SOOVITUS 401 (2017)

28.02.19
 
CPL32(2017)04 lõplik 2/40
SOOVITUS 401 (2017)2
 
1. Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress, võttes arvesse:
 
a. Resolutsiooni (2015) 9 2. artikli paragrahvi 1b, Kongressi kohta, mis sätestab, et üks Kongressi funktsioonidest on „esitada ettepanekuid Ministrite Komiteele kohaliku ja piirkondliku demokraatia edendamiseks;
 
b. Resolutsiooni (2015) 9 2. artikli paragrahvi 3, mis sätestab, et Kongress koostab regulaarselt riikide kaupa aruandeid, mis kajastavad kohaliku ja regionaalse demokraatia olukorda kõigis liikmesriikides ning riikides, mis on esitanud Euroopa Nõukogu liikmeks astumise taotluse, ning toob oma aruannetes esile Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas sätestatud põhimõtete järgimise;
 
c. Muudetud resolutsiooni 307 (2010) REV2, mis sätestab protseduurid järelevalveks kohustuste ning lubaduste osas, mida Euroopa Nõukogu riigid on endale võtnud ratifitseerides Euroopa kohaliku omavalitsuse harta;
 
d. Lisatud seletuskirja kohaliku demokraatia kohta Eestis.
 
2. Kongress märgib, et:
 
a. Eesti astus Euroopa Nõukogu liikmeks 14. mail 1993. aastal, allkirjastas Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (CETS nr. 122, edaspidi harta) 4. novembril 1993. aastal ja ratifitseeris selle 16. detsembril 1994. Harta jõustus Eesti suhtes 1. aprillil 1995. aastal. Eesti ei teinud harta suhtes mingeid reservatsioone ega avaldusi;
 
b. Eesti allkirjastas ja ratifitseeris Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli (CETS nr. 207) 20. aprillil 2011 ja see jõustus 1. juunil 2012. aastal;
 
c. Seirekomisjon otsustas hartast lähtudes vaadata üle kohaliku demokraatia olukord Eestis . Komitee määras Henrik Hammari, Rootsi (L, EPP/CCE) ja Leendert Verbeeki, Holland (R, SOC), kaasraportöörideks. Seirekomisjon andis neile ülesande koostada ja esitada Kongressile aruanne kohaliku demokraatia olukorrast Eestis;
 
d. Seirevisiit toimus 6.-8. septembril 2016. Külastuse ajal kohtus Kongressi delegatsioon paljude poliitiliste institutsioonidega nagu Riigikogu, Tallinna linna, Ida-Viru ja Järva maakonna omavalitsuste ning Lääne-Eesti saarte, Riigikontrolli ja Riigikohtu esindajate ning riigihalduse ministri ja õiguskantsleriga. Samuti kohtus delegatsioon Kongressi Eesti delegatsiooniga ja üleriigiliste omavalitsusliitudega. Visiidi üksikasjalik kava on lisatud seletuskirjale;
 
e. Delegatsioon soovib tänada Eesti ametiasutusi nii keskvalitsuse kui kohalikul tasandil, Eesti delegatsiooni Kongressis, kohalike omavalitsuste üleriigilisi liite ning kõiki teisi, kellega külastuse ajal kohtuti, nende abivalmiduse ja edastatud teabe eest. Delegatsioon soovib tänada ka Eesti suursaadikut Euroopa Nõukogus, kes andis oma panuse külastuse korraldamisse ja sujuvasse kulgemisse.
 
3. Kongress märgib rahuloluga:
 
a. Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimist 2011. aastal Eestis, mis illustreerib poliitilist pühendumist sellele, et elanikud saaksid osaleda kohaliku elu korralduses;
 
b. Riigieelarve seaduses (paragrahvi 46 lõiked 2-4) tehtud muudatusi, tihendamaks riigi ja kohalike omavalitsuste ning nende liitude vahelist suhtlust riigieelarve küsimustes;
 
c. Eesti institutsioonide initsiatiivi ulatusliku reformi algatamiseks riigi territoriaalse ülesehituse muutmiseks riiklikul ja kohalikul tasandil.
 
4. Kongress väljendab muret järgnevates küsimustes:
 
a. Selge ülesannete jaotuse eristamise kohalike ja riiklike ülesannete vahel (artiklid 4.2 ja 4.4);
 
b. Piisavate finantsvahendite puudumine kohalikele omavalitsustele antud ülesannete täitmiseks ning kohalike omavalitsuste liigne sõltumine riigi toetustest ja ülekannetest (artikkel 9.2-4);
 
c. Vähene kohalike omavalitsuste võimekus omavahendite kaasamiseks oma ülesannete täitmisel, eriti maalistes piirkondades, kohalike omavalitsuste oma maksutulu vähesus (artikkel 9.3) ning asjaolu, et kohalike omavalitsuste rahastamissüsteem ei ole mitmekesine ega uuenev (artikkel 9.4);
 
d. Asjaolu, et tegelikkuses ei ole kohalikke omavalitsusi puudutavate teemade üle konsulteerimine korrapärane ning antud tähtajad on liiga lühikesed, et saaks toimuda kohane ja tõhus konsultatsioon artikli 4.6 tähenduses;
 
e. Selguse puudumine vahendite jaotamise korras, sh tasandamise ja määratud toetuste mehhanismides ning tasandusfondi ebapiisavus kohalike omavalitsuste vajaduste katmiseks (artikkel 9.5).
 
5. Kongress soovitab Ministrite Komiteel teha Eesti valitsusasutustele ettepaneku:
 
a. Korrastada seadusandlus, mis puudutab kohalike omavalitsuste ja riigi vahelist kohustuslike ülesannete ja toimimise funktsioonide jaotust ning anda riigi poolt üle võimalikult palju ülesandeid koos täitmiseks vajalike vahenditega kohalikule tasandile. Selline lähenemine toetaks valitsuse lähenemist kohaliku demokraatia tugevdamisel läbi suuremate ühinenud territoriaalsete üksuste;
 
b. ühendada nii palju kui võimalik riigi pädevuses olevad ülesanded selge rahalise kattega nende finantseerimiseks ja hoiduda riigireformi elluviimisel sellest, et riigi vastutada olevad ülesanded antakse peidetult üle kohalikele omavalitsustele;
 
c. muuta siseriiklikku seadusandlust kooskõlas territoriaalse reformi elluviimisega, et suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ja mitmekesistada nende tuluallikaid läbi kohalike maksude süsteemi ülevaatamise ning suurendades kohalike omavalitsuste osa riigi kogutavates maksudes;
 
d. tagada kohaliku võimuorganitega toimuvate konsultatsioonide mõistlikud tähtajad ja korrapärasus, konsulteerimaks nendega otseselt seotud küsimusi harta artikli 4.6 tähenduses. Konsultatsioonid tuleks kohandada vastavalt kohalike võimude vajadustele, et toimuksid arutelud iseäranis sellistel teemadel nagu reformi protsess ning kohalikud finantsküsimused;
 
e. suurendada tasandusfondi mahtu, vaadata üle selle jaotuspõhimõtted ning arendada uusi vertikaalseid ja horisontaalseid instrumente, parandamaks omavalitsuste eelarvete tasandussüsteemi Eestis ning tugevdamaks kohalikku fiskaalautonoomiat.
 
6. Kongress kutsub Euroopa Nõukogu Ministrite Komiteed oma Eestisse puutuvas tegevuses arvestama käesolevaid soovitusi Eesti kohaliku demokraatia osas, samuti soovitustega kaasas olevat seletuskirja.
 
Toimetaja: KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE