22.09.2021 - COP26 tippkohtumise eel intensiivistavad Euroopa Liidu linnad ja piirkonnad arutelu kliimameetmete üle

ÜRO COP26 tippkohtumise eel intensiivistavad Euroopa Liidu linnad ja piirkonnad arutelu kliimameetmete üle

ÜRO kliimatippkohtumine Glasgow's algab vähem kui kahe kuu pärast. Kuus aastat pärast Pariisi lepingu allkirjastamist peavad riikide valitsused esitama konkreetsed plaanid kliimaeesmärkide saavutamiseks. Olukorras, kus maailm kogeb enneolematuid kuumalaineid, tulekahjusid ja üleujutusi, juhib COP26 tähelepanu sellele, et kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste vähendamist tuleb kiirendada.

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärk toimub hübriidrežiimis 1.–12. novembril 2021, see on Ühendkuningriigi eesistumise ajal koostöös Itaaliaga. COP26 eesmärk on muuta Pariisi kokkulepped tegelikkuseks . COP26 esindajad märkisid, et „Pariis määras sihi ning Glasgow peab selle reaalsuseks muutma". ÜRO osalised, st riigid, peaksid kokku leppima terviklikus, kaugeleulatuvas ja tasakaalustatud tulemuses, millega edendatakse koordineeritud kliimameetmeid ja lahendatakse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni, Kyoto protokolli ja Pariisi kokkuleppega seotud põhiküsimused.

Seetõttu peaks COP26 läbirääkimiste tulemuseks olema ülemaailmne kokkulepe, millega vormistatakse lõplikult Pariisi reeglistik , eelkõige seoses sellega, kuidas vähendada heitkoguseid, kuidas tugevdada kliimamuutustega kohanemist ja nende mõjule vastupanu võimet ning kuidas suurendada rahalist toetust. Seda tehes peaksid riigid kaitsma ja taastama loodust, järgima parimaid olemasolevaid teadusandmeid ja suurendama kaasavat tegevust.

Sel eesmärgil   on COP26  läbirääkimiste peamised päevakorrapunktid järgmised :

•         kõrgete eesmärkide saavutamise võimaldamine CO2-turgude kaudu;

•         läbipaistva aruandluse eeskirjad meetmete ja toetuse kohta;

•         heitkoguste vähendamise kohustuste ühised ajakavad;

•         tõhustatud kohanemismeetmete võimaldamine;

•         kaotsimineku ja kahju ärahoidmine, minimeerimine ja sellega tegelemine;

•         rakendusvahendid, sealhulgas arutelude algatamine uue eesmärgi üle, mis käsitleb ülemaailmset kliimameetmete rahastamist pärast 2025. aastat;

•         reageerimine uusimatele teadusandmetele ja praeguste heitkoguste vähendamise eesmärkide kõrgemale seadmisele;

•         õiglaste ja kaasavate kliimameetmete edendamine

Iga teema aluseks on kohalik ja piirkondlik komponent – mõõde, mida tuleks põhjalikumalt uurida ja toetada.

Vaja on paremat koostööd osalejate, sektorite ja kõigi valitsustasandite vahel. Marrakechi ülemaailmsete kliimameetmete partnerlus toetab Pariisi kokkuleppe rakendamist, võimaldades koostööd valitsuste ja linnade, piirkondade, ettevõtjate ja investorite vahel, kes peavad kliimamuutustega tegelema. Lisaks võib iga riik määrata kõrgetasemelised kliimakaitsjad, et ühendada valitsuste töö linnade, piirkondade, ettevõtete ja investorite paljude vabatahtlike ja koostöömeetmetega.

Kõrgetasemelised kliimakaitsjad ja Marrakechi partnerlus on välja töötanud programmi eelseisvaks COP26-ks. Selle eesmärk on säilitada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja kogu ühiskonna kliimameetmete võtmise tempo, keskendudes samal ajal põhiküsimustele, mis aitavad kaasa kõrgete eesmärkide elluviimisele ja meetmete võtmisele.

Euroopa Regioonide Komitee keskkonna-, kliimamuutuste- ja energiakomisjoni (ENVE) 9. septembril toimunud koosolekul toimus arutelu, kus käsitleti komitee osalemist ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgul.

Sõna võtsid: Jytte Guteland (SE/S&D), Euroopa Parlamendi liige ja raportöör Euroopa Parlamendi raportile Euroopa kliimaseaduse kohta, väga tõenäoliselt kuulub ta Euroopa Parlamendi COP26 delegatsiooni ELi delegatsiooni liikmena;

Jake Werksman, ELi juhtläbirääkija ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgul, Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadist;

Raffaele Cattaneo, Regions4 esindaja ning Lombardia maakonna keskkonna- ja kliimaküsimustega tegelev volikogu liige (Itaalia)

Arutelu eesmärk oli koguda ENVE komisjoni liikmetelt arvamusi kliimameetmete kohta, mida nad oma valimisringkondades võtavad, ning sõnastada nende kogemuste põhjal põhisõnumid, mida komitee delegatsioon peaks toetama eelseisval COP26-l.  Arutelu avades teatas ENVE komisjoni esimees Juan Espadas (ES/PES):Kliimakohtumine Glasgow's on meie viimane võimalus leida kollektiivselt lahendus kliimakriisiga toime tulemiseks. Paljud inimesed ja ettevõtted kutsuvad kohaliku tasandi poliitikuid üles andma konkreetseid vastuseid küsimustele, mis seotud nende igapäevaelu ja tulevikuga. Euroopa Regioonide Komitee hoolitseb selle eest, et kodanike häält COP26  tippkohtumisel kuulataks. Kliimadiplomaatia saab olla tõhus ainult siis, kui see on usaldusväärne, ja see on võimalik vaid siis, kui kõik osalejad, sealhulgas linnad ja piirkonnad, on kaasatud kliimaneutraalsuse saavutamisse. "

Euroopa Liidu COP26 juhtläbirääkija Jacob Werksman võttis kokku liidu "kolm ülesannet" Glasgows. Esiteks on vaja veenda suuri majandusharusid ambitsioonikalt suurendama oma kliimaeesmärke ja -investeeringuid. Teiseks tuleb viia lõpule Pariisi läbipaistvuse ja vastutuse raamistiku täitmine, läbi mille peavad riigid aru andma oma kliimaeesmärkidest ja osalema rahvusvahelistel süsinikuturgudel. Kolmandaks, kinnitab Euroopa Liit oma jätkuvat toetust partnerlussuhetele valitsusväliste osalejatega, sealhulgas linnade ja piirkondade poolse panusega kliimameetmete elluviimisse ja nende kliimamuutustega toimetulemisse.

Näib, et kliimameetmete peadirektoraat korraldab mõned ELi paviljoni üritused COP26-l hübriidvormis Glasgowst ja teised Brüsselist, veel kindlaks määramata kohast. Nagu varasematel aastatel toetab ENVE komisjoni sekretariaat komitee kogu delegatsiooni osalemist COP26 kõrvalüritustel ja kõrgetasemelistel kahepoolsetel kohtumistel  nii Glasgows, Brüsselis kui ka kaugühenduse teel. Regioonide Komitee delegatsiooni eesmärk on edastada oma liikmete sõnastatud põhisõnumid COP26-le ning rõhutada vajadust kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused (riigi tasandist madalama tasandi valitsused) ametlikult kliimameetmetesse ülemaailmsel ja Euroopa tasandil. Komitee osaleb oma delegatsiooni kaudu ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rühma liikmena COP26 üritustel, et toetada peamisi sõnumeid, mis tulenevad Vincent Chauvet' (FR/RE) koostatud Regioonide Komitee arvamusest ja täiskogu oktoobri istungjärgul vastu võetavast komitee resolutsioonist.

Pikemalt pressiteates siin

 

Edastas
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis