17/06/08

15.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 17. juunil 2008 algusega kell 11.00 Tallinnas, WTCT konverentsikeskuses (Narva mnt 11d, 7 korruse saalis), millele järgneb samas Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek algusega kell 13.00.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Ülevaade Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokollist 2009. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2009-2012" osas. Tiit Kirss

2. Seisukoha võtmine ELL volikogu koosolekul arutamisele tulevates küsimustes:

2.1.Eesti Linnade Liidu 2007. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

2.2.Seisukoha kujundamine läbirääkimiste II vaheprotokolli ettevalmistamise küsimuses. Jüri Võigemast

2.3.Ühenduste koostöö memorandumiga ühinemise ettepanek Linnade Liidule. Jüri Võigemast

2.4.Keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist. Irja Alakivi

3. Eesti Linnade Liidu seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta. Ille Allsaar, Tiit Kirss

4. Osalemisest haridussektori Euroopa Liidu tasandi sotsiaaldialoogi protsessis. Ille Allsaar

5. Avatud Uste Päevad – Euroopa regioonide ja linnade nädal 2008, 06. – 09. oktoobril Brüsselis (OPEN DAYS European Week of Regions and Cities). Ille Allsaar, Kaimo Käärmann-Liive

6. Rootsi ühisprojekti ettepanek Läänemeremaade omavalitsusliitudele. Toivo Riimaa

7. Põllumajandusministeeriumi pool lemmiklooma registri osas võetud seisukohast. Kaimo Käärmann-Liive

8. Muud küsimused.

Jüri Võigemast
tegevdirektor
 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6

Tallinn, 17.06.2008

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.25

Koosoleku juhataja: Viktor Svjatõšev Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Viktor Svjatõšev (Jõgeva Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus)

Puudusid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), ja Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus).

Kutsutud: Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann, Terje Lillo ja Inga Köster ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Ülevaade Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokollist 2009. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2009-2012" osas. Tiit Kirss

2. Seisukoha võtmine ELL volikogu koosolekul arutamisele tulevates küsimustes:
  2.1. Eesti Linnade Liidu 2007. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

 2.2. Seisukoha kujundamine läbirääkimiste II vaheprotokolli ettevalmistamise küsimuses. Jüri Võigemast

 2.3. Ühenduste koostöö memorandumiga ühinemise ettepanek Linnade Liidule. Jüri Võigemast

2.4.Keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist. Irja Alakivi

3. Eesti Linnade Liidu seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta. Ille Allsaar, Tiit Kirss

4. Osalemisest haridussektori Euroopa Liidu tasandi sotsiaaldialoogi protsessis. Ille Allsaar

5. Avatud Uste Päevad – Euroopa regioonide ja linnade nädal 2008, 06. – 09. oktoobril Brüsselis (OPEN DAYS European Week of Regions and Cities). Ille Allsaar, Kaimo Käärmann-Liive

6. Rootsi ühisprojekti ettepanek Läänemeremaade omavalitsusliitudele. Toivo Riimaa

7. Põllumajandusministeeriumi pool lemmiklooma registri osas võetud seisukohast. Kaimo Käärmann-Liive

8. Muud küsimused.

Päevakorrapunkt 1

Ülevaade Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni

läbirääkimiste vaheprotokollist 2009. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2009-2012" osas

Kuulati Jüri Võigemasti ja Tiit Kirsi informatsiooni KOV tuludest kevadprognoosi järgi, valitsuse seisukohtadest ja Koostöökogu eriarvamustest.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Seisukoha võtmine ELL volikogu koosolekul arutamisele tulevates küsimustes: 2.1.Eesti Linnade Liidu 2007. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti esitamine ELL volikogule

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2007.a majandusaasta aruannet (lisatud), mille osadeks on tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne, revisjonikomisjoni otsus ning audiitori järeldusotsusotsus.

ELL revisjonikomisjoni esimees Aallar Aron tutvustas põhjalikumalt revisjonikomisjoni otsust.

