Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll (16.04.2021)

 

 

KOV rahanduse töörühma protokoll

 

 

Zoomi veebikeskkond                                                                                             16.04.2021

 

Algus 11:00

Lõpp 12:15

Koosoleku juhataja: Sulev Liivik - Rahandusministeerium

 

Töörühma liikmed: Sulev Liivik, Andrus Jõgi, Lemmi Oro, Mart Uusjärv – Rahandusministeerium; Külli Lust – Tartu Linnavalitsus; Katrin Kendra – Tallinna Linnavalitsus; Mikk Lõhmus – Lääne-Nigula Vallavolikogu; Randar Lohu – Saku Vallavalitsus, Rait Pihelgas –  Järva Vallavolikogu.

 

Kutsutud: Helen Pahapill, Marek Uusküla, Sirje Pulk, Piret Zahkna – Rahandusministeerium; Triin Raaper, Leelo Kokk, Külli Külm-Kivistik – Eesti Maksu- ja Tolliamet; Angelika Kallakmaa-Kapsta, Silver Tamm – Tallinna Linnavalitsus; Veikko Luhalaid, Jan Trei, Toomas Johanson – Eesti Linnade ja Valdade Liit.

 

Päevakord:

 

  1. KOV tulumaksuga seotud teemad
  2. Toetuste arvamine maksustatava käibe hulka
  3. 2021 COVID-19 määruste kohta ELVL tagasiside

 

Päevakorrapunkt nr 1

 

Sellel aastal on tekkinud olukord, kus ilmnes kaks juhtumit, kus MTA on KOVidele tulumaksu ekslikult kandnud. Need on kahetusväärsed juhtumid ja riik vabandab tekitatud segaduse pärast.

 

Esimene juhtum on seotud pensionitulult makstav tulumaksuga. Kogumispensioni reformi rakendamiseks teostatavate IT-tööde käigus selgus, et tulumaksu eraldamise valemis on viga, mille kohaselt teatud tululiikide kombinatsioonide esinemisel võeti pensionitelt arvestatud tulumaks KOV-dele tulumaksu eraldamisse. Ekslikult eraldatud tulumaksu kogusumma on 4,2 mln eurot (tagasiarvestus toimub jooksva aasta + 3 eelmise aasta eest vastavalt ülekandmise korrale). Tagasiarvestus tehti ära veebruarikuu kannetega ja KOVe on informeeritud.

 

Teine juhtum on seotud enne pensioniiga pensionisammaste osakute võõrandamisel makstava tulumaksuga. Pensionireformi rakendamisel lisati maksudeklaratsiooni pensionisammaste väljamaksetega seonduvalt uued tululiigid 58 ja 59. Kuigi KOV-dele ei saa laekuda tulumaksu pensionituludelt ega vara müügilt (sh pensioniosakute võõrandamiselt), siis reformi kiire rakendamise tingimustes jäi korrigeerimata KOVidele tulumaksu eraldamise algoritm, et välistada nendelt uutelt tululiikidelt KOV-dele tulumaksu eraldamine. Seetõttu laekub 2021.a jaanuarist pärijate sammastest raha väljavõtmisel KOVidele tulumaksu. Tulumaksu eraldamise algoritm parandatakse ära nii ruttu kui võimalik. Mõju on ühes kuus ca 0,2 mln eurot. 2021. a jooksul KOVidele enammakstud tulumaks arvestatakse tagasi. Rahandusministeeriumi kodulehe tabelis on välja toodud tululiigid 58 ja 59 ning KOV saab näha, kui suured summad tagasi arvestatakse.

 

ELVL esindajad tõid välja, et KOVidele andmete esitamisel võiks tagasiarvestamisele kuuluvad summad selgemini välja tuua. ELVL esindajad soovisid näha mõjutatud KOVide nimekirja ja KOVidele esitatud teavituskirja.

 

Otsustati, et RaM ja MTA vaatavad üle kommunikatsiooniküsimused.

 

Protokollile on lisatud MTA numbrid ümberarvestatud tulumaksu kohta KOVide lõikes ja KOVidele saadetud infokirja näide.

