustase, mis peaks olema kõigi Euroopa poliitikate aluspõhimõte;

• kõigile võrdsed õigused, olenemata sellest, kas nad elavad linnades või maapiirkondades (vt põhiõiguste harta);

• piirkondade vahendite võrdsus, arvesse võttes maapiirkondade erivajadusi.

Arutelul toodi välja maapiirkondade ees seisvad probleemid nagu avalike teenuste, transpordiühenduste ja tervishoiuteenuste juurdepääs infrastruktuuridele, Interneti ja haridusteenuste ebapiisavus. Samuti tõsteti esile kasvavat lõhet maa- ja linnapiirkondade vahel ning toetuse puudumist põllumajandust alustavatele noortele ja ühtekuuluvuspoliitika ühtsuse puudumist ÜPP maaelu arengupoliitikas.

Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni liikmed ning Regioonide Komitee on seisukohal, et praegune pandeemiaolukord annab võimaluse rõhutada, et kõigis ELi poliitikates pöörataks tähelepanu ka maaelu arengule ning et piirkondi ja linnu ei jäetaks COVID-järgsete taastamiskavade koostamisest välja. Taastamiskavade rahalised vahendid tuleks maapiirkondade huvides esmajärjekorras kasutusele võtta.

COVID 19 kriisist toibumine maapiirkondades on võimalik ainult siis, kui piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused on kaasatud riiklike taastamiskavade koostamisse kooskõlas rohelise kokkuleppega, sest see toetaks põllumajanduse kõrval ka maapiirkondade majandust.

Piirkondlik ja kohalik baromeeter, mille koostas Euroopa Regioonide Komitee 2020. aasta oktoobris, näitab, et 33% ELi kodanikest soovib piirkondade ja linnade suuremat mõju ELi põllumajanduse ja maaelu poliitikale. Suurenev maapiirkondade ja linnade lõhe kujutab endast ka selget ohtu ELi ühtekuuluvusele.

Pressiteade

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis