19/09/13

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub neljapäeval 19. septembril 2013 algusega kell 11.00 Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Tallinna saalis), Paadi tn 5.

Juhatuse koosolekule järgneb samas kohal algusega kell 13:00 ELL volikogu koosolek

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Ettepaneku esitamine ELL volikogule Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2014. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas. Jüri Võigemast

2. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri Võigemast

3. Seisukoha kujundamine Riigikogu menetluses oleva Jäätmeseaduse muutmise seaduse SE 455 osas. Irja Alakivi

4. Eesti linnade Liidu üldkoosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

5. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

6. Muud küsimused ja informatsioonid.

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Lisatud: Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu SE 455 I 
(http://www.riigikogu.ee/index.php?page=en_vaade&op=ems&enr=455SE&koosseis=12)

+ ELL, EMOL kirja fail SE 455 osas
+ ELL juhatuse ettepaneku tabelfail 2014. aasta liikmemaksu osas

Koosoleku materjalid (.zip)

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 8

Tallinnas, 19.09.2013

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.30

Koosoleku juhataja: Mihkel Juhkami

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Mart Järvik (Järvakandi

Vallavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Agu Kabrits (Tõrva Linnavalitsus), Georg

Pelisaar (Põlva Linnavalitsus).

Puudusid: Jaanus Karilaid (Haapsalu Linnavolikogu), Tarmo Loodus (Viljandi Linnavolikogu).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa, Tiit Saat, Silver Tamm ja Kertu Tiitso (Tallinna

Linnavalitsus), Kalev Härk (Valga Linnavalitsus).

ELL büroost osalesid: Anne Läns, Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Kaimo Käärmann-Liive, Toivo

Riimaa, Hille Ilves ja Inga Köster.

 

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

 

1. Ettepaneku esitamine ELL volikogule Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude

Koostöökogu 2014. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas. Jüri Võigemast

2. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri

Võigemast

3. Seisukoha kujundamine Riigikogu menetluses oleva Jäätmeseaduse muutmise seaduse

SE 455 osas. Irja Alakivi

4. Eesti linnade Liidu üldkoosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

5. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

6. Muud küsimused ja informatsioonid.

6.1 Esindaja nimetamine keskkonnatasude ümarlauda.

 

Päevakorrapunkt 1

Ettepaneku esitamine ELL volikogule Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude

Koostöökogu 2014. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas

 

17. septembriks oli kavandatud Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu

delegatsiooni läbirääkimiste koosolekul lõpp-protokolli arutelu ja allakirjutamine. Paraku ei

olnud selleks ajaks veel ministeeriumide seisukohti. 17. septembri hommikul tuli

Siseministeeriumist teade, et seoses erakorralise kabineti istungiga lükkub lõpp-protokolli

allkirjastamine 2014. aasta eelarve osas edasi ja toimub neljapäeval 19. septembril ehk täna.

Ka praeguseks ajaks ei oma omavalitsusliidud täit ülevaadet 2014.a. riigieelarves

kavandatavatest eraldistest, ilmselt saame neist teada pärast kella kolme.

ELL juhatuse liikmetele on esitatud läbirääkimiste lõpp-protokolli eelnõu, kus osa poolte

seisukohti on veel kajastamata. Samas on teada, et valitsus ei nõustunud KOV-idele laekuva

tulumaksuosa taastamisega, tasandusfond ei suurene ka järgmisel aastal, haridustoetuse

üldmaht on 209,7 miljonit eurot - palgavahendite osa selles on aga selgusetu. Koolilõuna,

õppevahendite soetamise ja õpilaskodude toetused õpilase kohta jäävad samaks kui 2013.a.

Kohalike teede hoiuks eraldatakse 2014.a. 10 % teehoiuvahenditest, kuid arvestades seda, et

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt laekub kütuseaktsiisi vähem kui 2013.a, siis

KOV-idele eraldatav summa on väiksem kui 2013.a.

(Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste

koosolekul arutelule tulev lõpp-protokolli eelnõu lisatud).

Arutelu käigus jõudis juhatus seisukohale teha volikogule ettepanek mitte alla kirjutada

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõppprotokolli 2014. aasta riigieelarve osas

 

OTSUSTATI: Teha volikogule ettepanek mitte alla kirjutada Valitsuskomisjoni ja

 

Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokolli 2014. aasta

riigieelarve osas.

 

Päevakorrapunkt 2

Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant

 

Jüri Võigemast tutvustas eelmisel juhatuse koosolekul toimunud arutelu pinnalt valminud

variante (lisatud) erinevate juhatuse kooseisu suurustega. Kui arvata juhatusse viie suurema

linna esindajad (sh Tallinnale 3 kohta) ja lisaks 15 esindajat igast maakonnast oleks juhatuse

suurus 22 inimest. Kui aga võtta aluseks, et juhatuses on omavalitsused, milles elanikke 10

tuhat ja lisaks maakondade esindajad, oleks juhatuse suuruseks juba 34 inimest. See on aga

liiga suur kvoorum.

Toimus arutelu. Oli ettepanek, et ehk võiks ikkagi olla linnadel omad esindajad ja valdadel

omad. Pakuti ka mudelit, et esindajad valitakse intervalliga (näiteks kuni 5000 elanikku, siis

kuni ... 15 000 elanikku jne), millele lisanduvad veel ka suurte linnade esindajad. Ehk et ei ole

oluline, kas tegemist on linna või vallaga. Veel pakuti varianti, kus linnadel ja valdadel oleks

eraldi konkreetne arv kohti juhatuses, millele lisanduvad veel esindajad suurtest linnadest.

Veel arutati, kas ajaliselt jõuab uue põhikirja valmis kirjutada ja vastu võtta (mis eeldab

Linnade Päeva otsust 2/3 häälteenamusega) enne valimisi, kui täna on veel niivõrd palju

erinevaid arvamusi.

Juhatus jäi arvamusele, et teha volikogule ettepanek, et uus juhtimismudel pakkuda välja

2014.aastal toimuvale Linnade Päevale.

Tehti ka ettepanek, et võiks korraldada seminari, kus tutvustatakse erinevate maade kogemusi

ja mudeleid, min neil kasutusel.

 

OTSUSTATI: Jätkata ettevalmistusprotsessi juhtimismudeliga ja teha volikogule ettepanek

võtta teema arutusele 2014. aastal toimuval Linnade Päeval.

 

Päevakorrapunkt 3

Seisukoha kujundamine Riigikogu menetluses oleva Jäätmeseaduse muutmise seaduse

455 SE osas

 

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni. Eile oli Riigikogus eelnõu esimene lugemine. ELL koos

EMOLiga on oma ettepanekud eelnõu osas edastanud (kiri lisatud).

Oleme seisukohtal, et kohaliku omavalitsuse eeldusi, sh võimalusi ja garantiisid

jäätmehoolde korraldamiseks, ei tuleks jätkuvalt kitsendada või olematuks muuta, vaid

tugevamaks ja adekvaatsemaks muuta.

Eelnõuga kavandatav ei ole suunatud keskkonnaolukorra parendamisele, kohalike

omavalitsuste ülesannete täitmiseks paremate võimaluste loomisele ega ka elanikkonnale

pakutava jäätmehooldeteenuse läbipaistvale hinnakujundusele.

 

OTSUSTATI: Saata eelnõu liidu liikmetele ja tagasiside põhjal valmistada ette täiendavad

ettepanekud Riigikogu keskkonnakomisjonile.

 

Päevakorrapunkt 4

Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku kokkukutsumine

 

OTSUSTATI:

4.1 Vastavalt ELL põhikirjale kutsuda kokku Eesti Linnade Liidu üldkoosolek - Linnade

Päev 2014.a. veebruaris.

4.2 Linnade Päeva toimumise konkreetne aeg, toimumise koht ja päevakord määratakse

kindlaks juhatuse 8. oktoobril toimuval koosolekul.

 

Päevakorrapunkt 5

ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg

 

OTSUSTATI: ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 8. oktoobril 2013.a Tallinnas.

 

Päevakorrapunkt 6

Muud küsimused ja informatsioonid

 

6.1 Esindaja nimetamine keskkonnatasude ümarlauda

 

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni Keskkonnaministeeriumist saabunud infost esindajate

nimetamiseks keskkonnatasude raamkava 2016+ ümarlaudadel osalemiseks (memo lisatud).

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Mihkel Juhkami           Inga Köster

Koosoleku juhataja     protokollija