17/01/17

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 17. jaanuaril 2017 algusega kell 13.00, seekord Põlvas – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis(Kesk tn 15).  ELL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.

Saabumine ja kohv kell 12.30-13.00;

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

13.00: Tervitus. Georg Pelisaar, Põlva vallavanem

1. Haldusreform – hetkeseis ja jätkuprotsessid. Mihhail Korb, riigihalduse minister

2. Ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessist ELL vaates ning seisukoha kujundamine ELL tegevuste ettevalmistamiseks omavalitsuste valimisjärgseks perioodiks. Anneli Egel, Jüri Võigemast

3. Kohalike omavalitsuste eelarvete tasandusfond ja toetusfond 2017 ning selle jaotus. Tiit Kirss
KOV tasandusfond ja toetusfond 2017: http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond

4. ELL ettepanekute arutelu eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 ja 2018 aasta riigieelarve küsimustes ning esitamine volikogule. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. Riigikohtu lahend kohtuasjas nr 3-4-1-3-16, Haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kontroll. Anne Läns
Riigikohtu lahend kohtuasjas nr 3-4-1-3-16, Haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kontroll: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222582563

6. ELL 2017. aasta eelarve eelnõu II lugemine ja esitamine volikogule. Jüri Võigemast, Aigi Sander

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

8. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2016. Tiit Kirss

9.2. Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi raport "Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis". Kaimo Käärmann-Liive

9.3. EL Regioonide Komitee presidendi visiit Eestisse. Kaimo Käärmann-Liive

9.4. Ettevalmistustest liitumiseks Euroopa maastikukonventsiooniga. Maastik kui väärtus, pargid ja rohealad kui tervisliku elukeskkonna alusstruktuur. Irja Alakivi

Juhatuse koosolekule järgnevalt toimub vastvalminud ligi-nullenergia Põlva Riigigümnaasiumi külastus.

Jüri Võigemast                                                                                   
Tegevdirektor

 Juhatuse koosoleku dokumendid (.zip fail)

 

 

EESTI LINNADE LIIDU  JUHATUSE  KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Põlvas 17.01.17

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.20

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija:   Inga Köster

Juhatuse liikmetest  osalesid: 
Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), 
Vladimir Šokman (Tartu Linnavolikogu), 
Heiki Hepner (Kohila Vallavalitsus), 
Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus), 
Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), 
Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus).

Puudus: Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavalitsus)

Kutsutud: 
Mihhail Korb, riigihalduse minister; 
Kalev Härk (Valga Linnavalitsus), 
Marika Saar (Elva Linnavalitsus), 
Teet Enok (Jõhvi Vallavolikogu), 
Toomas Sonts (Vändra Alavivalitsus), 
Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus).

ELL büroost osalesid: 
Jüri Võigemast, 
Tiit Kirss, 
Anne Läns, 
Hille Ilves, 
Kaimo Käärmann-Liive, 
Anneli Egel, 
Irja Alakivi, 
Toivo Riimaa ja 
Inga Köster

Põlva vallavanem Georg Pelisaar tervitas kohaletulnuid ja andis lühikese ülevaate Põlva ajaloost. Pärast juhatuse koosoleku on võimalik külastada äsja valminud Põlva esimest ligi-nullenergia hoonet, milles tegutseb Põlva Riigigümnaasium.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Haldusreform – hetkeseis ja jätkuprotsessid. Mihhail Korb, riigihalduse minister
2. Ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessist ELL vaates ning seisukoha kujundamine ELL tegevuste ettevalmistamiseks omavalitsuste valimisjärgseks perioodiks. Anneli Egel, Jüri Võigemast
3. Kohalike omavalitsuste eelarvete tasandusfond ja toetusfond 2017 ning selle jaotus. Tiit Kirss
4. ELL ettepanekute arutelu eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 ja 2018 aasta riigieelarve küsimustes ning esitamine volikogule. Tiit Kirss, Jüri Võigemast
5. Riigikohtu lahend kohtuasjas nr 3-4-1-3-16, Haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kontroll. Anne Läns
6. ELL 2017. aasta eelarve eelnõu II lugemine ja esitamine volikogule. Jüri Võigemast, Aigi Sander
7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas
8. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas
9. Muud küsimused ja informatsioonid.
   9.1.Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2016. Tiit Kirss
   9.2.Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi raport "Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis". Kaimo Käärmann-Liive
   9.3. EL Regioonide Komitee presidendi visiit Eestisse. Kaimo Käärmann-Liive
   9.4. Ettevalmistustest liitumiseks Euroopa maastikukonventsiooniga. Maastik kui väärtus, pargid ja rohealad kui tervisliku elukeskkonna alusstruktuur.  Irja Alakivi

