Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll

 

Protokolli lisa: KOV läbirääkimiste rahanduse töörühma ettepanekud RES 2021 - 2024 (.docx)

 

Tallinn                                                                                                           11.02.2020

Algus 11:00

Lõpp 13:00

 

Koosoleku juhataja: Sulev Liivik

 

Osavõtjad:

Sulev Liivik, Lemmi Oro, Mart Uusjärv, Mari Kalma, Veronika Ilsjan – Rahandusministeerium; Andres Juss – Maa-amet;

Toomas Johanson, Jan Trei, Jüri Võigemast, Kalle Toomet, Katrin Kendra, Mikk Lõhmus, Toomas Järvoja, Külli Lust  – Eesti Linnade ja Valdade Liit;

Angelika Kallakmaa-Kapsta, Eha Võrk, Maritta Mägi, Katrin Kendra – Tallinna Linnavalitsus;

 

Päevakord:

1. Maade hindamine ja sellest tulenevad maamaksu muudatused

2. ELVL-i läbirääkimiste taotlused

 

Päevakorrapunkt nr 1

 

Maa-ameti esindaja Andres Juss tutvustas maade hindamist ning Rahandusministeeriumi esindaja Sulev Liivik sellest tulenevaid maamaksu muudatusi. Vt protokollile lisatud esitlust.

Peamised aruteluteemad:

  • Elamumaale ärimaast madalama maksimaalse määra kehtestamine. Liitsihtotstarve kontekstis peeti problemaatiliseks seda, et äri maksaks osaliselt elamumaa osa eest madalama määraga, mis annab konkurentsi eelise muude äride ees. Erinev maksimaalne määr võib tekitada ebavõrdsust nt kahe äri puhul juhtudel, kus maamaksu suurus erineb ainult maa sihtotstarbe (100% ärimaa versus  elamu- ja ärimaa liitsihtotstarve) tõttu. Sel põhjusel soovitasid Tallinna linna esindajad kehtestada nendele sihtotstarvetele ühtne maksumäär, soovitatavalt 1%.
  • Kodualuse maamaksu vabastuse laiendamine liitsihtotstarbega maadele. Rahandusministeerium tutvustas võimalikku muudatust, millega antaks KOVidele võimalus kodualuse maa maksuvabastust laiendada liitsihtotstarbega maadele. See lahendaks olukorra, kus osad koduomanikud ei saa 100%-list maksuvabastust, kuna nende kodu asub liitsihtotstarbega maal. Tallinna linna esindajad ei toetanud ettepanekut, kuna selle rakendamine tooks kaasa rahalise kaotuse linna eelarvele. Tekkis arutelu selle üle, kas võimalik oleks ära siduda maa sihtotstarve kindla(te) kinnistu(te)ga nii, et nt äri omanik tasub ärimaa eest ning koduomanikud elamumaa osade eest. Maa-amet selgitas, et katastri sihtotstarbel ei ole kindlat asukohta (mistõttu ei kuulu see ühegi konkreetse kinnistu juurde), samuti et muudatuse tegemiseks peaksid Ehitisregistri andmed olema korrektsed. Rahandusministeerium selgitas, et katastri sihtotstarbe asukoha puudumine ei ole takistuseks, sest tegu oleks maamaksu arvutusliku arvestusega, samuti lubasid ministeeriumi esindajad lähemalt uurida võimalusi sihtotstarbega kaasnevate probleemide lahendamiseks.
  • Omavalitsuste usaldamine ehk maamaksutõusu diskuteerimine arengukava ja/või eelarvestrateegia raames. Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et eri osapooli kaasates on esile kerkinud teatud usaldamatus omavalitsuste käitumise osas seoses uute maksumäärade kehtestamisega. Tutvustati ideed debateerida maksumäärade kehtestamist ja muutmist arengukava ja/või eelarvestrateegia raames, et maksumäärade kujunemine oleks võimalikult läbipaistev ja elanikel ei tekiks vastumeelsust võimaliku maksutõusu osas. Sel viisil on elanikkond kaasatud ka arutelusse, milliseid teenuseid peaks maamaksu eest pakkuma. Osapooled toetasid ideed. Samuti soovitati ministeeriumil ja Maa-ameti esindajatel tutvuda Tartu linna analüüsiga, kus uuriti maamaksutõusu kavandades, keda see muudatus enim mõjutab.

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit palus end ka võimalusel kaasata maamaksu eelnõu koostamisse.

 

Otsused:

  • ELVL esitab kirjaliku arvamuse maade hindamise ja sellest tulenevate maade korralise hindamise kohta pärast Rahandusministeeriumilt kirjalike materjalide saamist.
  • ELVL kaasatakse aktiivselt maamaksu muudatuste eelnõude koostamisse.

 

Päevakorrapunkt nr 2

 

Arutatati ELVL esitatud RES-i ettepanekuid ja arutelu tulemused on esitatud protokolli lisas.

 

Sulev Liivik

Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)