Euroopa Regioonide Komitee uudiseid 22.02.2021

Tere,

Edastan uudiseid Regioonide Komiteest:

 

  1. Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) liikmed arutasid, kuidas tugevdada komitee rolli ELi valitsemissüsteemis, eelkõige Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil. Euroopa Liidu demokraatlikud alused on peamised teemad, mida konverentsil käsitletakse, ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on igapäevaselt ELi demokraatlike aluste haldajad ja peamised osalusdemokraatia rakendajad. Arutelust selgus, et konverents annab võimaluse näidata ja edendada komitee rolli kohalike omavalitsuste institutsioonilise esindajana ELi otsustusprotsessis kehtivate aluslepingute raames. Laiemas perspektiivis võiks kaaluda aluslepingute muutmist komitee seadusandlike volituste suurendamiseks, et tugevdada ELi demokraatlikku mõõdet.

Euroopa tulevikku käsitlev konverents toob kodanikud, kodanikuühiskonna, riikide, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning Euroopa institutsioonid kokku avatud, kaasavaks ja läbipaistvaks aruteluks, et anda uus tõuge Euroopa projektile ja tugevdada Euroopa demokraatiat. Kavakohaselt käivitatakse see 9. mail, 2021. aasta Euroopa päeval, üheaastase viivitusega COVID-19 pandeemia tõttu. Ka Euroopa Parlamendi ja akadeemiliste ringkondade esindajad kinnitavad, et Euroopa Regioonide Komiteel peaks olema oluline roll jooksvalt kodanike panuste kogumisel, sest kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on kodanikele kõige lähem ja usaldusväärsem valitsemistasand.

CIVEXi komisjoni esimees Mark Speich (DE/EPP) ütles: „Meie kui kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikud peame sõnastama konkreetsed ideed Euroopa Liidu tuleviku kohta. Meil on vaja selget nägemust piirkondade Euroopa tulevikust. Mida selgem see nägemus on, seda tõhusamalt saame astuda vajalikke samme selle elluviimiseks ja kasutada Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi protsessi võimalusena seda teha. Me nõuame pidevalt kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suuremat arvestamist Euroopa otsuste tegemisel ja seadusandluses. Nüüd on oluline töötada välja selged ettepanekud, et see nõue oleks selgesõnaliselt sätestatud ka institutsionaalselt ja menetluslikult."

           

  1. Euroopa Parlamendi liige Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) tutvustas CIVEX komisjoni koosolekul Euroopa Parlamendi katseprojekti „BELE – Building Europe with Local Entities" („Ehitagem Euroopat koos kohalike asutustega") ja selgitas, kuidas komitee liikmed saaksid anda oma panuse: „Selleks et tuua Euroopa kodanikele lähemale, peaksime tugevdama Euroopa mõõdet koostöös kohalike ja piirkondlike poliitikakujundajatega, luues struktureerituma ja alalise viisi nende osalemise tagamiseks. Sel eesmärgil rakendatakse katseprojekti, et parandada kodanike otsest teavitamist Euroopa Liidu poliitilistest algatustest meediale esitatavate korrapäraste avalduste ja kohalike omavalitsuste juhitud arutelude kaudu. Meie ülesanne on aidata nende algatustega Euroopa tuleviku konverentsil saavutada sisulise dialoogi jaoks alt üles lähenemisviis."

 

  1. ELi nõukogu eesistujariik Portugal palus Euroopa Regioonide Komitee SEDECi komisjonil koostada arvamuse, milles käsitletakse Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist kohalikust ja piirkondlikust vaatepunktist. Arvamuses rõhutatakse sotsiaalõiguste samba suurt tähtsust Euroopa majanduse taastamisel ning rohe- ja digiülemineku ja demograafiliste muutustega kohanemisel. Arvamus on kavas vastu võtta mais toimuval täiskogu istungjärgul vaid paar päeva enne Porto linnas Portugalis toimuvat sotsiaaltippkohtumist. SEDECi komisjoni esimees ja tulevase arvamuse raportöör Anne Karjalainen (FI/PES) ütles: „Euroopa sotsiaalõiguste sambast peab saama Euroopa Liidu loomulik osa, et võidelda sotsiaalse ebaõigluse vastu, suurendada vastupanuvõimet kriisidele ning aidata inimestel läbida rohe- ja digipööret. On ülim aeg rakendada seda kooskõlastatult kogu ELis. Sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava peaks olema selge ja ulatuslik ning sisaldama siduvaid eesmärke edusammude tulemuslikuks jälgimiseks. Samuti tuleb tegevuskavas täielikult tunnistada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tähtsust sotsiaalõiguste samba põhimõtete elluviimisel kohapeal, tagades võrdsed võimalused ja kaasatuse." Euroopa Komisjon esitleb Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava 3. märtsil.

 

  1. SEDECi komisjoni liikmed arutasid ka Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiivi eelnõu , mille eesmärk on tagada kõigile ELi töötajatele piisav miinimumpalk, mis on üks sotsiaalõiguste samba 20 põhimõttest. Komitee arvamuse eelnõu raportöör Peter Kaiser (AT/PES) ütles: „Koroonakriis, mis on avaldanud negatiivset mõju ka palkadele, on eriti rängalt mõjutanud madalapalgalisi töötajaid, eriti noori, väheste oskustega ja ebakindlas töösuhtes olevaid töötajaid. Seepärast tuleb toetada Euroopa miinimumpalga raamistikku, et tagada tulevikus töötajate parem kaitse, tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ning vältida palgavaesust ja ajude äravoolu eriti madalate palkadega piirkondadest."

 

  1. SEDEC komisjoni liige Emil Boc (RO/EPP) tutvustas komisjoni koosolekul arvamuse eelnõu Euroopa haridusruumi kohta, mille Euroopa Komisjon soovib saavutada Euroopa Liidus ja liikmesriikides 2025. aastaks. Arvamuses märgitakse, et on vaja teha kindlaks piirkondlikud haridusvajadused ning vähendada praegust haridusalast ebavõrdsust maa- ja linnapiirkondade vahel. „Euroopa haridusruum aitab ELis saavutada paremaid töökohti, mida ka paremini tasustatakse. See aitab vähendada sallimatust, suurendada aktsepteerimist ja tugevdada Euroopa identiteeti. See muudab Euroopa tugevamaks alt-üles vaatepunktist ning lõppkokkuvõttes aitab Euroopa haridusruum saavutada kogu Euroopa Liidus parema demokraatia," ütles Boc.

 

 

  1. SEDEC komisjoni koosolekul kiitsid liikmed heaks Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikme Jan Trei (EE/EPP) arvamuse eelnõu „Meedia digikümnendil: tegevuskava". Raportöör Jan Trei rõhutas: „COVID-19 kriis toob väga selgelt esile vajaduse tugeva ajakirjanduse järele sellise institutsioonina, mis varustab ühiskonda tasakaalustatud faktipõhise teabega ja võimaldab avatud arutelu. Samal ajal on kriisist põhjustatud majanduslangus seadnud ohtu meedia suutlikkuse täita vastutustundlikku rolli. Tugeva ja kvaliteetse ajakirjanduse säilitamiseks kõikidel tasanditel on vaja toetusmeetmeid, eelkõige selleks, et tagada kohalike ja piirkondlike meediaettevõtete püsimajäämine. Erilist tähelepanu tuleb pöörata olukorrale väikestes riikides, kus turu väiksuse tõttu on kohaliku ja piirkondliku meedia ressursid piiratud."

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis