26/04/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 26.04.2005 Kohtla-Järvel.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eesti Linnade Liidu volikogule 2004. aasta kohta esitatavate materjalide läbivaatamine.
2. Eesti Linnade Liidu tegevuskava aastaks 2005.
3. Eelarveläbirääkimiste edasine käik 2005. aastal.
4. Muud küsimused.
4.1. Regioonide Komitee presidendi hr. Peter Straubi visiit Eestisse 04.-06. septembril 2005
4.2. Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu Riigikogu põhiseaduskomisjonis 02.05.2005.
4.3. ELL esindaja asendusliikme nimetamisest Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Poliitika Komiteesse. 
4.4. Info: Norra ja EMP finantsmehhanismide vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise protsessi peatamine.
4.5. Info: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses toimunud koosolekust
4.6. Info: Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu Brüsseli esindaja ametikoha täitmise korraldamisest.
4.7. ELL büroo Ahtri tänava hoone fassaadi remondist.

 

Eesti Linnade Liidu juhatuse protokoll

Kohtla-Järve 26.04.05

Algus kell 10.30, lõpp kell 12.45

Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest

Osalesid: – Jaanus Tamkivi (Kuressaare Linnavalitsus), Väino Hallikmägi (Pärnu

Linnavalitsus), Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus),

Arnold Kimber (Viljandi Linnavolikogu)

Puudus: – Jaan Moks (Saue Linnavolikogu)

Kutsutud: Rain Veetõusme (Tallinna Linnavolikogu), Toomas Sepp (Tallinna Linnavalitsus),

Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus), Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Peep Kirsima, Aigi

Sander, Kaidi Roots, Ille Allsaar, Kaimo Käärmann ja Inga Köster ELL büroost.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eesti Linnade Liidu volikogule 2004. aasta kohta esitatavate materjalide läbivaatamine.

2. Eesti Linnade Liidu tegevuskava aastaks 2005.

3. Eelarveläbirääkimiste edasine käik 2005. aastal.

4. Muud küsimused.

4.1. Regioonide Komitee presidendi hr. Peter Straubi visiit Eestisse 04.-06. septembril 2005

4.2. Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu Riigikogu põhiseaduskomisjonis

02.05.2005.

4.3. ELL esindaja asendusliikme nimetamisest Euroopa Kohalike ja Regionaalsete

Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Poliitika Komiteesse.

4.4. Info: Norra ja EMP finantsmehhanismide vastastikuse mõistmise memorandumite

ratifitseerimise protsessi peatamine.

4.5. Info: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses toimunud koosolekust

4.6. Info: Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu Brüsseli esindaja ametikoha

täitmise korraldamisest.

4.7. ELL büroo Ahtri tänava hoone fassaadi remondist.

Päevakorrapunkt 1

Eesti Linnade Liidu volikogule 2004. aasta kohta esitatavate materjalide läbivaatamine

Juhatus vaatas üle revisjonikomisjoni kontrollakti, audiitori järeldusotsuse ning büroo poolt

seoses 2005. aastast rakenduvate muudatustega küsitud raporti raamatupidamise aastaaruande

auditi kohta.

Revisjonikomisjon on teinud ettepaneku (mida toetas ka audiitor) kustutada Püssi linna 2002.

aasta liikmemaksu võlgnevus – 8632.- krooni.

OTSUSTATI:

1.1 Esitada ELL volikogule kinnitamiseks ELL 2004. a majandusaasta aruanne, mis koosneb

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega.

1.2 Teha volikogule ettepanek Püssi linna 2002. aasta liikmemaksu võlgnevuse

kustutamiseks.

1.3 Valmistada juhatuse järgmisele koosolekule ette ettepanekud ELLi töökorralduslike

küsimuste täpsustamiseks.

Päevakorrapunkt 2

Eesti Linnade Liidu tegevuskava aastaks 2005

Tiit Kirss tutvustas ELL 2005. a tegevuskava eelnõu. Tegevuskavas rõhutatakse 2005. a

tegevussuundi järgmistes valdkondades: tulubaas; maade munitsipaliseerimine; kohalike

omavalitsuste õiguslik kaitse; kohalike omavalitsuste informeerituse tagamine, ELL tegevuse

tutvustamine; välissuhted.

Vaadati läbi ning võeti seisukoht Tallinna poolt tegevuskava täiendamise ja täpsustamise osas

esitatud ettepanekute suhtes. Kuna täiendusi saab esitada ka ELL volikogus,

OTSUSTATI:

2.1 Esitada ELL 2005. aasta tegevuskava eelnõu koos juhatuse poolsete

täiendusettepanekutega ELL volikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.

2.2 Teha ELL volikogule ettepanek moodustada redaktsioonikomisjon võimalike

paranduste/täpsustuste sisseviimiseks tegevuskava eelnõusse.

Päevakorrapunkt 3

Eelarveläbirääkimiste edasine käik 2005. aastal

Jüri Võigemast informeeris juhatuse liikmeid sellest, et regionaalminister saadab

ministeeriumidele kirja, milles palub informatsiooni, kas RES-is on uue koalitsioonilepingu

valguses oodata muutusi.

Võimalik, et järgmisel nädalal tuleb kokku kutsuda läbirääkimiste töörühmad.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Muud küsimused

4.1. Regioonide Komitee presidendi hr. Peter Straubi visiit Eestisse 04.-06. septembril 2005

Kuulati Kaimo Käärmanni informatsiooni Regioonide Komitee presidendi kavatsusest

külastada Eestit. Suuline kokkulepe visiidi toimumiseks on olemas, Regioonide Komitee

ootab meiepoolset kirjalikku kutset. Regionaalminister on oma nõusoleku kutsele alla

kirjutada andnud.

OTSUSTATI: Volitada Jaanus Tamkivi kutsele alla kirjutama.

4.2. Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu Riigikogu põhiseaduskomisjonis

02.05.2005.

Kuulati Peep Kirsima informatsiooni sellest, et 2. mail oodatakse Linnade Liidu esindajaid

Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungile selgitamaks oma seisukohti antud küsimuses.

Juhatus jäi senise seisukoha juurde, et kohaliku omavalitsuse tegevuse kontrollmehhanismid

(8 institutsiooni) tuleb vaadata üle terviklikult, võimalusi kaaludes ja võrreldes ning vastavalt

tulemustele neid mehhanisme täiustades ja muutes. Kontrollimehhanismi terviklikkus on

järelevalve, auditeerimise ja sisekontrolli koosmõju.

Linnade Liit on teinud ettepaneku moodustada Siseministeeriumi juurde asjatundjate

komisjon KOV kontrollimehhanismi kaasajastamise ettepanekute väljatöötamiseks.

OTSUSTATI: Jääda varemesitatud seisukohtade juurde.

4.3. ELL esindaja asendusliikme nimetamisest Euroopa Kohalike ja Regionaalsete

Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Poliitika Komiteesse

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni Tallinna linna ettepanekust kutsuda tagasi senine

asendusliige Maret Maripuu ja nimetada CEMRi asendusliikme kohale Kaupo Reede,

Tallinna Linnavolikogu aseesimees.

OTSUSTATI: Teha ELL volikogule ettepanek nimetada CEMRi Poliitika Komiteesse

asendusliikmeks Kaupo Reede.

4.4. Info: Norra ja EMP finantsmehhanismide vastastikuse mõistmise memorandumite

ratifitseerimise protsessi peatamine

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni Rahandusministeeriumist saabunud teatest Norra ja

EMP finantsmehhanismide vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise protsessi

peatamise kohta. Täpsemad selgitused annab ministeerium Norra/EMP teemalisel infotunnil

27. aprillil.

Norra ja Euroopa majanduspiirkonna toetuste kasutamine lükkub edasi.

Rahandusministeerium koos Välisministeeriumiga on peatanud Euroopa Majanduspiirkonna

ja Norra toetuste rakendamise ettevalmistused, kuna rahade kasutamise aluseks olevates

vastastikuse mõistmise memorandumites tuleb teha täiendavaid täpsustusi. Kuni

muudatusettepanekute kinnitamiseni on memorandumite ratifitseerimise seaduse eelnõu

menetlus peatatud.

Rahandusministeerium valmistab lähinädalatel ette uue Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna

(EMP) toetuste planeerimise korralduse ning peab läbirääkimisi toetuse andjate esindajatega.

