Hariduse- ja noorsootöö töörühma protokoll (12.03.2020)

VABARIIGI VALITSUSE NING EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELINE

HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖ EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMA

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Tartu, Tartu Tervishoiukõrgkool                                                                           12.03.2020

Algus kell 11.00, lõpp kell 15.00

 

Juhatas: Piret Sapp

Protokollis: Hele-Riin Mällo

Osa võtsid: Andres Kampmann (Lääne-Nigula vald), Andrus Jõgi (Rahandusministeerium), Hille Ilves (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Kersten Kattai (Rahandusministeerium), Marika Saar (Elva Vallavalitsus), Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeerium), Ott Kasuri (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Riho Raave (Tartu Linnavalitsus), Merike Trumm (Viru-Nigula Vallavalitsus), Piret Talur (Tartu Linnavalitsus), Tiina Oraste (Järva Vallavalitsus).

Puudusid:    Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus), Helle Kajaste (Jõgeva Vallavalitsus), Larissa Degel (Narva Linnavalitsus), Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium), Robert Lippin (Haridus- ja Teadusministeerium), Triin Varek (Rakvere Linnavalitsus), Aimur Liiva (Kiili vald), Andres Pajula (Tallinna Haridusamet).

Külalised:   Ingar Dubolazov (Haridus- ja Teadusministeerium), Indrek Riisaar (Haridus- ja Teadusministeerium), Kerda Eiert (Toila Vallavalitsus).

 

PÄEVAKORD

1.      Eelarve läbirääkimiste ettepanekud RE 2021 ja RES 2021-2024.

2.      Strateegiline planeerimine 2035 KOVide ja keskvalitsuse koostöös sh koolivõrgu meetmete ettevalmistus. Mart Laidmets, Indrek Riisaar/HTM.

3.      Tuge vajav laps, võrgustik ning meetmed  lapse ja pere toetamiseks. Ingar Dubolazov/HTM

4.      Muukeelse  lapse ja pere toetamine- võimalused ja väljakutsed hariduse kättesaadavuse tagamisel. Ingar Dubolazov/HTM, Hille Ilves/ELVL

5.      Informatsioonid.

 

1.Eelarve läbirääkimiste ettepanekud RE 2021 ja RES 2021-2024 (vt lisatud materjal).

KUULATI: Marti Laidmetsa ja Indrek Riisaare ettekannet (vt lisatud materjal).

OTSUSTATI:

1.      HTM saadab võimalikud kokkulepete ja eriarvamuste sõnastused  ülevaatamiseks ELVLile hiljemalt 19. märtsiks. ELVL annab tagasiside HTMile lõpliku sõnastuse osas 26.märtsiks.

 

2.Strateegiline planeerimine 2035 KOVide ja keskvalitsuse koostöös sh koolivõrgu meetmete ettevalmistus.

KUULATI: Marti Laidmetsa ja Indrek Riisaare ettekannet (vt lisatud materjal)

OTSUSTATI:

1.      Võtta info teadmiseks.

2.      Valmistada ette  koolivõrgu korrastamise sh võimalike seadusemuudatuste ja juhendmaterjalide väljatöötamise teemal eraldi koosolek.

 

3.Tuge vajav laps, võrgustik ning meetmed  lapse ja pere toetamiseks.

KUULATI: Ingar Dubolazovi ettekannet (vt lisatud materjal).      

OTSUSTATI:

1.      Võtta info teadmiseks.

2.      Kohalikel omavalitsustel kaardistada kohalike omavalitsuste lõikes  puudu olevate tugispetsialistide arvud, võimalikud töötasud ja motivatsioonipaketid, mis juba välja töötatud ja mis võiks olla teistele KOVidele parima praktika näiteks uute tugispetsialistide värbamiseks.

3.      Korraldada eraldi arutelu tugispetsialistide ühenduste  ja kutsekomisjoni liikmetega, et arutada tugispetsialistina tööle asumise võimalusi juba õpingute ajal  (abiõpetajad, assistendid).

4.      Toetada võimalusel tugispetsialisti lähtetoetuse laiendamist  lasteaias töötavatele tugispetsialistidele

 

4.Muukeelse  lapse ja pere toetamine- võimalused ja väljakutsed hariduse kättesaadavuse tagamisel.

KUULATI: Ingar Dubolazovi ja Hille Ilvese ettekandeid (vt lisatud materjal).  

OTSUSTATI:

1. Võtta info teadmiseks.

2. Ingar Dubolazovi ja Hille Ilvese ettekannete põhjal D-viisaga laste olukorrast Eestis teevad ettekandjad koondi ja saadavad teistele asjakohastele eelarve läbirääkimiste töörühmadele (rahandus, sotsiaal, lõimumine)

3. Toetada eesti keele õppe meetme laiendamist ka eesti koolidele, kus õpib olulisel määral muukeelseid lapsi. Põhimõtete aruteluks on vajalik ELVLil ja HTMil korraldada eraldi arutelu. Kaasata ka koolijuhtide esindajad.

 

5.Informatsioonid.

M. Laidmets tegi ülevaate võimaliku eriolukorra väljakuulutamisest Eestis.

P. Sapp tegi ülevaate KOV haridusjuhtide koolitusprogrammi esimese lennu lõpetamisest.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                           (allkirjastatud digitaalselt)

Piret Sapp                                               Hele-Riin Mällo

      juhataja                                                      protokollija

 

ELVL hariduse- ja noorsootöö valdkonna ettepanekud 2021.a riigieelarve läbirääkimisteks (12.03 töörühma arutelumaterjal) 

Ühtne strateegiline planeerimine HTM-i vastutusalas (Marti Laidmetsa ja Indrek Riisaare ettekanne)