Lapse õigusi saab ELis edendada kõige paremini kohalikul tasandil (SEDEC komisjoni koosolek 23.06.2021)

Tere,

 

Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, hariduse-, tööhõive-, teadusuuringute ja kultuurikomisjoni (SEDEC) koosolekul 23. juunil võeti vastu Jari Anderssoni (FI / EPP) arvamus Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia ja Euroopa lastegarantii kohta.

https://cor.europa.eu/et/news/Pages/SEDEC-Children's-rights.aspx

 

Nädal varem võttis ELi nõukogu vastu soovituse Euroopa lastegarantii kohta, et kaitsta kõigi alla 18-aastaste inimeste õigust haridusele, tervishoiule, piisavale toitumisele ja korralikule eluasemele. Euroopa Regioonide Komitee rõhutab, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on põhiteenuste pakkumisel ja vaesuse vastu võitlemisel oluline roll ning seetõttu peavad Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tagama, et kõik valitsustasandid oleksid seotud lastegarantii rakendamisega.

 

"Igal lapsel peab olema juba varakult õigus normaalsele elatustasemele ja võrdsetele võimalustele. Laste sotsiaalmajandusliku olukorra parandamine on oluline, et vähendada vaesust ja ebasoodsat olukorda põlvkondade vahel. Omavalitsustel on oluline roll laste vaesuse ja väärkohtlemise vastu võitlemisel ning tõrjutuse ennetamisel, " ütles raportöör Jari Andersson.

 

Arvamuses nõutakse erimeetmeid, et saaks tagada juurdepääs kvaliteetsele haridusele, sealhulgas ebasoodsamas olukorras olevate perede lastele. Euroopa Komisjoni ja liikmesriike kutsutakse üles tihendama koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning tagama, et ELi lapse õiguste strateegia ja Euroopa lastegarantii eesmärke toetavaid algatusi rahastataks nõuetekohaselt, eriti Euroopa Sotsiaalfondi kaudu.

Oma arvamuses rõhutab raportöör Jari Andersson ka vajadust tagada, et lapsed saaksid osaleda nende elu mõjutavates otsustes ja et neid kuulataks nende vanusele ja küpsusele vastaval viisil. Õigussüsteemis tuleks kaitsta ka laste konkreetseid õigusi. Kinnipidamist rändeprotseduuride ajal tuleks kasutada ainult erandjuhtudel viimase võimalusena. Arvamus võetakse vastu Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul oktoobris 2021.

 

SEDEC komisjoni koosolekul arutati ka  Euroopa noortekapitali algatust, hariduse ja kultuuri rolli Euroopa väärtuste ja kodakondsuse tugevdamisel ning kodutuse vastu võitlemise Euroopa platvormi.

 

SEDECi komisjoni esimees Anne Karjalainen (FI / PES) kirjutas 21. juunil Lissabonis  Regioonide Komitee nimel alla kodutuse vastu võitlemise deklaratsioonile. https://cor.europa.eu/et/news/Pages/HOMELESSNESS.aspx   

Mikko Aaltonen (FI / PES) määrati raportööriks  eelseisvale arvamusele kodutuse vastu võitlemise teemal.

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis