Ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosoleku protokoll (15.09.2021)

Protokoll .PDF failina

01.10.2021 nr 14-2/6840-1

Eelarve läbirääkimiste ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosolek

PROTOKOLL

15.09.2021, elektrooniline keskkond
Algus kell 12.00
Lõpp kell 13.40
Juhatas: Kaia Sarnet (RaM)
Osalejad:
Antti Pääsuke (KeM),
Eha Võrk (Tallinna linn, ELVL),
Eleri Kautlenbach (RaM),
Ivari Rannamaa (Tallinna linn, ELVL),
Ivo Jaanisoo (MKM),
Jan Trei (ELVL),
Jüri Ellram (Järva vald),
Jüri Rass (MKM),
Kaie Küngas (RaM),
Kalle Toomet (ELVL),
Karel Tölp (Häädemeeste vald, ELVL),
Katri-Liis Ennok (RaM),
Kermo Mägi (RaM),
Külli Siim (RM),
Liina Jänes (KuM),
Liina Talistu (Alutaguse vald, ELVL),
Maire Laur (Saku vald, ELVL),
Reigo Lehtla (ELVL),
Riina Ivanova (Kohtla-Järve linn),
Sulev Liivik (RaM),
Taniel Vain (Harku vald),
Tiit Oidjärv (RaM),
Urmas Möldre (Valga vald),
Veronika Valk-Siska (KuM),
Kertu Vuks (Elva vald, ELVL)

PÄEVAKORD:
1. Avasõnad - regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet
2. Rahandusministeeriumi planeeringute valdkonna ülevaade KOV vaates olulisematest protsessidest - RaM planeeringute osakond
3. RaM KOV finantsjuhtimise osakonna olulisemad käimasolevad tegevused – osakonnajuhataja Sulev Liivik
4. MKM ehituse valdkond: Ehituse pika vaate arengukomisjoni käivitamine ja olulisemad jätkutegevused, EhS revisjon ja VTK - MKM ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo
5. Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted (https://kul.ee/kunstid-ja-loomemajandus/arhitektuur), uus Euroopa Bauhaus (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en) ja Euroopa Komisjoni ruumiloome eksperdirühma töö põhisõnumid - KuM arhitektuurinõunik Veronika Valk -Siska
6. Muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine ja muinsuskaitseseaduse mõju järelhindamine - KuM muinsuskaitse nõunik Liina Jänes
 
1. Avasõnad - regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet
Sissejuhatus töörühma loomisest valitsuskomisjoni ja ELVL läbirääkimiste kokkuleppena.

2. RaM planeeringute valdkonna ülevaade KOV vaates olulisematest protsessidest - RaM planeeringute osakond
Külli Siim tegi ülevaate PlanS eelnõuga tehtavatest muudatustest ning PlanS järelhindamisest (slaidid).

Eha Võrk toetas PlanS eelnõu muudatusi ning tegi ettepaneku laiendada halduslepingu sõlmimist lisaks avalikult kasutatava tehnilisele taristule ka sotsiaalsele taristule.

Külli Siim vastas, et teema oli arutelul, kuid sotsiaalse taristu piiritlemine on täna veel veidi ebaselge, milliseid objekte selle raames silmas peetakse. Seetõttu jäi teema esialgu PlanS eelnõust välja.

Tiit Oidjärv täiendas, et vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kohaliku kasu teema osas antud suunistele on IV kvartaliks olnud plaanis koostada PlanS väljatöötamise kavatsus, kus teemat uuesti adresseeritakse. Ehk leiab selle käigus lahenduse.

Jüri Rass märkis, et on tervitatav, et üldplaneeringu perioodilise üle vaatamise protsess hoiab üldplaneeringu teemat pidevalt aktuaalsena üleval.

Katri-Liis Ennok kutsus KOVide esindajaid aktiivselt osalema PlanS järelhindamisel läbiviidavates intervjuudes ja küsitlustes, andmaks sisendit PlanS parendamisse. Nende käigus saab välja tuua seaduse toimivuse osas nii küsimuskohti kui pakkuda lahendusi. Lisaks seaduse muudatustele annab järelhindamine info koolitusvajadusest ja vajalikest juhendmaterjalidest (kõikide tõstatatud teemade osas ei ole vajalik seaduse muudatus).

Tiit Oidjärv tegi ülevaate digi teemadest ja planeeringute andmekogu loomisest (slaidid).

Kermo Mägi tutvustas tulevast planeeringud.ee andmekogu keskkonda ja sealseid võimalusi. KOVid on lahenduse väljatöötamisse kaasatud, olemasolevatest andmekogusid saab liidestada ja andmed üle tuua. Juba täna on võimalik selle keskkonnaga tutvuda ja testida asju. Kõik jooksvad nö digiuudised on eraldi olemas planeerimine.ee lehel spetsiaalsel digi leheküljel.