 

Päevakorrapunkt nr 2

 

Rahandusministeerium selgitas toetuste arvestamist maksustatava käibe hulka. Käibemaksu-seaduse kohaselt kuuluvad maksustatava väärtuse koosseisu ka hinnaga otseselt seotud toetused, kusjuures täpsem kord on kehtestatud rahandusministri määrusega. Kuigi määrusega ei saa seaduse mõtet muuta, annab kehtiv määrus siiski võimaluse kohaldada seadust selliselt, et toetuse maksustamine sõltub sellest, kuidas toetuse andja tõlgendab toetuse andmist. Riigikontroll juhtis tähelepanu sellele, et tekkinud on olukord, kus osad KOVid on hakanud toetusega rahastama teenuste ostmist, et mitte maksta käibemaksu. Toetus on oma olemuselt rahaline abi, mille eest ei saada vastu otsest hüve. Teenus on tehing, kus raha eest saab KOV vastu mingi hüve - näiteks konkreetse pileti hinnaga või tasuta transport oma elanikele. Osadel juhtudel on KOV ise transporditeenuse osas käibemaksukohustuslane ja küsib sisendkäibemaksu tagasi. Käibemaksus direktiiviga mittekooskõlas ühistranspordi rahastamise viisi kasutab 36 KOVi ja mõju KOVidele on kokku 18,5 mln eurot.

 

Rahandusministri ja riigihalduse ministri arutelul jõuti seeisukohani, et käibemaksu arvestus peab vastama EL direktiivile ja senine praktika ei saa jätkuda. Kavas on muudatust rakendada alates  2023. a ja eelnõu võiks valmis saada selle aasta novembris. Mööndi, et eelkõige mõju Tallinna linnaeelarvele on suur ja ei ole eeldatavasti võimalik ühe aastaga muudatust läbi viia. Seega tuleb välja pakkuda ülemineku aeg leevendusmeetmega. See võimaldab kohaneda muutusega ning kulude suurenemine hajutada pikema perioodi peale.

 

Rahandusministeeriumi esindajad pakkusid välja järgmise leevendusmeetme: üleminekutoetus väheneks ajavahemikus 2023 – 2026 aasta-aastalt: 80%, 60%, 40%, 20% toetuse algsummast. Alates 2027. a oleks toetus lõppenud. Toetuse algsummaks võetakse koostöös ELVL välja selgitatud 2021. a mõju suuruse numbrid (vt lisatud fail) ning hilisemat ümber arvestust ei tehta. Toetuse maksmise eelduseks on, et KOV-de käibemaksu tasumine kasvab vastavalt nende esitatud mõjuhinnangule. Detaile peab kindlasti koostöös ELVL-iga täpsustama.

 

Põhjalikum käsitlus ja mõjunumbrid KOVide lõikes on lisatud protokollile.

 

ELVL esindajad tõstatasid mure, et ei ole lihtne aru saada, missugusel juhul ikkagi toetus tuleb arvata maksustatava käibe hulka.

 

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et ca 90% juhtumid on lihtsad. Kui KOV toetuse andmisega ostab sisuliselt teenust (määrab ette konkreetsed mahuühikud ja konkreetse hinna), tuleb selline toetus arvata maksustatava käibe hulka. Nt etendusasutuste puhul on toetus üldisemalt mõeldud tegevuse toetamiseks, kus toetuse andja ei kirjuta ette etenduste mahte, sisu ega pileti hinda. Sellised toetused on tegevustoetused. Aga MTA ja RAM saavad keerukamatel juhtudel vajadusel abistada toetuse klassifitseerimisel.

 

ELVL esindajad rõhutasid, et osade KOVide jaoks on muudatuse mõju väga suur. Tallinn laiendab lähimatel aastatel ühistranspordiliine üleriigilises huvides ja see niigi suurendab ühistranspordikulusid. Kavandatav käibemaksu muudatus oleks Tallinna jaoks väga keeruline olukord.

 

Otsustati, et ELVL esitab Rahandusministeeriumi ettepaneku kohta seisukohad 1. juuniks.

 

Päevakorrapunkt nr 3

 

Rahandusministeerium võttis COVID-19 KOV lisatoetuste määruste kohta esitatud ELVL ettepanekud arvesse. 2021. a lisaeelarve võeti Riigikogus vastu. Määruse eelnõud esitatakse Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks nii ruttu kui võimalik.

 

 

Protokollija: Sulev Liivik

Lisa1: Tulumaksu tasaarvestus pensionitulult (.pdf)
Lisa2: Hinnaga otseselt seotud toetuste arvamine käibemaksuga maksustatava väärtuse koosseisu (.pdf)