Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimised 2017 a. riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2017-2020” osas

 
 
Täiendavalt 30. detsembril 2015.a. esitatud ettepanekutele Riigi eelarvestrateegia dokumendi aastateks 2017-2020  eelnõu koostamiseks esitas Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimisteks 2017. aasta riigieelarve ettevalmistamise küsimustes.
(Esitatud 30. märts 2016 a)
 
(Läbirääkimised toimusid 19. aprillil, vaheprotokoll allkirjastati 27. aprillil)
 
(Läbirääkimised toimusid 20. septembril, allkirjastamiseks esitati protokoll 23. septembril)
 
Läbirääkimiste ajakava:
 
- Omavalitsusliitude Koostöökogu esitab esialgsed ettepanekud RES 2017-2020 osas 15. jaanuariks.
 
- Peale Omavalitsusliitude Koostöökogu esitatud ettepanekute läbivaatamist (ja vajadusel ettepanekute arutelu töörühmades) esitavad ministeeriumid omapoolsed ettepanekud liitudele, mida kavandatakse KOVide ülesannete ja finantseerimise küsimustes eelarvestrateegia perioodi rahastamisvajaduses enne finantsplaani ja ettepanekute esitamist Rahandusministeeriumile 1. märtsil.
 
- Rahandusministeerium esitab 15. märtsiks Omavalitsusliitude Koostöökogule ministeeriumitelt laekunud finantsplaanides kajastatud KOVidele antavate toetuste suuruste ja arengukavades kajastatud KOVide ülesannete ja finantseerimise põhimõtete kavandatavate muudatuste kohta täpsustatud informatsiooni.
 
- Kevadise majandusprognoosi avalikustamine aprilli alguses.
 
- Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu koosolek vaheprotokolli allkirjastamiseks RESi heaks kiitmise eelselt aprillis.
 
- Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 heaks kiitmine aprilli lõpus.
 
- 2017. a RE eelnõu ja täpsustatud tegevuskava mais.
 
- 2017. a RE seaduse ja seletuskirja esialgne projekt juuni lõpus.
 
- Suvise majandusprognoosi valmimine augusti lõpus.
 
- Ministeeriumid informeerivad 10. septembriks Omavalitsusliitude Koostöökogu riigieelarve eelnõus kavandatavate KOVidele antavate toetuste suuruste kohta.
 
- Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu koosolek lõpp-protokolli allkirjastamiseks 2017. a RE osas septembris.
 
- 2017.a RE projekti menetlus valitsuses ja RE Riigikogule üleandmine septembri lõpus
 
 
 
---
* Läbirääkimiste töökord (kehtib 2017 a. läbirääkimistel)
 
* Koostöökogu ja töörühmade koosseisud (2017. a. eelarveläbirääkimised)