Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimised 2010 a. riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2010-2013” osas

 
 
 
 
Vaheprotokoll:
 
 
Lõpp-protokoll:
 
 
Väljavõte lõpp-protokollist:
1. Kohalike omavalitsuste tulubaas ja riigieelarvest finantseerimine

Omavalitsusliitude Koostöökogu taotleb:
1.    Lähtudes kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia tagamise põhimõttest:
   1.1.    muuta tulumaksuseadust ja näha ette omavalitsuste eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa taastamine 11,93 %-ni  maksumaksja brutotulust;

   1.2.    näha ette tasandusfondi "k" valemiga omavalitsustele eraldatava osa suurenemine võrdeliselt kohalikesse eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa suurendamisega vastavalt p. 1. 1 täiendavas arvestuslikus summas, tasandamaks maksutuludest laekuvate vahendite ja kulutuste ebaühtlast jagunemist.

2.    Näha  riigieelarves ette vahendid maamaksu vähenemise kompenseerimiseks kohalikele omavalitsustele, kui aasta keskel moodustatakse uusi kaitsealade loodusreservaate  ja sihtkaitsevööndeid   ning püsielupaikade sihtkaitsevööndeid.

3.    Kaardistada riigi poolt  aastatel 2005-2008 omavalitsusüksustele üle antud funktsioonid   ning analüüsida nende täitmiseks eraldatud vahendite vastavust ülesannete täitmiseks tehtud tegelike kulutustega. 

4.    Kavandada riigieelarves vahendid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustest tulenevate täiendavate kulude finantseerimise kindlustamiseks: õpilastranspordi kulude katmiseks ja õpilaskodude riigieelarvest rahastavate kohtade arvu suurendamiseks.

5.    Säilitada kohalikele omavalitsustele suunatud struktuurivahendite maht vastavalt 2007-2013 kinnitatud rakenduskavadele.

Valitsuskomisjoni seisukohad:
1.    Kuna kohalike omavalitsuste eelarve tulude ja tulubaasi osakaal SKP-s on aastatel 2009 ja 2010 eeldavalt kõrgemal 2007. aasta tasemest, ei kavandata 2010. aasta riigieelarves muuta kohalike omavalitsuste tulumaksu osa ja tasandusfondi kogusummat võrreldes 2009. aastaga.

2.    Kohalike omavalitsuste koondeelarve puudujäägi kontrolli all hoidmiseks jätkatakse kohustuste võtmise piirangu rakendamist, mis lubab kohustusi võtta välisabi projektide omaosaluse katteks, sildfinantseerimiseks ning vajadusel olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks.

3.    Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandusõiguse tasu ja kaevandamisega seotud vee-erikasutuse tasu kohalikele omavalitsustele laekuva osa vähendamine ja loodusvarade kasutamise tasude välja arvamine tasandusfondi arvestuslike tulude hulgast.

4.    Looduskaitsealadelt maamaksu vabastuse ärakaotamine ning maa kasutamise piirangute mõju isikutele kompenseerimine läbi Natuura alade toetusmeetme.

5.    Kohalikele omavalitsustele õigusaktidega pandud kohustuste analüüsimine ja võimalusel pandud kohustuste vähendamine.

6.    Jätkata läbirääkimisi kohalike omavalitsuste finantsvõimekuse suurendamiseks ning eelarvepositsiooni parandamise meetme rakendamiseks.

7.    Kohalike omavalitsuste tasandil teenuste konsolideerimine ja kompetentsikeskuste loomine (finantsarvestus ja hanked).

8.    Peame vajalikuks, et kohalikud omavalitsused kärbiksid oma kulusid tulude vähenemisega samas ulatuses, et tagada jätkusuutlik põhitegevuse tulem.

Kokkulepe:
1.    Rahandusministeerium valmistab ette maamaksu seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt alates 2010. aastast rakenduvad eelarveaasta keskel kehtestatud looduskaitsealadel maamaksu vabastused järgmise eelarveaasta algusest.

2.    Jätkata läbirääkimisi looduskaitsealade maamaksuvabastuste ärakaotamiseks ja piirangute mõju kompenseerimiseks näiteks läbi toetusmeetmete.

3.    Jätkata läbirääkimisi tasandusfondi k-valemis kasutatava puudega hooldatava parameetri muutmiseks puudega inimese parameetriks, eesmärgiga rakendada muudatust 2010. aasta algusest.

4.    Jätkata läbirääkimisi kohalike omavalitsuste finantsvõimekuse suurendamiseks ning eelarvepositsiooni parandamise meetme rakendamiseks.

5.    Valitsuskomisjon teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaliku omavalitsuste infrastruktuurile suunatud struktuuritoetuste mahtu mitte vähendada. Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad kaasatakse struktuurivahendite valdkondlike rakenduskavade muutmise ettepanekute väljatöötamise protsessi.

Eriarvamus:
Omavalitsusliitude koostöökogu taotleb jätkuvalt:

1.    Tulumaksuseaduse muutmist ja omavalitsuste eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa taastamist 11,93 %-ni maksumaksja brutotulust.

2.    Tasandusfondi "k" valemiga omavalitsustele eraldatava osa suurenemist võrdeliselt kohalikesse eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa suurendamisega vastavalt p.1. täiendavas arvestuslikus summas, tasandamaks maksutuludest laekuvate vahendite ja kulutuste ebaühtlast jagunemist.

3.    Tasandusfondi täiendava rea  – "pealinna funktsiooni täitmiseks vajalike kulutuste katteks"  lisamist, (mille sisuks on  traditsioonilised Vabariigi aastapäeva üritused, erakorralised kulud seoses kõrgete väliskülaliste vastuvõtuga, riiklikult tähtsate objektide korrashoiuga seotud kulude katmine). Näha ette selleks vähemalt 4 miljonit krooni. 

Edaspidi lahendamist vajavad küsimused:
1.    Kaardistada riigi poolt  aastatel 2005-2008 omavalitsusüksustele üle antud funktsioonid   ning analüüsida nende täitmiseks eraldatud vahendite vastavust ülesannete täitmiseks tehtud tegelike kulutustega.

2.    EL järgmise finantsperspektiiviga seotud küsimused.
 

23. sept. 2009 a., lõpp-protokolli arutelukoosoleku lõpp. Vasakult: Siim Valmar Kiisler (regionaalminister), Kurmet Müürsepp (EMOL esimees), Urmas Kruuse (ELL juhatuse esimees)