17/06/08 (Tallinn)

26.08.19

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval 17. juunil 2008 algusega kell 13.00 Tallinnas, WTCT konverentsikeskuses (Narva mnt 11d, 7 korruse saalis).

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Ülevaade Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokollist 2009. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2009-2012" osas. Tiit Kirss

2. Seisukoha võtmine eelarve läbirääkimiste II vaheprotokolli ettevalmistamise küsimuses. Jüri Võigemast

3. Eesti Linnade Liidu 2007. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti kinnitamine. Jüri Võigemast

4. Ühenduste koostöö memorandumiga ühinemise ettepanek. Jüri Võigemast

5. Keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist. Irja Alakivi

6. Meetme "Kohalike avalike teenuste arendamine" kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava aastateks 2007-2010. Terje Lillo

7. Ülevaade Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia kujundamise kohta esitatud seisukohtadest. Ille Allsaar

8. Avatud Uste Päevad – Euroopa regioonide ja linnade nädal 2008, 06. – 09. oktoobril Brüsselis (OPEN DAYS European Week of Regions and Cities). Ille Allsaar, Kaimo Käärmann-Liive

9. Muud küsimused.

Urmas Kruuse
Juhatuse esimees

 

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

17. juuni 2008, WTCT konverentsikeskus Algus kell 13:00, lõpp kell 15:15

Koosoleku juhataja: Viktor Svjatõšev Protokollija: Inga Köster

Osales 22 volikogu liiget või nende asendajat. Puudus 50 volikogu liiget  või  nende  asendajat (registreerimislehed lisatud).

Koosoleku juhataja esitas volikogule ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord. OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD

1. Ülevaade Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokollist 2009. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2009-2012" osas. Tiit Kirss

2. Seisukoha    võtmine eelarve läbirääkimiste II vaheprotokolli ettevalmistamise küsimuses. Jüri Võigemast

3. Eesti    Linnade    Liidu    2007.    aasta    majandusaasta       aruande                ja         revisjonikomisjoni kontrollakti kinnitamine. Jüri Võigemast

4. Ühenduste koostöö memorandumiga ühinemise ettepanek. Jüri Võigemast

5. Keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist. Irja Alakivi

6. Meetme     "Kohalike     avalike     teenuste     arendamine"     kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava aastateks 2007-2010. Terje Lillo

7. Ülevaade    Euroopa    Liidu    Läänemere    piirkonna       strateegia    kujundamise          kohta esitatud seisukohtadest. Ille Allsaar

8. Avatud Uste Päevad –  Euroopa  regioonide  ja  linnade  nädal  2008,  06.  –  09.  oktoobril  Brüsselis  (OPEN  DAYS  European  Week  of  Regions  and  Cities).  Ille   Allsaar, Kaimo Käärmann-Liive

9. Muud küsimused:

  9.1. Tõrva linna probleemid veevarustuse-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel Ühtekuuluvusfondi abiga.

  9.2. Rootsi ühisprojekti ettepanek Läänemeremaade omavalitsusliitudele.

Päevakorrapunkt 1

Ülevaade Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokollist 2009. aasta riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2009-2012"

Kuulati Jüri Võigemasti ja Tiit Kirsi informatsiooni KOV tuludest

Rahandusministeeriumi kevadprognoosi järgi, valitsuse seisukohtadest ja Koostöökogu eriarvamustest.

Eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli allkirjastamise ajal ei olnud veel teada riigi finantsraskused.  Samuti ei olnud andmeid Riigi eelarvestrateegia 2009-2012 vahendite indikatiivse jaotuse osas ministeeriumide haldusalade kaupa.

Meie eesmärk on, et RES kajastaks  KOV  tulubaasi  ja  eraldisi  riigieelarvest  õigesti  ja  seda 2009-2012 a. perspektiivis. Aga  kooskõlastusringile  saabunud  RES-i  ülesehitust,  mille mudel oli Omavalitsusliitude  Koostöökogu  ja  Valitsuskomisjoni  eelarveläbirääkimiste rahanduskomisjonis põhimõtteliselt kokku lepitud, oli muudetud tunduvalt üldisemaks kui varasematel aastatel ning KOV kohta  ei  ole  sealt  võimalik  midagi välja lugeda.

