22/09/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval 22. septembril 2009 algusega kell 11.00 Tallinnas, City Hotell Portus seminarikeskuses (Uus-Sadama 23, sadama D terminali kõrval).

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

1.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 31. august 2009.

1.2. Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga 2009 –2010 majandusprognoos august 2009.

1.3. Kohalike omavalitsuste 2009. aasta eelarvetulude täitmise esialgne prognoos.

2. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni 2010. aasta riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli osas. Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

3. ELL juhatuse liikme valimised. Valimiskomisjoni esimees

4. Juhatuse ettepanek ELL 2010.aasta liikmemaksu küsimuses. Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

5. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide nimetamisprotseduur mandaadiperioodiks 2010-2014. Juhatusele volituse andmine. Kaimo Käärmann-Liive

6. Informatsioonid:

6.1. Juhatuse otsus Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku (Linnade Päev) kokkukutsumisest veebruaris 2010. Urmas Kruuse

6.2. Linnade ja Valdade päevade korraldamine veebruaris 2010. Jüri Võigemast

6.3. CEMRi küsitlus majanduskriisi mõjudest kohalikele omavalitsustele. Tiit Kirss

6.4. Informatsioon jäätmeseaduse kontseptuaalse muudatuse ettevalmistamisest. Irja Alakivi

Urmas Kruuse
ELL juhatuse esimees

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

12. september 2009, Tallinn, Hotell Portus

Algus kell 11:00, lõpp kell 13:20

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Osales 22 volikogu liiget või nende asendajat. Puudus 50 volikogu liiget või nende asendajat

(registreerimislehed lisatud).

OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD:

1. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas

Kruuse

1.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 31. august 2009.

1.2. Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga 2009 –2010 majandusprognoos august 2009.

1.3. Kohalike omavalitsuste 2009. aasta eelarvetulude täitmise esialgne prognoos.

2. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni

2010. aasta riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli osas. Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

3. ELL juhatuse liikme valimised. Valimiskomisjoni esimees

4. Juhatuse ettepanek ELL 2010.aasta liikmemaksu küsimuses. Jüri Võigemast, Urmas

Kruuse

5. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide

nimetamisprotseduur mandaadiperioodiks 2010-2014. Juhatusele volituse andmine. Kaimo

Käärmann-Liive

6. Informatsioonid:

6.1. Juhatuse otsus Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku (Linnade Päev) kokkukutsumisest

veebruaris 2010. Urmas Kruuse

6.2. Linnade ja Valdade päevade korraldamine veebruaris 2010. Jüri Võigemast

6.3. CEMRi küsitlus majanduskriisi mõjudest kohalikele omavalitsustele. Tiit Kirss

6.4. Informatsioon jäätmeseaduse kontseptuaalse muudatuse ettevalmistamisest. Irja Alakivi

Enne päevakorra juurde asumist tegi koosoleku juhataja ettepaneku moodustada

valimiskomisjon, et oleks võimalik läbi viia juhatuse liikme valimised.

OTSUSTATI: Moodustada kolmeliikmeline valimiskomisjon koosseisus Mart Järvik, Theo

Aasa ja Mihkel Juhkami.

Päevakorrapunkt 1

Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009

1.1 Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 31. august 2009

8 kuuga on laekunud kohalikele omavalitsustele tulumaksu 6,97 miljardit krooni, mis on 11,3%

vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Vähemlaekumine 889,45 miljonit krooni.

Samas on 3 omavalitsust, kus laekumine oli samal tasemel kui 2008.a. 13 omavalitsuse

tulumaksu laekumine oli 97-94 % eelmise aasta tasemest – ELL liikmetest: Kiili vald, NarvaJõesuu, Harku vald, Loksa linn, Kallaste linn. 94-90 % eelmise aasta tasemest on 50

omavalitsuses, sh Saue, Valga, Põlva, Elva, Kärdla, Keila, Tartu ja Kohtla- Järve linnades ning

Jõhvi ja Tapa vallas. Samas on 13-nes omavalitsuses tulumaksu laekumine alla 80 % eelmise

aasta tasemest.

Rahandusministeerium prognoosib käesoleva aasta tulumaksu laekumiseks –9,81 miljardit

krooni – võrdluseks 2008.a. laekus omavalitsustele tulumaksu 11,488 miljardit krooni.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

1.2. Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga 2009 –2010 majandusprognoos august 2009

27. augustil avalikustati Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos. Prognoosi kohaselt

kahaneb SKP 2009. aastal 14,5 ja 2010. aastal 2 protsenti. Tööpuudus suureneb 2009. aastal

14,4 ja 2010. aastal 16,8 protsendini. Keskmine palk on 2009.a. 12175 krooni ning 2010 11688

krooni. Lähtuvalt sellest on prognoositud, et riigieelarve maksutulu ilma sotsiaalmaksuta

moodustab 2009.a. 32936,6 miljonit krooni ning 2010 – 33469,5 miljonit krooni. 2008.a.

tegelikud maksutulud (ilma sotsmaksuta) olid 39070,1 miljardit krooni.

