22/01/08 (Tallinn)

26.08.19

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval 22. jaanuaril 2008 algusega kell 13.00 Tallinnas WTCT konverentsikeskuses (Narva mnt 11d, 7 korruse saalis).

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

22. jaanuar 2008, WTC Tallinna konverentsikeskus Algus kell 13:00, lõpp kell 15:15

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse Protokollija: Inga Köster

Osales 39 volikogu liiget või nende asendajat. Puudus 33 volikogu liiget või nende asendajat (registreerimislehed lisatud).

Koosoleku juhataja esitas volikogule ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord. Päevakorra eelnõule täiendusettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD

1. Pedagoogide palga alammäärade kehtestamisest 2008. aastaks. Kutsutud Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister

2. Eesti Linnade Liidu 2008. aasta tegevuskava kinnitamine. Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

3. Eelarveläbirääkimised 2008 aastal: Jüri Võigemast, Orm Valtson, Tiit Kirss:

  3.1. Läbirääkimiste ajakava;

  3.2. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2009-2012 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.

  3.3. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2009. aasta riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga.

  3.4. Tallinna esindajate muutmisest Koostöökogu ja läbirääkimiste töörühmade koosseisus

4. Linnade Liidu 2008. aasta eelarve kinnitamine. JüriVõigemast

5. Linnade Liidu büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade kinnitamine. Jüri Võigemast

6. Juhatuse esimehe hüvitise määramine. Jüri Võigemast

7. Linnade ja Valdade päevad 2008 27.-28. veebruaril Tallinnas, Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses. Jüri Võigemast

8. Informatsioonid

  8.1. Eelnõude kooskõlastamise ülevaade 2007. Peep Kirsimaa

  8.2. Eelarveläbirääkimiste keskkonna- ja maaküsimuste informatsioon.

Päevakorrapunkt 1

Pedagoogide palga alammäärade kehtestamisest 2008. aastaks

ELL volikogu koosolekul esines haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kes selgitas oma ettekandes riigi ja omavalitsuste koostöö tähtsust hariduselu korraldamisel. Minister selgitas, et kui aastaks 2011 soovitakse jõuda nooremõpetaja alampalgamäära tõstmisega vähemalt riigi keskmise palgani, siis palgatõus 20% aastas seda ei taga.

Sellest tulenevalt on minister teinud ettepaneku tõsta õpetajate astmepalku 2008. aastal 22%. Ettepaneku esitamisel on ministeeriumi poolt arvestatud 8%-se "lõtku" säilimisega, mille piires on omavalitsustel voli ise otsustada palgavahendite kasutamise üle.

Järgnenud arutelus küsiti ministri käest, miks on sellise ettepanekuga välja tuldud peale riigieelarve vastuvõtmist, samuti seda, miks valitsuse määruse "Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine" eelnõus on klassijuhatajate lisatasu igas kooliastmes 10% ning õpetajale tasu määramises pole keskeriharidusega õpetajatele enam viidatud.

Minister selgitas, et tema eesmärgiks on ära hoida haridustöötajate aktsioonid, klassijuhatajatele on ministeeriumi andmete kohaselt tegelikkuses lisatasu makstud 10% igas kooliastmes ning kvalifikatsiooni puudumine ei takista omavalitsusel palka diferentseerida, sest see on kohapealne otsus ning selles osas määrus ettekirjutusi ei tee.

Koosoleku juhataja tänas T. Lukast ettekande ja selgituste andmise eest. Minister tänas ELL volikogu.

Koosoleku juhataja pani hääletusele küsimuse, millest lähtuda seisukohtade kujundamisel õpetajate palga alammäärade osas.

Hääletuse tulemusena (poolt 39, vastu 1, erapooletuid ei olnud)

OTSUSTATI:

Lähtuda Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni 2008. aasta

eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollis fikseeritud seisukohast, mille kohaselt haridustoetuses sisalduvad palgavahendid võimaldavad tõsta õpetajate palga alammäärasid 20 %.

Päevakorrapunkt 2

Eesti Linnade Liidu 2008. aasta tegevuskava kinnitamine

ELL tegevuskava (lisatud) koostamise aluseks on 15. veebruaril 2006. aastal Linnade Päeval heaks kiidetud 2006.–2009. aasta tegevussuunad, liidu juhatuse poolt heaks kiidetud seisukohad eelarveläbirääkimisteks 2009. aasta riigieelarve osas ning liidu liikmete ja büroo ettepanekud.

Koosoleku juhataja pani hääletusele küsimuse, kas volikogu on nõus kinnitama ELL 2008. aasta tegevuskava.

Hääletuse tulemusena (poolt 36, vastu ja erapooletuid ei olnud)

OTSUSTATI:

Kinnitada Eesti Linnade Liidu 2008. aasta tegevuskava.

Päevakorrapunkt 3

Eelarveläbirääkimised 2008 aastal

3.1. Läbirääkimiste ajakava

3.2. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2009-2012 dokumendi ettevalmistamise protsessiga

3.3. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2009. aasta riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga

Kuulati Tiit Kirsi ja Jüri Võigemasti informatsiooni 2008. aastal ees seisvatest eelarveläbirääkimistest.

Koosolekul osalejatele on välja jagatud Rahandusministeerium poolt ettepanekuna esitatud töödokument "Kohalike omavalitsuste finantseerimise alase informatsiooni kajastamine RES-is" (lisatud), milles on ära toodud ettepanekud läbirääkimiste käigu osas ja võimalik ajakava. Koosolekul osalejad tutvusid ka ELL põhiseisukohtade ja taotluste eelnõuga 2009. aastaks ning RES 2009-2012 osas (lisatud).

Arvestades Rahandusministeeriumi prognoosi riigieelarve maksutulude osas 2007-2011, mida arvestades 2007.a maksutulude tegelikku laekumist võib pidada ülehinnatuks, võiks taotleda omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu osa suurendamist 0,5 protsendipunkti (minimaalne variant 0.3 protsendipunkti).

Näha kütuseaktsiisist laekuvate vahenditest kohalike teede hoiuks vähemalt 15%, pidada silmas vajadust suurendada kohalike teede hoiuks eraldatavat osa järk-järgult 30 %-ni.

Jätkuvalt tuleb taotleda, et tasandusfondi lülitataks eraldi rida "pealinna funktsioonide täitmiseks vajalike kulude katteks" ning näha selleks ette riigieelarvest 4 miljonit krooni. Samuti tuleb Keskkonnaministeeriumil ka järgmisel aastal ette näha vahendid reformimata riigimaade korrashoiu kulude katteks.

Õpilaste koolitoitlustamise toetamiseks tuleb endiselt taotleda vähemalt 20 krooni õpilase kohta koolipäevas (2008.a. I poolaastal endiselt 10.42 krooni, II poolaastal 12 krooni.) Hariduskuludes tuleks suurendada õpikute ja õppevahendite arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta. Alates 2007. aastast on õpikutele arvestatud 282 krooni õpilase kohta, õppevahenditele 458 krooni õpilase kohta. Investeeringukomponent haridustoetuse hulgas kavandada 2009.a riigieelarves vähemalt 15 % kasvuga võrreldes 2008. aastaks eraldatud mahuga.

Pedagoogide palgavahendite kasv sõltub EHL ja TALO taotlustest õpetajate palga alammäärade osas, samuti koalitsioonilepingu täitmise graafikust.

Endiselt tuleb taotleda vahendeid õpilaste koolitranspordi toetuseks (taotlus 200 miljonit krooni).

Toimetulekutoetusteks kavandatavates vahendites peab selle üldmahust vähemalt 15% olema kavandatud toetuste määramise ning väljamaksmisega seotud administratiivkulude, uute teenuste loomise ja olemasolevate arendamise kulude katmiseks(sh investeeringuteks), kuid mitte vähem kui 38 miljonit krooni.

Suurenema peab ka tasandusfond tulude ühtlustamiseks.

RES osas tuleb taotleda, et kajastataks riigieelarve strateegias kohalike omavalitsuste tulubaasi arenguga seonduv informatsioon ning korraldada ministeeriumide haldusalade tegevusvaldkondade meetmete maksumuste raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahtude kajastamine, et tagada omavalitsustele eelarvete planeerimisel täiendav stabiilsus.

Konkreetsed taotlused on fikseeritud samuti noorsootöö, sotsiaaltöö ja tervishoiu, kultuuri, transpordi, keskkonna ja veemajanduse ning maade munitsipaliseerimise osas.

Kui volikogu kinnitab ELL seisukohad, järgnevad konsultatsioonid EMOL-iga, et siis ühiselt ette valmistada Koostöökogu seisukohad.

Koosoleku juhataja pani hääletusele küsimused, kas nõustuda Rahandusministeeriumi poolt esitatud ettepanekuga ning kinnitada ELL seisukohad 2009.a riigieelarve läbirääkimisteks. Hääletuse tulemusena (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei olnud)

 

OTSUSTATI:

3.1 Nõustuda Rahandusministeeriumi poolt esitatud ettepanekutega kohalike omavalitsuste finantseerimise alase informatsiooni kajastamiseks RES-is.

3.2

 

 
 

Kinnitada Eesti Linnade Liidu seisukohad 2009. aasta riigieelarve koostamise protsessis

 toimuvateks läbirääkimisteks.

 

3.4 Tallinna esindajate muutmisest Koostöökogu ja läbirääkimiste töörühmade koosseisus

Tallinn teeb ettepaneku kutsuda tagasi Koostöökogu asendusliikme ja läbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma liikme kohalt Angelika Kallakmaa-Kapsta ning nimetada tema asemele Katrin Kendra, Tallinna Linnakantselei finantsdirektor.

Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma kohalt kutsuda tagasi Ene Vohu ja nimetada tema asemele Anu Kivilo, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja.

Hääletuse tulemusena (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei olnud) OTSUSTATI:

Nõustuda Tallinna ettepanekuga kutsuda tagasi Angelika Kallakmaa-Kapsta ning Ene Vohu ja kinnitada Katrin Kendra Koostöökogu asendusliikmeks ning läbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma liikmeks ja Anu Kivilo läbirääkimiste kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma liikmeks.

 

Päevakorrapunkt 4

Linnade Liidu 2008. aasta eelarve kinnitamine

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2008. a eelarve eelnõud ja vastas volikogu liikmete küsimustele.

Koosoleku juhataja pani hääletusele Eesti Linnade Liidu 2008. aasta eelarve kinnitamise küsimuse.

Hääletuse tulemusena (poolt 36, vastu ei olnud ja erapooletuid

1) OTSUSTATI:

Kinnitada Eesti Linnade Liidu 2008. aasta eelarve tulud summas 9 185 794 krooni, kulud

summas 8 860 635 krooni ja eelarveaasta lõpu jääk summas 325 159 krooni. Eelarveaasta jooksul Eesti Linnade Liidule laekuvad täiendavad sihteraldised ja muud tulud liita eelarve kinnitatud tuludele ja kulutada vastavalt sihtotstarbele või juhatuse otsusele.

Päevakorrapunkt 5

Linnade Liidu büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade kinnitamine


Jüri Võigemast tutvustas ELL büroo teenistujate palgatingimuste ja -määrade eelnõud. Võrreldes seni kehtinud korraga on muudetud palgagruppidele kehtestatud palgamäärasid. Tulenevalt ELL 2008. aasta kinnitatud eelarvest on planeeritud 2008.a palgatõusuks 15%.

Koosoleku juhataja pani hääletusele Linnade Liidu büroo teenistujate palgatingimuste ja – määrade kinnitamise küsimuse.

Hääletuse tulemusena (poolt 36, vastu ei olnud ja erapooletuid 1) OTSUSTATI:

Kinnitada Eesti Linnade Liidu büroo teenistujate palgatingimused ja –määrad. Otsus jõustub tagasiulatuvalt 01.01.2008.a.

 

Päevakorrapunkt 6

Juhatuse esimehe hüvitise määramine

 

Jüri Võigemast informeeris volikogu koosolekul osalejaid, et juhatuse koosolekul, mis lõppes 11.30, tehti ettepanek määrata juhatuse esimehele hüvitist ….- krooni kuus, millele lisanduks

…..- krooni autokompensatsiooni.

Kahe koosoleku vahepealsel ajal toimusid täiendavad konsultatsioonid juhatuse ja volikogu

liikmete vahel ja kuna juhatuse esimehele määratava hüvitise üle otsustab lõplikult volikogu, siis esitatakse konsultatsioonidest tulenevalt volikogule ettepanek määrata juhatuse esimehele hüvitist ….- krooni kuus, millele lisanduks ….- krooni kuus autokompensatsiooni.

Koosoleku juhataja pani hääletusele juhatuse esimehe hüvitise määramise otsuse eelnõu. Hääletuse tulemusena (poolt 37, vastu ei olnud ja erapooletuid 1)

OTSUSTATI:

Määrata ELL juhatuse esimehele hüvitiseks ….- krooni kuus, millele lisandub ….- krooni kuus autokompensatsiooni.

Päevakorrapunkt 7

Linnade ja Valdade Päevad, Tallinnas 2008 27.-28. veebruaril, Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses

Jüri Võigemast informeeris koosolekul osalejaid sellest, et programm on valminud, lektoritega kokkulepped saavutatud ja kavaleht trükki antud.

Kogu informatsioon ürituse korraldusest ja sisust ning registreerimisvorm on üleval kodulehel www.linnadvallad.com.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 8

Informatsioonid

8.1. Eelnõude kooskõlastamise ülevaade 2007.

Peep Kirsima andis ülevaate 2007. aastal kooskõlastamisel olnud õigusaktide eelnõudest (memo lisatud)

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

8.2. Eelarveläbirääkimiste keskkonna- ja maaküsimuste informatsioon.

Jüri Võigemast teavitas koosolekul osalejaid sellest, et volikogu materjalide hulgas on memo, milles antakse lühiülevaade maaga seotud läbirääkimiste arengutest.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Urmas Kruuse                                                  Inga Köster

Koosoleku juhataja                                           Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 6 lehel

2. Päevakorra ja otsuste eelnõu – 2 lehel

3. PKP 1 – Memo munitsipaalharidusasutuste pedagoogide palkadest – 2 lehel

4. PKP 2 – ELL 2008. a tegevuskava eelnõu – 2 lehel

5. PKP 3 – Rahandusministeeriumi ettepanek "Kohalike omavalitsuste finantseerimise alase informatsiooni kajastamine RES-is" – 4 lehel; ELL seisukohad 2009. a riigieelarve protsessis toimuvateks läbirääkimisteks – 5 lehel;

6. PKP 4 – ELL 2008.a eelarve eelnõu – 10 lehel

7. PKP 5 – ELL büroo teenistujate palgatingimused ja –määrad eelnõu – 3 lehel

8. PKP 8 – Memo Õigusloome 2007. aastal – 3 lehel; Maaga seotud läbirääkimiste arengutest – 2 lehel