15.10.2021 - Linnade juhid kutsuvad Euroopa tuleviku konverentsi edendama rohkem demokraatiat

Tere,

 

14.oktoobril korraldasid Euroopa Regioonide Komitee, Eurocities ning Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühiselt ürituse "Linnad, mis edendavad Euroopa Liidus demokraatiat: Euroopa tuleviku konverentsi väljavaated linnadele". Seal esitasid kohalikud ja piirkondlikud juhid oma ootused Euroopa tuleviku konverentsile, jagades kogemusi kohaliku demokraatia tugevdamise, kodanikele suunatud digiteenuste ja kogukondade lõimimise teemal.

Pressiteade inglise keeles

 

Regioonide Komitee, Eurocities ja CEMRi ühised järeldused:

Euroopa tuleviku konverents on just see, mis pakub võimalust edendada uuenduslikke viise kodanike kaasamiseks Euroopa Liidu toimimisse ja Euroopa osalemisstrateegia väljatöötamisse. Arutelusid ja osaluspraktikaid, nagu omavalitsuste kaasav eelarve ja avalike ruumide kaashaldus, tuleks veelgi rohkem edendada ja kajastada, ka ELi tasandil.

Meie ühine arvamus on, et tuleks luua ELi alaline mehhanism kodanikega struktureeritud dialoogi pidamiseks piirkondlike ja kohalike omavalitsuste esindajate kaudu. See 1) võimaldaks linnajuhtidel arutada kodanikega Euroopa küsimusi, mis neid otseselt mõjutavad, 2) võimaldaks Euroopas kujundada linnadele kohast poliitikat, mida toetavad kodanikud ja 3) võimaldaks kodanikel osaleda poliitilistes protsessides, mis lõppkokkuvõttes mõjutavad nende igapäevaelu.

Selline dialoog hõlmaks järgmised poliitiliselt olulised teemad:

  • Kohalikud omavalitsused ja rohepööre. Kõik linnad on rohepöörde peategelased, kuna linnadest tuleb 70–80% maailma heitmetest. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused rakendavad 70% kliimamuutuste leevendamise meetmetest. Seepärast tuleb linnu tunnustada ning nende suutlikkust suurendada.
  • Digitaalne ebavõrdsus. Kohalikud omavalitsused on kodanike jaoks digitaalse ümberkujundamise eestvedajad, aidates ületada digitaalset ebavõrdsust ja digitaalset kirjaoskamatust. Veebiplatvormidel on  kohalikul tasandil märkimisväärne mõju, nimetagem siin linna- ja piirkondlikku transporti, turismi, avalike teenuste osutamist.
  • Väljakutsed sotsiaalse ühtekuuluvuse valdkonnas. Linnad ja omavalitsused edendavad sotsiaalset ühtekuuluvust, loovat kaasavat ühiskonda, rakendades Euroopa Liidu ja liikmesriikide sotsiaalse integratsiooni strateegiad, mis käsitlevad eelkõige soolist võrdõiguslikkust, demograafilisi muutusi, puudeid ja sisserändajate lõimumist.
  • Uus Leipzigi harta (New Leipzig Charter), uuendatud ELi linnade tegevuskava ( New Urban Agenda)  ja territoriaalne tegevuskava 2030 (Territorial Agenda 2030) peaksid kõikides ELI liikmesriikides võimaldama linnadel ja omavalitsustel osaleda Euroopa poliitikate väljatöötamises.  ELi ja liikmesriikide institutsioonidel, linnadel ja kohalikel omavalitsustel peab olema ühendus platvormi kaudu, mis ühtlasi toetab ELi rohelist kokkulepet ja selle rakendamist kohaliku tasandil.

 

„Meie linnad pärast COVID-19 pandeemiat: Leipzigi harta vaieldamatu tähtsus" Pressiteade 14.jaanuarist 2021 eesti keeles

Euroopa tuleviku teemaline konverents on Euroopa kodanike jaoks ainulaadne ja õigeaegne võimalus arutada Euroopa ees seisvaid väljakutseid ja prioriteete. Konverents on koht, kus saab mõtelda kaasa Euroopa Liidu tuleviku teemal.

Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon soovivad võtta kuulda eurooplaste arvamusi ja lähtuda oma pädevuse piires tegutsedes konverentsi soovitustest.

Eeldatakse, et konverents jõuab 2022. aasta kevadeks järeldusteni ning annab suuniseid Euroopa tuleviku kohta.

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis