19.10.2021 - CEMRi eksklusiivne intervjuu volinik Dubravka Suicaga maapiirkondade tulevikust, mis toimus 12.10.2021

Tere,

 

30. juunil avaldas Euroopa Komisjon teatise „Pikaajaline visioon ELi maapiirkondadest - tugevamate, vastupidavamate ja jõukamate maapiirkondade poole aastaks 2040".

Teatise sisu on väga ulatuslik, avalike teenuste pakkumisest maapiirkondades kuni digitaalsete lahendusteni ja majanduse mitmekesistamiseni.

 

Euroopa Piirkondlike ja Kohalike Omavalitsuste Nõukogu esindajad rääkisid

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning demokraatia ja demograafia voliniku Dubravka Šuicaga selle algatuse väljakutsetest, eesmärkidest ja järgmistest sammudest.

 

Siin ülevaade 12. oktoobril toimunud intervjuust:

 

  • Mis oli Euroopa Komisjonil ajendiks selle teatise avaldamisel ja mis on selle eesmärgid?

 

„Euroopa Liidus kogetavat demograafilist üleminekut tuntakse erinevates piirkondades erinevalt, kuid pole kahtlust, et sellel on olnud tugev mõju meie maapiirkondadele. Eelkõige kaugemates maapiirkondades on elanikkond vähenenud ja vananenud, on probleeme teenuste ja infrastruktuuriga. COVID-19 pandeemia vaid suurendas neid probleeme. Selles visioonis on esitatud konkreetsed meetmed, mis hakkavad kaasa aitama töökohtade loomisele, infrastruktuuri ja liikuvuse uuendamisele, noorte talentide ligimeelitamisele ja hoidmisele."

 

  • Teatise sisu on kõikehõlmav, ulatudes avalike teenuste pakkumisest maapiirkondades, lõpetades digitaalsete lahenduste ja majanduse mitmekesistamisega. Olles ise endine linnapea, mis on teie arvates kõige asjakohasemad aspektid, mis aitavad kohalikel poliitikutel lahendada selliseid probleeme nagu näiteks demograafiline ja majanduslik allakäik maapiirkondades?

 

„Selles visioonis kavandatud meetmete rakendamiseks on vaja kaasata kõik valitsemistasandid: Euroopa Liidu tasand, liikmesriikide riigitasand, piirkondlik ja kohalik tasand. Samuti peame kaasama kodanike ühendused ja äriringkonnad kohalikul tasandil. Seepärast teebki visioon ettepaneku koostada ELi maaelu pakt. Endise linnapeana tean, kui oluline on koalitsioonide loomine väljaspool kohalikku kogukonda ja seetõttu on visiooni üldine eesmärk luua sidusrühmadega suhtlemiseks häid võimalusi. ELi maaelu pakt on linnapeadele võimalus kogemuste vahetamiseks ja projektide kavandamiseks."

 

- Teatis ELi maapiirkondade pikaajalise visiooni kohta on alles esimene samm.  Millised on järgmised sammud nii komisjoni kui ka sidusrühmade jaoks, kui vaadata aastasse 2024?

 

Käesoleva aasta lõpuks käivitatakse koos Regioonide Komiteega Euroopa Liidu maaelu pakt. Samuti hakkame ellu viima maapiirkondade tegevuskava, mis sisaldab käegakatsutavaid ja toimivaid suurprojekte maapiirkondade säilitamiseks. Kokku on meil üheksa juhtprojekti ja 15 kaasnevat tegevust. Näiteks on esimene juhtprojekt „maapiirkondade taaselustamise platvorm", mis toetab peamiselt maapiirkondi, mida mõjutab ealinkkonna vähenemine, vananemine ja majanduslike võimaluste puudumine, samas kui juhtprojekt „maapiirkondade digitaalne tulevik" pakub välja integreeritud meetmed maapiirkondade digitaalseks ümberkujundamiseks.

 

  • Hiljutise Eurobaromeetri andmetel toetab 79% ELi kodanikest Euroopa Liidu riiklike kulutuste tegemisel maapiirkondade arvestamist ja 65% ELi kodanikest arvab, et kohalik piirkond või omavalitsus peaks saama otsustada, kuidas ELi investeeringud maapiirkondadesse kulutatakse. Kuivõrd on uue teatise eesmärk mõjutada ELi vahendite eraldamist maapiirkondades lähiaastatel?

 

„Visioon rõhutab maapiirkondade täieliku potentsiaali saavutamise tähtsust. Seda saab teha ainult julgustamise ja toetamisega. Visioon annab kõigile sidusrühmadele, sealhulgas riikide valitsustele, selge sõnumi rahastamise ja maapiirkondade toetamise raamistiku tähtsusest. Juba eelmisel aastal saatsin koos volinike Ferreira ja Wojciechowskiga liikmesriikidele kirja, milles palusin neil pöörata tähelepanu maapiirkondadele, kui koostamisel on ühise põllumajanduspoliitika strateegilised kavad ja ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavad. Lisaks pakub visioon välja tööriistakomplekti ELi rahastamisvõimaluste kättesaadavuse ja nende optimaalse ühitamise kohta maapiirkondades. Tööriistakomplekt parandab fondide vahelist sünergiat ning võimaldab kohalikel elanikel saada kasu samaaegselt mitmest fondist."

 

  • Kuidas saab järgmise põlvkonna Euroopa kaasa aidata maapiirkondade ja äärealade taaselustamisle?

 

Taaste- ja vastupanuvõime rahastut, InvestEU -d, Euroopa Investeerimispanka ja muid ELi programme saab kasutada maapiirkondades toimuva tegevuse edendamiseks. Oleme kutsunud liikmesriike üles kasutama neid vahendeid maapiirkondade erivajadusi silmas pidades. Lisaks sellele, kontrollitakse kõiki ELi tulevasi poliitikaid maapiirkondadele avaldatava mõju osas."

 

  • Üha enam arvatakse, et maapiirkonnad ei ole ELi prioriteetide nimekirjas kõrgel kohal. Komisjoni avaliku arutelu kohaselt tunnetab 56% maapiirkondade elanikest maaelu mahajäämust. Kuidas saab Euroopa tuleviku konverents sellega toime tulla? Kuidas saame tagada, et Euroopa tuleviku üle peetav arutelu panustab maapiirkondade elanike toetamisele?

 

Maapiirkondade pikaajalise visiooni käivitamisel on Euroopa Komisjon võtnud selge kohustuse seada esikohale maapiirkondade heaolu, võetud meetmed peavad aitama vähendada seda mahajäämustunnet. Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi eesmärk on kaasata kõik meie kodanikud, ka need, kes on ELi suhtes skeptilised ja kes tunnevad end mahajäänuna. Maal elades ja seal tegutsedes on võimalus avaldada oma seisukohti ja lasta oma häält kuulda eelkõige algatuste kaudu ürituste korraldamisega ja nende kohta teabe edastamisega digitaalsele platvormile või konverentside paneelidele."

 

  • Kuidas te kujutate ette, et kodanike esindajad kohalikult tasandilt – peale Regioonide Komitee kohalike juhtide – saaksid kasutada seda võimalust Euroopa tuleviku konverentsi plenaaristungil osalemiseks? Kuidas saavad nende sisendid kaasa rääkida ELi institutsioonide tasandil toimuval arutelul?

 

Regioonide Komitee teeb koostööd kodanikeühiskonna organisatsioonide, sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmadega ning koordineerib kohalikul tasandil valitud kodanike esindajate (siin ei ole mõeldud Regioonide Komitee liikmeid) tasakaalustatud osalemise ja nende poolt saadud sisendite kaasamise. Suur on mitmekeelse digitaalse platvormi roll."

 

Edastas Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis