Euroopa Regioonide Komitee 143. täiskogu istungjärgult, 17., 18. ja 19. märts 2021

Tere,

Edastan uudiseid Euroopa Regioonide Komiteelt.

                                                                                

            Regioonide Komitee liikmed kohtusid virtuaalselt 17., 18. ja 19. märtsil 2021. Toimus  komitee 143. täiskogu istungjärk.

 Video siin

 

           Istungjärgul peeti mitmed arutelud ja võeti vastu kaheksa arvamust.

 

PANDEEMIA, TAASTUMISE JA EUROOPA DEMOKRAATIA üle arutleti koos  Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga.

COVID-19 pandeemiast ja selle mõjust domineeritud üleilmses kontekstis on vastupanuvõime suurendamisest saanud ELi poliitika nurgakivi, mis peaks hõlmama asjakohaseid mehhanisme, mida saab kasutada iga kord, kui sellised kriisid tekivad. Need mehhanismid tuleb välja töötada nii, et kõigil valitsemistasanditel, sh piirkondlikul tasandil, oleksid vajalikud vahendid.

 

ARUTELU EUROOPA ROHELISE KOKKULEPE TEEMAL: RENOVEERIMISLAINE RAHASTAMINE JA ELLUVIIMINE PIIRKONDADES, LINNADES JA KÜLADES  Sõnavõtja: Kadri Simson, energeetikavolinik

Renoveerimislaine rakendamise nimel alustavad Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon koostööd hoonete kapitaalremondi soodustamiseks. Euroopa Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles looma kohalikele omavalitsustele renoveerimisprojektide elluviimiseks lihtsamad ja kiiremad rahastamismehhanismid.

Ühehäälselt võeti vastu omaalgatuslik arvamus Euroopa renoveerimislaine – keskkonnahoidlikumad hooned, uued töökohad, parem elujärg. Raportöör: Enrico Rossi (IT/PES))

Komitee arvamuses kutsutakse Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles kaasama renoveerimislaine täielikult taaste- ja vastupidavusprogrammidesse ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidesse.

Et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, on hoonete renoveerimine Euroopa Liidu jaoks võtmetähtsusega. Kohalikud omavalitsused nõuavad riigiabikavade läbivaatamist, paindlikumaid eelarve-eeskirju, et maksimeerida investeeringuid ja renoveerimist,  ja taastuvate energiaallikate lõimimist renoveerimisprojektidesse.

Raportöör Enrico Rossi ütles: „Keskkonnahoidlik taastumine algab meie kodudes. Kuna renoveerimislaine on rohelise kokkuleppe alustala, saame majandust taaskäivitades, hoonesektoris uusi töökohti luues ja energiaostuvõimetuse vastu võideldes täita samal ajal kliimaneutraalsuse eesmärke."

Volinik Simson kinnitas, et kohalikel omavalitsustel ja kodanikel on renoveerimislaine rakendamisel võtmeroll. "Garanteeritakse tehniline abi ja koolitused, mis on kättesaadavad kõigile kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele."

Komitee liikmed esitasid volinikule küsimusi ja tegid ettepanekuid. Eesti delegatsiooni liige Andres Jaadla tänas volinikku sõnavõtu eest ja nimetas, et renoveerimislaine rakendamise käigus on oluline kiirendada hoonete energiatõhusaks muutmist, seda näiteks eeltöödeldud ja poolvalmis elementide kasutamise abil.

Komitee esitas täiendavad ettepanekud renoveerimislaine edukaks kasutuselevõtuks. Nendest lähemalt siin

 

ARUTELU PIISAVA MIINIMUMPALGA ÜLE EUROOPA LIIDUS  Sõnavõtja: Miguel Cabrita, Portugali tööhõive ja kutseõppe aseminister

Euroopa Regioonide Komitee toetab Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu piisava miinimumpalga kohta ELis.

Piisava miinimumpalga tagamine kõigile töötajatele on üks Euroopa sotsiaaleõiguste samba 20 põhimõttest. 4. märtsil esitas Euroopa Komisjon tegevuskava eesmärgiga kiirendada selle rakendamist ja sillutada teed 7.–8. mail Portos toimuvale ELi sotsiaaltippkohtumisele.

Sel nädalal avaldas komitee uue uuringu , milles analüüsitakse miinimumpalga kohalikku ja piirkondlikku mõõdet Euroopas. Selles jõutakse järeldusele, et piirkondadevaheline tasakaalustamatus võib muuta miinimumpalga poliitika head kavatsused olematuks. Näiteks paljudes kõrge elukallidusega pealinnapiirkondades ei taga riiklik miinimumpalk inimväärset sissetulekut

Kohalike omavalitsuste esindajad Regioonide Komitees on seisukohal, et võitlus palgavaesusega ja miinimumpalkade ülespoole ühtlustamise tagamine on Euroopa Liidu sotsiaalse, õiglase ja jätkusuutliku turumajanduse eeltingimus. Seepärast avaldas Euroopa Regioonide Komitee poolehoidu Euroopa Komisjoni ettepanekule võtta vastu direktiiv, mille eesmärk on luua raamistik piisava miinimumpalga kehtestamiseks, austades samas kehtivaid siseriiklikke õigusakte ja sotsiaalpartnerite rolli. Komitee arvamus , mille koostas Peter Kaiser (AT/PES), võeti täiskogul vastu pärast arutelu ELi nõukogu eesistujariigi Portugali esindajaga.

Viimastel aastatel on palkade ebavõrdsus paljudes liikmesriikides suurenenud: vaesuse ohus olevate töötajate osakaal on kasvanud 8,3%-lt 2010. aastal 9,3%-le 2018. aastal. Lisaks on COVID-19 puhang avaldanud negatiivset mõju töötajate, eelkõige madalaima sissetulekuga töötajate palkadele. Seepärast kutsub komitee üles algatama ühtlustamisprotsessi, et saavutada madalam künnis, mis on vähemalt 60% riigi täistööajaga töötaja mediaanpalgast ja 50% riigi täistööajaga töötaja keskmisest brutopalgast kõigis liikmesriikides, kus miinimumpalk on seadusega ette nähtud. Raportöör ütles: „ Selleks et ELis oleks kõigil kasulik töötada, on vaja siduvat miinimumpalga eesmärki, mis moodustaks vähemalt 60% riigi keskmisest brutomediaanpalgast ja 50% riigi keskmisest brutopalgast. Selles ühtlustamisprotsessis tuleb austada olemasolevaid riiklikke palgakujundussüsteeme ja sotsiaalpartnerite sõltumatust."  Pikemalt siin.

 

ARUTELU KAUBANDUSE JA ELi MAJANDUSE TAASTAMISE TEEMAL Sõnavõtja: Valdis Dombrovskis, Euroopa Komisjoni majanduse valdkonda juhtiv asepresident

Volinik Dombrovskis ühineb kohalike omavalitsuste üleskutsega riikide valitsustele kaasata linnu ja maapiirkondi riiklike taastamiskavade ettevalmistamisse paremini.

Regioonide Komitee ja CEMR-i hiljutise konsultatsiooni tulemused rõhutavad, et paljud ELi valitsused jätavad piirkonnad ja linnad COVID-järgsete taastamiskavade koostamisest välja. Piirkondlikud ja kohalikud juhid väljendasid täiskoguistungil oma muret ja juhtisid  sellele ka asepresidendi Valdis Dombrovskise tähelepanu. Lähemalt siin

 

ARUTELU RÄNDAJATE INTEGREERIMISE JA RADIKALISEERUMISE VASTASE VÕITLUSE ÜLE  Sõnavõtja: Ylva Johansson, siseasjade volinik

Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee ühendavad oma jõud, luues avatud ja korrapärase dialoogi, suurendamaks toetust ELi linnadele ja maapiirkondadele uute saabujate integreerimisel ühiskonda.  See võimaldab kohalike omavalitsuste suutlikkuse suurendamist ja nende vahel kogemuste vahetamist. Pressiteade siin

 

Täiskogul toimus ka EUROOPA ETTEVÕTLUSPIIRKONNA AUHINNATSEREMOONIA

​​Castelo Branco Municipality (Portugal), Gabrovo Municipality (Bulgaria), Helsinki-Uusimaa Region (Finland), Madrid Region (Spain), Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) and Silesia Voivodeship (Poland) -  need kuus piirkonda valiti Euroopa Ettevõtluspiirkonna 2021-22  tiitli vääriliseks.

Auhinnatseremooniat avades ütles Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas: "Õnnitlen kõiki auhinnatud piirkondi ja nende poliitilisi liidreid julgete ja tulevikku vaatavate ettevõtlusstrateegiate eest. Pandeemia Covid-19 on väljakutse VKEdele kõigis liikmesriikides. See on toonud päevakorrale ärimudelite ja majandustavade ümberhindamise ja tarneahelate vastupanuvõime analüüsimise. Peame jätkuvalt toetama VKEsid, kasvumootoreid ja peamisi tööandjaid oma piirkondades. "

Lähemalt siin

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

ELVLi esindaja Brüsselis