25/05/04 (Tallinn)

22.08.19

Eesti Linnade Liidu volikogu I koosolek toimub teisipäeval 25. mail 2004 algusega kell 13.00 Tallinna Linnavolikogu saalis.

Eesti Linnade Liidu volikogu koosoleku päevakord (eelnõu):

1. Volikogu koosoleku avamine ja rakendamine. Jaanus Tamkivi – ELL juhatuse esimees, Kuressaare linnapea

2. Valimiskorra kinnitamine. Jüri Võigemast – ELL asedirektor

3. Juhatuse valimine. Valimiskomisjoni esimees.

4. ELL-i välissuhtluse tegevussuunad. Toivo Riimaa – ELL asedirektor

5. Juhatuse valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees.

6. Juhatuse esimehe valimine ja revisjonikomisjoni valimine. Valimiskomisjoni esimees.

7. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimised 2004. Jaanus Tamkivi – ELL juhatuse esimees, Kuressaare linnapea

8. Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees.

9. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees.

10. Aseesimeeste valimine. Valimiskomisjoni esimees.

11. ELL 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Jaak Aab – ELL tegevdirektor

12. Aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees.

13. Jooksvad küsimused.

Materjalid:

Koostöökogu taotlus riigieelarve eelnõule
Läbirääkimiste koondtabel
Rahastamissüsteemi ettepanekud
Taotletavad eraldised ja seletuskiri
Haridustöörühma pr
Haridustöörühma protokollilised otsused
Sotsiaaltöörühma protokoll
KTK hoolekandekontseptsiooni ettepanekud
Keskkonnatöörühma lähtekohad
Keskkonnatöörühmast
Kultuuritöörühma protokoll


 

ELL-i volikogu koosoleku protokoll

25. mai 2004, Tallinn

Algus kell 13.00, lõpp kell 16.30

Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi Protokollija: Inga Köster

Osalesid: 56 volikogu liiget ja nende asendajat. Puudusid: 15 volikogu liiget (registreerimislehed lisatud).

Koosoleku juhataja Jaanus Tamkivi andis sõna tervituseks Tallinna Linnavolikogu esimehele Maret Maripuule.

Koosoleku juhataja esitas kinnitamiseks koosoleku päevakorra. Täiendusettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD (56 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

1. Volikogu koosoleku rakendamine (päevakorra ja töökorra kinnitamine, valimiskomisjoni moodustamine, informatsioon) Jaanus Tamkivi – ELL juhatuse esimees, Kuressaare linnapea

2. Valimiskorra kinnitamine Jüri Võigemast – ELL asedirektor

3. Juhatuse valimine – valimiskomisjoni esimees

4. ELL välissuhtluse arengusuunad Toivo Riimaa – ELL asedirektor

5. Juhatuse valimistulemuste kinnitamine – valimiskomisjoni esimees

6. Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine – valimiskomisjoni esimees

7. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimised 2004 Jaanus Tamkivi – ELL juhatuse esimees, Kuressaare linnapea, läbirääkimiste töörühmade esindajad

8. Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine – valimiskomisjoni esimees

9. Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine – valimiskomisjoni esimees

10. Juhatuse aseesimeeste valimine – valimiskomisjoni esimees

11. ELL 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Jaak Aab – ELL tegevdirektor

12. Juhatuse aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine – valimiskomisjoni esimees

13. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1

Volikogu koosoleku rakendamine

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada volikogu käesoleva koosoleku töökord, andes päevakorrapunkti 2 ettekandeks kuni 10 min; päevakorrapunkti 4 ettekandeks kuni 20 min; päevakorrapunkti 7 ettekandeks kuni 10 min ja kaasettekanneteks kuni 5 min; päevakorrapunkti 11 ettekandeks kuni 10 min ning moodustada 3-liikmeline valimiskomisjon koosseisus:

Uno Heinla, Valga Linnavolikogu esimees

Valdek Murd, Sillamäe Linnavolikogu esimees Ants Vahtras, Kärdla linnapea

OTSUSTATI (56 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

1.1. Kinnitada volikogu käesoleva koosoleku töökord.

1.2. Moodustada 3-liikmeline valimiskomisjon koosseisus Uno Heinla, Valdek Murd ja Ants Vahtras.

Koosoleku juhataja informeeris volikogu koosolekul osalejaid salajaste valimiste läbiviimise korrast:

 - kandidaatide esitamine valimisteks toimub kuni iga vastava päevakorrapunkti alguseni;
 - kandidaadid esitatakse valimiskorra eelnõu kohaselt kirjalikult koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga, kandidaadi nõusolek võib olla viisa kandidaadi esitamise vormil;
 - kandidaat peab olema põhikirja punkti 37 alusel volikogu liige.

Päevakorrapunkt 2

Valimiskorra kinnitamine

Jaanus Tamkivi selgitas koosolekul osalejatele liidu uut juhtimisstruktuuri ja volikogu osa liidu tegevuse korraldamisel. Jüri Võigemast tutvustas volikogu töökorra eelnõud juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks.

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

Kinnitada Eesti Linnade Liidu volikogu töökord juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks (lisatud).

Päevakorrapunkt 3

Juhatuse valimine

Koosoleku juhataja pani hääletusele kutsuda täies koosseisus tagasi senine juhatus ja revisjonikomisjon.
 

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

 

3.1. Seoses uue põhikirja alusel juhatuse ja revisjonikomisjoni valimistega kutsuda tagasi senine juhatus ja revisjonikomisjon.

Sõna sai Uno Heinla, kes luges ette valimiskomisjoni protokolli nr 1 valimiskomisjoni esimehe valimise kohta (lisatud). Valimiskomisjoni esimees luges ette valimiskomisjonile laekunud avaldused juhatuse liikme kandidaatide ülesseadmisest ja kinnitas, et kõikide kandidaatide nõusolek on kirjalikult olemas. Koosoleku juhataja teavitas koosolekul osalejaid, et tulenevalt põhikirjast nimetab Tallinn ühe juhatuse liikme. Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 78, 29.04.04 on nimetatud juhatuse liikmeks Toomas Vitsut, Tallinna abilinnapea.

Juhatuse liikme kandidaatideks seati üles:

Väino Hallikmägi, Pärnu linnapea

Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu esimees

Teet Kallasvee, Haapsalu linnapea

Arnold Kimber, Viljandi Linnavolikogu esimees

Jaan Moks, Saue linnapea

Margus Lepik, Valga linnapea

Jaanus Tamkivi, Kuressaare linnapea

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna nimekirja sulgemine hääletusele. Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.
 

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

3.2. Sulgeda juhatuse liikme kandidaatide nimekiri.

Koosoleku juhataja andis lühitutvustuseks sõna juhatuse liikme kohale kandideerijatele. Valimiskomisjoni esimees tutvustas hääletamisprotseduuri ja kuulutas salajase hääletamise alanuks.

 

Päevakorrapunkt 4

Eesti Linnade Liidu välissuhtluse arengusuunad

Toivo Riimaa tegi ettekande Linnade Liidu senisest tegevusest välissuhete arendamisel ja tutvustas arengusuundi.

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

Kiita heaks Eesti Linnade Liidu välissuhtluse arengusuunad (lisatud).

 

Päevakorrapunkt 5

Juhatuse valimistulemuste kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette valimiskomisjoni protokolli nr 2 (lisatud).

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele. Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletamisele.

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud): Kinnitada juhatuse liikmete valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on juhatuse liikmed Väino Hallikmägi, Teet Kallasvee, Arnold Kimber, Jaan Moks, Margus Lepik ja Jaanus Tamkivi.

Tallinna linna poolt on põhikirja punkti 37 alusel nimetatud juhatuse liikmeks Toomas Vitsut, Tallinna abilinnapea (lisatud).

Päevakorrapunkt 6

Juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine

Valimiskomisjoni esimees luges ette laekunud avalduse juhatuse esimehe kandidaadiks Jaanus Tamkivi ülesseadmisest, kelle kirjalik nõusolek kandideerimiseks on olemas.

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna nimekirja sulgemine hääletusele. Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

6.1. Sulgeda juhatuse esimehe kandidaatide nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees luges ette laekunud avaldused revisjonikomisjoni liikme kandidaatide ülesseadmisest ja kinnitas, et kõikide kandidaatide kirjalik nõusolek on olemas. Revisjonikomisjoni liikme kandidaatideks seati üles:

Urmas Aunin, Tartu Linnavolikogu liige

Aavo Keerme, Jõhvi linnapea

Tiit Kuusmik, Kiviõli linnapea

Ants Pärna, Võhma linnapea

Viktor Svjatõsev, Jõgeva linnapea

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna nimekirja sulgemine hääletusele. Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

6.2. Sulgeda revisjonikomisjoni liikme kandidaatide nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees tutvustas hääletamisprotseduuri ja kuulutas salajase hääletamise alanuks.

