15/01/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 15. jaanuaril 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha kujundamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) põhiseisukohtade osas (kohtumine Riigikogu kultuurikomisjonis 29.01.2013). Hille Ilves, Jüri Võigemast

2. Riigieelarvest kohalikele omavalitsustele 2013. aastal haridustoetuseks eraldatavate vahendite jaotuse eelnõu. Jüri Võigemast

3. Seisukoha kujundamine tugispetsialistide rahastamise küsimuses 2013. aastaks. Hille Ilves

4. Seisukoha kujundamine koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusettepanekute eelnõu osas. Hille Ilves

5. Ülevaade kohalike omavalitsuste poolt esitatud küsimustest uue avaliku teenistuse seaduse rakendamisest. Anne Läns

6. Kodualuse maa maamaksu vabastuse administreerimise kompenseerimine kohalikele omavalitsustele ja MAKIS rakendamise protsessist. Tiit Kirss, Kaimo Käärmann-Liive

7. ELL seisukohtade ettevalmistamise korraldamisest eelarveläbirääkimisteks 2014-2017 riigi eelarvestrateegia ja 2014. aasta riigieelarve küsimustes. Jüri Võigemast

8. ELL 2013. aasta eelarve eelnõu lugemine. Jüri Võigemast

9. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli töörühma töökava. Andrus Saare

10. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

11. Muud küsimused ja informatsioonid.

11.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2012. aastal ja 2013. aasta prognoos. Tiit Kirss

11.2. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite planeerimise jätkuprotsessist. Jüri Võigemast

11.3. Linnade ja Valdade Päevad 2013, 13.-14. veebruaril 2013. Informatsioon. Jüri Võigemast

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

PGS: http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=60b0d7c0-ab39-4283-919c-27888c9d8579&
Haridustoetus 2013 E: http://www.fin.ee/index.php?id=75340
Tasandus- ja toetusfond 2013 E: http://www.fin.ee/index.php?id=81981

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 1

Tallinnas, 15.01.2013

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.20

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavolikogu), Tarmo Loodus (Viljandi Linnavolikogu), Jaanus Karilaid (Haapsalu Linnavolikogu), Agu Kabrits (Tõrva Linnavalitsus).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa ja Tiit Saat (Tallinna Linnavalitsus), Tauno Võhmar (Jõhvi Vallavalitsus), Kalev Härk (Valga Linnavalitsus), Mati Mäetalu (Kuressaare Linnavalitsus), Urmas Aava (Häädemeeste Vallavalitsus), Jaan Aiaots (Põltsamaa Linnavalitsus), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus), Tiia Kallastu ja Ülle Vapper (Halinga Vallavalitsus), Viktor Nukka (Kallaste Linnavalitsus) ning ELL büroost osalesid: Anne Läns, Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Andrus Saare, Toivo Riimaa, Aigi Sander, Hille Ilves ja Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Seisukoha kujundamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) põhiseisukohtade osas (kohtumine Riigikogu kultuurikomisjonis 29.01.2013).

Hille Ilves, Jüri Võigemast

2. Riigieelarvest kohalikele omavalitsustele 2013. aastal haridustoetuseks eraldatavate vahendite jaotuse eelnõu. Jüri Võigemast

3. Seisukoha kujundamine tugispetsialistide rahastamise küsimuses 2013. aastaks. Hille Ilves

4. Seisukoha kujundamine koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusettepanekute eelnõu osas. Hille Ilves

5. Ülevaade kohalike omavalitsuste poolt esitatud küsimustest uue avaliku teenistuse seaduse rakendamisest. Anne Läns

6. Kodualuse maa maamaksu vabastuse administreerimise kompenseerimine kohalikele omavalitsustele ja MAKIS rakendamise protsessist. Tiit Kirss, Kaimo Käärmann-Liive

7. ELL seisukohtade ettevalmistamise korraldamisest eelarveläbirääkimisteks 2014-2017 riigi eelarvestrateegia ja 2014. aasta riigieelarve küsimustes. Jüri Võigemast

8. ELL 2013. aasta eelarve eelnõu lugemine. Jüri Võigemast

9. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli töörühma töökava. Andrus Saare

10. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

11. Muud küsimused ja informatsioonid.

11.1.Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2012. aastal ja 2013. aasta prognoos Tiit Kirss

11.2.Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite planeerimise jätkuprotsessist. Jüri Võigemast

11.3.Linnade ja Valdade Päevad 2013, 13.-14. veebruaril 2013. Informatsioon. Jüri Võigemast

11.4. Jääkeldri protsess - Rahvakogu

Päevakorrapunkt 1

Seisukoha kujundamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) põhiseisukohtade osas

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni eelnõu menetlemisest. Eelnõu on Riigikogu Kultuurikomisjonis menetlusse võetud 13.12.2012. Eelnõu seletuskirjas on seisukoht, et HTM peab jätkuvalt oluliseks, et pikemas perspektiivis läheks üldkeskhariduse pakkumine KOVlt üle riigile.

Toimus arutelu. Koolivõrgu korrastamise saab lahendada ainult maakonna siseselt. Maakondade suurus ja õpilaste arv on suuresti erinev. Suuremad linnad saavad ka ise hakkama. Ei toetata põhikooli ja üldhariduskooli lahutamise põhimõtete sissetoomist eelnõusse. Kohalike omavalitsuste haridusvaldkonna ülesanded ei ole projektipõhised vaid alalised, mida tuleb täita järjepidevalt ja rahastada kohapealset otsustusõigust säilitades.

ELL ootab oma liikmetelt veel täiendavaid arvamusi 25. jaanuariks. Riigikogu kultuurikomisjoni koosolekul lubas osaleda ka Kalev Härk.

OTSUSTATI: Esitada ELL seisukohad Riigikogu kultuurikomisjoni 29. jaanuari 2013.a. koosolekule.

Päevakorrapunkt 2

Riigieelarvest kohalikele omavalitsustele 2013. aastal haridustoetuseks eraldatavate vahendite jaotuse eelnõu

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni (memo lisatud).

2013.a jaotatakse vahendeid aasta esimese 8 kuu ja viimase 4 kuu osas erinevate põhimõtete alusel. Selleks on teostatud kaks erinevat arvestust ning aasta koonderaldis saadakse, võttes 8/12 8-kuu mudelist ning 4/12 4-kuu mudelist.

1. septembrist tõstetakse keskmiselt 4 õpilase võrra täitumusnõudeid nii põhikoolis kui gümnaasiumis ning HEV klassi õpilastele saavad olema eraldi pearaha määrad.

Muud muudatused 2013.a:

- õpetaja tööjõukulude toetus on eristatud muudest vahenditest;

- põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate palgatoetus on eristatud ning vahendeid ei tohi teises astmes kasutada;

- üks ühele õppel olevate õpilaste õpet toetatakse 20 õppetunni ulatuses (seni 8);

- täiendkoolituseks eraldatakse 3% asemel 1%;

- juhtimiskuludeks eraldatakse vahendeid ametikohtade järgi baaskulude osas;

- vene õppekeelega põhikooli tavaklassidele eraldatakse eesti keele õppeks lisavahendeid 3% pea- ja lisaraha toetusest (seni 1 tund klassi kohta);

- hariduse reservi ei jäeta.

Toimus arutelu. Ei peaks toetama põhimõtet, et omavalitsustele kõik väga täpselt ette kirjutatakse. Vastavalt põhiseadusele otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduse alusel iseseisvalt ning kulude eristamine nii haridustoetuse üldmahus kui kooliastmeti piirab ebaproportsionaalselt kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse asutuse enesekorraldust.

Kui septembrist alates nähakse ette, et klassi täituvus on 4 õpilase võrra suurem, siis see tähendaks, et õpetajate arv jääb väiksemaks. Samas on klasside suurendamine ka tervisekaitse  küsimus, mitte ainult arvutustehe, kuna klassiruumi pole võimalik rohkem koolipinke mahutada.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Seisukoha kujundamine tugispetsialistide rahastamise küsimuses 2013. aastaks

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni (memo lisatud).

HTMl puuduvad andmed, millisel määral ja millistes KOVdes on õpetajate palgatoetust tugispetsialistidele töötasude maksmiseks kasutatud.

HTM tegi ettepaneku toetada 2013. a KOVde tugispetsialistide kulusid 2012. a haridustoetuse reservi jäägi arvelt ning 17. jaanuariks esitada koos EMOLga ühine ettepanek nende rahaliste vahendite jaotuse põhimõtete ja arvestuse kohta kõikide KOVde vahel 2013. aastal.

Erinevate KOV haridusjuhtide arvamuse põhjal vajab igas koolis keskmiselt 10% õpilastest tugispetsialistide abi.

Koosolekul osalejad olid seisukohal, et haridustoetuse üldsumma sees peaks kajastuma ka tugispetsialistide kulu.

Teeme HTMle ettepaneku jaotada 2013. aastal tugiteenuste kulude katteks olemasolevad rahalised vahendid omavalitsuste vahel, tuginedes koolitöötajate miinimumkoosseisu määruses kooli õpilaste arvu alusel kavandatud tugiteenuste paketi ametikohtade arvule koolis.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Seisukoha kujundamine koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusettepanekute eelnõu osas

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni (memo lisatud).

