23/01/07

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek 23. jaanuar 2007 toimub kell 11 Elva lasteaias "Õnneseen" (Kaja tn 4).

Päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha võtmine ELL volikogu päevakorra küsimustes:

1.1 ELL 2007. aasta tegevuskava kinnitamine. Orm Valtson

1.2 ELL seisukohad läbirääkimisteks 2008. aasta riigieelarve osas. Tiit Kirss

1.3 ELL esindaja määramisest SA Tallinn-Euroopa Kultuuripealinn 2011 nõukogusse. Toomas Sepp

1.4 MTÜ Eesti Elamumessid ettepanekud Linnade Liidule:

1.4.1 MTÜ Eesti Elamumessid liikmeks astumise ettepanek.

1.4.2 MTÜ Eesti Elamumessid nõukogu liikme määramise ettepanek.

2. ELL 2007. aasta eelarve kinnitamine. Jüri Võigemast

3. Halinga Vallavolikogu ettepanek Eesti Linnade Liidule. Jüri Võigemast

4. Esindaja nimetamisest keskkonnamõju hindamise litsentsi andmise komisjoni. Irja Alakivi

5. ELL tegevdirektori ametipalga määramine. Margus Lepik

6. Muud küsimused.

 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 1

Elva, 23.01.2007

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.00

Koosoleku juhataja: Margus Lepik

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest

Osalesid: Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain Kiviorg

(Sillamäe Linnavalitsus), Peep Aru (Viljandi Linnavalitsus), Teet Kallasvee (Haapsalu

Linnavalitsus).

Puudusid: Laine Jänes (Tartu Linnavalitsus), Jüri Ratas (Tallinna Linnavalitsus).

Kutsutud: Urmas Kruuse ja Eeva Kumberg (Elva Linnavalitsus), Angelika Kallakmaa-Kapsta ja

Toomas Sepp (Tallinna Linnakantselei), Kalju Siilivask (Kallaste Linnavalitsus), Aivar Pärli

(Otepää Linnavalitsus), Tiia Hämarsalu (Järvakandi Lasteaed),

Jüri Võigemast, Irja Alakivi, Tiit Kirss, Ille Allsaar, Toivo Riimaa, Orm Valtson, Peep Kirsima ja

Inga Köster ELL büroost

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Seisukoha võtmine ELL volikogu päevakorra küsimustes:

1.1 ELL 2007. aasta tegevuskava kinnitamine. Orm Valtson

1.2 ELL seisukohad läbirääkimisteks 2008. aasta riigieelarve osas. Tiit Kirss

1.3 ELL esindaja määramisest SA Tallinn-Euroopa Kultuuripealinn 2011 nõukogusse.

Toomas Sepp

 1.4 MTÜ Eesti Elamumessid ettepanekud Linnade Liidule:

1.4.1 MTÜ Eesti Elamumessid liikmeks astumise ettepanek.

1.4.2 MTÜ Eesti Elamumessid nõukogu liikme määramise ettepanek.

2. ELL 2007. aasta eelarve kinnitamine. Jüri Võigemast

3. Halinga valla ettepanek Linnade Liidule. Jüri Võigemast

4. Esindaja nimetamisest keskkonnamõju hindamise litsentsi andmise komisjoni. Irja Alakivi

5. ELL tegevdirektori ametipalga määramine. Margus Lepik

6. Muud küsimused.

Päevakorrapunkt 1

Seisukoha võtmine ELL volikogu päevakorra küsimustes

Vaadati läbi volikogule esitatavad materjalid.

1.1 Toimus ELL 2007.a tegevuskava arutelu. (Eelnõu lisatud) Kohapeal viidi sisse Tallinna poolt

esitatud täpsustused.

1.2 Tiit Kirss ja Jüri Võigemast tutvustasid ELL seisukohti 2008.a eelarveläbirääkimisteks. Tekst

vaadati põhjalikult läbi ja viidi sisse täpsustused.

1.3 Tallinn kui Euroopa kultuuripealinn 2011 on rahastamise korraldamiseks ja protsessi

juhtimiseks asutamas sihtasutust "Tallinn – Euroopa Kultuuripealinn 2011". Linnade Liidule on

tehtud ettepanek osalemiseks sihtasutuse nõukogu töös.