Päevakorrapunkt 7

Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimised 2004

Jaanus Tamkivi tutvustas eelarveläbirääkimiste ajaloolist tausta ja 2004. aasta eelarveläbirääkimiste senist käiku. Büroo töötajad tutvustasid läbirääkimiste töörühmades tehtud tööd ja Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlusi valdkonniti.

 

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):

7.1. Võtta informatsioon läbirääkimiste käigu kohta teadmiseks.

7.2. Juhatusel ja liidu esindajatel Omavalitsusliitude Koostöökogus lähtuda eelarveläbirääkimistel juhatuse poolt kinnitatud seisukohtadest (lisatud).

 

Jaanus Tamkivi pani hääletusele pöörduda koosolekul osalejate nimel Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmete poole seoses kohalike omavalitsuste kui hariduselu kohapealsete

korraldajate ja kooliomanike kõrvalejätmisega üldhariduse reformi kavandamisest.

 

OTSUSTATI (54 poolt, vastu ei olnud, üks erapooletu):

7.3. Pöörduda Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmete poole seoses kohalike omavalitsuste kui hariduselu kohapealsete korraldajate ja kooliomanike kõrvalejätmisega üldhariduse reformi kavandamisest.

Päevakorrapunkt 8

Juhatuse esimehe valimistulemuste kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette valimiskomisjoni protokolli nr 3 (lisatud). Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele. Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletamisele.

OTSUSTATI (poolt 55, vastu ja erapooletuid ei olnud): Kinnitada juhatuse esimehe valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on juhatuse esimees Jaanus Tamkivi. Jaanus Tamkivi esines sõnavõtuga.

Päevakorrapunkt 9

Revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette valimiskomisjoni protokolli nr 4 (lisatud).

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele. Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletusele.

OTSUSTATI (poolt 55, vastu ja erapooletuid ei olnud): Kinnitada revisjonikomisjoni valimistulemused.

Valimistulemuste alusel on revisjonikomisjoni liikmed Urmas Aunin, Aavo Keerme, Tiit Kuusmik, Ants Pärna ja Viktor Svjatõ¨ev.

 

Päevakorrapunt 10

Juhatuse aseesimeeste valimine

Valimiskomisjoni esimees luges ette laekunud avaldused juhatuse aseesimeeste kandidaadiks ülesseadmisest ja kinnitas, et kandidaatide kirjalik nõusolek on olemas.

Juhatuse aseesimehe kandidaatideks seati üles:

Arnold Kimber, Viljandi Linnavolikogu esimees
Margus Lepik, Valga linnapea

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna nimekirja sulgemine hääletusele. Koosoleku juhataja pani nimekirja sulgemise hääletusele.

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud): Sulgeda juhatuse aseesimeeste kandidaatide nimekiri.

Valimiskomisjoni esimees tutvustas hääletamisprotseduuri ja kuulutas salajase hääletamise alanuks.

Päevakorrapunkt 11

ELL 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kuulati liidu tegevdirektor Jaak Aabi ettekannet 2003. aasta majandusaasta aruandest.

Jaak Aab vastas Teet Kallasvee küsimusele liidu finantskuludes oleva valuutakursi muutusest tulenenud kahjumi kohta. Liidul omavahendeid valuutas ei ole, valuutaarvel on välisprojektide vahendid, mida tuleb hoida välispartnerite tingimustel selles valuutas, milles vahendid algselt projekti teostamiseks eraldati.

OTSUSTATI (55 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud): Kinnitada 2003. aasta majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 12

Aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette valimiskomisjoni protokolli nr 5 (lisatud). Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku panna valimistulemuste kinnitamine hääletusele. Koosoleku juhataja pani valimistulemuste kinnitamise hääletamisele.

OTSUSTATI (45 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud): Kinnitada juhatuse aseesimeeste valimistulemused.


Valimistulemuste alusel on juhatuse aseesimehed Arnold Kimber ja Margus Lepik.

Päevakorrapunkt 13

Jooksvad küsimused

 

Arutati volikogu koosoleku toimumise järgmist tähtpäeva, milleks kinnitati esialgselt 7. september 2004.

 

Jaanus Tamkivi  Koosoleku juhataja

 

Inga Köster Protokollija