Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosoleku protokoll (16.09.2021)

Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek                                                         16.09.2021 nr 1-5/307    
Koosoleku kuupäev 07.09.2021
 
Koosolek toimus virtuaalselt
 
Algus kell 13:00, lõpp kell 14:00
 
Juhatas: Tarvi Sits (Kultuuriministeeriumi kantsler)
 
Protokollis: Merju Künnapuu (Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja)
 
Koosolekul osalesid: Eino Pedanik, Kaie Küngas, Aivo Normak (Hillar Seina asemel), Marika Saar, Veljo Lamp, Krista Dreger, Ott Kasuri, Kädi Koppe
 
Puudusid: Anneli Rants, Madis Kallas, Kalju Kertsmik,
 
PÄEVAKORD:
 
Ülevaade 2022. aasta eelarveprotsessist ja Kultuuriministeeriumi prioriteetsetest lisataotlustest riigieelarve 2022 protsessis
Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits andis ülevaate 2022. aasta riigieelarve koostamise hetkeseisust ja prioriteetsetest lisataotlustest 2022. aasta riigieelarve läbirääkimistel. Lisaks andis kantsler kiire ülevaate (meeldetuletuse) juba kevadel riigieelarvestrateegia koostamise käigus tehtud otsustest.
 
Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma ettepanekute sisulist arutelu enam ei toimunud, sest kokkulepetele jõuti 2021. a veebruaris toimunud töörühma koosolekul ja sellekohane sisend on juba antud 2022-2025 riigieelarve strateegia ja 2022. aasta riigieelarvega seotud valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vaheliste läbirääkimiste protokolli.
 
Ettekande käigus toimus vabas vormis arutelu.
 
Olulisemad aruteluteemad:
Raamatukogud – raamatukogunduse valdkonna lisataotlusega plaanib KUM välja minna järgmises RES 2023-2026 protsessis, sest hetkel käivad veel arutelud raamatukogude rolli üle tervikuna rahvaraamatukogude seaduse muutmise seaduseelnõu koostamise raames. Uue seaduse väljatöötamise käigus peaks valmima uus kontseptsioon.
Treenerite töötasu toetusmeede – treenerite arvu suurenemine on ministeeriumile teada, toetusfond suureneb, kuid koosoleku toimumise hetkel polnud veel teada täpne summa.
Tõstatus ka küsimus, et kas treenerite toetusfondi on plaanis laiendada ka madalama kutsega treeneritele. Hetkel laieneb toetusmeede vaid treeneritele, kes omavad 5. või kõrgemat kutsetaset. Antud teema on Kultuuriministeeriumis arutluse all olnud, kuid praegusel hetkel rahastus puudub.
Laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide palgatoetus – toetusfond rakendus aastal 2021 ja jääb samale tasemele (2,7 mln eurot) ka aastal 2022.
 Lepiti kokku, et Kultuuriministeeriumi spordiosakond teeb lähiajal kohalike omavalitsuste esindajatele ülevaate liikumisaktiivsuse kontseptsioonist.
 
Protokollile on lisatud ettekande slaidid.
 
Koosoleku juhataja                                                                                                            Protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)                                                                           (allkirjastatud digitaalselt)
Tarvi Sits                                                                                                                   Merju Künnapuu
kantsler                                                                                                        finantsosakonna juhataja