16/02/10 (Tallinn)

27.08.19

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU
UUE KOOSSEISU 1. KOOSOLEKU AJAKAVA

Tallinn, Hotell Viru Konverentsikeskus, 16. veebruar 2010 10:00-12:45

09:30-10:00 Esindajate registreerimine

10:00-10:15 Volikogu koosoleku rakendamine

10:15-10:30 ELL organisatsioon ja tegevus

10:30-10:50 Valimiskorra tutvustamine ja juhatuse valimine

10:50-11:10 Kohalike omavalitsuste tegevusruum 2010

11:10-11:15 Juhatuse valimistulemuste kinnitamine

11:15-11:30 Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine

11:30-11:50 Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011

11:50-11:55 Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine

11:55-12:10 Juhatuse aseesimeeste valimine

12:10-12:30 ELL 2010. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusumma lõikes

12:30-12:35 Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine

12:35-12:45 Jooksvad küsimused

12:45 Lõuna

Päevakorraga seonduvad materjalid saate alla laadida lehelt siit: Failid

ELL volikogu koosoleku otsus nr 1 (allkirjastatud) – 1 lehel
Slaidikava ELL organisatsioon ja tegevus – 12 lehel
Slaidikava KOV tegevusruum 2010 – 14 lehel

Volikogu istungi protokoll

Eesti Linnade Liit 15078 Tallinn
Ahtri 8
Tel: 6 943411

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

16. veebruar 2010, Tallinn Viru konverentsikeskus Algus kell 10.00, lõpp kell 14.10

Koosoleku juhataja: Jüri Võigemast Protokollija: Inga Köster

Registreerus 65 Eesti Linnade Liidu liikmesomavalitsuste volikogude poolt volikogu või valitsuse liikmete hulgast nimetatud liidu volikogu liiget või nende asendajat. Puudus 7 volikogu liiget või nende asendajat (registreerimislehed lisatud).

Vastavalt Eesti Linnade Liidu põhikirjale on liidu volikogu uue koosseisu esimese koosoleku juhatamine kuni juhatuse esimehe valimiseni liidu tegevdirektori kohustuseks. Koosoleku juhataja, ELL tegevdirektor Jüri Võigemast, esitas liidu liikmetele vastavalt põhikirjale välja saadetud volikogu koosoleku päevakorra eelnõu kinnitamiseks. Päevakorra eelnõule täiendusettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD (57 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

1. Volikogu koosoleku rakendamine (koosoleku juhataja).

2. ELL organisatsioon ja tegevus (Terje Lillo, ELL asedirektor).

3. Valimiskorra tutvustamine ja juhatuse valimine (valimiskomisjoni esimees).

4. Kohalike omavalitsuste tegevusruum 2010 (Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor).

5. Juhatuse valimistulemuste kinnitamine (valimiskomisjoni esimees).

6. Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine (valimiskomisjoni esimees).

7. Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011 (Mikko Fritze, SA "Tallinn 2011" juhatuse liige).

8. Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine (valimiskomisjoni esimees).

9. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine (valimiskomisjoni esimees).

10. Juhatuse aseesimeeste valimine (valimiskomisjoni esimees).

11. ELL 2010. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusumma lõikes (Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor).

12. Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine (valimiskomisjoni esimees).

13. Jooksvad küsimused.

 

Päevakorrapunkt 1

Volikogu koosoleku rakendamine

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada volikogu käesoleva koosoleku töökord, andes ettekanneteks ning valimisprotseduurideks aega vastavalt volikogu liikmetele välja jagatud ajakavale ning viia läbi valimised lähtuvalt koosoleku päevakorrast.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku moodustada sekretariaat koosseisus Inga Köster ELL büroost.

Sekretariaadist saavad esindajad vormi, millega esitatakse kirjalikult juhatuse liikmete, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikmete kandidaadid.

Päevakorras olevate isikuvalimiste läbiviimiseks tegi koosoleku juhataja ettepaneku moodustada 3-liikmeline valimiskomisjon koosseisus:

Teet Helm
Helikar Õepa
Reno Laidre

Otsuseid nõudvates teistes päevakorrapuntides toimuvate avalike hääletamiste korral loevad hääled kokku ELL büroo töötajad. Koosoleku juhataja palus esitada kirjalikud ettepanekud volikogu otsuste projektide kohta hiljemalt vastava päevakorrapunkti ettekande ajal sekretariaadile ning ettepanekud valitavate kandidaatide osas vastavalt kirjalikule vormile valimiskomisjonile.

OTSUSTATI (57 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

1.1 Kinnitada volikogu käesoleva koosoleku töökord.

1.2 Moodustada 1-liikmeline sekretariaat koosseisus Inga Köster.

1.3 Moodustada 3-liikmeline valimiskomisjon koosseisus Teet Helm (Räpina vallavanem), Helikar Õepa (Harku vallavolikogu esimees) ja Reno Laidre (Elva linnapea).

 

Koosoleku juhataja palus valimiskomisjonil koguneda kõrvalruumi, et nad viiksid läbi valimiskomisjoni koosoleku valimiskomisjoni esimehe valimiseks.

Päevakorrapunkt 2

ELL organisatsioon ja tegevus

Kuulati Terje Lillo ettekannet Eesti Linnade Liidu ajaloost ja tegevusest.

Eesti Linnade Liit on pikaajaliste traditsioonidega organisatsioon, mille ülesandeks on oma liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine. ELL asutati 19. septembril 1920 ning likvideeriti

17. augustil 1940. Tegevuse taastamise algatustoimkonna koosolek toimus 19. septembril 1989. a ning tegevuse sisuline taastamine toimus 30. mail 1990. a.

ELL esindab liitu kuuluvaid kohaliku omavalitsuse üksusi kui tervikut suhetes riigiorganite, teiste isikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Liidu seisukohad, tegevussuunad ja tegevuskavad kujundatakse ja töötatakse välja liidu liikmete seisukohtade ja ettepanekute alusel.

Seisuga 01.02.2010 on Linnade Liidus 48 liiget – 32 linna, 15 valda ja 1 alev. ELL liikmes- omavalitsusüksustes elab 67 % Eesti elanikkonnast. Suurima elanike arvuga on Tallinn ning väikseima elanike arvuga Mõisaküla.

ELL kõrgeim organ on liikmete esindajate üldkoosolek – Linnade Päev (144 esindajat), mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord omavalitsuste volikogu valimiste vahelisel perioodil. Linnade Päeva pädevuses on: liidu tegevussuundade kinnitamine, liidu tegevusperioodi aruande kinnitamine, põhikirja vastuvõtmine ja muutmine, liikmemaksu määramise aluste kinnitamine, liidu reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine.

Linnade Päeva toimumiste vahelisel perioodil on liidu kõrgeimaks juhtimisorganiks üldkoosoleku õigustes olev liidu volikogu (72 esindajat). Volikogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. ELL volikogu kinnitab aasta tegevuskava ja tegevusaruande ning langetab otsused olulistes omavalitsuspoliitilistes küsimustes.

Liitu juhib ja esindab 7-liikmeline juhatus. Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvemini kui 2 korda kvartalis. Juhatus valitakse ELL volikogu liikmete poolt ja hulgast. Ühe juhatuse liikme määrab Tallinn. Juhatus juhib ja korraldab liidu tegevust, valmistab ette Linnade Päeval ja liidu volikogus arutatavad küsimused.

Liidu organisatoorset tööd ja jooksvat asjaajamist korraldab 11-liikmeline büroo. ELL büroo ülesanneteks on: Linnade Päeva, liidu volikogu ja juhatuse otsuste täitmine; kohalike omavalitsuste ühistegevuse koordineerimine, arendamine ja korraldamine; liidu esindamine ja osalemine nõukogudes, kommiteedes, komisjonides, võrgustikes, seminaridel, töörühmades ning konverentsidel; õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine; informatsiooni vahendamine liikmetele; koostöö rahvusvaheliste omavalitsusorganisatsioonide ja välisriikide omavalitsusliitudega; väliskoostöö programmide ja projektide vahendamine.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Valimiskorra tutvustamine ja juhatuse valimine

Sõna sai Teet Helm, kes luges ette valimiskomisjoni koosoleku protokolli valimiskomisjoni esimehe valimise kohta (lisatud) ja tutvustas ELL volikogu poolt 05.06.2007. aastal vastu võetud töökorda juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks (lisatud).

Liidu volikogu liikmel on õigus kandideerida ja esitada kandidaate liidu juhatusse ja revisjonikomisjoni.

Liidu juhatuse 6 liiget ja revisjonikomisjoni liikmed valitakse liidu volikogu liikmete poolt ja hulgast salajase hääletuse teel. Liidu volikogus Tallinna esindavate liikmete hulgast juhatuse ühe liikme nimetab Tallinna linn.

