17/09/2007 (Tallinn)

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

17. september 2007 WTC Tallinna konverentsikeskus

Algus kell 11:00, lõpp kell 12:45

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Osales 29 volikogu liiget või nende asendajat. Puudus 42 volikogu liiget või nende asendajat

(registreerimislehed lisatud).

Koosoleku juhataja esitas volikogule ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord. Päevakorra

eelnõule täiendusettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD

1. Seisukoha võtmine valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2008. aasta

eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli eelnõu suhtes.

2. Seisukoha võtmine kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu suhtes.

3. Seisukoha võtmine üldharidussüsteemi uue rahastamismudeli küsimustes.

4. Informatsioonid.

Päevakorrapunkt 1

Seisukoha võtmine valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2008. aasta

eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli eelnõu suhtes

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni läbirääkimiste hetkeseisust ja tutvuti lõpp-protokolli

eelnõuga (lisatud). Osaliselt on eraldiste summad veel puudu rahanduse-, hariduse- ja

keskkonnaplokis. Lõpp-protokolli allkirjastamine toimub 19. septembril. Seekord on lõppprotokolli ülesehitus veidi teistsugune – nimelt on kõik rahalist poolt puudutavad

eriarvamused koondatud algusesse ning sellele järgnevad kokkulepped, ettepanekud ja

eriarvamused valdkondade kaupa.

Lõpp-protokollis leiavad kajastamist järgmised valdkonnad:

* Kohalike omavalitsuste tulubaas ja riigieelarvest finantseerimine.

* Haridus- ja noorsootöö.

* Sotsiaal-, töö ja tervishoiu valdkond.

* Kultuuripärand ja sport.

* Teehoid, ühistransport ja IKT.

* Maade munitsipaliseerimine ja omaniku kohustuste täitmise tagamine jätkuvalt riigi

omandis oleval maal.

* Keskkonnakaitse ja veemajandus.

* Muud eraldised, toetused ning lahendamist vajavad küsimused.

Tiit Kirss andis ülevaate lõpp-protokollis kajastavatest eriarvamustest ja kokkulepetest.

Vabariigi Valitsus ei nõustunud omavalitsusliitude ettepanekuga suurendada omavalitsustele

laekuvat tulumaksu osa. Koostöökogu taotlus oli suurendada tulumaksu 1 protsendipunkti

võrra.

2008.a riigieelarve eelnõus nähakse ette koolitoidu toetus 12 krooni õpilase kohta õppepäevas.

Omavalitsuste taotlus vähemalt 20 krooni arvestades toiduainete hindade tõusu.

Kohalike teede hoiuks näeb valitsus ette 633,3 miljonit krooni (15 % teehoiuvahenditest).

Kasv võrreldes 2007.a. on summaliselt küll märkimisväärne, kuid omavalitsuste taotlus on 30

%.

Probleemiks on vahendid omavalitsuste keskkonna-ja veeobjektide ehituse kallinemise

katmiseks. Rahanduskomisjoni koosolekul öeldi, et teatud vahendid on ette nähtud. Summa

suurus täpsustub 18. septembril Paides toimuval keskkonna- ja maaküsimuste töörühma

koosolekul.

Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlusi ei ole arvestatud hariduskulude, koolitranspordi

toetuste, kultuuriobjektide investeeringute osas.

Põhilised eriarvamused võrreldes valitsuse seisukohtadega oleksid:

– omavalitsuste tulubaasi suurendamine omavalitsustele laekuva tulumaksu osa tõstmise teel

vähemalt 0,1 protsendipunkti võrra,

– riigieelarves tuleb ette näha vahendid kordades kasvanud tööde hindade kasvu osaliseks

korvamiseks omavalitsuste EL fondidest rahastatavates keskkonnakaitse ja veemajanduse

ehitusprojektides ( kas lahkarvamus või mitte – selgub 18.09)

– suurendada kütuseaktsiisist laekuvate vahendite kohalike teede hoiuks eraldatavat osa 30 %-

ni,

– 12 krooni ei kata õpilaste koolilõuna toiduainete hinnatõusu,

– eraldada 200 miljonit krooni õpilaste koolitranspordi kulude katmiseks.

Kokkulepped eelarveläbirääkimistel on saavutatud põhiliselt eraldatavate vahendite jaotamise

osas, sealhulgas hariduskulude jaotamise uutes põhimõtetes.

OTSUSTATI:

1.1. Võtta informatsioon 2008. aasta eelarveläbirääkimiste osas teadmiseks.

1.2. Volitada ELL juhatuse esimeest alla kirjutama eelarve läbirääkimiste lõpp-protokollile.

Päevakorrapunkt 2

Seisukoha võtmine kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu suhtes

Tiit Kirss tegi lühiülevaate kooskõlastamisringil olevast kohaliku omavalitsuse üksuse

finantsjuhtimise seaduse eelnõust (memo lisatud). ELL seisukohad ja arvamused tuleb esitada

ühe kuu jooksul eelnõu avaldamisest infosüsteemis e-õigus – see on 30. september 2007.

Eelnõu vahetab välja seni kehtiva valla- ja linnaeelarve seaduse. Põhiliste eelnõu

seisukohtadega võib nõustuda (4 aastane eelarve planeerimine, eelarve eelnõude

avalikustamine, vastvõetud eelarve avalikustamine jne.)

Samas põhilised probleemid tekkivad finantsdistsipliini tagamise meetmete ning osas – need

on eelarve puudujäägi ülemmäär ja võlakoormuse ülemmäär.

Võrreldes seni kehtiva korraga võetakse laenude osas arvesse ka kohalike omavalitsuste ja

nende valitseva mõju all olevate üksuste finantstegevus – nende tulud ja laenud.

Miks rahandusministeerium on kasutanud eelnõus 60 ja 10 protsenti, seletuskirjast ei selgu.

Eelnõu juures ei ole rakendusakte.

Omavalitsustelt on juba laekunud rida olulisi märkusi ja ettepanekuid nimetatud eelnõu kohta.

Büroo esitab koondseisukoha laekunud ja laekuvatest ettepanekutest ja märkustest 28.

septembril. Eelnõus sätestatud eelarve puudujäägi ja võlakoormuse määrasid (§ 24 ja 25 ) ei

kooskõlastata.

OTSUSTATI:

2.1. Nõustuda üldjoontes kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõuga, välja

arvatud finantsdistsipliini meetmete (nõuete) osas.

2.2. ELL bürool esitada Rahandusministeeriumile ELL seisukoht arvestades volikogu

koosolekul tehtud ning veel ELL liikmetelt laekunud märkusi ja ettepanekuid.

Päevakorrapunkt 3

Seisukoha võtmine üldharidussüsteemi uue rahastamismudeli küsimustes

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi töörühmas saavutatud

kokkulepetest ja eriarvamustest.

Kokku lepiti järgnevas:

Uus haridustoetuse eraldamise kord (rahastamismudel) käsitleb eelkõige õpetajate

palgavahendite jaotuspõhimõtteid ning tagab senisest paremini hariduse kvaliteedi ja

kättesaadavuse.

Uue haridustoetuse eraldamise korra rakendamisel jaotataks 2008 investeeringuvahendid

klassi- ja õpilaspõhiselt, hoides klassipõhist investeeringukomponenti vähemalt 20 000 krooni

tasemel klassi kohta ja õpilaspõhist komponenti vähemalt 395 krooni tasemel.

Jätkatakse läbirääkimisi haridustoetuse arvestuslike kuluelementide (investeeringutoetus,

õppevahendite- ja õpikute toetus, muudeks hariduskorralduslikeks ja ühistegevuseks

ettenähtud vahendid) suuruse ja jaotuse üle, eesmärgiga jõuda hiljemalt detsembriks 2007

kokkuleppele 2008.aasta summade täpsete mahtude ja jaotuspõhimõtete osas.

Eriarvamusteks jäid:

1. Näha ette vahendid kompenseerimaks nende omavalitsuste kulusid, kus õpetajate

kvalifikatsioon erineb oluliselt klassi õpetamise kulude (baasmaksumuse) arvestamise aluseks

olevast pedagoogi kvalifikatsioonist juhul, kui üleriigiliselt kehtestatakse rohkem kui üks

pedagoogi palga alammäär.

2. Kõigi põhikooli õpilaste toitlustamise rahastamise toetamiseks planeerida riigieelarves

vahendid arvestusega 20 krooni põhikooli õpilase kohta koolipäeva arvestuses.

3. Eraldada riigieelarvest igaaastaselt õpilaste koolisõidu kulude katmisel kohalike eelarvete

toetamiseks vähemalt 200 miljonit krooni.

OTSUSTATI: Nõustuda esitatud üldharidussüsteemi rahastamise põhimõtetega.

Päevakorrapunkt 4

Informatsioonid

4.1 Eesti EL poliitika 2007-2011 eelnõu

Kaimo Käärmann tutvustas dokumendi Eesti EL poliitika 2007-2011 eelnõud, mis on

konsulteerimiseks avatud septembri lõpuni. Eelnõu tekstis on rõhutatud, et Eesti toetab

täielikult avatud siseturu arendamist. Eelnõus on lause:

[…] Ennekõike peab Eesti oluliseks kiireid arenguid järgmistes valdkondades:

esiteks, siseturu jätkuv arendamine täielikult avatud turu suunas, mis võimaldab

liikmesriikidel maksimaalselt kasutada liidusiseseid ressursse nii ettevõtetele kui ka

kodanikele paremate konkurentsitingimuste loomiseks.

EL riigipead leppisid kokku juunis toimunud EL Ülemkogul peagi kokku kutsutava

valitsustevahelise konverentsi töö aluse ja raamistiku. Konverents hakkab arutama

reformileppe, mis asendab Euroopa põhiseaduse lepingu, teksti. Lepiti kokku, et selgitamaks

üldise majandushuvi teenuste küsimust lisatakse aluslepingutele protokoll (Protokoll

üldhuviteenuste kohta), mis sätestab muu hulgas:

-riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste oluline roll ja laiaulatuslik diskretsiooniõigus üldist

majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisel, tellimisel ja korraldamisel nii palju kui

võimalik vastavalt kasutajate vajadustele.

Sellest tulenevalt võiks Eesti EL poliitika 2007-2011 eelnõus olla ülal mainitud lause kujul:

[…] Ennekõike peab Eesti oluliseks kiireid arenguid järgmistes valdkondades:

esiteks, siseturu jätkuv arendamine täielikult avatud turu suunas, mis võimaldab

liikmesriikidel maksimaalselt kasutada liidusiseseid ressursse nii ettevõtetele kui ka

kodanikele paremate konkurentsitingimuste loomiseks, samal ajal tunnistades riiklike,

piirkondlike ja kohalike asutuste olulist rolli ja laiaulatuslikku diskretsiooniõigust üldist

majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisel, tellimisel ja korraldamisel nii palju kui

võimalik vastavalt kasutajate vajadustele;

OTSUSTATI: Volikogu nõustus ettepanekuga eelnõu sõnastuse muutmiseks.

4.2 Õigusaktide eelnõu kooskõlastamisest

Koosolekul osalejatele jagati laiali kirjalik informatsioon õigusaktide eelnõude

Kooskõlastamise lühiaruandega, seisuga 14. september 2007.

 

Urmas Kruuse                   Inga Köster

Koosoleku juhataja         Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Osalejate nimekiri – 7 leheküljel;

2. Koosoleku päevakorra ettepanek ja otsuste projekt – 1 lehel

3. PKP 1 – Valitsusdelegatsiooni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni

läbirääkimiste lõpp-protokoll 2008. a riigieelarve osas eelnõu – 11 lehel

4. PKP 2 – Memo KOV finantsjuhtimise seaduse eelnõust – 2 lehel

5. PKP 4.2 – Õigusaktide eelnõude kooskõlastamise lühiaruanne seisuga 14. september 2007.

– 1 lehel