Kehtiva koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus luua kõigile lastele, kelle vanemad seda soovivad, võimalus käia koolieelses lasteasutuses. Et kindlustada kõigile soovijatele lasteaiakohad, on 1,5 - 3-aastastele lastele vaja võimaldada paindlikumat alusharidust ja hoidu. Seadus jõustub 1. septembril 2013. a.

Eelnõusse tehakse muuhulgas järgmised muudatused:

§ 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valla- või linnavalitsus loob vanemate soovil kõigile 1,5- kuni 7-aastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna territooriumil ja ühtib vähemalt ühe vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) elukohaga, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. 1,5 – 3-aastase lapse puhul võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lasteaiakoha lapsehoiuteenusega, mille rahastamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 27 lõigetes 3 ja 4 sätestatut.

(2) Lapsele, kelle koolikohustuse täitmine on PGS § 9 lg 3 sätestatud nõustamiskomisjoni soovitusel ühe õppeaasta võrra edasi lükatud, loob valla- või linnavalitsus võimaluse käia lasteasutuses käesoleva seaduse § 6 lg 3 punktides 3 või 4 ning erivajadustega lapsele lõikes 6 sätestatud rühmas.

(3) Käesolevas seaduses ja selle alusel antud määrustes käsitletakse isiku elukohana rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi.";

§ 15 lg 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib, saavad käia samas lasteasutuses.";

§ 20 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Õpetajate ja õpetajaid abistavate töötajate koosseis rühmas peab lähtuma täiskasvanu ja laste suhtarvudest ning olema sõimerühmas kuni 8 last täiskasvanu kohta, liitrühmas kuni 10 last täiskasvanu kohta, aiarühmas kuni 12 last täiskasvanu kohta, sobitusrühmas kuni 8 last täiskasvanu kohta ning erirühmas 2 – 6 last täiskasvanu kohta, lähtudes laste erivajadustest.".

Toimus arutelu. Koosolekul osalejad põhimõtteliselt toetasid esitatud muudatusi. Ei ole selge rahastamisküsimus. Seletuskirjas väidetakse , et muudatustega ei kaasne täiendavaid finantskohustusi kohalikele omavalitsustele ega riigieelarvele.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5

Ülevaade kohalike omavalitsuste poolt esitatud küsimustest uue avaliku teenistuse seaduse (ATS) rakendamisest

Kuulati Anne Länsi ülevaadet. Uus ATS jõustub 1. aprillil.

Kohaliku omavalitsuse ametnikele korraldatud uue avaliku teenistuse seaduse rakendamise koolituste käigus tõusetus mitmeid küsimusi, mis raskendavad seaduse ühetaolist rakendamist.

Justiitsministeerium ja Rahandusministeerium pole üksmeelel seaduse tõlgendamisel. ELL-i ja EMOL-i esitasid oma ettepanekud ühise kirjaga (lisatud) Justiitsministeeriumile, koopia Rahandusministeeriumile.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6

Kodualuse maa maamaksu vabastuse administreerimise kompenseerimine kohalikele omavalitsustele ja MAKIS rakendamise protsessist

Riigieelarves on ette nähtud 990 000 eurot kodualuse maamaksu ja riigiasutuste aluse maamaamaksu vabastamise administreerimiskulude katteks, millest lähteandmete süstematiseerimiseks on arvestatud 750 000 eurot ja olemasolevate infosüsteemide arendamiseks 240 000 eurot. Maksuvabastuse saamise õigus tekib rahvastikuregistri elukoha alusel. Seetõttu lähtutakse toetuse arvestamisel rahvastikuregistris elukohana määratud aadressikohtade arvust.

Arvestustes on võetud aluseks Eesti keskmine näitaja - 0,4 aadressikohta 1 elaniku kohta. Ühe maksuvabastuse juhtumiga seotud töö korraldamiseks on arvestatud 1,82 eurot.

Vahendid eraldatakse tasandusfondi jaotuse määrusega.

Alates 15.11.2012 on kohaliku omavalitsuste halduritel võimalik teha MAKIS-st väljavõtteid, mis on vajalikud maamaksu soodustuste arvutamiseks.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7

ELL seisukohtade ettevalmistamise korraldamisest eelarveläbirääkimisteks 2014-2017 riigi eelarvestrateegia ja 2014. aasta riigieelarve küsimustes

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni eelarveläbirääkimiste ajagraafikust ja ELL esmastest seisukohtadest (memo lisatud).

Majandusprognoos valmib märtsi lõpus, aprillis esitatakse nii Riigi eelarvestrateegia 2014-2017 dokumendid kui EL vahendite kasutamise strateegiadokumendid. Septembri lõpus peaks valmima 2014 aasta riigieelarve eelnõu, mis esitatakse Riigikogule heakskiitmiseks.

Koostöökogul on töörühmades aega seisukohti kujundada, märtsis peaksime olema kogu paketi osas läbi rääkinud, et esitada omavalitsuste seisukohad valitsuskomisjonile.

OTSUSTATI: ELL liikmetel esitada ettepanekud RES 2014-2017 ja 2014.a. riigieelarvega seonduvateks läbirääkimisteks bürooole 31. jaanuariks 2013.a.

Päevakorrapunkt 8

ELL 2013. aasta eelarve eelnõu lugemine

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2013.a eelarve eelnõud (lisatud). Eelarve koosneb numbrilisest poolest ning seletuskirjast, lisatud on ka liikmemaksu tabel.

OTSUSTATI: Lõpetada ELL 2013.s. eelarve esimene lugemine ja muudatusettepanekud eelnõu osas esitada liikmetel 25. jaanuariks 2013.

Päevakorrapunkt 9

Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli töörühma töökava

Kuulati Andrus Saare informatsiooni ELL võimalikust struktuurist 2014.a (memo lisatud).

Kavas on rakendada tööle töörühm, mille esimese poolaasta eesmärk oleks töötada välja ühtse üleriigilise omavalitsusliidu põhikirja eelnõu. Töögrupi koosolekud korraldada jaanuari-, veebruari-, märtsi - ja aprillikuu viimasel teisipäeval (29.01, 26.02, 26.03 ja 30.04).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 10

ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 5.02. 2013.a Tallinnas.

Päevakorrapunkt 11

Muud küsimused ja informatsioonid.

11.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2012. aastal ja 2013. aasta prognoos

2012.a. laekus kov-idele tulumaksu 696 003 135 eurot, mis on 7,5 % enam kui 2011. aastal.

Võrreldes 2011 aastaga on vähem laekumisi 10 omavalitsusüksusel (Loksa linn, Aseri, Lohusuu, Tudulinna, Noarootsi, Lavassaare, Tootsi, Järvakandi, Mustjala ja Rõngu vallad).

2012 .a. sügisprognoosis näitab Rahandusministeerium kohalikele omavalitsustele tulumaksu laekumiseks 2012. a. 668 000 000 € - sellest laekus 95,8 %..

Maamaksu laekumine oli 58 330 930 eurot ( EMTA arvestus 2012. aastaks- 59 000 00) 2013.a riigieelarves on kov-idele ülekantavate maksude osas prognoos järgmine:

tulumaks (11,57%) – 725 200 000 eurot (11,4 % oleks 714 544 512 – kasv võrreldes 2012.a. 7,4%) – 0,17% - 10 655 488 € . Maamaks 55 000 000 eurot.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

11.2 Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite planeerimise jätkuprotsessist

Eelmise aasta detsembri juhatuse koosolekul käis Kadri Tali Rahandusministeeriumist struktuurivahendite planeerimise ajakava tutvustamas. Tänaseks on Rahandusministeerium küsinud ministeeriumite arvamusi meetmete nägemuse osas. Ministeeriumite arvamused on väga erinevad.

OTSUSTATI:Võtta informatsioon teadmiseks.

11.3. Linnade ja Valdade Päevad 2013, 13.-14. veebruaril 2013

Üheksandad Linnade ja Valdade Päevad toimuvad traditsiooniliselt Viru konverentsikeskuses.

Koosoleku materjalide hulgas on teemade loetelu töötubade kaupa (lisatud). Pidulikule avamisele järgneb erakondade debatt. Ootame arvukat osavõttu.

OTSUSTATI:Võtta informatsioon teadmiseks.

11.4. Jääkeldri protsess – Rahvakogu

Vabariigi Presidendi algatatud Rahvakogu töö toimub järgmistes etappides:

1. Jaanuaris on kõigil võimalik www.rahvakogu.ee esitada oma ettepanekuid ning kommenteerida, täiendada, toetada või kritiseerida teiste tehtud ettepanekuid Rahvakogu viiel teemal. Ettepanekuid on võimalik teha ka kirjutades Rahvakogu tööd koordineerivale Eesti Koostöö Kogule (Roheline aas 5, 10150 Tallinn või info@kogu.ee).

2. Veebruaris töötavad kõigi viie teema (erakondade rahastamine, erakonnad, valimised, kaasatus, sundpolitiseerimine) kohta esitatud ettepanekud läbi analüütikud, kes grupeerivad need erinevateks võimalikeks stsenaariumiteks ja varustavad esmase mõjuanalüüsiga.

3. Märtsis toimub üks või mitu Rahvakogu arutelupäeva, kus valitakse läbitöötatud stsenaariumitest eelistatuimad ja esitatakse need Riigikogule.

4. Riigikogu valmistab ette vajalikud eelnõud ja teeb seadusemuudatused.

OTSUSTATI:Võtta informatsioon teadmiseks.

Taavi Aas                                                       Inga Köster

Koosoleku juhataja                                        Protokollija