20/01/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 20. jaanuaril 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Riigieelarve tulude ja kohalike omavalitsuste tulude laekumine 2008. aastal. Tiit Kirss

2. Tarvastu vallavolikogu avaldus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumiseks. Jüri Võigemast

3. Riigikogu poolt 22.10.2008 vastu võetud "Riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse" rakendamise protsess. Peep Kirsima

4. Vabariigi Valitsuse määruse "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu. Tiit Kirss

5. Maksude ülekandmisest kohalike omavalitsuste eelarvetele. Toomas Sepp

6. Eesti Linnade Liidu tegevuskava 2009. aastaks. Jüri Võigemast

7. Eelarveläbirääkimised 2009 aastal: Jüri Võigemast, Tiit Kirss:

7.1 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.

7.2 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2010. aasta riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga.

8. Meetme "Kohalike avalike teenuste arendamine" tingimused ning perioodi 2007-2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord" muutmise eelnõust. Terje Lillo

9. Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatav regionaalarengu toetusskeem (2008-2011). Terje Lillo

10. Haridus- ja Teadusministeeriumi põhikooli ja gümnaasiumi astme lahutamise algatus. Hille Ilves

11. Ülevaade Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) tegevusest. Jüri Roos, ERKAS juhatuse liige

12. Ülevaade CEMR Poliitikakomitee koosolekust. Ingrid Danilov, Toivo Riimaa

13. Järvamaa Omavalitsuste Liidu ettepanek ühtse üleriigilise omavalitsusüksuste liidu küsimuses. Jüri Võigemast

14. ELL 2009. aasta eelarve II lugemine. Jüri Võigemast

15. ELL raamatupidamise sise-eeskirja muutmine. Aigi Sander

16. Linnade ja valdade päevad 2009. Jüri Võigemast

17. Muud küsimused ja informatsioonid.

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 1

Tallinn, 20.01.2009

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.30

Koosoleku juhataja: Viktor Svjatõ¨ev

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid: Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus).

Puudus: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus).

Kutsustud: Angelika Kallakmaa-Kapsta, Toomas Sepp ja Marju Sepp Tallinna Linna, Tanel Mõistus (Keila Linnavalitsus), Toomas Ponkin (Järvamaa OVL), Aare Matt (Otepää Vallavalitsus), Mart Järvik (Järvakandi Vallavalitsus) ning ELL büroost Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann, Terje Lillo ja Inga Köster.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Riigieelarve tulude ja kohalike omavalitsuste tulude laekumine 2008. aastal. Tiit Kirss

2. Tarvastu vallavolikogu avaldus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumiseks. Jüri Võigemast

3. Riigikogu poolt 22.10.2008 vastu võetud "Riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse" rakendamise protsess. Peep Kirsima

4. Vabariigi Valitsuse määruse "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu. Tiit Kirss

5. Maksude ülekandmisest kohalike omavalitsuste eelarvetele. Toomas Sepp

6. Eesti Linnade Liidu tegevuskava 2009. aastaks. Jüri Võigemast

7. Eelarveläbirääkimised 2009 aastal: Jüri Võigemast, Tiit Kirss:

7.1. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.

7.2. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2010. aasta riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga.

8. Meetme "Kohalike avalike teenuste arendamine" tingimused ning perioodi 2007-2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord" muutmise eelnõust. Terje Lillo

9. Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatav regionaalarengu toetusskeem (2008-2011). Terje Lillo

10. Haridus- ja Teadusministeeriumi põhikooli ja gümnaasiumi astme lahutamise algatus. Hille Ilves

11. Ülevaade CEMR Poliitikakomitee koosolekust. Ingrid Danilov, Toivo Riimaa,

12. Järvamaa Omavalitsuste Liidu ettepanek ühtse üleriigilise omavalitsusüksuste liidu küsimuses. Jüri Võigemast

13. ELL 2009. aasta eelarve II lugemine. Jüri Võigemast

14. ELL raamatupidamise sise-eeskirja muutmine. Aigi Sander

15. Linnade ja valdade päevad 2009. Jüri Võigemast

16. Muud küsimused ja informatsioonid.

Päevakorrapunkt 1

Riigieelarve tulude ja kohalike omavalitsuste tulude laekumine 2008. aastal

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni tulude laekumisest. Maksu- ja Tolliameti andmetel laekus 2008. aastal riigieelarvesse makse 70,369 miljardit krooni, mis on 3,12 miljardit krooni vähem kui 2008. aasta riigieelarves (arvestades kahte negatiivset lisaeelarvet) kavandati.

Põhiline alalaekumine oli käibemaksu (- 2,25 miljardit krooni) ja aktsiiside osas (-789 miljonit).

Kohalikele omavalitsustele laekus 2008. aastal tulumaksu 11,488 miljardit krooni (1,661 miljardit krooni enam kui 2007. aastal). Maamaksu laekumine oli 756,7 miljonit krooni.

2008. aasta riiklike maksude laekumised näitavad, et 2009.a. riigieelarves kavandatud maksutulude laekumine – kokku 77,117 miljardit krooni ehk 3,624 miljardit enam kui 2008.a. riigieelarves kavandati – on ebareaalne.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Tarvastu vallavolikogu avaldus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumiseks

Jüri Võigemast tutvustas Tarvastu Vallavolikogu otsust Linnade Liidu liikmeks astumise kohta. Kahjuks ei ole valla esindajatel tänasel juhatuse koosolekul võimalik osaleda.

OTSUSTATI: Võtta Tarvastu vald Eesti Linnade Liidu liikmeks.

Päevakorrapunkt 3

Riigikogu poolt 22.10.2008 vastu võetud "Riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse" rakendamise protsess

Peep Kirsima tutvustas ELL pöördumist (lisatud) Õiguskantsleri poole, mis saadeti büroost välja 19.jaanuaril 2009 (lisatud) ja milles palutakse kontrollida seaduse vastavust  põhiseadusele osas, mis puudutab riikliku pensioni, toetuse või hüvitise kandmist kohaliku omavalitsuse arvelduskontole.

Jüri Võigemast täiendas P.Kirsimad, tuues ajaliselt välja, milliseid samme on büroo astunud seoses pensionikindlustuse seaduse muudatuste vastuvõtmisega. Esimene kiri saadeti 03.12.2008 (koos EMOLiga) Riigikogu Sotsiaalkomisjonile, Sotsiaal-, Justiits- ja Rahandusministeeriumile. Tulenevalt 9.detsembril toimunud juhatuse koosolekul otsustatust, pöördus ELL büroo veelkordsete ettepanekutega kirjalikult Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja eelnimetatud ministeeriumide poole.

Paralleelselt sellega otsis büroo kontakte Sotsiaalkindlustusametiga, et saada informatsiooni selles osas kui palju on inimesi, kes on soovinud oma pensioni kohaliku omavalitsuse arvelduskontole kandmist. Tänase seisuga on teada, et selliseid inimesi on Eestis 387.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Vabariigi Valitsuse määruse "2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu.

Kuulati Tiit Kirsi informatsiooni sellest, et Rahandusministeerium ei ole veel esitanud kooskõlastamiseks määruse eelnõu 2009. aasta riigieelarves eraldatud vahendite jaotuse kohta. Ministeeriumi veebilehel on avaldatud vahendite jaotus 15. jaanuari seisuga. Jaotuse põhimõtted on sisuliselt samad kui eelmisel aastal. Samas kavatseb ministeerium võrreldes eelmiste aastatega jätta reservi enam vahendeid. Tasandusfondi nn "K" valemiga jaotatavatest vahenditest (1,4315 miljardit) planeeritakse reservi jätta 51,174 miljonit krooni. Varasematel aastatel on valemi raha kohe omavalitsuste vahel ära jaotatud.

Haridustoetuseks eraldatud vahenditest kavandatakse jätta reservi 76,82 miljonit (eelmisel aastal 17 miljonit). Eelmise aasta kogemuste põhjal võib arvata, et need reservi jäetud vahendid võidakse negatiivse lisaeelarve koostamisel ära võtta.

Reserv on ka toimetulekutoetuse osas ning koolieelsete lasteasutuste toetuse osas (palkade tõstmiseks).

OTSUSTATI: Eelnõu kooskõlastamisel mitte nõustuda ministeeriumi ettepanekuga haridustoetuste reservi suuruse osas ning taotleda selle vähendamist 17-18 miljoni kroonini.

Taotleda kogu tasandusfondi (1,4 miljardit krooni) jaotamist vastavalt kehtestatud valemile omavalitsusüksuste vahel.

Päevakorrapunkt 5

Maksude ülekandmisest kohalike omavalitsuste eelarvetele

Toomas Sepp tõstatas küsimuse maksude laekumisest kohalike omavalitsuse kontole. 2008. aastal kanti vastavalt rahandusministri 19.01.2004. aasta määruse nr 10 alusel residendist füüsiliste isikute makstud tulumaksust avansiliste eraldistena kohalikele omavalitsustele iga kuu 11. kuupäevaks 60% ning 18. kuupäevaks 25% kuu keskmisest tulumaksu eraldisest.

Vastava kuu täpsustatud tulumaksu eraldis kuulus ülekandmisele ühe summana kuu eelviimasel tööpäeval.

2008.a. detsembris kanti viimane eraldis üle 23. detsembril. Eelviimane tööpäev oli aga 30. detsembril. Seoses sellega on selgusetu, kuidas ning millal toimub selle osa tulumaksu ülekandmine, mis laekus Maksu- ja Tolliametile vahemikus 23-30. detsember.

Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määrus nr 54 "Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord" sätestab, et 2009.a. kantakse omavalitsustele avansilised maksed lähtuvalt avansilise eraldise tegemise kuule eelnenud kuuel kuul kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatud tulumaksu keskmisest summast – 11. kuupäevaks 60% ning 18. kuupäevaks 25% . Kui ettemakstud avansilised summad on suuremad kui tegelikult peab tulumaksu üle kandma, siis vähendatakse selle summa võrra järgnevaid avansilisi eraldisi kohaliku omavalitsuse üksusele.

OTSUSTATI: ELL büroo pöördub Maksu- ja Tolliameti poole ettepanekuga esitada iga kuu eelviimasel tööpäeval omavalitsustele andmed, kui palju vähendatakse järgneval kuul avansilisi makseid.

Päevakorrapunkt 6

Eesti Linnade Liidu tegevuskava 2009. aastaks

Jüri Võigemast informeeris juhatust, et ELL kinnitab igal aastal kaks olulist dokumenti – ELL tegevuskava ning seisukohad eelarveläbirääkimisteks järgnevaks aastaks. ELL tegevuskavas arvestatakse järgmise perioodi tegevuste planeerimisel ka sellega, mis kajastub riigieelarves.

Tegevuskava eelnõu on liikmetele ettepanekute esitamiseks välja saadetud.

Oma memos (lisatud) kirjeldas J. Võigemast rahalist tausta võrdlevalt nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil vaadeldes 2008.a ja 2009. aastat. Riigieelarve protsessis on paralleelselt toimumas seisukohtade kujundamine 2009.a riigi lisaeelarve osas ja 2010.a riigieelarve osas.

Kuna täna veel ei ole lisaeelarve osas riigi poolt konkreetseid eelarvekärpeid nimetatud peame hoolikalt protsessi jälgima ja vastavalt reageerima.

ELL tegevuskavas 2009.a pööratakse tähelepanu ka KOV õiguste kitsele, mis toimub e-õiguse

kaudu. Kahjuks on viimasel ajal tekkinud olukord, kus mõni seaduse eelnõu ei jõua üldse eõigusesse või nagu Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu osas toimiti, et võeti eelnõu päevakorraväliselt Valitsuse istungi päevakorda, kinnitati ja esitati Riigikogule.

OTSUSTATI: Teha ettepanek ELL liikmetele esitada ELL 2009. aasta tegevuskava eelnõu kohta ettepanekud 2. veebruariks 2009 ELL büroole.

