Hariduse- ja noorsootöö töörühma protokoll (03.04.2019)

Vabariigi Valitsuse ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vaheline hariduse- ja noorsootöö eelarve läbirääkimiste töörühma koosoleku protokoll
 
Tartu, Tamme Gümnaasium 03.04.2019
Algus kell 11.00, lõpp kell 15.20
Juhatas: Piret Sapp
Protokollis: Kristi Pent
 
Osa võtsid:
Agnes Pihlak (Haridus- ja Teadusministeerium),
Aivar Soe (Harku Vallavalitsus),
Andres Pajula (Tallinna Haridusamet),
Gabriela Rooso (Sotsiaalministeerium),
Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus),
Helle Kajaste (Jõgeva Vallavalitsus),
Hille Ilves (Eesti Linnade ja Valdade Liit),
Kersten Kattai (Rahandusministeerium),
Kristin Hollo (Haridus- ja Teadusministeerium),
Marika Saar (Elva Vallavalitsus),
Markus Metsaru (Haridus- ja Teadusministeerium),
Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeerium),
Piret Liba (Haridus- ja Teadusministeerium),
Piret Sapp (Haridus- ja Teadusministeerium),
Riho Raave (Tartu Linnavalitsus),
Triin Varek (Rakvere Linnavalitsus).
 
Puudusid:
Andres Kampmann (Lääne-Nigula vald),
Andrus Jõgi (Rahandusministeerium),
Larissa Degel (Narva Linnavalitsus),
Ivar Sikk (Haridus- ja Teadusministeerium),
Mihkel Rebane (Haridus- ja Teadusministeerium),
Mikk Kasesalk (Haridus- ja Teadusministeerium).
 
Külaline: Urmas Tokko (Tartu Tamme Gümnaasium).
 
PÄEVAKORD
 
1.   Tervitussõnad kantsler Mart Laidmetsalt. Vaheprotokolli ettepanekute läbirääkimine.
2.   Riigieelarve läbirääkimiste muudatustest. Kersten Kattai
3.   Riigigümnaasiumi sisu ja vormi tutvustus. Urmas Tokko
4.   Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakonna tegevused koostöös KOVidega
sh tuge vajavate laste seire 2019. Kristin Hollo ja Agnes Pihlak
5.   Erivajadustega laste integreeritud teenuste mudeli piloteerimine. Gabriela Rooso ja Piret
Liba
6.   Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist toetatav kohaliku arengu
programmi väljatöötamine: koostöömudelite loomine varajase koolist välja langemise
ennetamiseks koostöös KOVidega. Markus Metsaru
7.   Raatuse kooli sisu ja vormi tutvustus. Riho Raave ja Toomas Kink
 
1. Tervitussõnad kantsler Mart Laidmetsalt. Vaheprotokolli ettepanekute läbirääkimine.
OTSUSTATI:
ELVL ettepanek 1:
1.   Jätkame läbirääkimisi.
2.   Eesti Linnade ja Valdade Liit esitab ettepanekud haridustoetuse aluste täiendamiseks
valitsuskomisjonile 2019. aasta jooksul. Pikemas perspektiivis vajalik arutelu, millised
võiksid olla KOVi tulubaasi kui terviku aluste edasiarendamise plaanid.
 
ELVL ettepanek 2:
1.   Jätkame läbirääkimisi.
2.   Selleks, et teemavaldkonna kompetents KOVides ja koolides kasvaks, koostada ühiselt
juhendmaterjale ja jagada parimaid praktikaid, kuidas kaasavat haridust parimal moel ellu
rakendada.
 
ELVL ettepanek 3: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 4: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 5: ELVL eriarvamus, et kõiki õpilasi tuleb kohelda võrdselt.
 
ELVL ettepanek 6: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 7: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 8: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 9: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 10: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 11: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 12: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 13: Jätkame läbirääkimisi.
 
ELVL ettepanek 14: Jätkame läbirääkimisi.
 
OTSUSTATI:
1. Ettepanekute punktide sõnastused täpsustada ja kokku leppida kahe nädala jooksul
(lisatud).
 
2. Riigieelarve läbirääkimiste muudatustest.
 
KUULATI: Kersten Kattai ettekannet.
 
OTSUSTATI:
1.   Võtta info teadmiseks.
2.   Riigieelarve baasseaduse muudatusest tulenevalt ja seoses riigieelarve strateegia ja
riigieelarve läbirääkimiste ühendamisega vajalik aprillikuu lõpuks 2019 kokku leppida
seisukohad.
 
3.   Kuna lõpp-protokolli sügisel enam ei koostata, siis üldhariduskooli õpetaja palga kasvuga
seotud täpsustus, milline on järgmise aasta õpilase põhine määr, peaks olema maikuus
omavalitsustele selge. Vajadusel arutatakse teemat aprillikuu lõpus.
 
3. Riigigümnaasiumi sisu ja vormi tutvustus.
 
KUULATI: Urmas Tokko ettekannet.
 
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
 
4. Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakonna tegevused koostöös
KOVidega sh tuge vajavate laste seire 2019.
 
KUULATI: Kristin Hollo ja Agnes Pihlaku ettekannet (lisatud).
 
OTSUSTATI:
1.   Võtta info teadmiseks.
2.   Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonnal saata edaspidi teavitused
kohalikele omavalitsustele (koolipidajale), kui tema piirkonna koolides hakatakse läbi
viima seiret. Seirekokkuvõtted saata lisaks koolile ka koolipidajale.
 
5. Erivajadustega laste integreeritud teenuste mudeli piloteerimine.
 
KUULATI: Gabriela Rooso ja Piret Liba ettekannet (lisatud).
 
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
 
6. Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist toetatav kohaliku arengu
programmi väljatöötamine: koostöömudelite loomine varajase koolist välja langemise
ennetamiseks koostöös KOVidega.
 
KUULATI: Markus Metsaru ettekannet (lisatud).
 
OTSUSTATI:
1.   Võtta info teadmiseks.
2.   Linnade ja Valdade Liidu tasandil võiks eelnevalt kokku leppida pilootprojektides, et
piirkonniti oleks suurem võimekus tegevusi ellu viia.
3.   Kutsuda kevadel 2019 kokku töörühm, et hakata valmistama ette koostöös KOV liiduga
pilootprojekte programmi ettevalmistamiseks ja ellurakendamiseks.
 
7. Raatuse kooli sisu ja vormi tutvustus.
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)                          (allkirjastatud digitaalselt)
Piret Sapp                                                  Kristi Pent
juhataja                                                      protokollija