Hariduse- ja noorsootöö töörühma protokoll (02.09.2020)

Hariduse- ja noorsootöö töörühma protokoll (02.09.2020)

 

VABARIIGI VALITSUSE NING EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELINE

HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖ EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMA

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Viljandi, Viljandi Muusikakool                                                                                02.09.2020

 

Algus kell 11.00, lõpp kell 16.00

 

Juhatas: Piret Sapp

Protokollis: Hele-Riin Mällo

Osa võtsid:  Aimur Liiva (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Andres Kampmann (Lääne-Nigula vald, ELVL), Andres Pajula (Tallinna Haridusamet, ELVL), Helle Kajaste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL), Hille Ilves (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Indrek Riisaar (Haridus- ja Teadusministeerium), Kersten Kattai (Rahandusministeerium), Larissa Degel (Narva Linnavalitsus, ELVL), Liis Epro (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Marika Aaso (Viljandi Linnavalitsus, ELVL), Marika Saar (Elva Vallavalitsus, ELVL), Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeerium), Ott Kasuri (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Pipi-Liis Siemann (Türi vald, ELVL), Riho Raave (Tartu Linnavalitsus, ELVL), Tiina Oraste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL), Triin Varek (Rakvere Linnavalitsus, ELVL).

Puudusid:    Andrus Jõgi (Rahandusministeerium), Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus, ELVL), Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium), Robert Lippin (Haridus- ja Teadusministeerium).

Külalised:   Madis Timpson (Viljandi linnavalitsus), Jaak Raie (Viljandi linna haridus- ja kultuuriamet), Siiri Kruuse (Viljandi Päevakeskus), Signe Vaabel (Jaagu lasteaed-põhikool), Ulla Kamp (Heateo SA).

 

PÄEVAKORD

 

 1. Viljandi linnapea tervitus ja sõnavõtt. Madis Timpson/Viljandi linnavalitsus
 2. Eelarve läbirääkimistest 2021+ vaates. Kersten Kattai/RM.
 3. Haridusvaldkonna ja noorsootöövaldkonna arengukavade hetkeseis. Mart Laidmets/HTM. Arutelu teemal „Koolivõrgu väljakutsed ja võimalike seadusemuudatuste ettepanekud".
 4. Maakonnapõhised ja valdkonnaüleselt integreeritud lahendused tuge vajavatele lastele. Jaak Raie/Viljandi linna haridus-ja kultuuriamet, Siiri Kruuse/Viljandi Päevakeskus, Signe Vaabel/Jaagu lasteaed-kool.
 5. Informatsioonid.
 • Muudatused HTM haldusalas. Mart Laidmets/HTM.
 • Heateo Haridusfondi algatused - koolijuhtide praktikaprogramm ja uute juhtide värbamine. Ulla Kamp/projektijuht.
 • KOKS VTK. Kersten Kattai/RM.
 • Mitte-eesti kodukeelega laste keeleõppe toetamise arengutest. Piret Sapp/HTM
 • HTM ja ELVL koostööprojektid. Hille Ilves/ELVL.

 

 1. Viljandi linnapea tervitus ja sõnavõtt.

KUULATI: M.Timpsoni sõnavõtt. Linnapea tõi välja probleemid, mis vajaks laiemat arutelu:

 1. Huvihariduse-ja tegevuse toetuse valem peaks motiveerima KOVe (keskus,tagamaa) enam koostööle;
 2. KOVidega, kelle õpilased käivad teises KOVis, peaks tagama ka investeeringukomponendi, kokkulepeteni raske jõuda.
 3. Tuge vajavatele lastele  KOVide ülese kompetentsikeskuse loomine tagaks maakonnas suurema võimekuse ja ühtlasema kvaliteedi.
 4. Tulubaasi stabiliseerimismehhanism vajaks arutelu.

OTSUSTATI:

1.Võtta informatsioon teadmiseks.

 

 1. Eelarve läbirääkimistest 2021+ vaates

KUULATI: Kersten Kattai ettekannet.