Päevakorrapunkt 7

Eelarveläbirääkimised 2009 aastal

Meie esmaseks eesmärgiks on pidada Vabariigi Valitsusega läbirääkimisi riigi eelarvestrateegia aastateks 2010–2013 ja 2010. aasta riigieelarve osas, eesmärgiga säilitada ka majanduslanguse olukorras omavalitsusüksustele seadustega pandud ülesannete täitmiseks vajalik ning õiguslike regulatsioonide alusel kujunev tulubaas. Seisukohtade eelnõu nii RESi kui ka 2010 aasta läbirääkimiste osas on ette valmistatud ning liidu liikmetele ettepanekute esitamiseks välja saadetud.

7.1 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 dokumendi ettevalmistamise protsessiga

OTSUSTATI:

1. Taotleda, et riigi eelarvestrateegias 2010-2013 kajastatakse kohalike omavalitsuste tulubaasiga seonduv informatsioon ning tuuakse välja ministeeriumide haldusalade raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud

2. Teha ettepanek ELL liikmetele esitada 2. veebruariks 2009.a. ELL büroole ettepanekud ELL seisukohtade formuleerimiseks RES 2010- 2013 eelnõu osas.

7.2 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2010. aasta riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga

OTSUSTATI:

Teha ettepanek ELL liikmetele esitada 2. veebruariks 2009.a. ELL büroole ettepanekud ELL seisukohtade formuleerimiseks 20010. aasta riigieelarve eelnõu osas.

Päevakorrapunkt 8

Meetme "Kohalike avalike teenuste arendamine" tingimused ning perioodi 2007-2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord" muutmise eelnõust (KOIT kava)

Terje Lillo tegi ülevaate eelnõu menetlemise käigust (memo lisatud).

Eelnõuga muudetakse KOIT kava koostamise põhimõtteid, protseduure ja eeltaotluste valikukriteeriume ning täpsustatakse meetme tingimuste sõnastusi.

Laiendatakse hetkel perioodile 2007-2010 KOIT kavale kehtestatud sätteid ka järgmise perioodi –2009-2012- kehtestatavale KOIT kavale, neid üksteisest eristamata. Pärast 2009- 2012 KOIT kava kinnitamist hakkab paralleelselt käibima kaks kava, mille rakendamisel kehtivad samad tingimused. Muudatusega eemaldatakse viide perioodi 2007-2010 kavale ning sõnastatakse see KOIT kavale üldiselt.

Perioodi 2009-2012 KOIT kava eeltaotlused tuleb esitada Siseministeeriumile.

Siseministeerium korraldab eeltaotluste abikõlblikkuse kontrolli, kaasates ühtlasi ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse spetsialiste eeltaotluste objektide ehitusliku ekspertiisi läbiviimiseks.

Eeltaotluste vastavuskontrolli teostamise ajal pärib Siseministeerium asjaomaste ministeeriumite seisukohti. Rahandusministeerium annab ametliku hinnangu taotleja finantssuutlikkusele tagada omafinantseeringut, enne kui projektid esitatakse hindamiseks hindamiskomisjonile. Negatiivse seisukoha puhul tunnistatakse projekt mittevastavaks.

Eeltaotluste valikul arvestatakse projekti lahenduste asjakohasust ja komplekssust. Eelistatakse projekte, mille taotlejaks või ühisprojekti puhul üheks partneriks on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksus. Ühinemist soodustav boonuse kriteerium tuuakse välja eeltaotluste hindamismetoodikas.

Kogu meetme eelarve on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist summaga 2 254 000 000 Eesti krooni. Kohustusliku 15% omafinantseeringu tagavad toetuse saajad.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 9

Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatav regionaalarengu toetusskeem (2008-2011)

Terje Lillo tutvustas toetusskeemi (memo lisatud), mille üldeesmärk on edendada Eesti piirkondade jätkusuutlikku ja tasakaalustatud arengut.

Toetusskeemi alaeesmärgid on:

– tugevdada kohaliku omavalitsuse üksuste, omavalitsusliitude ja maavalitsuste haldusvõimekust eelkõige avalike teenuste arendamiseks ja piirkondade innovaatiliste/paremate arengulahenduste väljatöötamiseks;

– soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste, maavalitsuste, omavalitsusliitude ja mittetulundusühenduste koostööd kohalikul ja regionaalsel tasandil;

– parandada piirkondade majanduskeskkonda ja jätkusuutlikkust.