Eesti Panga prognoos on veidi optimistlikum- SKP langus 2009 – 12,9 % ning 2010 0,2%

Tööpuuduseks prognoosis Eesti Pank 2009.a. 12,8 % ning 2010 13,7%

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

1.3. Kohalike omavalitsuste 2009. aasta eelarvetulude täitmise esialgne prognoos.

Rahandusministeeriumi hinnangu kohaselt on kohalike omavalitsuste tulud 2009. aastal 19,5

miljardit krooni ning 2010. aastal 19 miljardit krooni, sealhulgas tulumaks 9,39 miljardit,

maamaks 790 miljardit. Maamaksu laekumiseks prognoosib ministeerium 2009.a. 750 miljonit

krooni, ehk sama mis 2008.a.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2

Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni 2010.

aasta riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli osas.

Hetkel on lõpp-protokolli tekstiversioon olemas aga numbrid on puudu. Volikogul on vaja vastu

võtta põhimõtteline otsus, mis kujul lõpp-protokoll allkirjastatakse. Homme, 23. septembril

toimuvad Valitsuskomisjoni ja Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimised ja siis on ehk ka

numbriline pool selgem.

Kui ministeeriumid oma numbreid teada ei anna, siis pole võimalik lõpp-protokolli ka

allkirjastada. Loodame, et protokoll siiski allkirjastatakse enne kui riigieelarve eelnõu

Riigikogusse läheb.

Kindlasti ei tohiks maha võtta meiepoolseid taotlusi tulubaasi taastamise osas. Kuna

riigieelarve osas tehakse lõppotsused Riigikogus ja allkirjastatud lõpp-protokoll on riigieelarve

lisa, siis oleks otstarbekas riigieelarve menetlemise ajal algatada läbirääkimised

fraktsioonidega, et selgitada omavalitsuste poolseid taotlusi.

OTSUSTATI:

2.1 Volitada ELL juhatuse esimeest allkirjastama läbirääkimiste lõpp-protokollli juhul kui

ministeeriumid on teatanud konkreetsed rahasummad.

2.2 Algatada läbirääkimised Riigikogu fraktsioonidega.

Päevakorrapunkt 3

ELL juhatuse liikme valimised

Koosoleku juhataja luges ette valimiskomisjoni koosoleku protokolli, mille kohaselt on

valimiskomisjoni esimees Mihkel Juhkami (protokoll lisatud).

Sõna sai Mihkel juhkami, kes informeeris volikogu koosolekul osalejaid sellest, et juhatuse

liikme kandidaadiks on esitatud Viljandi linnapea Kalle Jents. Rohkem kandidaate ei esitatud.

OTSUSTATI: Sulgeda juhatuse liikme kandidaatide nimekiri ja esitada kandidaadiks Kalle

Jents.

Koosoleku juhataja kuulutas välja vaheaja, et volikogu liikmetel oleks võimalik välja võtta

hääletusbülletäänid ja läbi viia salajane hääletamine.

Pärast vaheaega ja valimistulemuste kinnitamist valimiskomisjoni poolt (protokoll lisatud)

OTSUSTATI: (21 poolthäälega 22-st hääletanust) kinnitada juhatuse liikme valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on ELL juhatuse liikmeks valitud Kalle Jents.

Päevakorrapunkt 4

Juhatuse ettepanek ELL 2010.aasta liikmemaksu küsimuses

ELL juhatus teeb volikogule ettepaneku vähendada 2010. aasta liikmemaksu 10%.

OTSUSTATI: Arvestades majanduslangusega ning asjaoluga, et kohalike omavalitsuste

tulubaasi on kärbitud, kinnitada ELL 2010. aasta liikmemaksuks 90 %

2009. aastal kehtinud liikmemaksust.

Päevakorrapunkt 5

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide

nimetamisprotseduur mandaadiperioodiks 2010-2014. Juhatusele volituse andmine

Kuulati Kaimo Käärmann-Liive informatsiooni vajadusest koheselt peale kohalike

omavalitsuste valimisi saata ELL liikmetele palve nimetada esindajad EL Regioonide Komitee

Eesti delegatsiooni. Et delegatsiooni liikmed mandaadiperioodiks 2010-2014 saaksid

õigeaegselt nimetatud, on otstarbekas paluda ELL volikogult volitusi ELL juhatusele

otsustamaks ja esitamaks ELL poolsed delegatsiooni liikmed.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse § 20² lg-le 1 esitab Regioonide Komitee kandidaadid EL

Nõukogule valitsus. Vabariigi Valitsuse reglemendi punkti 19² alapunkti 5 kohaselt esitab

kandidaadid valitsusele otsustamiseks regionaalminister.

Omavalitsusliidud peaksid kandidaatide valikul lähtuma järgmistest Euroopa Liidu riikides

tunnustatud ja omavalitsusliitudega varasematel aastatel kooskõlastatud aluskriteeriumitest:

1.Tasakaalustatud geograafiline/territoriaalne esindatus: delegatsioon tervikuna peab hõlmama

kogu riiki ning erinevate huvide ja probleemidega piirkondi ja omavalitsusi.

2. Tasakaalustatud poliitiline esindatus: delegatsioonis tervikuna on esindatud Eesti poliitiliste

jõudude lai spekter.

3. Sugupoolte tasakaalustatud esindatus: delegatsiooni kuuluvad nii naised kui mehed.

OTSUSTATI: Tulenevalt ajagraafikust volitada ELL juhatust nimetama EL Regioonide

Komitee Eesti delegatsiooni kandidaadid mandaadiperioodiks 2010-2014

Päevakorrapunkt 6

Informatsioonid:

6.1. Juhatuse otsus Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku (Linnade Päev) kokkukutsumisest

veebruaris 2010

6.2 Linnade ja Valdade päevade korraldamine veebruaris 2010

Päevakorrapunkte käsitleti koos. Veebruaris 2010 on eeldatavasti omavalitsustes uued

volikogud ja valitsused kinnitatud ja esindajad ELL-s nimetatud. Tulenevalt ELL põhikirjast

peame valima uued juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed.

Büroo tegi ettepaneku, mille ELL juhatus heaks kiitis, et Linnade Päev ja Linnade ja Valdade

Päevad toimuksid veebruari kolmandal nädalal sellises formaadis, et esimesel päeval toimub

Linnade Päev ja järgmisel päeval viiakse Linnade ja Valdade Päeva raames läbi seminarid.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja nõustuda ettepanekuga.

6.3. CEMRi küsitlus majanduskriisi mõjudest kohalikele omavalitsustele

Tiit Kirss informeeris volikogu sellest, et käesoleva aasta kevadel me juba vastasime CEMRi

küsimustikule majanduskriisi mõjust kohalikele omavalitsustele Eestis. Nüüd on saadetud uus

küsimustik, kus soovitakse saada vastuseid edasiste arengute kohta. Sellele on ELL büroo poolt

vastatud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

6.4. Informatsioon jäätmeseaduse kontseptuaalse muudatuse ettevalmistamisest

Kuulati Irja Alakivi jäätmeseaduse muudatustest (memo lisatud).

Muudatuse põhisisu: Viia olmejäätmete kogumise ja veo (korraldatud jäätmeveo) konkursside

läbiviimine riigihangete seaduse regulatsioonide alla. Praegu toimub see konkurentsseaduse

regulatsioonidele tuginedes. Jäätmekäitlusfirmade poolt algatatud vaided ja kohtuprotsessid ei

võimalda elanikkonnale normaalset ja kvaliteetset teenust tagada. Teenuse hinnad varieeruvad

väga suurtes piirides. Rahul ei ole elanikud, kohalikud omavalitsused, Euroopa Komisjon.

Probleemset olukorda on tunnistanud ka Keskkonnaministeerium.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Urmas Kruuse                   Inga Köster

Koosoleku juhataja         Protokollija

Protokolli lisad:

1. Registreerimislehed – 7 lehel

2. Päevakorra ja otsuste projekt – 1 lehel

3. PKP 1 – tabel riigieelarvemaksutulud 2007-2012 – 1 lehel

4. PKP 2 – väljavõte läbirääkimiste lõpp-protokollist – 3 lehel

5. PKP 3 – ELL valimiskomisjoni koosoleku protokoll – 1 lehel; ELL juhatuse liikme

kandidaadi esitamine; ELL juhatuse liikme valimise hääletamistulemuste protokoll – 1 lehel;

valimisbülletäänid – 22 tk

6. PKP 5.4 – Memo jäätmeseaduse muudatuse ettevalmistamisest – 1 lehel