RES ja KOVide finantsseis 02.09.2020 (pdf)

OTSUSTATI:

 1. Võtta info teadmiseks.
 2. Kevadel töörühmas esitatud eelarve läbirääkimiste seisukohad on läbi arutatud, need ei vaja enne riigieelarve arutelusid täiendamist.
 3. Positiivne, et riik eraldas kriisiperioodil täiendavat investeeringutoetust. Kuna seda anti vaid uutele projektidele, siis KOVid ei saanud arvestada pikaajalistes  strateegilistes plaanides  kinnitatud objektide jätkamisega vaid pidid leidma täiesti uued objektid. Projektide valikuks ning ettevalmistuseks oli aeg aga vähene. Investeeringuteks toetuse andmine on oluline, kuid need peaksid enam arvestama pikaajaliste, KOVis kokku lepitud investeeringukavadega.

   
 4. Haridusvaldkonna ja noorsootöövaldkonna arengukavade hetkeseis. Arutelu teemal „Koolivõrgu väljakutsed ja võimalikud ettepanekud"

KUULATI: Mart Laidmetsa ettekannet.

  Haridusstrateegia2035_eelarve töörühm (.pdf)

OTSUSTATI:

 1. Võtta info teadmiseks.
 2. Teha ettepanek kaalumiseks, et katusstrateegia 2035 võiks sisaldada üldiseid regionaalpoliitilisi suundi, millest saaks lähtuda valdkonnapõhiste sh hariduse-ja noorsootöö arengukavade koostamisel.
 3. Koolivõrgu korrastamise teemal jätkatakse  väiksemas töögrupis arutelu. Lähteülesandeks töötada välja konkreetsed ettepanekud käesoleva aasta lõpuks, kuidas toetada omavalitsuste koolivõrgu korrastamist (näiteks juhendmaterjalid, võimalikud seadusemuudatused, võimalikud erilahendused kasvavad/kahanevad piirkonnad, koolide akrediteerimine jne).

   
 4. Maakonnapõhised ja valdkonnaüleselt integreeritud lahendused tuge vajavatele lastele

KUULATI: Jaak Raie, Siiri Kruuse ja Signe Vaabeli ettekannet.

      VIljandi HEV kompkeskus_2020 (.pdf)

OTSUSTATI:

 1. Võtta info teadmiseks.
 2. Maakonnapõhiste ja valdkonnaüleste integreeritud lahenduste teemal jätkatakse väiksemas töögrupis arutelu. Lähteülesandeks töötada välja käesoleva aasta lõpuks ettepanekud/meetmed/mudelid,  mis motiveeriks kohalikke omavalitsusi looma ja pidama maakonna- ja valdkonnapõhiseid  integreeritud ühisasutusi/kompetentsikeskuseid.

   
 3. Informatsioonid.

Muudatused HTM haldusalas. Heateo Haridusfondi algatused - koolijuhtide praktikaprogramm ja uute juhtide värbamine. HTM ja KOV liidu koostööprojektid. KOKS VTK. Mitte-eesti kodukeelega laste keeleõppe toetamise arengutest.

 

OTSUSTATI:

 1. Võtta info teadmiseks.
 2. U. Kamp saadab meili teel konkreetsed koostööettepanekud KOVidele koolijuhtide värbamiskeskuse pilootprojekti osas.

U.Kamp esitlus (.pdf)

 1. KOKS VTK ettepanekuid oodatakse RMi poolt septembri lõpuks. Praeguses versioonis muudatused pigem tehnilised mitte põhimõtteliste probleemide lahendused. H.Ilves ja P.Sapp kaardistavad töörühma liikmete ettepanekud VTK osas ja teevad ettepanekute esitamise tähtajaks koondi.
 2. Mitte-eesti kodukeelega laste keeleõppe toetamise teema aruteluks luuakse 5-7 liikmeline töörühm. ELVL esitab töörühma liikmed I. Dubolazovile septembri lõpuks ning koondab samaks ajaks vastused teemakohastele taustaküsimustele.
 3. Hille Ilves andis ülevaate koostööprojektidest.

ELVL_koostööprojektid (.pdf)

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                             (allkirjastatud digitaalselt)

Piret Sapp                                                                       Hele-Riin Mällo

juhataja                                                                           protokollija