Toetusskeemi raames eraldatakse aastatel 2008-2011 toetusteks 53,2 miljonit krooni ning toetusskeemi rakendatakse kogu Eesti territooriumil. Toetusskeemi rahastatakse Norra

Finantsmehhanismist ja Euroopa Majanduspiirkonna /EMP Finantsmehhanismist.

Minimaalne toetuse suurus projekti kohta on 100 000 krooni

Maksimaalne toetuse suurus projekti kohta on 3 100 000 krooni

Taotlusvooru infopäevad on toimunud Tallinnas, Tartus ja toimumas Pärnus/ 21. jaanuaril ja Jõhvis/ 23.jaanuaril.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 10

Haridus- ja Teadusministeeriumi põhikooli ja gümnaasiumi astme lahutamise algatus

Terje Lillo edastas läbirääkimiste hariduse töörühmas HTM poolt esitatud informatsiooni (memo lisatud), mille kohaselt hakkaksid gümnaasiumide piirkonnad edaspidi olema üle omavalitsuste piiride, võimalike kokkulepete alusel. Väidetavalt on astmete lahutamine vajalik ka selleks, et pidurdada õpilaste rännet. Ministeerium on seaduse eelnõus esitanud, et põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine toimub 4 aasta pärast, nõuetele vastavatele gümnaasiumidele antakse välja uued koolitusload. Kontseptsioonis on esitatud ka üldreeglist erinevad erijuhtumid, mis võivad tuleneda regionaalsetest eripäradest.

Aasta jooksul peale seaduse kehtestamist töötatakse välja konkreetsed kriteeriumid gümnaasiumidele, samuti kõik võimalikud erijuhtumid. Kui kokku ei lepita, siis tõenäoliselt peab Vabariigi Valitsus kehtestama ka gümnaasiumide piirkonnad vajadusel üle omavalitsuste piiride.

Täna saame rääkida sellest, et 15.01.2009 VV kiitis heaks PGSi eelnõu. Rakendussätted põhikooli ja gümnaasiumi lahutamise kohta on seaduse eelnõus sees. Kuni 2011/2012 õppeaastani võivad põhikool ja gümnaasium tegutseda ühe õppeasutusena. Pärast seda toimub põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine/ eraldi eksisteerimine. Põhikool ja gümnaasium on seletuskirja kohaselt erinevad haridusastmed erinevate eesmärkidega. Gümnaasiumi peaeemärk on valmistada noori ette õpingute jätkamiseks kõrgkooli. Õppekavad lahutatakse.

OTSUSTATI:

10.1 Esitada Riigikogu kultuurikomisjonile ELL seisukohad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu osas.

10.2 Riigikogule esitatavate seisukohtade ettevalmistamiseks teha ettepanek ELL liikmetele esitada 23. veebruariks 2009.a. ELL büroole märkused ja ettepanekud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu kohta.

Päevakorrapunkt 11

Ülevaade CEMR Poliitikakomitee koosolekust

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni CEMRi poliitikakomitee koosolekust (memo lisatud), mis toimus 8.-9. detsembril Pariisis.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 12

Järvamaa Omavalitsuste Liidu ettepanek ühtse üleriigilise omavalitsusüksuste liidu küsimuses

Jüri Võigemast tutvustas Järvamaa Omavalitsuste Liidu volikogu otsust, millega avaldatakse toetust Viljandimaa Omavalitsuste Liidu ettepanekule luua ühine üleriigiline omavalitsuste liit. Ettepanekut täiendas Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Toomas Ponkin, kes arvas, et ühtne liit aitaks luua suuremat ühisrinnet, millega osaleda riigieelarve kujundamise protsessis.

OTSUSTATI: Edastada Järvamaa Omavalitsuste Liidule Linnade Päeval 15.02.2006 arutusel olnud materjal ühinemise küsimuses ning vastuvõetud otsus.

Päevakorrapunkt 13

ELL 2009. aasta eelarve II lugemine

Toimus eelarve II lugemine. Palgafondi osas seisukohta ei võetud.

OTSUSTATI: Lõpetada ELL 2009. aasta eelarve II lugemine. Muudatusettepanekud esitada hiljemalt 02.02. 2009.a.

Päevakorrapunkt 14

ELL raamatupidamise sise-eeskirja muutmine

Aigi Sander tutvustas raamatupidamise sise-eeskirja(lisatud), kuhu on sisse viidud vajalikke muudatusi ja täiendusi tulenevalt raamatupidamise seadusest ja riigi raamatupidamise seadusest.

Tallinn esitab kirjalikult täpsustavad ettepanekud, millega arvestatakse.

OTSUSTATI: Kinnitada ELL raamatupidamise sise-eeskirjad arvestades Tallinna kirjalikke ettepanekuid.

Päevakorrapunkt 15

Linnade ja Valdade Päevad 2009

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni LVP ettevalmistamise käigust. Ürituse programmis on veel vaja teha viimased täpsustused. Programm on üleval kodulehel www.linnadvallad.com ja seda täiendatakse pidevalt.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 16

Muud küsimused ja informatsioonid

16.1 Kuulati Keila linnapea Tanel Mõistuse informatsiooni sellest, et 2009.a suvepäevad (järjekorras 15-ndad) toimuvad Pärlselja puhkekeskuses 7.-9. augustil.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

16.2 Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid, et homme 21. jaanuaril toimub kohtumine regionaalministriga.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

16.3 Jüri Võigemast vahendas Jõhvi valla ettepaneku, et ELL juhatus võiks toimuda 14.aprillil Jõhvis ja selle võiks ühitada riigihangete teemalise ümarlauaga.

OTSUSTATI: Nõustuda ettepanekuga, et juhatus toimub Jõhvis 14. aplillil.

16.4 Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni Balti-Vahemeremaade Kevadfestivali ideest (memo lisatud).

Festivali toetab Anna Lindhi Fond ja 2009. a toimub festival Pärnus. Eesti omavalitsustel on võimalik kandideerida 2010. a festivali läbiviijaks.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Viktor Svjatõ¨ev                              Inga Köster

Koosoleku juhataja                         Protokollija

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. PKP 1- Tabel riigieelarve tulude ja kohalike omavalitsuste tulude laekumisest 2008. aastal – 1 lehel

3. PKP 2 – Tarvastu Vallavolikogu avaldus – 1 lehel

4. PKP 3 – Pöördumine Õiguskantsleri poole, kiri nr 5-2/10 19.01.09 – 1 lehel; Sotsiaalkindlustusameti informatsioon – inimeste arv, kes soovivad pensioni KOV arvelduskontole – 1 lehel

5. PKP 4 – 2009.aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus – 3 lehel;

6. PKP 5 – ELL mittekooskõlastus Rahandusministeeriumile 17.12.08 nr 5-1/146 – 2 lehel; Rahandusministeeriumi vastuskiri 13.01.09 nr 1.1-10/24905 – 2 lehel

7. PKP 6 ja 7 – Memo 2008.a ja 2009.a eelarveläbirääkimiste taustast riigi ja kohalike omavalitsuste tasandite lõikes – 6 lehel; ELL 2008.a tegevuskava – 2 lehel

8. PKP 8 – Memo KOIT kava eelnõu menetlemisest – 2 lehel

9. PKP 9 – Memo Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatava regionaalarengu toetusskeemist – 3 lehel

10. PKP 10 – Memo hariduse töörühma 7.01.09 koosolekul käsitletud küsimustest – 2 lehel; Haridus- ja Teadusministeeriumi vastus 16.01.09 nr 10.1-4.3/14143 ELL pöördumisele KOV haridustoetuste investeeringukomponendi mahu taastamise kohta – 1 lehel

11. PKP 11 – Memo CEMRi poliitikakomitee koosolekust – 2 lehel

12. PKP 12 – Järvamaa Omavalitsuste Liidu toetuskiri Viljandimaa Omavalitsuste Liidule

29.12.08 nr 2-8/131 – 1 lehel

13. PKP 13 – ELL 2009.a eelarve eelnõu kaks varianti – a 11 lehel

14. PKP 14 – ELL raamatupidamise sise-eeskirja projekt – 9 lehel

15. PKP 16.4 – Memo Balti-Vahemeremaade Kevadfestivalist – 1 lehel