1.4 Tutvuti MTÜ Eesti Elamumessid põhikirjaga ning ettepanekuga Linnade Liidule astuda

nimetatud ühingu liikmeks ja nimetada oma esindaja nõukogu liikme kandidaadiks. Juhatuse

seisukoht on, et kuna MTÜ Eesti Elamumessid põhikirjast tulenevalt on tegemist üksikliikmete

2

huvide esindamisega ja liikmeks võib astuda iga omavalitsus, kellel on selleks huvi, ei ole Linnade

Liidul otstarbekas nimetatud MTÜ liikmeks astuda.

OTSUSTATI:

1.1. Esitada ELL 2007. aasta tegevuskava koos sisseviidud muudatustega kinnitamiseks ELL

 volikogule.

1.2. Esitada ELL seisukohad läbirääkimisteks 2008. aasta läbirääkimiste osas läbivaatamiseks ELL

 volikogule.

1.3. Teha ettepanek ELL volikogule määrata ELL esindajaks SA "Tallinn-Euroopa Kultuuripealinn

 2011" nõukogusse ELL tegevdirektor Jüri Võigemast.

1.4. Tutvustada ELL volikogule MTÜ Eesti Elamumessid pakkumisi.

Päevakorrapunkt 2

ELL 2007. aasta eelarve kinnitamine

Toimus ELL 2007.a eelarve teine lugemine. Tutvuti eelarvega ja seletuskirjaga ning kuulati Jüri

Võigemasti selgitusi.

OTSUSTATI:

Kinnitada ELL 2007. aasta eelarve tulu- ja kulukirjete lõikes. Esitada eelarve tulude ja kulude

kogusummade lõikes kinnitamiseks volikogule.

Päevakorrapunkt 3

Halinga valla ettepanek Linnade Liidule

Jüri Võigemast tutvustas Halinga Vallavolikogu taotlust Linnade Liitu astumiseks.

OTSUSTATI:

Võtta Halinga vald Eesti Linnade Liidu liikmeks.

Päevakorrapunkt 4

Esindaja nimetamisest keskkonnamõju hindamise litsentsi andmise komisjoni

Kuulati Irja Alakivi informatsiooni sellest, et seoses senise esindaja lahkumisega töölt on

Keskkonnaministeerium palunud Linnade Liidul nimetada uus esindaja keskkonnamõju hindamise

litsentsi andmise komisjoni. Büroo on pidanud läbirääkimisi esindaja leidmiseks ja teinud

pakkumise komisjoni töös osalemiseks Paide linna keskkonnaspetsialistile Anti Annusele, kes on

nõustunud osalema komisjoni töös.

OTSUSTATI:

Määrata ELL esindajaks keskkonnamõju hindamise litsentsi andmise komisjoni Anti Annus, Paide

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist.

Päevakorrapunkt 5

ELL tegevdirektori ametipalga määramine

ELL 2007.aasta eelarvesse on planeeritud palgavahendite kasv ja sellest tulenevalt tegi Margus

Lepik ettepaneku kinnitada ELL tegevdirektori ametipalgaks 26 500.- krooni kuus.

OTSUSTATI:

Määrata ELL tegevdirektori ametipalgaks … krooni kuus ja kehtestada see tagasiulatuvalt alates

01.01.2007.

3

Päevakorrapunkt 6

Muud küsimused

Kuulati Haapsalu linnapea ja ELL juhatuse aseesimehe Teet Kallasvee avaldust selle kohta, et ta lahkub omal soovil linnapea ametist kuid jätkab tööd Haapsalu volikogu liikmena.

Tulenevalt sellest jätkab Teet Kallasvee ELL esindamist Regioonide Komitees.

Margus Lepik Inga Köster

Koosoleku juhataja Protokollija

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Juhatuse koosoleku päevakorra ja otsuste projekt – 1 lehel

3. PKP 1 – ELL tegevuskava 2007.a eelnõu - 3 lehel; ELL seisukohad 2008.a riigieelarve

koostamise protsessis toimuvateks läbirääkimisteks eelnõu – 7 lehel; Tallinna Linnavalitsuse kiri

ettepanekuga nimetada ELL esindaja SA "Tallinn – Euroopa Kultuuripealinn 2011" nõukogusse – 1

lehel; MTÜ Eesti Elamumessid põhikiri 5 lehel ja kutse nõukogu liikmeks kandideerida – 1 lehel

4. PKP 2 – EEL 2007.a eelarve eelnõu – 11 lehel

5. PKP 3 – Halinga Vallavolikogu otsus ja kaaskiri Linnade Liitu astumiseks – 2 lehel