Päevakorrapunkt 1
Haldusreform – hetkeseis ja jätkuprotsessid

Kuulati riigihalduse ministri Mihhail Korbi ettekannet. Minister tutvustas haldusreformi elluviimise ajakava ning andis ülevaate senisest protsessist ning tõusetunud probleemidest (slaidikava lisatud).

Omaalgatuslikult on ühinemas 160 kohalikku omavalitsust 47 ühinemispiirkonnas.
19 KOVi 8 piirkonnas küll ühinevad, kuid ei täida miinimumkriteeriumi.
Muhu, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu on taotlenud merelise saarvalla erandit.
26 kohalikku omavalitsust ei täida kriteeriumi ja ei taotle ühinemist.
23 kohalikku omavalitsust ületab 5000 elaniku kriteeriumi ja ei ühine.
Haldusreformi lõppedes on Eestis umbes 75 KOVi.

Poolte omavalituste osas on ühinemised valitsuse poolt juba kinnitatud, ülejäänud kinnitatakse kahel järgmisel valitsuse istungil. Probleeme oli ühinevatel omavalitsustel uue nime valimisega.

Valitsusel on kavas kaotada maavalitsused 1.01.2018. Ülesanded jagatakse erinevate ministeeriumidee või nende valitsemisala allasutuste ning KOV liitude vahel.

Riigireformi raames plaanib valitsus riigiasutuste väljaviimist Tallinnast, riigilt KOV-idele ülesannete üleandmist ning KOV tulubaasi ja finantsautonoomia küsimuste lahendamist.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2
Ülevaade kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessist ELL vaates ning seisukoha kujundamine ELL tegevuste ettevalmistamiseks omavalitsuste valimisjärgseks perioodiks

Anneli Egel tutvustas tabeli vormis koostatud kokkuvõtet, milles on maakondade kaupa ära toodud kõik omavalitsused ja nende ühinemised. Tabelist on samuti näha, millised kov-id on hetkel ELL, millised EMOLi liikmed.

Toimus arutelu teemal, kuidas peaks ELL edasi toimima. Kas pöörduda kirjalikult kov-ide poole ettepanekuga, et pärast valimisi uued tekkinud kov-id ühineksid linnade liiduga. Või teha selline pöördumine siis, kui valimised on toimunud.

Kalev Härk tegi ettepaneku, et kuna on arutluse all ka ELL-i ja EMOL-i baasil ühtse üleriigilise omavalitsusliidu moodustamine, siis ehk oleks otstarbekas leppida EMOL-iga kokku ühise pöördumise koostamine.

OTSUSTATI: Võtta küsimus veebruaris toimuva juhatuse ja volikogu koosoleku päevakorda.

Päevakorrapunkt 3
Kohalike omavalitsuste eelarvete tasandusfond ja toetusfond 2017 ning selle jaotu

Kohalike omavalitsuste tasandusfondi jaotus on kättesaadav Rahandusministeeriumi veebilehel http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond

Arvutused on esialgsed ja tulemused võivad oluliselt muutuda algandmete uuendamise ja toetuste jaotuspõhimõtteid reguleerivate aktide menetluste tulemusena. Kindlasti uuendamist vajavate andmete veerud on märgitud punaseks. Huvitegevuse toetuse vahendite jaotamist reguleeriv seaduseelnõu on hetkel riigikogus menetluses. Raske ja sügava puudega lastehoiu toetuse jaotus täpsustub aprilliks, pärast eelmiste aastate jääkide andmete selgumist. KOV-de motiveerimine lasteaiaõpetajate palkade tõstmisel meetme jaotuspõhimõtted on selgumisel.

