Lõimumise valdkonna töörühma koosoleku protokoll (17.03.2021)

KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni lõimumisvaldkonna töörühma koosolek nr 2 2021                                                               
                                                                                                                         17.03.2021 nr 1-5/117
 
Koosoleku kuupäev 01.03.2021
Algus kell 13.30, lõpp kell 15.00
 
Koosolek toimus Zoom`i e keskkonnas.
 
Juhatas: Piret Hartman
Protokollis: Anne-Ly Reimaa
 
Osalesid: Piret Hartman (Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler), Anne-Ly Reimaa (Kultuuriministeerium, lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht), Jan Trei (Eesti Linnade ja Valdade Liit, edaspidi ELVL), Raivo Küüt (Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna ja perepoliitika asekantsler), Irene Käosaar (Integratsiooni Sihtasutuse juhtaja), Kätlin Kõverik (Integratsiooni Sihtasutus, nõustamisteenuse valdkonnajuht, külaline), Eda Silberg (Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhataja asetäitja, külaline), Kaarel-Mati Halla (Tallinna Linnavalitsus), Ott Kasuri (ELVL), Kädi Koppe (ELVL), Toomas Johanson (ELVL), Sulev Valner (Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik), Viivian Jõemets (Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert), Kaisa Üprus-Tali (Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna teenuse juht, külaline), Liis Paloots (Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna projektijuht, külaline), Einar Vallbaum (Viru-Nigula vald), Riia Tallerman (Lüganuse valla kultuuri- ja spordinõunik, Andrea Eiche esindaja), Tarmo Tammiste (Narva Linnavolikogu), Kerli Zirk (Siseministeeriumi Kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna nõunik), Anneli Rants (Sillamäe haridus-ja kultuuriosakonna juhataja), Karro Külanurm (Põltsamaa vallavalitsuse abivallavanem), Martin Tulit (Kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna juhataja), Urve Luht (Lääne-Harju Valla Raamatukogu direktor), Mailis Kaljula (ELVL).
 
Puudusid: Katrin Liivamets (Töötukassa tööotsijate ja tööandjate osakonna juhataja), Helle Kahm (Saaremaa vald), Kalmer Sarv (Valga vald), Andrea Eiche (Lüganuse vald), Eve East (Toila Vallavalitsus).
 
PÄEVAKORD:
1. Kultuuriministeeriumi, Integratsiooni Sihtasutuse ja Siseministeeriumi tegevused kohalike omavalitsuste suunal. Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, Irene Käosaar, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja, Martin Tulit, Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna juhataja.
 
2. Integratsiooni Sihtasutuse lõimumisteenuseid tutvustavad maakonnatuurid 2021.a. Seminaride ajakava ja ülesehitus. (Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutuse vanemnõustaja).

3.Sotsiaalkindlustusameti teenused rahvusvahelise kaitse saajatele. Kaisa-Üprus-Tali. Sotsiaalkindlustusamet, teenuse juht.

4. Euroopa Sotsiaalfondi 2021 prioriteetse suuna „Sotsiaalsem Eesti" valdkonna „Eesti keel ja lõimumine" sekkumistest. Eda Silberg, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhataja asetäitja, Martin Tulit, Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna juhataja.

5. Muud küsimused.

Päevakorra punkt 1. Kultuuriministeeriumi, Integratsiooni Sihtasutuse ja Siseministeeriumi tegevused kohalike omavalitsuste suunal. Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, Irene Käosaar, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja, Martin Tulit, Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna juhataja.
 
Arutelu:
Piret Hartman avas kohtumise ja rõhutas, et komisjoni koosolekuid on planeeritud läbi viia aastaringselt, mitte piirduda vaid ühe koosolekuga aastas RES ettepankute aruteluks. Piret Hartman andis ülevaate 2021. aastal kultuuriministeeriumi--poolsetest Kohalikele omavalitsustele suunatud tegevustest. Kavas on arutelud (Ida--Virumaa kultuurifoorum, Lasnamäe ja Maardu foorumid, Lõimfest. Mitmetele üritustel soovib osaleda ka kultuuriminister. Integratsiooni Sihtasutus plaanib ka koolituste läbiviimist ja koostöös OÜ Gravitasega lõimumisteenuseid tutvustavaid maakonnatuure. Novembris viib Integratsiooni Sihtasutus läbi rahvusahelise lõimumiskonverentsi.
 
Martin Tulit andis ülevaate Siseministeeriumi tegevustest, mis on suunatud kohalikele omavalitsustele. Siseministeerium tegeleb uussisserändajatega. Kavas on täiendada neile suunatud teenuste veebilehte. Sõlmimisel on partnerlepingud Tallinna, Tartu, Pärnu ja ühe Ida--Virumaa kohaliku omavalitsusega (täpne otsus veel tegemata, eeldatavalt saab selleks Narva linn). Arendatakse välja kohanemise ja lõimumise rajad sündmusteenuste metoodika alusel, mida arendab välja Majandus-- ja Kommunikatsiooniministeerium. Lisaks on plaanis läbi viia projekte AMIF (Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) fondi toel.
 
OTSUSTATI:
1. Edastada töörühmale ülevaade Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi kohalikele omavalitsustele planeeritud tegevustest 2021. aastal.
 
Päevakorra punkt 2. Integratsiooni Sihtasutuse lõimumisteenuseid tutvustavad maakonnatuurid 2021.a.
 
Arutelu:
Kätlin Kõverik andis ülevaate Eesti maakondades toimuvate seminaride ajakavast ja ülesehitusest. Plaanis on anda ülevaade välismaalastele pakutavatest teenustest, tutvustatakse Kultuuriministeeriumi juhendmaterjali kohalikele omavalitsustele ja lõimumisnõustaja e-keskkonda Linda, antakse ülevaade praktilistest juhtumikorralduse näidetest ja arutletakse arendusvajaduste üle. Maakonnatuuride ajakavaga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel: https://www.integratsioon.ee/kov_koolitus. Kohtumiste eesmärk on leida koostöövõimalusi kohalike omavalitsustega. Kuna Covid-19 tõttu ei saa alustada kontaktkoolitusi aprillis, siis esimeseks koolituspäevaks on 4. mai Harjumaal. Aprilli kavandatud kohtumised lükkuvad augustisse või septembrisse. Kaaluda tuleb võimalusel kasutada hübriidvarianti kohtumisel.
 
OTSUSTATI:
1. Info teadmiseks võtta.
 
Päevakorra punkt 3. Sotsiaalkindlustusameti teenused rahvusvahelise kaitse saajatele. Kaisa-Üprus-Tali. Sotsiaalkindlustusamet, teenuse juht
 
Arutelu:
Kaisa Üprus--Tali tutvustas kava viia rahvusvahelise kaitse saanute teenused kohalike omavalituste vastutusalasse ja tuua praeguseid teenuseid tegelikele kasusaajatele lähemale. 2021.aastal viiakse läbi kohtumised omavalitsustega, kus elavad rahvusvahelise kaitse saajad. Kaisa Üprus--Tali osaleb samuti maakondlikel üritustel koos Integratsiooni Sihtasutusega. Alates 2022. aastast on soov leida koostööpartnerid, kes hakkaksid KOV--ide juhendamisel osutama tugiisiku teenust. Koostamisel on ka tugiisiku teenuse kirjeldus.
 
Kädi Koppe esitas küsimuse, kas infovahetus toimub sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri STAR kaudu.

Kaisa Üprus--Tali vastas, et STAR--i uudne andmevahetussüsteem ei ole veel valmis. Edastatav info on tundlik ja vajab häid lahendusi infovahetuse korraldamiseks.

Karl-Mati Halla küsis, keda on mõeldud kohaliku omavalitsuse partneri all.

Kaisa Üprus-Tali selgitas, et partneriteks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Tugiisik töötab vastavalt KOV-i juhistele.
 
OTSUSTATI:
1. Võtta info teadmiseks.
 
Päevakorra punkt 4. Euroopa Sotsiaalfondi 2021 prioriteetse suuna „Sotsiaalsem Eesti" valdkonna „Eesti keel ja lõimumine" meetmetest. Eda Silberg, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhataja asetäitja, Martin Tulit, Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna juhataja.
 
Eda Silberg andis ülevaate Euroopa Sotsiaalfondi raames planeeritud tegevustest. Ühtekuuluvuspoliitika fondide maht perioodiks 2021-2027 on 3,369 mld eurot, sh Euroopa Sotsiaalfondi vahendid ligi 503 mln eurot.
Prioriteetse suuna „Sotsiaalsem Eesti" valdkonna „Eesti keel ja lõimumine" EL vahendite maht uuel perioodil on ligi 70 mln eurot. Valdkonna „Eesti keel ja lõimumine" raames on plaanimisel
järgmised 9 sekkumist: kinnipeetavate lõimumine; eesti keele õpe rändetaustaga ja muu emakeelega inimestele formaalharidussüsteemis; eesti keele õppe arendamine täiskasvanutele; kohanemisprogramm ja uussisserändajate nõustamine; avalikkuse teavitamine rände-, kohanemis- ja lõimumisteemadel; kohanemise ja lõimumise toetamine kohalikul tasandil; mitte-eestlaste tööturul konkurentsivõimet tõstvad toetavad tegevused (tööjõuvahetusprogramm keeleõppe eesmärgil ja praktikaprogramm); keeleõppe- ja lõimumiskoolitused (sh tegevused keele praktiseerimiseks) ning side riigiga; kogukondade vahelised kontaktid.
Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusalas on kahe sekkumise plaanimine, Justiitsministeerium vastutab ühe sekkumise eest, Siseministeerium vastutab ühe sekkumise eest, Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi ühisvastutusel on kahe sekkumise plaanimine, Kultuuriministeeriumi vastutusel on kolme sekkumise plaanimine (sh ühe sekkumise plaanimisse on kaasatud ka Sotsiaalministeerium).
Üheks prioriteetseks suunaks on ka kohalike omavalitsuste võimestamine. Otseselt on sellega seotud sekkumine – kohanemise ja lõimumise toetamine kohalikul tasandil. Antud sekkumise plaanimises osalevad nii Kultuuriministeerium kui Siseministeerium. Sekkumise eelarve perioodiks 2021-2027 on ligi 6,1 mln. Plaanitavad tegevused on 1) Tulemuslike teenuste pakkumise suutlikkuse suurendamine eesti keelest erineva emakeelega inimestele ja tagasipöördujatele (veebipõhiste (mitmekeelsete) teenuste pakkumine ja info kajastamine KOV kodulehtedel); ametnike ja teenistujate lõimumisvaldkonna klientidega töötamise oskuste arendamine; lõimumis- ja kohanemisalase omavalitsuste-vahelise koostöö toetamine; nõustamisteenuste arendamine KOV-ides; ELVL võimestamine – sihtrühmale suunatud üldkoordinaatori ametikoha loomine; 2) Koolitused (lõimumine, kohanemine ja mitmekesisus) KOVidele, mis hõlmavad töövarjupäevi ja kogemuskohtumisi.
 
Rahandusministeerium plaanib ajavahemikus 22.-25. märts k.a. korraldada kaasamisüritusi (lauaarutelusid), kus ühe teemana käsitletakse ka lõimumise ja kohanemise toetamist kohalikul tasandil.
 
Martin Tulit lisas, et sekkumiste planeerimisse on kaasatud viis ministeeriumi. Siseministeeriumi vastutusalas on üks sekkumine – kohanemisprogramm ja uussisserändajate nõustamine. Kultuuriministeeriumiga kahasse on plaanimisel kaks sekkumist - avalikkuse teavitamine rände-, kohanemis- ja lõimumisteemadel ning kohanemise ja lõimumise toetamine kohalikul tasandil Teenuseid on palju, neid tuleb tutvustada kohalikul tasandil.

Piret Hartman lisas, et eesmärk on leida kohapealaseid koordinaatoreid kohalikes omavalitsustes, kes oleksid kursis kohanemis- ja lõimumisvaldkonna teenustega ning kes oleksid ka koostööpartneriteks riigile.
 
Otsustati:
1. Võtta info teadmiseks.
 
Päevakorra punkt 5. Muud küsimused.
 
Viivian Jõemets selgitas, et sisserändajate teenused tuleb lahendada kompleksselt. Kehtiv seadusandlus (välismaalaste seadus) ei võimalda registreerida sisserändajatel ja nende lastel elukohta ja ei võimalda ajutist sissekirjutust, mis tagaks neile hariduse, sotsiaali-ja tervishoiuvaldkonna teenuste kättesaadavuse võrdselt teiste lastega. Küsimus puudutab pikaajaliste D-viisade omajaid. Sissekirjutuse puudumisel jäävad teenustest ilma ka näiteks ülikoolide juures töötavate teadlaste pered, kui nad ei ole EL kodakondsed. Seadusemuudatus on
hetkel seiskunud, probleemi kiire lahenduse vajadusele on tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler. Vabariigi Valitsuse ning Linnade ja Valdade Liidu eelarve läbirääkimiste töörühmas juhtis haridus-ja teadusministeeriumi kantsler M. Laidmets sellele tähelepanu. Riigihalduse minister Jaak Aab on valmis teema viima koostöös teiste ministritega valitsusse, kui ministeeriumide ametnikud (SIM, SOM, HTM, RM) ettevalmistava memorandumi valitsusele koostavad.
 
Piret Hartman andis teada, et eesti keele majade kontseptsiooni täiendatakse. Kavas on pakkuda eesti keele majade teenuseid lisaks Tallinnale ja Narvale veel kaheksad omavalitsuses: Maardus, Paldiskis, Pärnus, Valgas, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel, Lüganuse vallas Kiviõlis ja Püssis. Planeerimisel on kohtumised kohalike omavalitsustega, et läbi rääkida koostöö põhimõtted. Kultuuriministeerium soovib, et igas kohalikus omavalitsuses oleks inimene, kelle tööportfelli kuulub ka lõimumisvaldkond. Selle võrgustiku kontseptsioon vajab veel väljatöötamist.
 
Kädi Koppe andis teada, et linnade ja valdade päevad plaanitakse läbi viia väliüritusena 26-27.mail Tallinna lauluväljakul. Sooviks on seal arutleda ka kohanemise ja lõimumise ning tugiisiku teenuse teemadel. Linnade ja Valdade Liidu poolt on hea tõdeda, et RES-läbirääkimiste protsessis esitas omapoolseid ettepanekuid ka kultuuriministeerium.

Piret Hartman tõdes, et hea oleks, kui kohalike omavalitsuste valmiste eel kajastaksid rände- ja lõimumisega seotut ka kohaliku tasandi valimisliitude platvormid.

Jan Trei lisas, et kohalike omavalitsuste teadlikkust valdkonnast tuleb tõsta, kuid soovitusi valmisplatvormise kujundamise osas Eesti Linnade ja Valdade Liit anda ei saa.

Kädi Koppe selgitas, et kohalikud omavalitsused võiksid analüüsida oma teenuseid ja täiendada ka kohalike omavalitsuste arengukavasid lähtuvalt lõimumisvaldkonna vajadustest.

Sulev Valner märkis, et lõimumise ja rände temaatikat on lihtne sildistada.
 
Piret Hartman selgitas, et siis tuleb jääda KOV-ide arengukavade analüüsi ja täiendamise juurde, sest see temaatika vajab ka kohalikes omavalitsuste planeerimistegevustes kajastamist.
 
Otsustati:
1. Määrata uueks töörühmaga kohtumise ajaks 26. aprill 2021.
 
Koosoleku juhataja                                                              Protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)                                                    (allkirjastatud digitaalselt)
Piret Hartman                                                                       Anne-Ly Reimaa
kultuurilise mitmekesisuse asekantsler                                lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht