Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku protokoll (23.01.2019)

Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vaheline hariduse- ja noorsootöö eelarve läbirääkimiste töörühma koosoleku protokoll

Tallinn, Pääsküla Kool 23.01.2019
Algus kell 11.00,
lõpp kell 15.00
Juhatas Piret Sapp
Protokollis Mariin Virro

Osalesid:
Ivar Sikk (Haridus- ja Teadusministeerium),
Mihkel Rebane (Haridus- ja Teadusministeerium),
Mikk Kasesalk (Haridus- ja Teadusministeerium),
Tiina Peterson (Haridus- ja Teadusministeerium),
Andres Pajula (Eesti Linnade ja Valdade Liit edaspidi ELVL),
Hille Ilves (ELVL),
Helle Kajaste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL),
Riho Raave (Tartu Linnavalitsus, ELVL),
Kersten Kattai (Rahandusministeerium),
Sulev Liivik (Rahandusministeerium),
Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus, ELVL),
Merike Trumm (Viru-Nigula Vallavalitsus, ELVL),
Andres Kampmann (Lääne-Nigula Vallavalitsus, ELVL),
Marika Saar (Elva Vallavalitsus, ELVL),
Ott Kasuri (Eesti Linnade ja Valdade Liit),
Aivar Soe (Harku Vallavalitsus, ELVL)

Puudusid:
Triin Varek (Rakvere Linnavalitsus, ELVL),
Larissa Degel (Narva Linnavalitsus, ELVL),
Andrus Jõgi (Rahandusministeerium)

PÄEVAKORD
1. Alushariduse kontseptsioon, selle rakendamise võimalikud mõjud. Alushariduse töörühma senised tegevused.
2. Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitusprogrammi ettevalmistamisest.
3. Noorte osaluskogud kohalikes omavalitsustes.
4. Muud küsimused.
5. Järgmise koosoleku aja ja põhiteemade kokkuleppimine.

1. Alushariduse kontseptsioon, selle rakendamise võimalikud mõjud. Alushariduse töörühma senised tegevused.

KUULATI:
Tiina Petersoni ettekannet (lisatud).

OTSUSTATI:
1. Võtta info teadmiseks.
2. Teemat käsitletakse uuesti ülejärgmisel koosolekul juunikuus. Arutelu aluseks alushariduse seaduse eelnõu projekt, mis saadetakse töörühma liikmetele eelnevalt ette.
3. Tuua välja peamised sisulised probleemid, mida alushariduses soovitakse lahendada. Analüüsida tervikuna peamiste probleemide lahenduste rahalisi mõjusid.
4. Kaaluda 2020 Linnade ja Valdade Päevadele kutsuda kogemusi jagama Soome KOV liidu esindaja, kes tutuvustaks ja põhjendaks alushariduse muudatusi, mis Soome viimasel aastatel on teinud.

2. Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitusprogrammi ettevalmistamisest

KUULATI: Hille Ilvese ja Mihkel Rebase ettekannet.

OTSUSTATI:
1. Võtta info teadmiseks. Töökoosolek sel teemal toimub väiksemas töörühmas 5.veebruaril Tallinn-Tartu videokoosolekuna. Töörühma liikmed annavad H. Ilvesele 1.veebruariks teada, kes soovib arutelusse panustada ja osaleda.
2. Rahandusministeeriumi esindaja Kersten Kattai jagab töörühma liikmetele meili teel infot 2019 KOV juhtide koolituskava kohta. Haridusvaldkond peaks olema selles koolitusprogrammis ka kindlasti teemana käsitletav.
3. Noorte osaluskogud kohalikes omavalitsustes
Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogrammi juht Heiki Viisimaalt koosolekul ei osalenud, ettekanne saadetud peale koosoleku toimumist ja lisatud protokolli juurde.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

4. Muud küsimused.

H. Ilves tõstatas koosolekul huvihariduse ja huvitegevuse riigieelarvelise toetuse aruandlusega seonduvad probleemid.

Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib ja tegeleb huvihariduse ja huvitegevuse riigieealrvelise toetuse sisulise aruandlusega. Kohalike omavalitsustel on tekkinud probleemid aruandluse esitamisega, kuna see on liialt keeruline, aruandluse keskkond ei tööta. Noorsootöö seaduses tuleks muuta huvihariduse ja huvitegevuse kava esitamise tähtaega.

OTSUSTATI: Kohalikel omavalitsustel koostada pöördumine Haridus-ja Teadusministeeriumija ja Eesti Noorsootöö Keskuse poole. Kui lahendust ei leita, siis käsitletakse teemat järgmisel töörühma koosolekul.

5. Järgmise koosoleku aja ja põhiteemade kokkuleppimine

OTSUSTATI:

1. Järgmine töörühma koosolek toimub 03.04.2019 Tartus.
2. Järgmise koosoleku põhiteemadeks on läbirääkimiste vaheprotokolli seisukohad ning õpetajate ja tugispetsialistide järelkasv.

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
Piret Sapp                         Mariin Virro
juhataja                             protokollija

Lisad:
1. Alushariduse kontseptsioon, selle rakendamise võimalikud mõjud (pdf)
2. Noorte osaluskogud kohalikes omavalitsustes