22/01/08

19.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 22. jaanuaril 2008 algusega kell 11.00 Tallinnas WTCT konverentsikeskuses (Narva mnt 11d, 7 korruse saalis), millele järgneb samas Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek algusega kell 13.00.
 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Tallinn, 22.01.2008

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.30

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid:

Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Viktor Svjatõšev (Jõgeva Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus).

Puudus: Urve Tiidus (Kuressaare Linnavalitsus)

Kutsutud: Toomas Sepp (Tallinna Linnakantselei), Laidi Surva (Tartu Linnavalitsus), Marju Sepp (Tallinna Linnakantselei), Aivar Pärli ja Aare Matt (Otepää Vallavalitsus) ning

Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Hille Ilves, Peep Kirsima, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann ja Inga Köster ELL büroost.

 

Koosoleku juhataja tutvustas juhatuse päevakorda.

Tallinn tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt Tallinna esindajate muutmisest Koostöökogu ja läbirääkimiste töörühmade koosseisus.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Pedagoogide palga alammäärade kehtestamisest 2008. aastaks.

2. Eesti Linnade Liidu 2008. aasta tegevuskava eelnõu esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

3. Eelarveläbirääkimised 2008 aastal: Jüri Võigemast, Tiit Kirss:

3.1. Läbirääkimiste ajakava;

3.2. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2009-2012 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.

3.3. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2009. aasta riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga.

3.4. Tallinna esindajate muutmisest Koostöökogu ja läbirääkimiste töörühmade koosseisus

4. Linnade Liidu 2008. aasta eelarve eelnõu esitamine ELL volikogule. JüriVõigemast

5. Linnade Liidu büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade eelnõu esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

6. Juhatuse esimehe hüvitise määramise ettepanek volikogule. Jüri Võigemast

7. ELL tegevdirektori palga määramine. Urmas Kruuse

 

Päevakorrapunkt 1

Pedagoogide palga alammäärade kehtestamisest 2008. aastaks


Jüri Võigemast tutvustas juhatuse liikmetele arenguid õpetajate palga alammäärade tõusu küsimustes. Tuginevalt eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollile ning informatsioonile

ministeeriumite ja Rahandusministeeriumi läbirääkimistele olid omavalitsused kuni 2007. aasta detsembrini informeeritud sellest, et Haridus- ja Teadusministeerium taotles

riigieelarvest palgavahendeid mahus, mis võimaldaksid tõsta õpetajate palga alammäärasid 20%. Sama protsent oli fikseeritud ka 2008.a eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollis, mis allkirjastati 19. septembril 2007.

 

Üllatusena teatas haridusminister Tõnis Lukas aga 12. detsembril, et palga alammäärad võiksid omavalitsuste toel tõusta enam kui 20%.

Haridustöötajate Liit taotleb kohest alammäära tõstmist 30%-ni. OTSUSTATI: Teha ELL volikogule ettepanek lähtuda Valitsuskomisjoni ja

Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni 2008. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp- protokollis fikseeritud seisukohast, mille kohaselt haridustoetuses sisalduvad palgavahendid võimaldavad tõsta õpetajate palga alammäärasid 20 %.

 

Päevakorrapunkt 2

Eesti Linnade Liidu 2008. aasta tegevuskava eelnõu esitamine ELL volikogule

 

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2008. a tegevuskava eelnõud (lisatud), mille esimene lugemine oli 11.12.2007 Jõgeval ning ettepanekute esitamiseks võeti aega kuni 08. jaanuarini 2008.

 

OTSUSTATI: Esitada Eesti Linnade Liidu 2008. aasta tegevuskava eelnõu kinnitamiseks ELL volikogule.

 

Päevakorrapunkt 3

Eelarveläbirääkimised 2008 aastal:

3.1. Läbirääkimiste ajakava

3.2. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2009-2012 dokumendi ettevalmistamise protsessiga

3.3. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2009. aasta riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga

 

Rahandusministeeriumi poolt on omavalitsusliitudele esitanud töödokumendi "Kohalike omavalitsuste finantseerimise alase informatsiooni kajastamine RES-is" (lisatud), milles on muuhulgas ära toodud võimalik läbirääkimiste ajakava.

Koostöökogu eelarvetaotlus Valitsuskomisjonile ja ministeeriumidele esitatakse veebruari lõpus; märtsi alguses kohtuvad Valitsuskomisjoni esindajad ministeeriumide esindajatega ja märtsi-aprilli kuudel peetakse läbirääkimisi töörühmades ning samal ajal toimuvad ka Rahandusministeeriumi ja ministeeriumidevahelised eelarve läbirääkimised. Vaheprotokolli arutelud toimuksid aprilli lõpus-mai alguses ja allkirjastamine toimuks maikuu 19. või 20. nädalal. Protsess lõppeks RES-i kokkupanekuga Rahandusministeeriumis ja kinnitamisega Valitsuse poolt mai lõpus.

Tiit Kirss tutvustas ELL seisukohtade eelnõud 2009. a riigieelarve koostamise protsessis toimuvateks läbirääkimisteks (lisatud).

Arvestades Rahandusministeeriumi prognoosi riigieelarve maksutulude osas 2007-2011, mida arvestades 2007.a maksutulude tegelikku laekumist võib pidada ülehinnatuks, võiks taotleda omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu osa suurendamist 0,5 protsendipunkti (minimaalne variant 0.3 protsendipunkti).

Näha kütuseaktsiisist laekuvate vahenditest kohalike teede hoiuks vähemalt 15%, pidada silmas vajadust suurendada kohalike teede hoiuks eraldatavat osa järk-järgult 30 %-ni.

Samuti tuleb jätkuvalt taotleda, et tasandusfondi lülitataks eraldi rida "pealinna funktsioonide täitmiseks vajalike kulude katteks" ning näha selleks ette riigieelarvest 4 miljonit krooni.

Samuti tuleks Keskkonnaministeeriumil ka järgmisel aastal ette näha vahendid reformimata riigimaade korrashoiu kulude katteks.

Õpilaste koolitoitlustamise toetamiseks tuleb endiselt taotleda vähemalt 20 krooni õpilase kohta koolipäevas (2008.a. I poolaastal endiselt 10,42, II poolaastal 12 krooni.) Hariduskuludes tuleks suurendada õpikute ja õppevahendite arvestuslikku maksumust 1 õpilase kohta. Alates 2007. aastast on õpikutele arvestatud 282 krooni õpilase kohta, õppevahenditele 458 krooni õpilase kohta. Investeeringukomponent haridustoetuse hulgas kavandada 2009.a riigieelarves vähemalt 15 % kasvuga võrreldes 2008. aastaks eraldatud mahuga.

Pedagoogide palgavahendite kasv sõltub EHL ja TALO taotlustest õpetajate palga alammäärade osas, samuti koalitsioonilepingu täitmise graafikust.

Endiselt tuleb taotleda vahendeid õpilaste koolitranspordi toetuseks (taotlus 200 miljonit krooni).

Toimetulekutoetusteks kavandatavates vahendites peab selle üldmahust vähemalt 15% olema kavandatud toetuste määramise ning väljamaksmisega seotud administratiivkulude, uute teenuste loomise ja olemasolevate arendamise kulude katmiseks (sh investeeringuteks), kuid mitte vähem kui 38 miljonit krooni.

Suurenema peab ka tasandusfond tulude ühtlustamiseks.

RES osas tuleb taotleda, et kajastataks riigieelarve strateegias kohalike omavalitsuste tulubaasi arenguga seonduv informatsioon ning korraldada ministeeriumide haldusalade tegevusvaldkondade meetmete maksumuste raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahtude kajastamine, et tagada omavalitsustele eelarvete planeerimisel täiendav stabiilsus.

Konkreetsed taotlused on fikseeritud samuti noorsootöö, sotsiaaltöö ja tervishoiu, kultuuri, transpordi, keskkonna ja veemajanduse ning maade munitsipaliseerimise osas.

Omapoolsed seisukohad ja ettepanekud koostab lähiajal ka Eesti Maaomavalitsuste Liit. Vabariigi Valitsusele esitatakse liitude ettepanekud läbi Omavalitsusliitude Koostöökogu.

OTSUSTATI:

3.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

3.2. Teha ettepanek ELL volikogule nõustuda Rahandusministeeriumi poolt esitatud ettepanekutega kohalike omavalitsuste finantseerimise alase informatsiooni kajastamiseks RES-is

3.3. Esitada ELL seisukohad läbirääkimisteks 2009. aasta riigieelarve eelnõu osas kinnitamiseks ELL volikogule.

3.4. Tallinna esindajate muutmisest Koostöökogu ja läbirääkimiste töörühmade koosseisus

Tallinn teeb ettepaneku kutsuda tagasi Koostöökogu asendusliikme ja läbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma liikme kohalt Angelika Kallakmaa-Kapsta ning nimetada tema asemele Katrin Kendra, Tallinna Linnakantselei finantsdirektor.

Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma kohalt kutsuda tagasi Ene Vohu ja nimetada tema asemele Anu Kivilo, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja.

OTSUSTATI: Nõustuda Tallinna ettepanekuga ja esitada Katrin Kendra ja Anu Kivilo kandidatuurid kinnitamiseks volikogule.

Päevakorrapunkt 4

Linnade Liidu 2008. aasta eelarve eelnõu esitamine ELL volikogule

Toimus ELL 2008. aasta eelarve teine lugemine (lisatud). Täiendus- ja parandusettepanekuid eelnõu osas ei esitatud.

OTSUSTATI: Kinnitada ELL 2008. aasta eelarve tulu- ja kulukirjete lõikes. Esitada eelarve tulude ja kulude kogusummade lõikes kinnitamiseks volikogule.

Päevakorrapunkt 5

Linnade Liidu büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade eelnõu esitamine ELL volikogule


Jüri Võigemast tutvustas ELL büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade eelnõud. Võrreldes seni kehtinud korraga on muudetud palgagruppidele kehtestatud palgamäärasid.

OTSUSTATI:

Esitada Linnade Liidu büroo teenistujate palgatingimuste ja –määrade eelnõu kinnitamiseks ELL volikogule.

 

Päevakorrapunkt 6

Juhatuse esimehe hüvitise määramise ettepanek volikogule

Jüri Võigemast tegi ettepaneku vaadata üle seni kehtinud igakuine hüvitis juhatuse esimehele ja esitada volikogule kinnitamiseks igakuine hüvitis määras …..- krooni pluss …..- krooni autokompensatsiooni.

OTSUSTATI:

Teha ettepanek ELL volikogule määrata ELL juhatuse esimehele hüvitis …..- krooni kuus, millele lisandub …..- krooni autokompensatsiooni.

 

Päevakorrapunkt 7

ELL tegevdirektori palga määramine

Kuna eelnevalt kiideti heaks ELL 2008. aasta eelarve, milles on arvestatud tööjõukulude 15%-se kasvuga, tegi Urmas Kruuse ettepaneku kinnitada tegevdirektori ametipalgaks …..- krooni kuus.

 

OTSUSTATI:

Määrata ELL tegevdirektori ametipalgaks ….- krooni kuus. Kehtestada palk alates 1. jaanuarist 2008.

Urmas Kruuse                                                                                               Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                                                       Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Päevakorra ja otsuste eelnõu – 2 lehel

3. PKP 1 – Memo munitsipaalharidusasutuste pedagoogide palkadest – 2 lehel

4. PKP 2 – ELL 2008. a tegevuskava eelnõu – 2 lehel

5. PKP 3 – Rahandusministeeriumi ettepanek "Kohalike omavalitsuste finantseerimise alase informatsiooni kajastamine RES-is" – 4 lehel; ELL seisukohad 2009. a riigieelarve protsessis toimuvateks läbirääkimisteks – 5 lehel;

6. PKP 4 – ELL 2008.a eelarve eelnõu – 10 lehel

7. PKP 5 – ELL büroo teenistujate palgatingimused ja –määrad eelnõu – 3 lehel