19/09/13

KUTSE

ELL VOLIKOGU koosolek

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub neljapäeval 19. septembril 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Tallinna saalis), Paadi tn 5.

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. ELL volikogu otsuse vastuvõtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2014. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas. Jüri Võigemast

2. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri Võigemast, Taavi Aas

3. ELL 2014. aasta liikmemaksu kinnitamine. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Muud küsimused ja informatsioonid:
4.1. ELL juhatuse otsus Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku kokkukutsumisest. Taavi Aas

Taavi Aas
ELL juhatuse esimees

Koosoleku materjalid (.zip)

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

Tallinnas, 19.09.2013

Algus kell 13.15, lõpp kell 16.45

Koosoleku juhataja: Mihkel Juhkami

Protokollija: Inga Köster

Koosolekul osalesid:

ELLi volikogu liikmed: kohal 10, puudus 59 esindajat või nende asendajat

(registreerimislehed lisatud)

ELLi büroost: Jüri Võigemast, Anne Läns, Tiit Kirss, Kaimo Käärmann-Liive, Ille Allsaar,

Hille Ilves ja Inga Köster.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku päevakorda.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. ELL volikogu otsuse vastuvõtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude

Koostöökogu 2014. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas. Jüri Võigemast,

2. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri

Võigemast, Taavi Aas

3. ELL 2014. aasta liikmemaksu kinnitamine. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Muud küsimused ja informatsioonid:

4.1.ELL juhatuse otsus Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku kokkukutsumisest. Taavi Aas

Päevakorrapunkt 1

ELL volikogu otsuse vastuvõtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude

Koostöökogu 2014. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas

17. septembriks oli kavandatud Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu

delegatsiooni läbirääkimiste koosolekule lõpp-protokolli arutelu ja allakirjutamine.

Seoses erakorralise kabineti istungiga lükati lõpp-protokolli allkirjastamine 2014. aasta

eelarve osas edasi ja toimub neljapäeval 19. septembril. Lõpp-protokolli arutelu algab

Siseministeeriumis kell 15.00 Ka praeguseks ajaks ei oma omavalitsusliidud täit ülevaadet

2014.a. riigieelarves kavandatavatest eraldistest.

ELL volikogu liikmetele on esitatud läbirääkimiste lõpp-protokolli eelnõu, kus osa poolte

seisukohti on veel kajastamata. Samas on teada, et valitsus ei nõustunud KOV-idele laekuva

tulumaksuosa taastamisega, tasandusfond ei suurene ka järgmisel aastal, haridustoetuse

üldmaht on 209,7 miljonit eurot-palgavahendite soa selles on aga selgusetu. Koolilõuna,

õppevahendite soetamise, õpilaskodude toetused õpilase kohta jäävad samaks kui 2013.a.

Kohalike teede hoiuks eraldatakse 2014.a. 10 % teehoiuvahenditest kuid arvestades seda, et

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt laekub kütuseaktsiisi vähem kui 2013.a.- siis kovidele eraldatav summa on väiksem kui 2013.a.

Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud 2014.a. riigieelarve osas sisaldas ka ettepanekut

kavandada eraldi riigieelarve toetus teeregistrisse kohalike teede kohta vajalike andmete

kogumiseks ja kandmiseks läbi üldise teede inventariseerimise. Lõpetada eriprojektide

„Setumaa teed" ja „Linnu läbivad teed" rahastamine omavalitsuste üldisest teehoiu

vahenditest . Teede- ja transpordi töörühma koosolekul 02.09. 2013 a. küsiti

omavalitsusliitudelt, kas nad oleksid nõus rahastama teede inventariseerimise töid 2014.a.

teejhoiu vahendite arvelt kui lõpetataks „Setumaa teede" projekti ja teiste projekti põhiste

teede rahastamine KOV-idele eraldatava teehoiuvahenditest. EMOL tegi samas ka ettepaneku

võtta teehoiu vahendire jaotusel aluseks ka jälgrattateede pikkus.