Hetkel ei  julge  Valitsuse  poolelt  keegi  prognoosida,  mis  toimub  riigi  tasandil  nelja  aasta perspektiivis.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Seisukoha võtmine eelarve läbirääkimiste II vaheprotokolli ettevalmistamise küsimuses

Kuulati Jüri Võigemasti kokkuvõtet hetkeseisust. Kui eelmise volikogu  koosoleku  toimumise  ajal  oli  teadmine,  et  2009.  aasta  riigieelarve   menetlemine   toimub   analoogse protsessi järgi nagu eelmistel  aastatel  ja  ministeeriumite  taotlused  oleks  pidanud  esitatama  juuni  lõpuks,  siis  paraku  on  täna  Valitsus  oma  tegevust   seisukohtade võtmisel edasi nihutanud. Ministeeriumid peavad oma taotlused Rahandusministeeriumile esitama 25. juuliks. Sellest tingitult on ka läbirääkimiste  ajagraafiku nihkumine  –  töörühmades  toimub  töö  juuli  lõpuni,  25.-ks  augustiks  peaksime saama Rahandusministeeriumi KOV tulubaasi prognoosi ja seisukohad riigieelarveliste eraldiste osas.

Teine  vaheprotokoll  allkirjastatakse  ehk  augusti  lõpus.  Valitsus  peaks  riigieelarve  eelnõu esitama Riigikogule 24. septembril.

OTSUSTATI: Taotleda 2009.  aasta  riigieelarve  läbirääkimiste  II  vaheprotokolli  koostamist  augusti  teisel  poolel  lähtuvalt  Rahandusministeeriumi  poolt  kinnitatud  2009.a. riigieelarve eelnõu koostamise ajakavast.

Päevakorrapunkt 3

Eesti Linnade  Liidu  2007.  aasta  majandusaasta  aruande  ja  revisjonikomisjoni  kontrollakti kinnitamine

Jüri  Võigemast  tutvustas  ELL  2007.a  majandusaasta  aruannet  (lisatud),  mille  osadeks  on  tegevusaruanne,  raamatupidamise  aastaaruanne,  revisjonikomisjoni  otsus  ning  audiitori järeldusotsusotsus (märkusi ei olnud).

ELL  revisjonikomisjoni  esimees  Aallar  Aron   tutvustas   põhjalikumalt   revisjonikomisjoni otsust.

Koosoleku juhataja pani hääletusele (poolt 22, vastu ja  erapooletuid  ei  ole)  otsuse  kinnitada ELL 2007.a majandusaruanne esitatud kujul.

OTSUSTATI: Kinnitada ELL 2007. aasta majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega ja revisjonikomisjoni kontrollaktiga.

Päevakorrapunkt 4

Ühenduste koostöö memorandumiga ühinemise ettepanek

Kuulati  Jüri  Võigemasti  informatsiooni  27.  juunil  klubi  POLIS   eestvedamisel   toimuvast  nõupäevast  ja  ettevalmistatud  koostöö  memorandumist  (lisatud).  Memorandumi eesmärgiks on arendada memorandumiga ühinenute koostööd, kes väärtustavad isikute õiguste ja vabaduste kaitset, õigusriigi põhimõtteid, avalikkuse objektiivset teavitamist riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevusest ja  asjakohast  tasakaalustatud avalikku diskussiooni,  kelle  jaoks  on  oluline  arendada  efektiivset  avalikku  haldust  ning  omavalitsuslikku  elukorraldust,  toetada  avaliku,   äri-,   ja  kolmanda sektori  ühistegevust  ning  ühiskonnas  toimuvate  protsesside  teaduslikku  analüüsi ja selle alusel tuleviku kavandamist.

ELL juhatus teeb volikogule ettepaneku lõpetada Koostöö  memorandumi  esimene  lugemine, sest memorandumis pole ära toodud täpsustatud  aastast  tegevuskava  ega määratud konkreetseid kohustuste täitmise eestvedajaid (vastutajaid).

OTSUSTATI: Lõpetada Koostöö memorandumi esimene  lugemine  ja  tulla  küsimuse  juurde tagasi peale memorandumi sisu täpsustumist.

Päevakorrapunkt 5

Keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist

Kuulati Irja Alakivi ülevaadet keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist ja meiepoolsetest võimalikest ettepanekutest kontseptsiooni osas (memo  lisatud).

