Riigihalduse ministri Mihhail Korbi kõne

29. märts 2017 
Võib erineda ettekandest
 
Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste Kongressi 32. täiskogu istung
 
Riigihalduse ministri Mihhail Korbi kõne
 
Härra president, Kongressi liikmed, daamid ja härrad!
 
Mul on siiras heameel seista siin Teie ees ja anda meie poolne ülevaade kohaliku demokraatia olukorrast Eestis. Nagu Te väga hästi teate, on Eesti kohalikus omavalitsussüsteemis toimumas suured muutused, mis jõuavad lõpule selle aasta oktoobris. Oleme lõpusirgel ning palju on juba praeguseks tehtud. Suurem osa kohalikke omavalitsusi otsustasid ühineda vabatahtlikult, et moodustada suuremad ja võimekamad omavalitsused. Kuna kohaliku omavalitsuse võimekused ja pädevused on kõik mingil viisil võimalik ümber panna arvude keelde, sätestas parlament kohaliku omavalitsusüksuse vähimaks suuruseks 5 000 elanikku ning eelistatud suuruseks 11 000 või rohkem elanikku.
 
Haldusreformi seadus vaadati Riigikohtu poolt üksikasjalikult läbi ning see andis meile kindluse, et seaduse eesmärk on õigustatud ja seaduspärane. Käesolev valitsus on järginud seadust ning oleme kindlad, et käimas olev protsess jõuab eduka lõpuni.
 
Reformi ettevalmistamise käigus arvestati paljude uuringutega, moodustati töörühmad, peeti kohtumisi ja nõupidamisi erinevatel valitsemise tasanditel. Kohtuti kohalike omavalitsuste esindajatega ja elanikega konsulteerimaks reformi teemadel. Lisaks on oluline ka teiste liikmesriikide kogemus, kuna teistelt on alati midagi õppida või nende tehtust üle võtta.
 
Daamid ja härrad.
 
Kuigi omavalitsuste ühinemine toob kaasa mahuefekti, ametnike parema spetsialiseerumise jne, on reformi mõju palju laiem koos suuremate vahendite ja uute ülesannetega. Loomulikult antakse uued ülesanded koos piisava rahastusega. See on oluline põhimõte nii meie põhiseaduses kui ka hartas.
 
Peatun kolmel põhiteemal:
Esiteks suurendame lähiaastatel oluliselt kohalike omavalitsuste rahastamist. Suurendametasandusfondi ning üksikisiku tulumaksu osa kohalikele omavalitsustele.
 
Teiseks anname kohalikele omavalitsustele uusi ülesandeid, olulisemad neist maakonna ühistranspordi korraldamine, piirkondliku arengu kavandamine jne koos piisava rahastusega.
 
Kolmandaks, kuna 1. jaanuarist 2018 lõpetame maavalitsuste tegevuse, anname seni maavalitsuse pädevusse kuulunud kohalikud ülesanded täitmiseks kohalikele omavalitsustele.
 
Riik vastutab kohalike omavalitsuste järelevalve, praeguste maakondade või suuremate alade ruumilise planeerimise ning omandireformi lõpule viimise eest.
 
Daamid ja härrad.
 
Võimekamad kohalikud omavalitsused ja nende ühendused on riigile paremaks partneriks, kuid me ei saa vaadata mööda kui olulised on kohalikku valitsemisse panustavad elanikud. Kuna kohalikud omavalitsused hakkavad olema tunduvalt suuremad ja neid saab olema vähem, on kodanikuühiskonna roll kohalikus valitsemises palju olulisem. Elanike kaasamine valitsemisse tagab paremad teenused, valitsemise läbipaistvuse ja parema juhtimise. Vaid siis, kui kohalike omavalitsuste võimekus ja elanike vajadused on tasakaalus, saame öelda, et meil on täielikult toimivad kohalikud omavalitsused koos töötava kohaliku demokraatiaga.
 
See on saavutatav ainult huvitatud osapoolte vahelise avatud dialoogiga, mida saab teha kas vanamoodsal silmast-silma moel või kasutades tänapäevaseid suhtlemiseks ja teenuste pakkumiseks mõeldud tööriistu. Senini on Eesti olnud e-lahenduste kasutamisel teenäitaja. Nagu teate, saab Eestis interneti teel deklareerida maksud vaid paari minutiga, osaleda valimistel, kasutada teisi avalikke riigi- ja kohalikke teenuseid ning suhelda riigi ja kohaliku omavalitsusega vähese vaevaga.
 
Viimase kümne aasta jooksul oleme kohalikke omavalitsusi varustanud vajalike tööriistadega, et tagada paremad teenused ja valitsemine. Need vahendid on kohalike omavalitsuste ühine teenusportaal, kohalike omavalitsuste volikogude istungite infosüsteem, ühetaoline dokumendihaldussüsteem, menetluste infosüsteem jpm. Kõik need lahendused on seotud Eesti riigi andmevahetuskihi ja riiklike registritega ning on hallatud eraettevõtete poolt ja põhinevad vabavaral.
 
Daamid ja härrad.
 
Kuna Eesti riigi rahvaarv hetkel väheneb ja piirkondlikud erinevused suurenevad, tuleb vaadata laiemat pilti, mitte ainult vähendada bürokraatiat, vaid muuta ka meie avalikku sektorit õhemaks ja tõhusamaks.
 
Riigi tasandil on tähelepanu struktuursetel reformidel, mis toovad kaasa kulutõhususe ja dubleerivate tegevuste vähenemise saavutades sünergia ja osapoolte vahelise koostöö. Õhema ja tõhusama valitsemise tagamiseks on vajalik pidev IT-teenuste ja e-lahenduste arendamine avalike teenuste pakkumisel ja avaliku sektori enda piires.
 
Täiendavalt on vajadus luua tasakaal pealinna piirkonna ja ülejäänud Eesti vahel. Selleks viime avaliku teenistuse töökohti ja asutusi Tallinnast välja, vähendamaks piirkondlikke erinevusi.
 
Esitan Teile lühikese nimekirja rakendatavatest meetmetest: maavalitsuste reform, riigi
teenuste ühise teenusleti pakkumine praegustes maakondades, nullbürokraatia projekt, pidev riigi tugiteenuste konsolideerimine Riigi Tugiteenuste Keskusesse jne.
 
Kokkuvõtvalt: Me seisame suurte muutuste veerel. Tänu edukale reformile on meie kohalikud omavalitsused tugevamad ja suudavad pakkuda paremaid teenuseid oma elanikele. Tõstame esile, et Eesti on õigusriik ning kohalike omavalitsuste autonoomia ja demokraatia hästi kaitstud.
 
Tänan tähelepanu eest.
 
Toimetaja: KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE