24.01.2003 Viljandi

28.08.19

24. jaanuaril 2003 toimus Viljandis Linnade Liidu üldkoosolek (Linnade Päev). Siit lehelt leiad kõik olulised dokumendid seoses üldkoosolekuga.

Päevakord 2003 Viljandi

Tegevusaruanne 2000-2002

Tegevussuunad 2003-2005

24.01.03 Linnade Päeva protokoll

Viljandi 24.01.2003.a
Algus kell 11.15, lõpp kell 16.00

Linnade Päeva juhatas Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Jaanus Tamkivi.
Linnade Päeva avas Jaanus Tamkivi.

Linnade Päeva läbiviimiseks nimetati tööorganid alljärgnevalt:

– häältelugemiskomisjon 5-liikmelisena koosseisus: Allar Aron (Kunda Linnavalitsus), Irja Alakivi, Kaidi Roots, Toivo Riimaa ja Peep Kirsima (ELL büroo);

– sekretariaat 3-liikmelisena koosseisus: Margi Ein (Põltsamaa Linnavalitsus), Inga Köster ja Ille Allsaar (ELL büroo);

– mandaatkomisjon 3-liikmelisena koosseisus: Aavo Keerme (Jõhvi Linnavalitsus), Urmas Tamm (Tamsalu Linnavalitsus) ja Aigi Sander (ELLbüroo);

– redaktsioonikomisjon 10 liikmeline koosseisus: Maret Maripuu (Tallinna Linnavolikogu), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus), Jüri Võigemast (Rapla Vallavolikogu), Tõnis Kõiv (Paide Linnavalitsus), Jaan Pöör (Loksa Linnavolikogu), Ivari Padar (Võru Linnavolikogu) Leino Mägi (Keila Linnavalitsus), Ain Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Oskar Tuvik (Räpina Vallavolikogu).

Kuulati Aavo Keermet, kes luges ette mandaatkomisjoni koosoleku protokolli (lisatud).
OTSUSTATI (poolt 60, vastu ja erapooletuid ei olnud):

Kinnitada mandaatkomisjoni koosoleku protokoll ja lugeda Linnade Päeva kvoorum otsustusvõimeliseks.

Sõna tervituseks sai Viljandi linnapea Peep Aru.
Sõna tervituseks sai Justiitsministeeriumi kriminaalpreventsiooni talituse juhataja Anu Leps.

OTSUSTATI (poolt 60, vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada järgmine päevakord:

1. 2000.-2002. aasta tegevusaruanne ja tegevussuunad aastateks 2003-2005
Jaanus Tamkivi, juhatuse esimees, Kuressaare linnapea
2002. aasta eelarve täitmine ja 2003. aasta eelarve maht
Ain Kalmaru, ELL büroo direktor
2002. aasta revisjoni tulemused
Tiit Beeren, revisjonikomisjoni esimees, Maardu linnasekretär
2. Otsuste vastuvõtmine
2000.-2002. a tegevus, 2002. a eelarve täitmine, 2002. a revisjon,
2003.-2005. a tegevussuunad

3. Põhikirja kooskõlla viimine kohaliku omavalitsuse üksuste liitude
seadusega ning töörühma moodustamine liidu juhtimisstruktuuri
analüüsiks ja muudatusettepanekute tegemiseks
Mihkel Juhkami, põhikirjakomisjoni liige, Rakvere Linnavolikogu esimees
4. Juhatuse kinnitamine
5. Revisjonikomisjoni valimine
6. Eesti tervislike linnade liikumine
Ingrid Tilts, Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku koordinaator,
Kuressaare Linnavalitsuse välissuhete nõunik
7. Erakondade seisukohad kohaliku omavalitsuse alastes küsimustes
Erakondade esindajad

PÄEVAKORRAPUNKT 1

1.1 2000.-2002. aasta tegevusaruanne ja tegevussuunad aastateks 2003-2005

Kuulati Jaanus Tamkivi lühikokkuvõtet tegevusaruandest ja tegevussuundadest (lisatud). Jüri Kõre (Tartu Linnavalitsus) tegi ettepaneku kasutada tegevussuundades (I valdkond) sõna kaotada (riigi poolt.) asemel sõna taotleda. Inge Hirmo (Räpina Vallavalitsus) tegi ettepaneku kasutada sõna kompenseerida (riigi poolt antud maksuvabastused ja –soodustused….).Peep Aru tegi ettepaneku, et kõik sellised ettepanekud esitataks kirjalikult redaktsioonikomisjonile. Otsus võtta vastu peale redigeerimist.

