25.02.2008 Omavalitsusliitude Koostöökogu koosolek

EMOL, Tallinn, Valge 13
25. veebruar 2008 a.

 
Algus kell            13:00
Lõpp kell            16:30
 
Koosoleku juhataja :            Kurmet Müürsepp
Protokollija :                 Kaimo Käärmann

Osa võtsid:

Eesti Linnade Liidust (ELL)  
Kersti Sarapuu, Urve Tiidus, Viktor ¦vjatõ¨ev,  Katrin Kendra

Eesti Maaomavalitsuste Liidust (EMOL)
Ivar Tedrema, Jüri Landberg, Ülle Erman, Kurmet Müürsep

Kutsutud:

Jüri Võigemast, Terje Lillo, Kaimo Käärmann – ELL büroo; Ott Kasuri, Taimi Saarma, Märt Moll  - EMOL büroo.
 
Protokolli lisad:

Lisa 1: Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud 2009. aasta Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni  eelarveläbirääkimisteks.

Eesti Omavalitsusliitude Koostöökogu koosolek

Otsustati kinnitada järgmine päevakord: 

1.      Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud 2009. aasta Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni  eelarveläbirääkimisteks.

2.              Koostöökogu ettepanekud seoses riigi poolt kavandatavate muudatustega maavara kaevandamisõiguse tasu osas.


 
1. Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud 2009. aasta Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni  eelarveläbirääkimisteks. 

Kurmet Müürsepp juhib koosolekut. Kuna on palju uusi inimesi, siis tehakse tutvustusring.

Koostöökogu liikmetele on kätte jaotatud rahanduskomisjoni poolt ettevalmistatud materjal.

Läbirääkimiste ajagraafikust teeb ülevaate Jüri Võigemast.

Oleme seotud kahe tähtajaga:
Riigieelarve strateegia 2009-2012, selle dokumendi valitsus kinnitab mai lõpus.
Septembri lõpp – valitsus esitab riigieelarve eelnõu parlamendile.

Tänase kohtumise eesmärk on KTK tekst kooskõlastada ning seejärel Linnade-valdade päeval see tekst allkirjastada.

ELL ja EMOL on vastu võtnud oma seisukohad riigieelarve strateegia ja riigieelarve osas.

Eelmisel nädalal kogunes rahanduse töörühm ja vaatas ettepanekud üle, Märt Moll ja Tiit Kirss koostasid teksti ning saatsid KTK liikmetele. Tekstile tuli täpsustusi Tallinna poolt, nende kohta jagas selgitusi Katrin Kendra Tallinnast.

Teksti parandatakse ning täpsustatakse.

Otsus: heaks kiita Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud 2009. aasta Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni  eelarveläbirääkimisteks (protokolli Lisa 1)

 2. Koostöökogu ettepanekud seoses riigi poolt kavandatavate muudatustega maavara kaevandamisõiguse tasu osas.

Märt Moll ja Ott Kasuri tegid kokkuvõtted 18.02.2008 Ida-Virumaal toimunud arutelust. Arutelul osalejate poolt esitati järgmisi ettepanekuid ja arvamusi maavara kaevandamisõiguse tasu muudatuste kavandamise osas:

   1. Igasuguste muudatuste kavandamisel mis puudutavad suurt osa Ida-Virumaast, kus elanikkonna koosseis ei ole põlisrahvuse kasuks, tuleb arvestada ka julgeolekupoliitilise asjaoluga.

   2. Muudatuste tegemisel maavarade kaevandamisõiguste tasude jagunemisel, peaks kavandama pikema üleminekuperioodi, et kindlustada olemasolevate Euroopa Liidu struktuurifondidest perioodil 2008 – 2013 rahastatavate  vee ja muude keskkonnaprojektide elluviimine, võetud laenude tagastamine.

   3. Omavalitsustel peab olema võimalus võtta vastu/täiendada oma arengukavasid selliselt, et seal saaks arvestada võimalike tulude vähenemisega.

   4. Omavalitsustele laekuva maavarade kaevandamisõiguse tasule ei peaks seadma kitsast sihtotstarvet. Kõige suurem vajadus on kogu elukeskkonna korrastamiseks ja arendamiseks, eriti arvestades elukeskkonna ebarahuldavat algtaset nõukogude ajast ning kaevandustegevusega seotud elukeskkonna halvenemisest tulenevat väljarännet.

   5. Muudatuste kavandamine peaks toimuma kompleksselt peale „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008 – 2015" vastuvõtmist ja maavarade kaevandamisõiguse tasude suuruse ümbervaatamist 2010 aastal.

   6. Kaaluda võiks maapõueseaduse muudatusi, millega täpsustataks kaevandaja- ja riigi kohustusi, tulenevalt varasema perioodi kaevandamistest tingitud vajadusest elukeskkonda korrastada ja kaevandamise tagajärjel halvenenud elukeskkonna muutusi lihtsustatud korras ka üksikisikule hüvitada..

   7. KIK juurde peaks looma kaevandamistegevuse tõttu halvenenud elukeskkonna korrastamise fondi, mille kasutustingimused oleksid selged ning vähem bürokraatlikud.

   8. Maavarade kaevandamisõiguse tasude jaotuse määra üle peaks rahandusministeerium ja üleriigilised omavalitsusliidud, kaasates maavarade kaevandamisõiguse tasudest suuremat tulu saavaid omavalitsusi erinevatest regioonidest, täiendavalt läbi rääkima.

   9. Maavarade kaevandamisõiguse tasu jaotuse määra muutumisest tuleva tulude vähenemise kompenseerimise mehhanism ning selle ajaline kestvus tuleks kokku leppida eraldi. Väljatöötatav kompenseerimise mehhanism peaks kindlustama KOV järjepideva arengu...

  10. Tulenevalt kavatsusest kaevandamisõiguse tasu välja arvata tasandusfondi arvestusest, peaks riigieelarves kavandatava tasandusfondi maht kujunema vastavalt omavalitsusüksuste tegelikele kuludele, inflatsioonile ja arenguvajadustele ning kasvama lisaks eelnevale ka tulenevalt KOV üleantavatest ülesannetest.  

Otsustati:

   1. Esitada  rahandusministeeriumile ning keskkonnaministeeriumile ettepanek mitte muuta maavarade kaevandamisõiguse tasude jaotust riigi ja omavalitsusüksuste vahel enne 2013.aastat, lisades Ida-Virumaa kohtumisel esitatud ettepanekud ja arvamused.
   2. Läbirääkimiste keskkonna- ja rahanduse töörühmas alustada arutelu ülalnimetatud ettepanekute kaalumiseks eesmärgiga jõuda tulemuseni hiljemalt 2009 aasta jooksul.


Kurmet Müürsepp
Juhataja

Kaimo Käärmann
Protokollija