Transpordi ja teede töörühma koosoleku protokoll (17.05.2022)

Vabariigi Valitsuse ministeeriumite vahelise komisjoni ja ELVL läbirääkimiste delegatsiooni transpordi ja teede töörühma KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Koosoleku koht: Ministeeriumide ühishoone, Suur-Ameerika 1,                        17. mai 2022. a Ruumis KUUSK

Koosoleku algus kell 14.00, lõpp kell 16.00

 

Juhatas: Ain Tatter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja

Protokollis: Julia Bergstein, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna teedetalituse juhataja.

Osalejad:

Nimi

Organisatsioon

Kalle Toomet

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Andres Harjo

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Kristjan Vilu

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Einar Vallbaum

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Aksel Johannes Part

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Mehis Leigri

Transpordiamet

Kaie Küngas

Rahandusministeerium

Sulev Liivik

Rahandusministeerium

Andres Uusma

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ain Tatter

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Pavel Karev

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Julia Bergstein

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

Koosoleku heakskiidetud päevakord:

1.         RES 2023-2026 ja 2023. aasta riigieelarve koostamine (teehoid ja ühistransport)

2.        Kohalike teede  rahastamisvajadus ja  Rail Balticuga seonduvad teehoiukohustused (31.03. VV kabinetiarutelust)

3.        Muud

 

Arutelu ja otsused:

 

1.         RES 2023-2026 ja 2023. aasta riigieelarve koostamine (teehoid ja ühistransport)

Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) eelarveosakonna juhataja Andres Uusma tutvustas RES 2023-2026 ja 2023. aasta riigieelarve koostamise ajakava ning lisataotluste prioriteete ja nende sisu.

Ettekanne lisatud SIIN. (.pdf)

Kohalikele teedele toetusfondist valemipõhise toetuse suurendamise taotluse esitamise määramatuse küsimus suunatakse Vabariigi Valitsusele otsustamiseks.

Rahandusministeeriumi (RM) kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liiviku hinnangul on toetuse suurandamine toetusfondist perspektiivitu. 2020. aastal toetuste mahtu küll kahekordistati, ent tegemist oli eriolukorraga. Sulev Liivik tegi ettepaneku suunata toetus tulubaasi, mille tulemusena on võimalik toetust eraldada sõltuvalt laekuvast tulumaksust. Tulubaasi suurendamise küsimusi on hiljem võimalik arutada Rahandusministeeriumi töögrupis.

ELVL tõstatas ühistranspordi korralduse ja finantseerimise küsimused, mis puudutavad KOV halduspiiriüleste liinide teenindamise kulude katmist ja ÜTK-de poolt teenitava piletitulu võrra riigipoolse toetuse suurendamist piirkonna ühistranspordi arendustegevusteks, seda mh võrdse kohtlemise printsiibist tasuta maakondlikku ühistransporti pakkuvate piirkondadega võrdluses. MKM selgitused on esitatud protokolli Lisa 1 vastava ettepaneku ministeeriumi seisukoha veerus.

Otsus:

 1.1. Toetusfondist valemipõhise toetuse suurendamise taotlus suunatakse Vabariigi Valitsusele otsustamiseks

1.2. ELVL kaalub RM-i ettepanekut suunata KOV teede toetusfondi sihtotstarbeline toetus tulubaasi ning  kujundab oma seisukoha 15.juuniks k.a.

2.        Kohalike teede  rahastamisvajadus ja  Rail Balticuga seonduvad teehoiukohustused (31.03. VV kabinetiarutelust)

MKM teede ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter tutvustas Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2022. kabinetiarutelu otsust, mille kohaselt:

2.1. Rahandusministeeriumil ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil korraldada uuringu „Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumite mõjud" soovituste elluviimise võimaluste arutelud Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja valitsuskomisjoni läbirääkimiste raames.

TRAM taristu varahalduse osakonna juhataja Mehis Leigri andis ülevaate edasistest vajalikest tegevustest, et kohalike teede andmeid oleksid asjakohased ning ka edaspidi oleks võimalik saada terviklikku ülevaadet kohalike teede seisundist ning selle põhjal teha ka õigeid otsuseid.

Uuringu soovitused lisatud SIIN. (.pdf)

Mehis Leigri juhtis KOV tähelepanu kohalike teede inventeerimise andmete sisestamise olulisusele Teeregistrisse. Eriti olulised on teede ruumikujude andmed. Vastsel korral ei ole võimalik teha edasisi analüüse ja andmekorjet, kui alusandmeid ei ole registris kajastatud. 

Kohalike teede liiklussageduste modelleerimiseks on oluline püsiloenduspunktide loomine suure liiklusega kohalikele teedele, et oleks  täpsemad alusandmed liiklussageduste modelleerimisekst.

Uuringus toodi välja kohalikel teedel asuvate sildade seisukorra problemaatika, mille kohaselt on ca 30 silda kriitilises seisus. TRAM taristu ehituse ja teenuste järelevalve üksuse tööplaani on nende sildade inspekteerimine. Üleskutse kohalikele omavalitsusüksustele, kelle teedevõrgustikus mainitud sillad asuvad, võtta ette preventiivsed tegevused sildade seisundi halvenemise vältimiseks ja ohutuse tagamiseks.

Mehis Leigri informeeris, et TRAMis on vajadus luua   sildadele seisukorra analüüsi infosüsteem. Selle loomisel oleks mõttekas luua ka kohalikele omavalitsustele võimalus hallata samas süsteemis  kohalikke sildu.

Mehis Leigri tegi ettepaneku  kaasata ELVL TRAMi poolt tehtavasse liiklussageduste kogumise ja analüüsimise metoodika kujundmaise protsessi, et otsida ühisosa ja luua võimalusel selline lahendus, et ka kohalikud omavalitsused saaksid seda vajadusel enda teedel kasutada. Kaasamine toimuks siis, kui TRAMis on esmane visioon, sellest, kuhu liigutakse, kujundatud. ELVL nõustus ettepanekuga

Otsus:

TRAM moodustab koostöös ELVL töögrupi uuringu soovituste elluviimiseks  kohalike teede seisundi parendamiseks insener-tehnilistest soovitustest lähtuvalt.

2.2. Arutada kohalike teede hoiu lisarahastamist riigi eelarvestrateegia 2023–2026 koostamise käigus.

Küsimust arutati esimese päevakorra punkti all.

2.3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil töötada välja õiguslikud lahendused, mille kohaselt antakse Rail Balticu raudtee ristumiskohtadesse rajatavad kohalike teede viaduktid ehituse valmimise järel üle Transpordiametile koos perioodilise remondiinvesteeringu kohustusega, jättes rutiinse (sh talvise) tee korrashoiu kohustuse viadukti ühendava tee omanikule. Rail Balticu projekti raames ehitatavad kohaliku teedevõrguga seotud juurdepääsuteed anda üle kohaliku omavalitsuse üksustele, kui neil teedel ei esine riigiteeks määramise tunnuseid.

MKM teedetalituse ekspert Pavel Karev tutvustas Rail Baltic trassiga ristuvate kohalike teede viaduktide ja juurdepääsuteede rajamise problemaatikat. Õiguslikud ja tehnilised lahendused on väljatöötamisel. Eelduslikult viiakse põhiprintsiibid ehitusseadustikku (EHS), mis võib eeldada täiendavate kokkulepete sõlmimist TRAM ja KOV vahel. EHS muutmise eelnõu koostamisel kaasatakse ka ELVL. EHS muutmise eelnõu tutvustuse aeg on eeldatavalt käesoleva aasta sügis.

3.         Muud.

3.1 Ain Tatter edastas jäätmekäitlejate mure, et kohalikud omavalitsused rakendavad leppetrahve ka  olukorras, kus kohalikel teedel ei ole  teede seisund nõuetekohaselt tagatud (eelkõige puudulik lume- ja libedustõrje) ja ligipääs objektile pole tagatud või see on ohtlik  ning teenust mõistlikult osutada ei ole võimalik. Jäätmekäitlejate esmane soov oli vastavalt muuta õigusaktid selgemaks, aga kuivõrd tegemist on sisus lepinguliste suhetega, siis hetkel piirdume jäätmekäitlejate soovi vahendamisega KOV-dele, et  jäätmeveolepingutes oleks mõistlik näha ette leevendused lepingute teenindamiseks ja leppetrahvide mitte nõudmiseks raskete teeolude väljakuulutamise korral.

MKM osundas ka võimalusele, et kui probleemiks on raskete ilmastikuolude väljakuulutamise protsessi keerukus kohalikus omavalituses, siis on ELVL-i ettepanekul võimalik kaaluda MKM-i määruse muutmist, mille kohaselt TRAM-i poolt raskete teeolude väljakuulutamisega kaasnev kohalduks ka piirkonna KOV teedele.

3.2. Andres Harjo tundis huvi liiklusseaduse muudatuspaketi arengute kohta, mille tõttu on takistatud mitme ELVL poolt tõstatatud küsimuste lahendamised vt seisukohtade tabel p 6 ja 14 (lisatud). Ain Tatter selgitas, et tegemist on väga mahuka eelnõuga, mille kohta laekunud palju ettepanekuid, aga eesmärgiks on enne järgmisi Riigikogu valmimisi eelnõu ära menetleda.

3.4. Andres Harjo tundis huvi Transpordi ja liikuvuse arengukavas kajastatud „kasutaja maksab" printsiibi rakendamise kohta. Tallinna linn tunneb huvi ummikumaksude kehtestamise võimalikkuses.

Ain Tatter informeeris, et ülevõtmisel on  ajakohastatud direktiivi 1999/62/EÜ (sõidukite maksustamine teatavate taristute kasutamise eest), mille kohaselt on ummikumaksu võimalik kehtestada kui seda tehakse kooskõlas direktiivis kehtestatud reeglitele. Ülevõtmise tähtaeg on märts 2024 ning liiklusseaduse muudatusettepaneku koostamise käigus on võimalik ummikumaksu kehtestamist kaaluda, seda eelkõige tingimusel et siseriiklik õigusruum võimaldab sellise kohaliku maksu kehtestamist.

3.5. Prokollile lisatakse ELVL RES 2023-2026 ja RE 2023 läbirääkimiste transpordi ja teede töörühma ettepanekud ja MKM seisukohad.

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                                

Ain Tatter                                                                                         

Koosoleku juhataja                                                                           

 

 

Protokoll edastati osapooltele kooskõlastamiseks 20. mail 2022.

 

Protokolli kohta laekunud märkused ja kooskõlastused:

ELVL kooskõlastas protokolli märkustega 23.05.22:

„Tutvunud Vabariigi Valitsuse ministeeriumite vahelise komisjoni ja ELVL läbirääkimiste delegatsiooni transpordi ja teede töörühma 17 mai 2022 protokolliga leiame, et protokoll kajastab räägitut ja sisu osas täiendavaid ettepanekuid ei ole. Paar täpsustust vaid sõnastustes :

1.1. Toetusfondist valemipõhise toetuse suurendamise taotluse suunatakse Vabariigi Valitsusele otsustamiseks

1.2. ELVL kaalub RM-i ettepanekut suunata KOV teede toetusfondi sihtotstarbeline toetus tulubaasi ning  esitab  kujundab oma seisukoha 15.juuniks k.a."

Parandusettepanekutega arvestatakse.

Lisa 1 : ELVL RES 2023-2026 ja RE 2023 läbirääkimiste transpordi ja teede töörühma ettepanekud ministeeriumi seisukohtadega. (.pdf)

 

Transpordi ja teede töörühma protokoll  17.05.2022 (.docx)