1.2 2002. aasta eelarve täitmine ja 2003. aasta eelarve maht

Kuulati Ain Kalmaru ettekannet ELL 2002. a eelarve täitmisest ja 2003. a eelarve mahust (lisatud).

1.3 2002. aasta revisjoni tulemused

Kuulati Tiit Beeren ettekannet revisjonikomisjoni otsuse kohta (lisatud).

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Otsuste vastuvõtmine

Jaanus Tamkivi pani hääletusele otsuse projekti nr 2 (2002. a revideerimise otsus).

OTSUSTATI (67 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud): Kinnitada ELL 2002. a revideerimise otsus (otsus lisatud).

Jaanus Tamkivi pani hääletusele otsuse projekti nr 3 (2002. a eelarve täitmine ja 2003. a eelarve maht).

OTSUSTATI (67 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud): Kinnitada ELL 2002.a eelarve täitmine ning 2003. a eelarve maht (otsus lisatud).

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Põhikirja kooskõlla viimine kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusega ning töörühma moodustamine liidu juhtimisstruktuuri analüüsiks ja muudatusettepanekute tegemiseks. Kuulati Mihkel Juhkami ettekannet, kes selgitas vajadust viia ELL põhikiri kooskõlla seadusega, mis võimaldab asuda liidu ümberregistreerimise juurde.

M. Juhkami tegi ettepaneku muuta liikmete esindajatele varemsaadetud põhikirja eelnõu punkti 22 ning selle esimene lause kõlaks nii: "Linnade Päeva kutsub kokku liidu juhatus vähemalt kord aastas."

M. Juhkami tutvustas Tallinna Linnavolikogu varemesitatud kirjalikku ettepanekut

(esindajatele väljajagatud materjalides) muuta põhikirja punkti 11 ning 28. Toimus arutelu Tallinna ettepanekute üle. Andrus Ansip tegi ettepaneku punkt 11. 4) suurendada skaalat 50 001-150 000, sest see on ainult Tartu linna küsimus. Tartule aitab ka sel juhul viiest esindajast.

Tõnis Kõiv tegi ettepaneku punkti 28 viimane lõik sõnastada selliselt, et mitte ainult juhatuse liige vaid ka asendusliige võiks oma kohustused anda kolmandale isikule, kellele oleks antud vastav volitus.

Valeri Korb tegi ettepaneku, kuna Eestis on 10 linnas rohkem kui 10 000 elanikku, muuta punkti 28 nii, et Tallinnale jääks juhatuses 2 kohta, 10 000 – 300 000 elanikuga omavalitsusüksustele kokku 10 kohta ning 15 juhatuse liiget tuleksid maakondade kaudu. Seega oleks juhatuse suurus 27 inimest.

Jaanus Tamkivi tegi ettepaneku panna Tallinn ettepanekud hääletusele, selgitades, et põhikirja temaatika ja võimalikud struktuurimuutused on kindlasti arutusel juhatuse tulevastel koosolekutel. Tänane ülesanne on viia põhikiri vastavusse kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusega, mis võimaldaks ELL registreerida üleriigilise omavalitsusliiduna.

Arvestades eelpool toodud seisukohtadega ja Tallinna nõusolekuga punkti 11 kohta esitatud muudatuse suhtes pani Jaanus Tamkivi hääletusele järgmised küsimused:

1) Kes on selle poolt, et punktis 22 sõnastada esimene lause järgnevalt: "Linnade Päeva kutsub kokku liidu juhatus vähemalt kord aastas."

OTSUSTATI (67 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud): Sõnastada ELL põhikirja punkti 22 esimene lause järgnevalt:

"Linnade Päeva kutsub kokku liidu juhatus vähemalt kord aastas.".

2) Kes on selle poolt, et punktis 11 määratakse esindajad alljärgneva skaala järgi:
1) omavalitsusüksus kuni 5000 elanikuga valib – 1 esindaja;
2) -"- 5001- 20 000 -"- -"- – 2 esindajat;
3) -"- 20 001- 50 000 -"- -"- – 3 -"-
4) -"- 50 001-150 000 -"- -"- – 5 -"-
5) -"- 150 001- 300 000 -"- -"- – 6 -"-
6) -"- 300 001- ja enam -"- -"- – 8 -"- ?

OTSUSTATI (poolt 65, vastu ei olnud, erapooletuid 2): Sõnastada ELL põhikirja punktis 11 esindajate skaala järgnevalt:

"Liidu liige nimetab oma esindajad liidu üldkoosolekule kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks elanike arvu alusel järgmiselt:

1) omavalitsusüksus kuni 5000 elanikuga valib – 1 esindaja;
2) -"- 5001- 20 000 -"- -"- – 2 esindajat;
3) -"- 20 001- 50 000 -"- -"- – 3 -"-
4) -"- 50 001-150 000 -"- -"- – 5 -"-
5) -"- 150 001- 300 000 -"- -"- – 6 -"-
6) -"- 300 001- ja enam -"- -"- – 8 -"- "

Mihkel Juhkami tegi ettepaneku, et Tallinna tehtud ettepanekut põhikirja punkti 28 osas hääletada kahes jaos – kõigepealt liikmete arv juhatuses ja siis asendusliikmed.

Sõna sai Georg Pelisaar (Põlva Linnavolikogu esimees), kes tegi ettepaneku koguneda redaktsioonitoimkonnal, et muudatusettepanekud läbi töötada ja vormistada kirjalikult, misjärel need oleksid ekraanilt kõigile nähtavad.

Jaanus Tamkivi kuulutas välja vaheaja, et redaktsioonikomisjon saaks oma ettepanekud kirjalikult formuleerida.

Peale vaheaega sai sõna Mihkel Juhkami, kes tutvustas redaktsioonikomisjoni ettepanekut sõnastada põhikirja punkti 28 järgmiselt:

"Liitu juhib ja esindab juhatus, kelle arvulise ja isikulise koosseisu moodustavad liidu liikmete esindajad järgmiselt:

1) üle 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad nimetavad enda hulgast – iga omavalitsusüksus neli liiget;
2) 40 000 kuni 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad nimetavad enda hulgast – iga omavalitsus üksus ühe liikme;
3) alla 40 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuste esindajad maakonniti nimetavad enda hulgast – iga maakond ühe liikme.

Igale juhatuse liikmele määravad teda nimetanud esindajad asendaja või lepivad kokku juhatuse liikme asendamise korra. Juhatuse liikme asendamise kord kinnitatakse Eesti Linnade Liidu juhatuse otsusega."

Jaanus Tamkivi pani punkti 28 hääletusele kahes osas:

1) Kes on selle poolt, et vastu võtta redaktsioonikomisjoni poolt pakutud variant juhatuse liikmete arvulise koosseisu kohta ?

OTSUSTATI (poolt 57, vastu 8, erapooletuid 2): Juhatuse koosseis moodustatakse järgmise skaala järgi:

"1) üle 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad nimetavad enda hulgast – iga omavalitsusüksus neli liiget;
2) 40 000 kuni 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad nimetavad enda hulgast – iga omavalitsus üksus ühe liikme;
3) alla 40 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuste esindajad maakonniti nimetavad enda hulgast – iga maakond ühe liikme."

2) Kes on selle poolt, et punktis 28 juhatuse liikmete asendamine sõnastada redaktsioonikomisjoni poolt pakutud sõnastuses ?

OTSUSTATI (poolt 62, vastu 5, erapooletuid ei olnud): Sõnastada põhikirja punktis 28

asendajate määramine järgmises sõnastuses:
"Igale juhatuse liikmele määravad teda nimetanud esindajad asendaja või lepivad kokku juhatuse liikme asendamise korra. Juhatuse liikme asendamise kord kinnitatakse Eesti Linnade Liidu juhatuse otsusega."
Jaanus Tamkivi pani hääletusele võtta vastu Linnade Liidu põhikirja terviktekst koos sisse viidud muudatustega.

OTSUSTATI (poolt 60, vastu 7, erapooletuid ei olnud): Kinnitada Eesti Linnade Liidu põhikiri (lisatud).

Juhtimisstruktuuri analüüsiks töörühma ei moodustatud.

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Juhatuse kinnitamine

Seoses põhikirja viidud muudatusega esitas Maret Maripuu Tallina esindajate nimel Tallinna linna poolt täiendavalt juhatusse Rein Langi ja Toivo Tootseni. Sõna sai Ain Kalmaru, kes luges ette Linnade Liidu juhatuse koosseisu.

OTSUSTATI (poolt 65, vastu ega erapooletuid ei olnud): Kinnitada Eesti Linnade Liidu

juhatuse koosseis:

Maret Maripuu Tallinn
Edgar Savisaar Tallinn
Toivo Tootsen Tallinn
Rein Lang Tallinn
Andrus Ansip Tartu
Tarmo Tammiste Narva
Valeri Korb Kohtla-Järve
Väino Hallikmägi Pärnu
Jaan Moks Harjumaa
Ants Vahtras Hiiumaa
Aavo Keerme Ida-Virumaa
Tõnis Kõiv Järvamaa
Gennadi Gulkov Jõgevamaa
Teet Kallasve Läänemaa
Andres Jaadla Lääne-Virumaa
Toomas Sonts Pärnumaa
Tarmo Tamm Põlvamaa
Jüri Võigemast Raplamaa
Jaanus Tamkivi Saaremaa
Urmas Kruuse Tartumaa
Margus Lepik Valgamaa
Arnold Kimber Viljandimaa
Ando Hagel Võrumaa

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Revisjonikomisjoni valimine

OTSUSTATI (poolt 63, vastu ja erapooletuid ei olnud): Valida revisjonikomisjon viie-

liikmeline.

Komisjoni liikmekandidaatideks esitati: Tiit Beeren, Mihkel Juhkami, Tiit Kuusmik, Aivar Nigol, Kalev Kallo.

OTSUSTATI (poolt 63, vastu ja erapooletuid ei olnud): Hääletada nimekiri tervikuna ja kinnitada ELL revisjonikomisjoni liikmeteks Tiit Beeren, Mihkel Juhkami, Tiit Kuusmik, Aivar Nigol ja Kalev Kallo.

Sõna sai Mihkel Juhkami, kes luges ette redaktsioonikomisjoni ettepaneku Linnade Liidu

2003.-2005. a tegevussuundade sõnastuse lõikes I "Omavalitsuste tulubaasi ümberkujundamine" esimese alapunkti muutmiseks ja sõnastada see järgmiselt:
"Viia lõpule üksikisiku tulumaksu jaotamine riiklikuks ja kohalikuks tulumaksuks. Taotleda riigi poolt antud maksuvabastuste ja –soodustuste kaotamist kohalikele omavalitsustele laekuvalt tulumaksult;"

Jaanus Tamkivi pani hääletusele otsuse projekti nr 1 (ELL 2000.-2002. a tegevusaruanne ja 2003.-2005. a tegevussuunad).

OTSUSTATI (poolt 62, vastu ei olnud, erapooletuid 1): Kinnitada Linnade Liidu 2000.-2002. a tegevusaruanne ning kiita heaks 2003.-2005. a tegevussuunad (lisatud).

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Eesti tervislike linnade liikumine

Kuulati Ingrid Tiltsi ettekannet tervislike linnade liikumisest (lühikokkuvõte lisatud). Linnade Päev võttis informatsiooni teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 7

Erakondade seisukohad kohaliku omavalitsuse alastes küsimustes

Ettekannetega esinesid:

Keskerakond – Jüri Võigemast
Rahvaliit – Jaan Pöör
Mõõdukad – Ivari Padar
Reformierakond – Peep Aru
Res Publica – Taavi Veskimägi
Isamaaliit – Helir-Valdor Seeder

Linnade Päev võttis informatsiooni teadmiseks.

Jaanus Tamkivi tänas esindajaid ja külalisi ning kuulutas Linnade Päeva lõppenuks.

Jaanus Tamkivi
Eesti Linnade Liidu esindajate Inga Köster
üldkoosoleku juhataja Eesti Linnade Liidu esindajate
üldkoosoleku protokollija