ELL juhatus arutas läbirääkimiste senist käiku ning teeb teha volikogule ettepaneku, mitte

alla kirjutada Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni

läbirääkimiste lõpp-protokolli 2014. aasta riigieelarve osas.

OTSUSTATI:

1.1 Arvestades läbirääkimiste senist käiku mitte alla kirjutada Valitsuskomisjoni ja

Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokolli 2014. aasta

riigieelarve osas.

1.2 ELL jääb oma esialgse seisukoha juurde, mille kohaselt tuleb teeregistrisse kohalike teede

kohta vajalike andmete kogumiseks ja kandmiseks läbiviidava teede inventariseerimise

rahastamiseks näha ette täiendavad vahendid riigieelarves ning mitte siduda seda 2014.a. kovidele eraldatavate teehoiuvahenditega.

1.3 Käesoleval ajal on kergliiklusteede osas teeregister puudulik. 2014. aasta vahendite

jaotamisel ei saa eespool nimetatud põhjustel kergliiklusteid arvesse võtta ning teehoiuks

eraldatavad vahendid tuleb jaotada seni kehtiva valemi alusel.

Päevakorrapunkt 2

Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant

Jüri Võigemast tegi kokkuvõtte võimalikest liidu juhtimismudelite variantidest. Juba

kolmandad valimisperioodi järjest toimuvad arutelud, aga ei ole leitud sellist ühest varianti,

millega nii linnad kui vallad rahul oleksid.

Ka juhatus arutas täna erinevaid variante ja oli mitmeid erinevaid ettepanekuid. Oli

ettepanek, et ehk võiks ikkagi olla linnadel omad esindajad ja valdadel omad. Pakuti ka

mudelit, et esindajad valitakse intervalliga (näiteks kuni 5000 elanikku, siis kuni ... 15 000

elanikku jne), millele lisanduvad veel ka suurte linnade esindajad. Ja ei ole oluline, kas

tegemist on linna või vallaga, lähtume sellest, et tegemist on omavalitsusega. Veel pakuti

varianti, kus linnadel ja valdadel oleks eraldi konkreetne arv kohti juhatuses, millele

lisanduvad veel esindajad suurtest linnadest.

OTSUSTATI: Juhatus jätkab teema aruteluga.

Päevakorrapunkt 3

ELL 2014. aasta liikmemaksu kinnitamine

Linnade Päeval kinnitatud liikmemaksu valemi järgi võetakse 2014.a. liikmemaksu

arvestamisel aluseks 2012.aastal laekunud tulumaks ning 2012.a. riigieelarvega eraldatud

tasandusfondi eraldised. Valemi kohaselt arvutades kasvaks kõigi liikmete liikmemaks

võrreldes 2013.a. liikmemaksuga 10 % (v.a. Loksa linn). Rahandusministeeriumi 2014.a.

prognoosi kohaselt kasvab kohalikele omavalitsustele laekuv üksikisiku tulumaks võrreldes

2013.a. ca 7,4 % .

ELL juhatus teeb ettepaneku kehtestada ELL liikmemaksu kasvuks võrreldes 2013.a.

liikmemaksuga 6%.

OTSUSTATI: Kinnitada ELL 2014. aasta liikmemaks lähtudes 23. 11.2000 a. Linnade

Päeva poolt kinnitatud maksu arvutamise valemist kuid mitte rohkem kui 6 % üle eelmise

aasta liikmemaksu summa ja mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa.

Päevakorrapunkt 4

Muud küsimused ja informatsioonid:

4.1. ELL juhatuse otsus Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku kokkukutsumisest

Vastavalt ELL põhikirjale otsustas ELL juhatus kutsuda kokku Eesti Linnade Liidu

üldkoosolek - Linnade Päev 2014.a. veebruaris.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

Mihkel Juhkami                Inga Köster

Koosoleku juhataja         Protokollija