Koosolekul osalejad pidasid oluliseks edastada meie kirjalikud märkused/ettepanekud keskkonnaministrile. Kirjas tuleks mainida ka mittenõustumist sellega, et kontseptsioonile tuginevalt KOV eelarvetesse enam keskkonnatasud ei laeku.

OTSUSTATI:

Esitada järgmised ELL põhiseisukohad kirjalikult keskkonnaministrile, kaasa arvatud avalikustamise ja ettepanekute tegemise aja pikendamine kuni 22. augustini.

1.)  Muuta keskkonnatasude süsteem tasude kehtestamise, määramise, erandite tegemise ja kasutamise osas selgemaks ja läbipaistvamaks ning integreerida keskkonnatasudest laekuvate  vahendite kajastamine ja kasutamine riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve protsessi.

2.) Keskkonnatasude kontseptsiooni  ettevalmistamisel  tuua välja iga üksiku keskkonnatasu nn lõpphind ja keskkonnatasu osakaal ning koosmõju  teiste  ÖMR  maksudega   (aktsiisidega)   avalike   teenuste   ja/või   toodete,   sealhulgas valikuvõimalusteta loomulike monopolide  teenuste  või  riigihankega  territoriaalselt elanikule määratud teenuste lõpphinnas.

3.) Pidada vajalikuks keskkonnatasude üle otsustamist parlamendis kindla sotsiaalmajandusliku kriteeriumi alusel.

4.) Mitte toetada keskkonnatasude hüppelisi tõstmisi.

5.) Mitte toetada keskkonnatasude seaduse muutmise suunda selliselt, kus alates 2012. aastast  ei  laeku  75%  jäätmete  ladestamise  saastetasust  enam kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja ettepanekut kehtestada uus kohalik maks. Ühtlasi oleme arvamusel, et jäätmemaksuga  maksustamine  majapidamise  (kinnistu)  põhiselt analoogiliselt maamaksuga on olemuslikult väär, sest see ei  arvesta  tegelikku  tekkinud  prügi kogust.

6.) Teeme ettepaneku, et kõigi keskkonnatasude  osas  sätestataks  tasu  jaotumine  riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete vahel (solidaarsuse komponent ja regionaalsuse  e.  kohalik  komponent) nii tavamäärade kui ka kõrgendatud maksumäärade korral.

7.) Pidada võimalikuks ja soovitavaks keskkonnatasude  määrade  vähendamist  valdkondades, kus  eesmärgid  on  juba  saavutatud  või  normaalset  heaolu  tagavast  tasemest   isegi   allapoole   mindud   (näiteks   veekasutuses   elaniku   kohta   ööpäevas).    8.)  Mitte  toetada  keskkonnatasu  (ressursitasu)  kehtestamise   kavatsust,   kui   vett  võetakse põhjaveest vähem kui 5 m3/d ja pinnaveest vähem kui 30 m3/d.

Päevakorrapunkt 6

Meetme "Kohalike avalike teenuste arendamine" kohaliku omavalitsuse  investeeringutoetuste kava aastateks 2007-2010

Jüri Võigemast tutvustas Terje Lillo koostatud memo (lisatud) Kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste  kava  (KOIT  kava)  aastateks  2007-2010  eelistusnimekirja.  Nimekirja on kantud need 9 maakonda (60 projekti), kelle suhtes on otsused  tehtud.  Projektid on kinnitamata veel Ida-Viru, Harju, Valga, Jõgeva, Tartu ja Lääne-Viru maakondade osas.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7

Ülevaade Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia kujundamise kohta esitatud seisukohtadest

Jüri Võigemast tutvustas Ille Allsaare memo  (lisatud)  ülevaatega  Euroopa  Liidu  Läänemere piirkonna strateegia kujundamise kohta esitatud seisukohtadest.

Strateegia  eesmärkideks  on  piirkonna konkurentsivõime edendamine, keskkonnaseisundi parandamine ja Põhjamõõtme poliitika toetus. Euroopa Komisjon on moodustanud temaatilised  töörühmad,  kuhu   on   kaasatud erinevad peadirektoraadid. Tihe koostöö on Euroopa parlamendiga.

Eesti Vabariik toetab paindlikku ning  ambitsioonikat  strateegiat  ja  peab  oluliseks  piirkonna  paremat  ruumilist   integratsiooni   ning   regionaalse   arenguerinevuste   üritamist.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 8

Avatud  Uste  Päevad  –  Euroopa  regioonide  ja  linnade  nädal  2008,   06.   –   09.   oktoobril Brüsselis (OPEN DAYS European Week of Regions and Cities)

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni 6.-9. oktoobris toimuvast Open Days  nädalast. Õpitubasid ja seminare on kokku 150. Osaleb 217  regiooni.  Ettekannetega  esinevad   32   riiki.   Nädala   jooksul   külastab   erinevaid   üritusi   ca   5000   inimest.  Eesti osaleb koos  üheksa  partneriga  konglomeraadis,  mille  teema  on  innovaatiline  turism. Ettekandega astub üles Viljandi linn.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 9

Muud küsimused

9.1. Tõrva linna probleemid veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel Ühtekuuluvusfondi abiga

Kuulati Tõrva abilinnapea Tõnu Jaansalu  informatsiooni  Tõrva  linna  probleemidest  projekti elluviimisel. Projekti vahenditega soovitakse välja ehitada kogu linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid,  et  täita  Eesti  Vabariigi  poolt  võetud  kohustus  ja  seeläbi  tagada vastavus Euroopa direktiivide nõuetele.

Tähtaeg projekti sisseandmiseks on 5.august kuid linn ei suuda täismahus tagada omafinantseeringut. Nimelt peaks Tõrva  omaosalus  olema  45,9  miljonit  krooni,  kuid  linna 2008.a eelarve  on  49  miljonit  krooni.  Laenu  saaks  linn  2010  aastal  võtta  ainult  23 miljonit krooni.

Lahendus oleks  see  kui  muudetaks  keskkonnaministri  määrust  selliselt,  mis  tagaks,  et  ka väiksemad omavalitsused oleksid finantssuutlikud viima ellu oma vee- ja kanalisatsiooniprojekte.

OTSUSTATI: Teha keskkonnaministrile ettepanek töörühma kokkukutsumiseks, kus muuhulgas arutada ka Tõrva linna tõstatatud probleemi.

9.2. Rootsi ühisprojekti ettepanek Läänemeremaade omavalitsusliitudele

Projekti ettepanekut  tutvustas  Ulf  Johansson,  kes  töötab  vanemkonsultandina  Rootsi firma SWECO EuroFutures AB juures. Partneritena soovitakse kaasata Norra, Rootsi,  Soome, Poola Venemaa (Sankt Peterburg), Saksa, Taani, Läti, Leedu ja Eesti.

Senistel  konsultatsioonidel   erinevate   riikide   erinevate   omavalitsustega, nende liitudega  või  muude  arenguinstitutsioonidega,  on  selgunud,  et on olemas huvi ruumilise efektiivsuse   (transpordisüsteemid,    logistika, ruumiline planeerimine, säästlik energiakasutus jm) arendamiseks. Eesmärgiks oleks Läänemere  piirkonna  majanduse areng avaliku ja erasektori koostöös.

Projektis on võimalik osaleda ka inkaind nn mitterahalise panuseta.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja tulla teema juurde tagasi kui esitatakse konkreetsed ettepanekud projektis osalemiseks.

 

Viktor Svjatõšev                           Inga Köster

Koosoleku juhataja                      Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimislehed – 7 lehel

2. Päevakorra ja otsuste eelnõu – 2 lehel

3. PKP 1 – KOV põhinäitajad – 3 lehel

4. PKP 3 – ELL 2007.a majandusaasta aruanne koos lisadega – 60 lehel

5. PKP 4 – Koostöö memorandum – 4 lehel

6. PKP 5 – Memo keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist – 13 lehel

7. PKP 6 – Meetme "Kohalike avalike teenuste arendamine" kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava aastateks 2007-2010 – 3 lehel

8. PKP 7 – Memo EL Läänemere piirkonna strateegia kujundamise kohta esitatud seisukohtadest – 1 lehel

9. PKP 9.1 – Memo – Tõrva linna probleemid veevarustuse- ja

kanalisatsioonisüsteemide rajamisel Ühtekuuluvusfondi abiga – 2 lehel