Vajadusel valmistab ministeerium ette muudatusettepanekud rakendamise aluseks olevatesse

vastastikuse mõistmise memorandumitesse.

Eesti alustas käesoleva aasta jaanuaris Norra ja EMP toetuste planeerimist vastavalt

allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatule. Arutelude käigus

doonorriikidega selgus aga, et toetuse andjad eeldasid vahendite planeerimist Eestis oluliselt

erineval moel. Seetõttu ei saa jätkata tänaseks tehtud tööd Euroopa majanduspiirkonna ja

Norra toetuste planeerimisel.

Kohe, kui doonoritega on saadud kokkuleppele ühises nägemuses ja rahade kasutamises,

annab rahandusministeerium sellest teada kodulehekülje kaudu aadressil:

<http://www.fin.ee/?id=12021>

Eesti ja toetuste andjate riikide delegatsioonid allkirjastasid vastastikuse mõistmise

memorandumid 2003. aasta lõpus, mis loovad raamistiku toetuste rakendamisele.

Memorandumitega määratletakse muuhulgas osapoolte rollid ja vastutus, toetuste eesmärgid,

õiguslik raamistik, prioriteetsed valdkonnad, koordineerimis- ja juhtimispõhimõtted.

EMP kaudu on Eestile suunatavate vahendite maht rakendusperioodil 1. mai 2004 – 30. aprill

2009 ligikaudu 151 miljonit krooni. Norra toetab Eestit samal rakendusperioodil 339 miljoni

krooniga.

OTSUSTATI:

4.4.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

4.4.2 Taotleda Rahandusministeeriumilt, et protsessi uuesti käivitamisel kaasataks koheselt ka

Linnade Liidu esindaja.

4.5. Info Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses toimunud koosolekust

Kuulati Kaimo Käärmanni informatsiooni koosolekul arutatud temaatikast. Üheks kõneluste

teemaks oli lemmikloomade register. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus koos Tallinna

linnaga on välja töötanud lemmikloomade registri, mille saaks kasutusele võtta üleriigiliselt.

Täna puudub ühtne seisukoht, kes peaks olema üleriigilise registri vastutav töötleja, üheks

võimaluseks oleks Põllumajandusministeerium.

Teiseks teavitas Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus koosolekul osalenuid, et töö käib ka

ministeeriumide tarvis dokumendihaldussüsteemi väljatöötamisega, kuid selle väljatöötamise

juures on püütud arvestada ka KOV vajadusi ning aasta pärast, kui register tööle hakkab,

saaksid seda oma töös kasutada ka omavalitsused.

OTSUSTATI:

4.5.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

4.5.2 Toetada põhimõtet üleriigilise lemmikloomade registri väljatöötamiseks.

4.6. Info Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu Brüsseli esindaja ametikoha

täitmise korraldamisest

Jüri Võigemast informeeris juhatust et varasematest otsustest lähtudes on välja kuulutatud

konkurss kandidaadi leidmiseks. Otsustamise tähtaeg on 31.mai, millal ELL ja EMOLi

juhatus peaksid üheskoos kandidaadi osas seisukoha võtma.

OTSUSTATI:

4.6.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

4.6.2 Kutsuda järgmine korraline juhatuse koosolek kokku 10. mail ja erakorraline juhatuse

koosolek 31. mail.

4.7. ELL büroo Ahtri tänava hoone fassaadi remondist

Peep Kirsima jagas täiendavat informatsiooni eelmisel juhatuse koosolekul arutusel olnud

küsimusest, kas ja millisel kujul paigaldada Linnade Liidu logo uuendatud välisfassaadile.

Vahepeal on büroo palunud hinnapakkumisi erinevate teostuste osas. Olenevalt valikust – kas

logo ja kiri koos ja kas valgustatud reklaam või mitte, sõltub ka reklaami maksumus (hind

vahemikus 20 000.- 35 000.- krooni).

OTSUSTATI: Kasutada reklaamil nime Eesti Linnade Liit valgustatud tähtedena ja ilma

logota.

Jaanus Tamkivi

Koosoleku juhataja

Inga Köster

Protokollija