Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku protokoll PROTOKOLL nr 1

 
Siseministeerium, 18.05.2015                                       DELTA 17.06.2015 nr 12-2/78-1
Kell 13.30-14.40
 
Juhatas: Arto Aas
Protokollis Kaie Küngas
Osalesid:
Irja Alakivi (ELL), 
Julia Bergstein (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), 
Triin Bõstrov (ELL), 
Kalev Härk (ELL), 
Hille Ilves (ELL), 
Angelika Kallakmaa (ELL), 
Ott Kasuri (EMOL), 
Kaimo Käärmann-Liive (ELL), 
Harry Liiv (Keskkonnaministeerium), 
Sulev Liivik (Rahandusministeerium), 
Anne Läns (ELL), 
Kadri Maasik (Haridus- ja Teadusministeerium), 
Kurmet Müürsepp (EMOL), 
Toivo Riimaa (ELL), 
Kaia Sarnet (Siseministeerium), 
Ivar Tedrema (EMOL), 
Madis Timpson (Rahandusministeerium), 
Irma Toobal (Rahandusministeerium), 
Väino Tõemets (Siseministeerium), 
Ave Viks (Siseministeerium), 
Jüri Võigemast (ELL).
 
Päevakord:
1. „Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll riigi eelarvestrateegia 2016-2019 osas" arutelu ja allkirjastamine.
2. Muud jooksvad teemad.
 
Valitsuskomisjoni esimees riigihalduse minister Arto Aas tervitas koosolekul osalejaid.
 
1. „Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll riigi eelarvestrateegia 2016-2019 osas" arutelu
 
Sulev Liivik selgitas vaheprotokollis esitatud põhinäitajate tabeleid.
 
Kurmet Müürsepp tõi välja, et ettepanekud ja eriarvamused on endiselt kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuva tulumaksu osakaalu, tasandusfondi mahu ja toetusfondi kohalike teedehoiuks eraldatavate vahendite osas. Noorsootöö ja spordi valdkond on sisult KOVide pädevuses ning tulumaksu osakaalu tõusuga üheaegselt sooviks KOVid ülesannet kohustuslikuna tagasi saada. Kohalike teedehoiu vahendite osas võimaldab läbiviidav teede inventeerimise protsess edaspidi paremini ka vahendite lisavajaduse tausta selgitada.
 
Jüri Võigemast täpsustas lisaks, et vaheprotokolli teksti ettepanek sai ka rahanduse töörühmas läbi räägitud ning kokku on lepitud, et üksikasjalikumalt esitatud ettepanekud on vaheprotokolli lisa ning ettepanekute aruteludega jätkatakse töörühmades. Küll aga on soov juuni lõpuks saada esmane indikatsioon ja tagasiside esitatud valdkondlike ettepanekute osas, näiteks teise vahe-protokolli vormis.
 
S. Liivik tõi välja, et spordi- ja noorsootöö valdkonnas tehakse vaatamata ülesande vabatahtlikkusele endiselt ka hetkel suuri kulusid.
 
K. Müürsepp selgitas, et spordi- ja noorsootöö valdkonnad on sisult KOVide pädevuses ning neid ei saa jätta täiesti rahaliselt katmata. Lisanduvad vahendid võimaldaks seni ja hetkel tehtavate investeeringute vahendeid edaspidi tagasi kohustuslikele ülesannetele suunata, mille arvelt hetkel neid kulusid tehakse.
 
Julia Bergstein andis ülevaate teedele suunatud vahendite mahust ning tõi välja, et informatsioon, võrreldes töörühmas arutatuga, ei ole muutunud. Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015-2019 ühe tegevusena on küll välja toodud kohalike teede rahastamise suurendamine, kuid tänase seisuga on suurendamise maht teadmata. Välisvahendite projektide omafinantseerimise tagamine ei ole võimalik, sest eraldatav toetus ongi oma olemuselt juba riigipoolne kaasfinantseerimine. Juhtumipõhiste toetuste osa on hetkel 3,3 mln ehk sama, mis käesoleval aastal ning valemipõhine toetusfond 24,7 mln.
 
Angelika Kallakmaa selgitas, et esimene probleem kohalike teede eraldise osas on eelkõige üldmahus, mis on liiga väike. Lisaks, kuigi ei olda üldiselt juhtumipõhise toetuse vastu, ei tohiks neid vahendeid võtta KOV teedehoiule eraldatava 28 mln seest. Täiendavad tegevused ei tohiks tulla KOV vahendite arvelt, vaid juhtumipõhised toetused peaksid olema lisanduvad vahendid.
 
Kalev Härk rõhutas, et tuleks hakata mõtlema objektiti pikaajalisema juhtumipõhise toetuse peale, panna paika pikemaegsem kava, näiteks kolme aastases vaates, mis võimaldaks ühtlasi laiemale ringile projekte planeerida. Samuti soovis teada, miks kohalike ja riigi teede jaotus kestab kuni 2017. aastani.
 
J. Bergstein selgitas, et erinevaid nüansse, mida kaaluda on palju. Hetkel ei ole teada, milline ettepanek töö tulemusel formuleeritakse. Ülesanne on teha ettepanek valitsusele. Ettepanekute välja töötamisel tuleb erinevaid variante ning nende edasist rahastamist kaaluda, kuid kas ja millal on läbirääkimised ning arutelud omavalitsustega ei oska öelda.
 
J. Võigemast juhtis tähelepanu, et KOVidele kuuluvad teed on põhivara teema.
J. Bergstein tegi ettepaneku, et kui omavalitsusliidud soovivad teha ettepanekut juhtumipõhise toetuse ümber kujundamiseks, siis MKM ootaks seda kirjalikult.
 
Ivar Tedrema sõnas, et liidud peavad võimalikku ettepanekut omavahel veel täpsemalt arutama.
 
J. Bergstein täpsustas, et hetkel on RESis KOVidele iga-aastaselt ette nähtud 28 mln. Riigi teedele on 2016-2017 maksutulu 209 mln ning 2018-2019 227 mln eurot. Kõikidele summadele lisanduvad veel välisvahendid.
 
A. Kallakmaa soovis teada, kas on muudatusi ja arenguid erakoolide rahastamise temaatikas, kus omavalitsused tagasiulatuvate summade osas on pöördunud kohtusse.
 
K. Maasik vastas, et tagasiulatuvate vahendite osas lähenemises muutuseid ei ole ning oodatakse ära kohtuotsus. Jooksva aasta vahendid on ette nähtud.
 
A. Aas juhtis tähelepanu protokollis esitatud ettepanekule, et valitsuskomisjoni esimees edastab Omavalitsusliitude Koostöökogule 19. juuniks informatsiooni KOVide toetusi puudutavate ministeeriumide eelarve taotluste kohta, ministeeriumide ettepanekud läbirääkimisteks ning seisukohad Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekute kohta. Ühtlasi nõustus 19. juuniks täpsema info edastamisega ametliku kirjaga.
 
A. Kallakmaa tegi täiendava ettepaneku lisanduvaks vahe-protokolliks, sest hetkel puudub enne sügist tagasiside esitatud valdkondlikele ettepanekutele. Kõikide töörühmade arutelud ei ole toimunud ning mitmes valdkonnas puudub hetkel valitsuskomisjoni seisukoht. Seega oleks protokoll vajalik KOVidele tagasiside saamiseks ning KOV eelarvete koostamiseks, et oleks teada, kas kuskil on kokkulepe või kas mõni ettepank on täiesti tagasi lükatud. Töörühmades teemadest küll räägitakse, kuid materjalid ei ole ühtmoodi kättesaadavad kõikidele KOVidele. Samuti annaks vahekokkuvõte võimaluse KOVidele arutelude käigus teemasid täiendada.
 
A. Aas tõdes, et mõistab info vajadust, kuid õige vormi osas (kas see on vahe-protokoll või muu vorm) saab otsustada pärast 19. juunil kokkulepitud info edastamist, kui on näha, kas sellele lisaks oleks veel vajalik suure laua arutelu teise vahe-protokolli sõlmimiseks.
 
2. „Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll riigi eelarvestrateegia 2016-2019 osas" allkirjastamine.
 
Vahe-protokoll allkirjastatakse digitaalselt ja edastatakse osapooltele e-kirja teel.
 
A. Aas tänas koosolekul osalejaid ja lõpetas koosoleku.
 
/allkirjastatud digitaalselt/
Arto Aas
valitsuskomisjoni esimees