Euroopa Regioonide Komitee uudiskiri 23.01.2021

Tere,

     Saadan uudiseid Euroopa Regioonide Komiteelt -  22.01.2021

  1. Paljud ELi liikmesriikide valitsused jätavad COVID-järgsete taastamiskavade koostamisel piirkonnad ja linnad kõrvale

Selleks, et mõista, kuivõrd kohalikud kogukonnad on kaasatud riiklike taastamiskavade ettevalmistamisse, korraldasid Regioonide Komitee ning Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühiselt konsultatsiooni kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitudega. Regioonide Komitee ja CEMR juhivad tähelepanu sellele, et ainult vähesed riigid võtsid vastu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panuse riiklike taastamiskavade ettevalmistamisel, ohustades seeläbi Euroopa taastamiskava edukat rakendamist (Recovery Plan for Europe). Selle ühise konsultatsiooni tulemusi tutvustati Euroopa Regioonide Komitee majanduspoliitika komisjoni (ECON) koosolekul 22. jaanuaril. Riiklike kavade esitamine Euroopa Komisjonile on kohustuslik, kui liikmesriigid soovivad saada taastamise ja paindlikkuse rahastu toetust (Recovery and Resilience Facility )- 672,5 miljardi euro suurune rahastamisvahend, mis on ELi pandeemiast taastamise kava nurgakivi.

"Regioonide Komitee ja ECON komisjon tunnevad uhkust tõenduspõhiste uuringute üle. Praeguse uuringu tulemused näitavad, et kahjuks konsulteerivad vaid vähesed liikmesriigid riiklike taastamis- ja vastupanukavade koostamisel oma kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. Edaspidi on oluline, et seda reaalsust jagaksid laialdasemalt need institutsioonid, kes suudavad julgustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist," rõhutas ECON komisjoni esimees Michael Murphy (IE / EPP).

Pressiteade siin

  1. Põllumajandus pärast COVID-19 pandeemiat: agroökoloogia annab vastused meie keskkonna- ja toiduga kindlustatuse probleemidele

Kui toiduga kindlustatus on argument, mida kasutatakse sageli agroökoloogia vastu, näitab Säästva Arengu ja Rahvusvaheliste Suhete Instituudi (IDDRI) hiljutine uurimistöö, et 2050. aastaks on võimalik kogu Euroopa elanikkonda toita järkjärgulise agroökoloogilise ümberkujundamise kaudu, integreerides loomakasvatust, põllukultuure ja metsandust, pidades eesmärgiks saada süsinikdioksiidi heitkoguste vähenemine nullini. 2011. aasta märtsis avaldatud ÜRO aruanne näitas, et juba kümne aasta pärast suudaksid väiketalunikud haavatavates piirkondades kahekordistada toidu tootmist rohelise tootmise meetodite abil. Kuna COVID-19 kriis on paljastanud meie globaliseerunud põllumajandus- ja toidusüsteemi nõrkused, peab agroökoloogia, mis käib käsikäes "kohapõhiste toidusüsteemide" väljatöötamisega, võimaldama Euroopal oma toiduvarusid kindlustada. Seda nii lühi- kui pikaajaliselt, säilitades meie tootmisressursid nagu muld, veevarud ja bioloogiline mitmekesisus.

Regioonide Komitee agroökoloogiat käsitlev arvamus on kavas vastu võtta  komitee täiskogu istungjärgul 3. veebruaril 2021. Rapotöör Guillaume Cros (FR / Rohelised) vastas mitmele olulisele keskkonnateemalisele ja sotsiaalset lähenemisviisi puudutavale küsimusele. Eelseisva ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kontekstis toetab raportöör muu hulgas Euroopa kaugeleulatuvaid keskkonnaeesmärke, mis on liikmesriikidele siduvad, ja miinimumtingimusi, mis ootavad ökosüsteemidele panustamist 30 protsendiga riiklikest maksudest. Raportöör ütles: „Euroopa Liit on oma kliimaeesmärkide, rohelise kokkuleppe ning põllumajandust ja toidutootmist puudutavate strateegiate abil seadnud keskkonna- ja kliimaeesmärgid, mis nõuavad põllumajanduslike tootmisviiside ja toidusüsteemide ümberkujundamist. Agroökoloogia täidab neid eesmärke ja tagab põllumajandusettevõtete parema kasumlikkuse." Euroopa Regioonide Komitee peab hädavajalikuks säilitada põllumajandus kõigis piirkondades, et hoida maapiirkondi elus ja edendada territoriaalset ühtekuuluvust. Küsimusele, kuidas agroökoloogia seda suudab teha, vastab raportöör järgmiselt: „Pakun välja mahepõllumajanduslike, kohalike ja hooajaliste toodete käibemaksu vähendamise, nendele samadele toodetele "kohaliku" märgise andmist ning masstoitlustuses märkimisväärse protsendi orgaaniliste, kohalike ja hooajaliste toodete kasutamise kohustuse. Need meetmed soodustavad agroökoloogiliste põllumajandusettevõtete ja väikeste töökodade arengut kõikides maapiirkondades, suurendades seal nii tööhõivet. Agroökoloogia nõuab vähem kapitali - mehhaniseerimist, maad jne. Agroökoloogia peataks väikepõllunduse kadumise riikides, kus see on endiselt märkimisväärne. See võimaldaks kõigil ELi riikidel anda hoogu põllumajandusele, ning maaelu, millel on positiivne sotsiaalne ja keskkonnamõju, säiliks." Pressiteade

  1. EIB Group ja Regioonide Komitee tugevdavad oma pikaajalist koostööd

Euroopa Regioonide Komitee ja EIB Group on oma pikaajalist koostööd uuendanud ja tugevdanud uue 2021.a. koostöökava vastuvõtmisega. Finantseerimise, kombineerimise ja nõustamisteenuste kaudu teeb EIB Group, kuhu kuuluvad Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond (EIF), koostööd paljude Euroopa piirkondade ja kohalike omavalitsustega. See koostöö  aitab kaasa majanduskasvule, töökohtade loomisele, ühtekuuluvusele ja õiglasele üleminekule, toetades samas kliimameetmeid ja keskkonnasäästlikkust. Uuendatud tegevuskava koosneb paljudest ühistegevustest, muuhulgas näiteks avaldatakse infotrükis finantsabist, mis on kättesaadav EL-i kandidaatriikide ja naaberriikide kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, või korraldatakse töötuba, millega avaldatakse rahastamis- ja nõustamisteenuste võimalused linnadele ja piirkondadele InvestEU programmi raames.
Pressiteade

  1. Et ületada digitaalne lõhe Euroopas, tugevadavad linnad, külad ja piirkonnad koostööd Euroopa Komisjoniga

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon jätkavad ühiseid jõupingutusi, et aidata digitaalsel üleminekul ja kiirel lairibavõrgul jõuda kõikjale Euroopas, sealhulgas maapiirkondadesse ja hõredalt asustatud piirkondadesse. Euroopa Komisjoni ja Regioonide Komitee vahelise poliitilise dialoogi algatuse nn Lairibaühenduse platvormi (the Broadband Platform) liikmed kohtuvad kaks korda aastas, et lahendada probleeme, mis pärsivad piirkondade ühenduvust. Sel nädalal toimunud veebipõhisel kohtumisel tehti kokkuvõte COVID-19 pandeemia põhjustatud suurtest muudatustest ja koostati 2021. aasta tööprogramm. Michael Murphy (IE / EPP), Regioonide Komitee Iirimaa delegatsiooni juht, ja komitee majanduspoliitika komisjoni juht ja lairibafoorumi komisjoni esimees ütles: „Alates Covid-19 pandeemia algusest oleme kõik oma igapäevases elus märganud, et digitaalne tehnoloogia on muutunud hädavajalikuks,  tagamaks järjepidevus meie töö- ja eraelus, olgu selleks kaugtöö, koduõpe, e-kaubandus, e-tervis, e-valitsus, digitaalne demokraatia või digitaalne meelelahutus. Seetõttu on kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel ülesanne oma inimestele tagada vajalik ühenduvus ja digitaalne ümberkujundamine. Meie eesmärk on kasutada neid võimalusi, mida digitaalne tehnoloogia pakub maapiirkondadele."  Investeeringud digitaalsesse ümberkujundamisse on taastamiskava rahastamise üks põhisambaid.
Pressiteade

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Brüsselis