Vahendite jaotus toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määrusele  nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord".

Haridustoetuse osas tehakse muudatus. Kuna riigi toetusega on võimalik tõsta õpetajate keskmist palka aasta esimesel poolel vähemalt 1200 euroni ja sügisel vähemalt 1260 euroni, siis  suurendatakse õpetaja tööjõukulude toetuseks õpilase kohta antavat toetust esialgu 1291,19 eurole (eelnõu § 1 punkt 1)  ja 2017.a riigieelarves toetusfondis oleva hariduskulude toetuse suurendamise järgselt 1306 eurole (eelnõu § 1 punkt 2).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4
ELL ettepanekute arutelu eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga riigi eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 ja 2018 aasta riigieelarve küsimustes ning esitamine volikogule

Tiit Kirss andis ülevaate ELL liikmetelt laekunud ettepanekutest RES 2018-2021 ja 2018.a riigieelarve osas. Ettepanekud on jaotatud kaheks osaks (lisatud).

1) ELL ettepanekud  Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimisteks RES 2018-2021 ja 2018. aasta riigieelarve osas.

2) Lisa 1 Muud ELL ettepanekud valdkondade lõikes  2017. aastal toimuvateks läbirääkimisteks valitsusdelegatsiooniga.

Läbirääkimiste käigus tehti ettepanek üldistada põhjendustes toodud näiteid.

OTSUSTATI: Teha ELL liikmetele ettepanek esitada ELL büroole veel täiendusi ja parandusi ning esitada ELL seisukohad ELL volikogu 14. veebruari 2017.a koosolekule heakskiitmiseks.

Päevakorrapunkt 5
Riigikohtu lahend kohtuasjas nr 3-4-1-3-16, Haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kontroll

Riigikohus tegi kohtuasjas nr 3-4-1-3-16 otsuse 20.12.2016.a.

Riigikogu võttis Haldusreformi seaduse vastu 7. juunil 2016.a. EV President kuulutas seaduse välja 13.06.2016.a ja seadus jõustus 1.07.2016.a.

Alates 30.juunist 2016. Pöördus Riigikohtusse kokku 26 omavalitsust taotlustega tunnistada kehtetuks või põhiseadusega vastuolus olevad erinevad HRS paragrahvid või nende punktid/lõiked.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutas taotlusi 4.oktoobri 2016.a avalikul kohtuistungil.

Riigikohtu otsuse kokkuvõttes on öeldud, et Kõpu, Juuru ja Tõstamaa Vallavolikogude taotlused rahuldatakse osaliselt. Tuginedes PSJKS § 15 lõike 1 punktile 2 tunnistas kolleegium HRS § 24 lõike 1 teise lause osa „kuid mitte rohkem kui 1000 000 euro ulatuses" põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks.

Muus osas jätab kolleegium taotlused § 15 lõike 1 punktile 6 tuginedes rahuldamata.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6
ELL 2017. aasta eelarve eelnõu II lugemine ja esitamine volikogule

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2017.a. eelarvet. Mõned kuluread on täpsustunud, arvestatud on esitatud ettepanekutega.

Eelarve eelnõu esimesel lugemisel oli arvestatud Eesti EL eesistumisperioodiks ettenägematute kulude reale 15 000 €,  II lugemisele esitatud eelnõus on selleks ette nähtud 18 100 €. Samuti on arvestatud tööjõukulude kasvuga 2%.

Nagu 2016. aastal, on ka 2017.a. eelarves arvestatud 10 000 € toetust ELL suvepäevade korraldajale, kelleks 2017.a. on Jõgeva linn.

OTSUSTATI: Esitada ELL volikogule kinnitamiseks  ELL 2017.a. eelarve tulud kogusummas  636 937,91eurot, kulud kogusummas 606 769,50  eurot ja eelarve aasta lõpu jääk summas 30 168,41 eurot.

Päevakorrapunkt 7
ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

Päevakorrapunkt 8
ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine

Päevakorrapunkte 7 ja 8 arutati ühiselt. Juhatuse esimees tegi ettepaneku, et edaspidi võiksid juhatuse ja volikogu koosolekud toimuda üheaegselt.

Kuna juhatuse koosolekud on avalikud ehk osaleda võivad kõik liidu liikmete esindajad ja tavapäraselt mõlema koosoleku päevakorrad suures osas kattuvad, siis aitaks ühine koosolek tunduvalt aega kokku hoida.

OTSUSTATI: Kutsuda ELL juhatuse ja volikogu koosolek kokku Tallinnas 14. veebruaril 2017.a, algusega kell 13:00.

Päevakorrapunkt 9
Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1.Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2016

2016.a kaheteistkümne  kuuga on kohalikele omavalitsustele  laekunud tulumaksu  908 280 885  € , kasv võrreldes eelmise aastaga 6,5  %. Sellest laekus detsembris 77 055 234  €, kasv võrreldes eelmise aastaga 6,7 %.

Võrreldes 2015 aastaga on vähemlaekumisi (11,6% puhul) 7  kov-il  – Kohtla- Järve linn; Alajõe, Lohusuu, Tudulinna, Albu, Käru ja Torgu vallad.

Tulumaksu (11,6) juures on ületatud 2008.a. tase 206 kov-l.

2016.a  prognoosis Rahandusministeerium kohalikele omavalitsustele  tulumaksu laekumiseks 878 000 000  €,  maamaksuks 59  000 000 €.

Kaheteistkümne  kuuga on laekunud tulumaksu 103,4 7 % prognoosist. 31. detsembri seisuga on maamaksu üle kantud 58 551 708 €  (99,2   % prognoosist).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.2. Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) raport "Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis"

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni. Raport on valminud, kuid kuna saabus alles täna hommikul, siis büroo ei ole veel jõudnud sellega tutvuda.

Arvamusi raporti osas ootab CLRAE 8. veebruariks.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.3. EL Regioonide Komitee presidendi visiit Eestisse

Regioonide Komitee president Markku Markkula pidi saabuma ametlikule visiidile Eestisse, et kohtuda peaministriga, 20. jaanuaril. Tänaseks on selgunud, et ametlik visiit ja kohtumine peaministriga lükkub edasi. Kuid toimub M.Markkula mitteametlik töövisiit Eestisse.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.4. Ettevalmistustest liitumiseks Euroopa maastikukonventsiooniga. Maastik kui väärtus, pargid ja rohealad kui tervisliku elukeskkonna alusstruktuur

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni (memo lisatud). Euroopa maastikukonventsioon avati allakirjutamiseks 2000. aastal. Selle konventsiooni üldeesmärk on julgustada avalikke ametiasutusi kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil võtma tarvitusele selliseid strateegiaid ja abinõusid maastike kaitseks, korralduseks ja planeerimiseks, mis tagaks nende kvaliteedi säilimise ja paranemise, olles ühtaegu suunatud nii olemasolevate väärtuste säilitamisele kui ka uute loomisele.

08.10.2015.a  aastal moodustati Keskkonnaministri käskkirjaga nr 905 töörühm konventsiooniga liitumise ettevalmistamiseks.

Soome esimene linna rahvuspark e rahvuspark linnas moodustati 2001.a, Käesolevaks ajaks on  neid Soomes 8 ning loodud ka linnaliste rahvusparkide koostöövõrgustik.  Maailma esimene linnas asuv rahvuspark moodustati Stockholmis.

Linnas asuvaid rahvusparke iseloomustavates üldistes väärtuskriteeriumides on kokku lepitud rahvusvaheliselt. Näiteks peab linna rahvuspark hõlmama linnalooduse mitmekesisuse säilimise seisukohalt olulisi looduslikke piirkondi, rahvusliku ajaloo või linna arengu erinevate perioodide mõistmise seisukohast olulisi kultuurimiljööpiirkondi koos ehitistega, pargiarhitektuurilisest või esteetilisest seisukohast olulisi parke ja haljasalasid.

Taavi Aas märkis, et Tallinn on küll osalenud maastikukonventsiooniga liitumise aruteludel, kuid Tallinnasse rahvuspargi asutamist ei toetata.

Samas on igal linnal endal võimalik otsustada, kas asutada rahvuspark või mitte.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Taavi Aas                                                                  Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                    Protokollija