Vastavalt töökorrale on liidu volikogu iga liikme häälte arv juhatuse liikmete valimisel, revisjonikomisjoni liikmete valimisel ja aseesimeeste valimisel võrdne valitavate kohtade arvuga.

Juhatuse  esimehe  valimisel  on  liidu   volikogu   igal   liikmel   üks   hääl.   Kordushääletusel on liidu volikogu igal liikmel üks hääl.

Kandidaatide esitamine valimisteks toimub kirjalikult kuni iga vastava päevakorrapunkti alguseni.

Volikogu liikmetele on välja jagatud valimisbülletäänid salajasteks isikuvalimisteks ja mandaadid avalikuks hääletamiseks.

Tulenevalt ELL põhikirja punktist 37 nimetab Tallinn ühe juhatuse liikme. Tallinna Linnavolikogu otsusega 10.12.2009 nr 241 on ELL juhatuse liikmeks nimetatud Tallinna abilinnapea Taavi Aas (linnavolikogu otsus lisatud).

Teet Helm luges ette valimiskomisjonile esitatud kirjalikud ettepanekud juhatuse liikme kandidaatide osas (lisatud). Kandidaadid on andnud allkirja kandideerimise nõusolekuks.

Juhatuse liikme kandidaatideks esitati:

1. Kalle Jents

2. Mihkel Juhkami

3. Mart Järvik

4. Jaanus Karilaid

5. Urmas Kruuse

6. Toomas Marrandi

7. Aadu Must

8. Andrus Saare

9. Kersti Sarapuu

10. Urve Tiidus

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku nimekiri sulgeda. Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI (57 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) sulgeda juhatuse liikme kandidaatide nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees kuulutas hääletamise alanuks ning palus juhatuse liikmete valimiseks välja antud bülletäänid täita ja lasta kinnisesse valimiskasti.

Päevakorrapunkt 4

Kohalike omavalitsuste tegevusruum 2010

Kuulati Jüri Võigemasti ettekannet (slaidikava lisatud).

Alanud on kohalike omavalitsuste kuues tegevusperiood (2009-2013). Volikogud on valinud ametisse volikogude esimehed, linnapead ja vallavanemad. Moodustatud on linna- ja vallavalitsused ning igapäevane töö jätkub.

Tööd tuleb teha ja plaane seada tingimustes, mille taustaks on majanduslangus nii Eestis kui kogu maailmas. Kõikide Euroopa riikide puhul on SKP tagasi langenud aastate 2005-2006 tasemele. Eesti kiire majanduskasvu periood lõppes 2008. Kiirele kasvule järgnes sügav majanduslangus 2009 nii üldises kui ka siseriiklikus mõõtmes. Sügav majanduslangus, Eestis miinus 14,5% 2009 aastal, mõjutas ja mõjutab kõiki eluvaldkondi ja valitsemistasandeid, sealhulgas kohalikke omavalitsusi.

Rahandusministeerium prognoosib majanduskasvu alates 2011 aastast (3,3%).

Kohalike omavalitsuste jaoks on oluline, milliseks kujuneb riigi tasandi omavalitsuspoliitika kriisist väljumisel. 2009. aasta riigi lisaeelarvega kärbiti kohalike omavalitsuste tulubaasi (tulumaks; tasandusfond); kärbiti valdkondlikke eraldisi kohalikele omavalitsustele; seati omavalitsustele täiendavad laenupiirangud; lisandus täiendav kulusurve.

Kui   majandusruumis    veel   püütakse   protsesside   kulgu    prognoosida, siis sotsiaalsele keskkonnale ei ole seni kahjuks piisavalt tähelepanu pööratud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Märkus: Kuna valimiskomisjon ei olnud valmis juhatuse valimistulemusi välja kuulutama, tegi koosoleku juhataja ettepaneku kuulata ära päevakorrapunkt 7. Volikogul osalejad nõustusid ettepanekuga.

Päevakorrapunkt 5

Juhatuse valimistulemuste kinnitamine

Sõna sai valimiskomisjoni esimees, kes luges ette ELL juhatuse liikmete valimise hääletamistulemuste protokolli (lisatud).

Välja anti 64 valimisbülletääni, valimiskasti avades oli kastis 63 bülletääni, nendest kehtivaid 61 kehtetuid 2 ja täitmata 0 bülletääni.

Juhatuse liikme kandidaadid said hääli järgmiselt:

1. Kalle Jents 21

2. Mihkel Juhkami 44

3. Mart Järvik 41

4. Jaanus Karilaid 35

5. Urmas Kruuse 25

6. Toomas Marrandi 7

7. Aadu Must 44

8. Andrus Saare 36

9. Kersti Sarapuu 46

10. Urve Tiidus 24

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna hääletusele valimistulemuste kinnitamine. Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletamisele.

OTSUSTATI (52 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada Eesti Linnade Liidu juhatuse liikmete valimistulemused.

Valimistulemuste alusel osutusid juhatuse liikmeteks valituks:

Mihkel Juhkami (Rakvere linnavolikogu esimees),

Mart Järvik (Järvakandi vallavanem),

Jaanus Karilaid (Haapsalu linnavolikogu esimees),

Aadu Must (Tartu linnavolikogu esimees),

Andrus Saare (Kohila vallavanem) ja

Kersti Sarapuu (Paide linnapea).

 

Tallinna linna poolt on ELL põhikirja punkti 37 alusel nimetatud juhatuse liikmeks Taavi Aas, Tallinna abilinnapea.

Päevakorrapunkt 6

Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine

Valimiskomisjoni esimees luges ette laekunud avalduse juhatuse esimehe kandidaadiks Taavi Aasa ülesseadmisest (lisatud), kelle kirjalik nõusolek kandideerimiseks on olemas. Rohkem kandidaate ei esitatud.

Valimiskomisjoni     esimees    tegi    ettepaneku    panna    nimekirja    sulgemine    hääletusele. Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI: (52 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) sulgeda juhatuse esimehe kandidaatide nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees luges ette laekunud avaldused revisjonikomisjoni liikme kandidaatide ülesseadmisest (lisatud). Avaldus esitati 7 kandidaadi ülesseadmise kohta. Ühel ülesseatud kandidaadil puudub kirjalik nõusolek ja seega ei saa teda esitada revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks. Ülejäänud kandidaatide kirjalik nõusolek on olemas, sealhulgas ühel digitaalselt (lisatud).

Revisjonikomisjoni liikme kandidaatideks seati üles:

1. Urmas Aava
2. Agu Kabrits
3. Tarmo Kruusimäe
4. Eero Plamus
5. Toomas Sonts
6. Anu Vassvik

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna nimekirja sulgemine hääletusele. Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI (52 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) sulgeda revisjonikomisjoni liikme kandidaatide nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees tutvustas hääletamisprotseduuri ja kuulutas salajase hääletamise alanuks.

Päevakorrapunkt 7

Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011

Kuulati SA "Tallinn 2011" juhatuse liikme Mikko Fritze ettekannet.  Mikko Fritze andis lühiülevaate Kultuuripealinn Tallinn 2011 sihtasutuse tegevusest ja arengutest programmi ettevalmistamisel.

Kultuuripealinna sihtasutus on iseseisev organisatsioon, mille ülesandeks on kultuuripealinna programmi planeerimine, ideede ja mõtete kogumine, sõelumine ja hindamine selleks, et Tallinnas toimuks 2011. aastal põnev, eriline ja kõrgetasemeline kultuuriaasta. Sihtasutuse asutas Tallinna linn 2007. aasta aprillis.

Euroopa kultuuripealinna aasta tähendab suursündmust kogu Eestile. Ettekandja tõi esile kultuurilinnade võrgustiku kujunemise olulisuse. Sihtasutuse sooviks on innustada inimesi osalema kultuuripealinna loomises ja aidata ideedel  sündmusteks  vormuda.  Kultuuripealinna aasta on eriline ka seepärast, et Tallinn jagab seda rolli Turu linnaga Soomes. Tallinna ja Turu ühisprogrammide keskmes on Läänemeri eri vaatenurkadest. Ühisprogramme tuleb kümmekond ja rahva ette toomiseks saavad need küpseks 2010. aasta aprillis.

Tallinn 2011 kandev teema on "Mereäärsed lood" ning selles põhimõttes kajastub nii Eesti ajalugu, Tallinna füüsiline paiknemine mere ääres ning sellest tulenevad kultuurilised segunemised, kontaktid ja ka vastasseisud. Suure kandva teema all räägitavad lood jaotuvad veel ka alateemade kaupa kolmeks: koos laulmise lood, elava vana linna lood ning unistuste ja üllatuste lood.

Vabatahtlike programmiga tahab Tallinn kaasata kõiki inimesi kultuuripealinna aasta läbiviimisse. See on suurim üksikisikute kaasamise programm, millega tahetakse edendada vabatahtlikkust Eestis ja mõjutada ühiskondlikke protsesse (demokraatia ja integratsiooni arendamine läbi kaasatuse). Kultuuripealinna vabatahtlikuks on oodatud kõik, kes tahavad oma aja, oskuste, kogemuste ja hea tahtega kaasa aidata kultuuripealinna programmi ja unustamatu kultuuriaasta läbiviimisse.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 8

Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette ELL juhatuse esimehe valimise hääletamistulemuste protokolli (lisatud).

Valimiskasti avamisel oli kastis 55 hääletamisbülletääni, nendest kehtivaid 42, kehtetuid 5, täitmata 8 bülletääni.

Juhatuse esimehe kandidaat Taavi Aas sai 42 häält.

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele. Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletamisele.

OTSUSTATI (poolt 49, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada juhatuse esimehe valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on ELL juhatuse esimees Taavi Aas (Tallinna aselinnapea).

Päevakorrapunkt 9

Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette ELL revisjonikomisjoni valimise hääletamistulemuste protokolli (lisatud).

Valimiskasti avamisel oli kastis 57 bülletääni, neist 49 kehtivat bülletääni, kehtetuid 6 ja täitmata 2 bülletääni.

Kandidaadid said hääli järgmiselt:

1. Urmas Aava 38

2. Agu Kabrits 36

3. Tarmo Kruusimäe 39

4. Eero Plamus 39

5. Toomas Sonts 35

6. Anu Vassvik 24

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele. Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletusele.

OTSUSTATI: (poolt 50, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada revisjonikomisjoni valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on ELL revisjonikomisjoni liikmed:

Urmas Aava (Häädemeeste vallavanem),

Agu Kabrits (Tõrva linnapea),

Tarmo Kruusimäe (Tallinna linnavolikogu liige),

Eero Plamus (Märjamaa vallavanem),

Toomas Sonts (Vändra alevivanem).

Päevakorrapunkt 10

Juhatuse aseesimeeste valimine

Valimiskomisjoni esimees luges ette laekunud avaldused juhatuse aseesimeeste kandidaadiks ülesseadmisest (lisatud) ja kinnitas, et kandidaatide kirjalik nõusolek on olemas.

Juhatuse aseesimehe kandidaatideks seati üles:

1. Mihkel Juhkami
2. Andrus Saare

Rohkem kandidaate ei esitatud. Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna nimekirja sulgemine hääletusele.

Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI (50 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) sulgeda juhatuse aseesimeeste kandidaatide nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees tutvustas hääletamisprotseduuri ja kuulutas salajase hääletamise alanuks.

Päevakorrapunkt 11

ELL 2010. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusumma lõikes

Kuulati Jüri Võigemasti ettekannet ELL 2010. a eelarvest ning tutvuti eelarve seletuskirjaga. Eelarve seletuskirjas on ülevaatlikult esitatud liidu tulud ja kulud alates 2006. aastast. Samuti on eelarve seletuskirjas esitatud ülevaade liidu liikmemaksude ja kohalike omavalitsuste tulubaasi muutustest alates aastast 2001.

Eelarve on läbinud ELL juhatuses kolm lugemist ning juhatuse otsusega 09.02.2010.a otsustati eelarve esitada volikogule kinnitamiseks (lisatud). Tulenevalt liidu põhikirjast esitatakse eelarve kinnitamiseks volikogule tulude ja kulude kogusumma lõikes.

Liidu eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Eesti Linnade Liidu 2010. aasta eelarve kajastab liidu  tegevuse  eesmärke  aastaks  2010, liidu prognoositavaid tulusid ja liidu põhikirjaliste funktsioonide täitmiseks vajalikke kulusid.

Vastavalt liidu eelarve tulude ja kulude kogusummale, mille kinnitab ELL volikogu, kinnitab liidu juhatus oma otsusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi.

Liidu eelarve täitmise kontroll on liidu revisjonikomisjoni ülesanne. Liidu büroo vastutab selle eest, et oleks rakendatud tõhus finantsjuhtimise ja kontrollsüsteem, mis peab tagama liidu raha sihipärase kasutamise.

Peale eelarveaasta lõppu koostab büroo majandusaasta aruande, mida auditeerib volikogu poolt määratud sõltumatu audiitor. Majandusaasta aruande kinnitab ELL volikogu.

2010. aasta eelarve põhitegevuse tulud on vähenenud 5,0 % võrrelduna 2009.aastaga ja 4,8% võrrelduna 2008. aastaga.

Tulenevalt majanduslangusest ja omavalitsuste tulubaasi kärpest otsustas liidu volikogu  2009. aasta veebruarikuus vähendada liidu 2009. aasta liikmemaksu 10 % võrra ja septembrikuu volikogu otsusega vähendati 2010. aasta liikmemaksu veel 10% 2009. aasta liikmemaksu summast. Kiire majanduslanguse ja tulubaasi kärpe tingimustes volikogu poolt liikmemaksu vähendamise osas operatiivselt vastu võetud otsused esitatakse üldkoosolekule seisukoha võtmiseks.

2010. aasta eelarve põhitegevuse kulud on vähenenud 5,5% võrrelduna 2009. aastaga ja 3,0 % võrrelduna 2008. aastaga.

2010.  aasta  eelarves  on  tööjõukulud  vähenenud  8,0  %  võrrelduna   2009.aastaga   ja 7,9% võrrelduna 2008.aastaga.

Koosoleku juhataja luges ette ja pani hääletusele ELL volikogu koosoleku otsuse nr 1 eelnõu ELL 2010. a eelarve kinnitamisest tulude ja kulude kogusumma lõikes.

OTSUSTATI: (47 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) eelnõu vastu võtta ELL volikogu koosoleku otsusena nr 1 (lisatud).

Päevakorrapunkt 12

Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette juhatuse aseesimeeste valimise hääletamistulemuste protokolli (lisatud).

Valimiskasti avamisel oli kastis 45 bülletääni, neist 43 kehtivat hääletusbülletääni, kehtetuid bülletääne ei olnud, täitmata oli kaks bülletääni.

Kandidaadid said hääli järgmiselt:

1. Mihkel Juhkami 40

2. Andrus Saare 40

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele. Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletamisele.

OTSUSTATI (29 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada juhatuse aseesimeeste valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on ELL juhatuse aseesimehed Mihkel Juhkami (Rakvere linnavolikogu esimees) ja Andrus Saare (Kohila vallavanem).

Koosoleku juhataja tänas valimiskomisjoni korrektselt ja asjatundlikult tehtud töö eest. Valimistega seotud küsimustes valimiskomisjonile proteste ei esitatud.

Päevakorrapunkt 13

Jooksvad küsimused

Jooksvaid küsimusi päevakorda ei esitatud.

 

Jüri Võigemast                                               Inga Köster

Koosoleku juhataja                                        Protokollija

 

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU 16.02.2010 PROTOKOLLI LISAD:

1. Registreerimislehed (koopiad, originaalid esitatud Harju Maakohtu registriosakonnale) – 6 lehel

2. Koosoleku päevakorra ja ajakava eelnõu – 2 lehel

3. ELL valimiskomisjoni koosoleku protokoll – 1 lehel

4. ELL volikogu töökord juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks – 2 lehel

5. ELL juhatuse liikmete valimise hääletamistulemuste protokoll – 1 lehel

6. ELL juhatuse esimehe valimise hääletamistulemuste protokoll – 1 lehel

7. ELL revisjonikomisjoni valimise hääletamistulemuste protokoll – 1 lehel

8. ELL juhatuse aseesimeeste valimise hääletamistulemuste protokoll – 1 lehel

9. Tallinna Linnavolikogu otsus nr 241, 10.12.2009 esindajate nimetamisest ELL üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse – 2 lehel

10. ELL revisjonikomisjoni liikme kandidaadi esitamine koos kandideerija nõusolekuga – 8 lehel

11. ELL juhatuse liikme kandidaadi esitamine koos kandideerija nõusolekuga – 10 lehel

12. ELL juhatuse esimehe kandidaadi esitamine koos kandideerija nõusolekuga – 1 lehel

13. ELL juhatuse aseesimehe kandidaadi esitamine koos kandideerija nõusolekuga – 2 lehel

14. ELL juhatuse liikmete valimisbülletäänid – 63 lehel

15. ELL juhatuse esimehe valimisbülletäänid – 55 lehel

16. ELL revisjonikomisjoni liikmete valimisbülletäänid – 57 lehel

17. ELL juhatuse aseesimehe valimisbülletäänid – 45 lehel