OTSUSTATI: Esitada Eesti Linnade Liidu 2007. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni kontrollakt ELL volikogule kinnitamiseks.

2.2. Seisukoha kujundamine läbirääkimiste II vaheprotokolli ettevalmistamise küsimuses

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni sellest, et Valitsuse poolt seni veel mingeid 2009. aasta eelarvenumbreid antud ei ole, sügisene majandusprognoos peaks tulema 25.augustil. Omalt poolt saadame ministeeriumitele kirjalikult veelkord Koostöökogu ettepanekud.

OTSUSTATI:

Esitada ELL volikogule ettepanek, et ELL taotleb 2009. aasta riigieelarve läbirääkimiste II vaheprotokolli koostamist augusti teisel poolel, lähtuvalt Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud 2009.a. riigieelarve eelnõu koostamise ajakavast.

2.3.Ühenduste koostöö memorandumiga ühinemise ettepanek Linnade Liidule

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni 27. juunil klubi POLIS eestvedamisel toimuvast nõupäevast ja ettevalmistatud koostöö memorandumist (lisatud).

Memorandumi eesmärgiks on arendada memorandumiga ühinenute koostööd, kes väärtustavad isikute õiguste ja vabaduste kaitset, õigusriigi põhimõtteid, avalikkuse objektiivset teavitamist riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevusest ja asjakohast tasakaalustatud avalikku diskussiooni, kelle jaoks on oluline arendada efektiivset avalikku haldust ning omavalitsuslikku elukorraldust, toetada avaliku, äri-, ja kolmanda sektori ühistegevust ning ühiskonnas toimuvate protsesside teaduslikku analüüsi ja selle alusel tuleviku kavandamist.

Koosolekul osalejad juhtisid tähelepanu, et memorandumis pole ära toodud täpsustatud aastast tegevuskava ega määratud konkreetseid kohustuste täitmise eestvedajaid (vastutajaid).

OTSUSTATI: Teha ettepanek ELL volikogule lõpetada Koostöö memorandumi esimene lugemine ja tulla küsimuse juurde tagasi peale memorandumi sisu ja tegevuskava täpsustumist.

2.4.Keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist

Kuulati Irja Alakivi ülevaadet keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist ja meiepoolsetest võimalikest ettepanekutest kontseptsiooni osas (memo lisatud).

OTSUSTATI: Esitada ELL volikogule ELL poolsed ettepanekud keskkonnatasude kontseptsiooni osas.

Päevakorrapunkt 3

Eesti Linnade Liidu seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta

Jüri Võigemast tutvustas Ille Allsaare koostatud memo (lisatud) CEMRi poolt Euroopa Parlamendi Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile esitatud ettepanekuid direktiivi keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta.

OTSUSTATI: Toetada CEMRi poolt esitatud seisukohti nimetatud direktiivi osas.

Päevakorrapunkt 4

Osalemisest haridussektori Euroopa Liidu tasandi sotsiaaldialoogi protsessis

Jüri Võigemast tutvustas Ille Allsaare koostatud memo (lisatud) arengutest EL tasandi sotsiaaldialoogi protsessis.

Euroopa haridusvaldkonna tööandjate ettepanekut käsitleti ELL juhatuse 27.06.2007 toimunud koosolekul. Siis otsustati, et Brüsseli esindaja osaleb vaatlejana ettevalmistusprotsessis.

Osalemine EL tasandi sotsiaaldialoogis eeldab ettevalmistusi riigi tasandil. Üleriigiliste omavalitsusliitude tasandil peaks otsustama kas me tahame osaleda selles üle-euroopalises protsessis või mitte.

OTSUSTATI: ELL ei ole valmis osalemisega Euroopa Liidu tasandil haridussektori sotsiaaldialoogi protsessis.

Päevakorrapunkt 5

Avatud Uste Päevad – Euroopa regioonide ja linnade nädal 2008, 06. – 09. oktoobril Brüsselis (OPEN DAYS European Week of Regions and Cities)

Kaimo Käärmann-Liive teavitas koosolekul osalejaid sellest, et Open Days toimub 6.-9. oktoobrini. Ettekannetega/ stendidega osalevad 32 riigi 217 piirkonda. Täpne ajakava peaks õige pea olema kättesaadav Internetis.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6

Rootsi ühisprojekti ettepanek Läänemeremaade omavalitsusliitudele

Projekti ettepanekut tutvustas Ulf Johansson, kes töötab vanemkonsultandina Rootsi firma SWECO EuroFutures AB juures. Partneritena soovitakse kaasata Norra, Rootsi, Soome, Poola Venemaa (Sankt Peterburg), Saksa, Taani, Läti, Leedu ja Eesti. Senistel konsultatsioonidel erinevate riikide erinevate omavalitsustega, nende liitudega või muude arenguinstitutsioonidega, on selgunud, et on olemas huvi ruumilise efektiivsuse (transpordisüsteemid, logistika, ruumiline planeerimine, säästlik energiakasutus jm) arendamiseks. Eesmärgiks oleks Läänemere piirkonna majanduse areng avaliku ja erasektori koostöös.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja tutvustada ettepanekut ELL volikogu koosolekul.

Päevakorrapunkt 7

Põllumajandusministeeriumi pool lemmiklooma registri osas võetud seisukohast

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni sellest, et ministeeriumil puudub huvi lemmikloomade registri loomise/arendamisega edasi tegeleda.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 8

Muud küsimused

8.1. Tallinna linna ettepanekust

Toomas Sepp tutvustas Tallinna linna pöördumist (lisatud) Justiitsministeeriumi poole, milles viidatakse kohalike omavalitsuste poolt kohtuotsuste vabatahtliku täitmise võimaluste ja kohalike omavalitsuste suhtes täitemenetluse algatamisega seotud probleemidele.

OTSUSTATI: Toetada Tallinna linna pöördumist.

8.2. Tõrva linna probleemid veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel Ühtekuuluvusfondi abiga

Kuulati Tõrva abilinnapea Tõnu Jaansalu informatsiooni Tõrva linna probleemidest projekti elluviimisel. Projekti vahenditega soovitakse välja ehitada kogu linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, et täita Eesti Vabariigi poolt võetud kohustus ja seeläbi tagada vastavus Euroopa direktiivide nõuetele.

Tähtaeg projekti sisseandmiseks on 5.august kuid linn ei suuda täismahus tagada omafinantseeringut. Nimelt peaks Tõrva omaosalus olema 45,9 miljonit krooni, kuid linna 2008.a eelarve on 49 miljonit krooni. Laenu saaks linn 2010 aastal võtta ainult 23 miljonit krooni.

Lahendus oleks see kui muudetaks keskkonnaministri määrust selliselt, mis tagaks, et ka väiksemad omavalitsused oleksid finantssuutlikud viima ellu oma vee- ja kanalisatsiooniprojekte.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja käsitleda EL projektide omaosaluse katmise küsimust volikogu koosolekul.

Viktor Svjatõšev                                                                               Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                            Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Päevakorra ja otsuste projekt – 2 lehel

3. PKP 1 – KOV põhinäitajad – 3 lehel

4. PKP 2.1 – ELL 2007.a majandusaasta aruanne koos lisadega – 60 lehel

5. PKP 2.3 – Koostöö memorandum – 4 lehel

6. PKP 2.4 – Memo keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist – 13 lehel

7. PKP 3 – Memo Eesti Linnade Liidu seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta – 1 lehel

8. PKP 4 – Memo Osalemisest haridussektori Euroopa Liidu tasandi sotsiaaldialoogi protsessis – 1 lehel

9. PKP 8.1 – Tallinna linna ettepanek – Kohtuotsuse vabatahtlikust täitmisest ja täitemenetluse algatamisest kohalike omavalitsuste suhtes – 1 lehel

10. PKP 8.2 – Memo – Tõrva linna probleemid veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel Ühtekuuluvusfondi abiga – 1 lehel