Kalle Toomet soovis teada, mis saab varem kehtestatud planeeringutest, kuidas tehniliselt need digiteeritud saab?

Tiit Oidjärv vastas, et praegu püüame saada ülevaadet mahust ja vajadusest, sügise lõpuks. Seejärel saame arutada, mis võimalused digiteerimiseks on, teeme siinkohal tihedat koostööd MKMiga. Selge on, et andmekogus saavad olema eri aegadel tehtud planeeringud erinevas täpsusastmes kajastatud. Mõnel vanemal ainult ala, uuemal kõik kihid jne.

Tiit Oidjärv tutvustas üleriigilise planeeringu uuendamise plaani (slaidid), milleks on saadud 2020 eelmise planeeringu ülevaatamise käigus VVselt suunis.

Eleri Kautlenbach tutvustas algavaid ruumiloome koolitusi, mille programm pandi kokku RaM, MKM, KeM ja KUM koostöös (slaidid). Koolitusprogramm kavandatakse vahemikku november-detsember 2021, kutsed saadetakse. KOVidele ja riigiametitele on koolitus tasuta.
 
3. RaM KOV finantsjuhtimise osakonna olulisemad käimaseolevad tegevused – osakonnajuhataja Sulev Liivik
Sulev Liivik tõi välja, et VVTP-s on ülesanne „Analüüs ja ettepanekud kohalikele omavalitsustele maa üleandmise lihtsustamise kohta". Vastavad ettepanekud on kokku panemisel, arvestame ka läbi aastate KOVide poolt esitatud ettepanekutega. Laiem tutvustus toimub eeldatavalt oktoobri keskpaigas. Töös on KOVide kinnisvara andmete uuendamine. Palume kõigil, kes veel ei ole seda teinud, puuduvad andmed esitada. Plaan on järgmine kord kasutada registri võimalusi. Koostamisel on KOVidele investeeringutoetuste andmise meetmete kujundamise juhend (vastavalt ehituse pika vaate dokumendile), see saadetakse arvamuse avaldamiseks ka ELVLile.

4. Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted (https://kul.ee/kunstid-ja-loomemajandus/arhitektuur), uus Euroopa Bauhaus (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en) ja Euroopa Komisjoni ruumiloome eksperdirühma töö põhisõnumid - KuM arhitektuurinõunik Veronika Valk -Siska
Veronika Valk-Siska tegi ülevaate päevakorral olevatest teemadest (slaidid).

5. Muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine ja muinsuskaitseseaduse mõju järelhindamine - KuM muinsuskaitse nõunik Liina Jänes
Liina Jänes tegi ülevaate muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamise hetkeseisust ja edasistest plaanidest (slaidid).

6. MKM ehituse valdkond: Ehituse pika vaate arengukomisjoni käivitamine ja olulisemad jätkutegevused, EhS revisjon ja VTK - MKM ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo
Ivo Jaanisoo tegi ülevaate ehituse valdkonna päevakajalistest teemadest (slaidid).
Katri-Liis Ennok rõhutas, et on hea, et ehitusseadustiku revisjon ja PlanS järelhindamine toimuvad samal ajaperioodil, et viia muudatusi ellu koosmõjus.

Ivo Jaanisoo lisas, et on hea kui omavalitsused esitavad ettepanekuid ehitusseadustiku osas. Kõik ei peagi olema seaduse muutmist vajavad ettepanekud, teatud küsimusi saab lahendada ka juhendite ja nõustamise ning valdkonnas kompetentsi tõstmisega. Samuti annab see sisendi infosüsteemide ja digilahenduste arendamiseks, et tõhustada menetlusi.

7. Muud küsimused
Kalle Toomet tõstatas, et tuleks selgeks arutada töörühmas käsitletavate teemade ring. Toimunud keskkonna töörühmas lepiti kokku ettepanek, et maade teemad suunatakse siia töörühma. ELVLi poolt soov käsitleda ka kiire interneti temaatikat.

Rahandusministeeriumi esindajad vastasid, et peamegi omavahel käsitletavad teemad kokku leppima. Vajadusel saab teha töörühmade vahel veel muudatusi.

Kalle Toomet tegi ettepaneku leppida kokku järgmiste kohtumiste tööplaan koos teemadega.
 
Jan Trei lisas, et ELVL arutab enda valdkondlikus töörühmas ja pakub välja teemad järgmiste koosolekute aruteludeks. Hoida tuleb selget fookust.
 
Katri-Liis Ennok tegi ettepaneku, et ELVL mõtleb omalt poolt läbi ootused töörühma teemaderingi osas ning teavitab RaMi, mis järeldustele jõuti. Samuti arutati, et mõistlik on kohtuda esialgu rohkem kui 2 kord aastas ja RaM ettepanek on, et järgmine kohtumine võiks toimuda 2022. a alguses.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaia Sarnet
Koosoleku juhataja