VV ja ELVL delegatsiooni läbirääkimised 2021 a. riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2021-2024” osas

Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni läbirääkimised 2021 a. riigieelarve ning "Riigi eelarvestrateegia 2021-2024" osas, ajakava:

• 15. nov 2019 - ELVL esitab 2021-2024 RES ja 2021 RE ettepanekud.
• Nov 2019 – RAM saadab töörühmadele ülevaate KOVide finantsolukorrast.
• Nov 2019-märts 2020 - valdkondlikud töörühmad enne RES taotluste esitamist RAMile.
• Aprillis 2020 - RES 2021-2024 ja RE 2021 läbirääkimiste koosolek.
• 15. sept 2020 – Rahandusministeerium esitab ELVLile viimase seisu läbirääkimiste töörühmades arutatust.
• Septembris 2020 - võimalik 2021 RE kohtumine.
• Valdkondlike töörühmade kohtumised aasta läbi.

- - - 
 
* ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed 2020. a riigieelarve läbirääkimistel
 
 
Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon (enne 2007 aastat Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni) ja Linnade ja Valdade Liidu (varem - Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni läbirääkimiste põhieesmärgiks on riigieelarve ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvete kujundamise ning muud kohaliku omavalitsustega seotud küsimused. 
 
Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsus, keda esindab Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1-2 alusel ja kooskõlas riigieelarve seaduse § 46 lõikega 2 moodustatud valitsuskomisjon ning üleriigiline omavalitsusliit Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL).
 
Läbirääkimiste istungit juhatab Vabariigi Valitsuse komisjoni esimees, riigihalduse minister Janek Mäggi. Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni juhib ELVL juhatuse esimees Taavi Aas.
 
Läbirääkimised on toimunud 1994. aastast alates ning toimuvad üldkogu istungina ja töörühmades. Läbirääkimisteks moodustatakse ELVL (enne 2018 a-t Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni ja valitsuskomisjoni esindajatest ning ELVL (varem Omavalitsusliitude Koostöökogu) ja asjaomaste ministrite poolt nimetatud asjatundjatest järgmised töörühmad: 
 
- rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
- hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm;
- töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm;
- transpordi ja teede töörühm;
- IKT töörühm
- kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm;
- keskkonna ja maaküsimuste töörühm;
- lõimumise töörühm.
 
Töörühma esimeheks on vastava valdkonna ministeeriumi kantsler või asekantsler, kaasesimeheks üks töörühma kuuluv ELVL (varem Omavalitsusliitude Koostöökogu) delegatsiooni liige. Kõikidesse töörühmadesse kuuluvad Rahandusministeeriumi (varem ka Siseministeeriumi) esindajad.
 
Üldkogu käib koos vähemalt kolmel korral: eelseisva eelarveaasta kohta peetavate läbirääkimiste ajagraafiku kindlaksmääramiseks, vaheprotokolli aruteluks ja allakirjutamiseks ning lõpp-protokolli aruteluks ja fikseerimiseks.
 
Läbirääkimiste kokkulepe või fikseeritud lahkhelid antakse üle Vabariigi Valitsusele esitamiseks Riigikogule koos järgneva aasta riigieelarve seaduse eelnõuga.