Regioonide Komitee COTER komisjoni koosolekult 22. juunil

Tere,

 

22. juunil toimus Euroopa Regioonide Komitee  territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve (COTER) komisjoni koosolek,

mille võtmesõnadeks olid ühtekuuluvuspoliitika reform, piiriülene ja territoriaalne koostöö, territoriaalne ühtekuuluvus, raudteetransport.

 

Partnerluslepingud ja rakenduskavad on ühtekuuluvuspoliitika nurgakivid, millega kehtestatakse liikmesriikide strateegiad selle kohta, kuidas kasutada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks, vähendades piirkondadevahelisi erinevusi. Tagamaks, et ühtekuuluvuspoliitika vastab edukalt kodanike vajadustele kohapeal, on äärmiselt oluline kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, sotsiaal-majanduslike partnerite ja kodanikuühiskonna täielik kaasamine nende oluliste dokumentide ettevalmistamise ja rakendamise kõikidesse etappidesse. Komitee tellitud hiljutine uuring näitab siiski, et partnerite kaasamise osas on veel palju arenguruumi. Uuringus leiti, et partnerluste potentsiaal on mitmes riigis ikka veel alakasutatud ning mõned kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ei ole ikka veel otseselt kaasatud programmiperioodi kõikidesse etappidesse.

Vastu võetud arvamuses (raportöör Juraj Droba (SK/ECR) on peamiste taotluste hulgas partnerluse põhimõtte täielik järgimine ja selle rakendamine uue põlvkonna ELi rahastatavate uute vahendite, näiteks õiglase ülemineku fondi ning taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi raames. COTERi komisjoni liikmed avaldavad kahetsust, et pandeemia puhkemine on edasi lükanud partnerluslepingute ja rakenduskavade koostamist, ning nõuavad ettevalmistava töö viivitamatut kiirendamist. Lisaks hoiatavad nad suundumuse eest tsentraliseerida struktuurifondide programmitööd pandeemia tõttu ning kahe programmitöö perioodi – 2014-2020 ja uue, 2021.–2027. aasta perioodi – paralleelse toimimise eest. Arvamus on kavas lõplikult vastu võtta komitee täiskogu istungjärgul oktoobris.

 

Koosolekul teavitas Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi asepeadirektor Matthew Baldwin COTERi komisjoni liikmeid ka Euroopa raudteeaasta 2021 edusammudest ning nõukogu hiljutistest järeldustest „Raudtee toomine aruka ja jätkusuutliku liikuvuse esirinda".  Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat andis ajakohastatud teavet ka Euroopa ühendamise kiirrongi kohta (https://www.connectingeuropeexpress.eu/ ), mis peaks alustama kuu aega kestvat reisi läbi 23 liikmesriigi. 2021 on Euroopa raudteeaasta.

Vt https://europa.eu/year-of-rail/index_en Euroopa noortearuanne toetab rohelises kokkuleppes sätestatud ELi üldist eesmärki soodustada üleminekut raudteele kogu ELis. Regioonide Komitee, COTERi komisjon ja selle liikmed korraldavad algatuse raames mitmeid üritusi.

 

Lisaks arutlesid liikmed arvamuse „Struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide sooline mõõde 2021-2027, keskendudes rakenduskavade ettevalmistamisele" eelnõu teemal, mille koostas raportöör Donatella Porzi (IT/PES). Arvamus on kavas vastu võtta COTERi komisjoni järgmisel koosolekul 28. oktoobril.

Pressiteade SIIN

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis