Euroopa Regioonide Komitee uudiskiri 18.12.2020

Euroopa Regioonide Komitee uudiskirjast 18.12.2020:

ELi maaelu taaselustamise strateegia

EUROOPA REGIOONIDE KOMITEE rõhutab, et maapiirkondade uus pikaajaline visioon tuleks muuta konkreetseks poliitiliseks raamistikuks – maaelu tegevuskavaks. Maaelu tegevuskava peaks tagama maa- ja linnapiirkondade vastastikku kasulike sidemete lõimimise kõigisse ELi poliitikameetmetesse kooskõlas territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkidega, kasutades maksimaalselt ära maa- ja linnapiirkondade suurt vastastikust sõltuvust. Lähtepunkte peaks mitmekesistama ja lisama maaelu aspektid kõigisse ELi poliitikavaldkondadesse. Maapiirkondade vajadused ületavad kaugelt maaelu arengu poliitika abil saavutatava, kuid praegu ELi poolt pakutavast rahastamisest ei piisa.  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond tuleb lisada uuesti ühissätete määrusesse, et julgustada ja lihtsustada mitmest allikast rahastatavaid projekte, mis ei ole tingimata seotud põllumajandusega. Regioonide Komitee nõuab maaelu arengu suuremat rahastamist Euroopa eelarvest. Kahjuks eraldatakse maaelu arengule uues mitmeaastases finantsraamistikus oluliselt vähem kui praegusel programmitöö perioodil, komitee nõuab selle muutmist ja maaelu rahastamise suurendamist ning julgustab lihtsustama ja ühtlustama struktuuri- ja investeerimisfonde .Samuti nõuab komitee rahastamisvahendite edasist arendamist ja kohandamist väikesemahulistele projektidele. Kokkuvõttes pooldab komitee tulevast ÜPPd, mis säilitab otsesuhted maapiirkondadega ELi piirkondade aktiivse rolli kaudu, mis on otsustava tähtsusega maaelu arengu poliitika määratlemisel ja rakendamisel kohalikul tasandil. Arvamuse „ELi maaelu taaselustamise strateegia" on raportöör Enda Stenson (IE/EA). Eestikeelsena arvamus loetav  siin

Suuremad kliimaeesmärgid ja otsene juurdepääs ELi rahalistele vahenditele: kohaliku tasandi juhid soovivad, et roheline kokkulepe jõuaks kohalikule tasandile

Enne olulist ELi tippkohtumist on Euroopa Regioonide Komitee esitanud mitu ettepanekut rohelise kokkuleppe elluviimiseks kohalikul tasandil. Arvamuses, mille raportöör on Flandria parlamendi liige Andries Gryffroy (BE/EA) , nõuavad linnad ja piirkonnad, et nad asetataks rohelise kokkuleppe algatuste keskmesse. Samuti nõuavad linnad ja piirkonnad otsest juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele ja Euroopa piirkondliku tulemustabeli loomist, et hinnata kliimameetmeid ja nende mõju. Need on mõned arvamuse „Kliimamuutuste mõju piirkondadele: Euroopa rohelise kokkuleppe hindamine" põhiettepanekud. Kuigi ELi pikaajalise eelarve, taastepaketi ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise 2030. aasta eesmärgi suhtes ei ole veel kokkulepet saavutatud, hoiatavad kohaliku tasandi juhid, et edasised viivitused ohustavad majanduse taastumist COVID-19st, mõjutades tõsiselt kohalikke ja piirkondlikke kogukondi kogu ELis. Kliimameetmed ja Euroopa roheline kokkulepe, mis on ELi majanduskasvu strateegia kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks, on jätkuvalt ELi poliitilise tegevuskava keskmes. Euroopa Regioonide Komitee võttis oma täiskogu 2020. aasta detsembri istungjärgul vastu Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva arvamuse , mis sisaldab soovitusi kolmes valdkonnas: valitsemine, rahastamine ja seiremehhanismid.    Pressiteade

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVL esindaja Brüsselis