26.11.2020 - Regioonide Komitee SEDEC komisjoni koosolekult rahvusvahelisel naiste vastu suunatud vägivalla likvideerimise päeval

Rahvusvahelisel naiste vastu suunatud vägivalla likvideerimise päeval nõuavad kohalikud ja piirkondlikud juhid seadusandlikke meetmeid ja piisavaid ressursse naistevastase vägivalla ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks.

25. novembril on rahvusvaheline naiste vastu suunatud vägivalla kaotamise päev. Sel puhul kordas Euroopa Regioonide Komitee oma üleskutset võtta ELi tasandil vastu seadusandlikke meetmeid, mis ennetaksid ja aitaksid võidelda igasuguse naistevastase vägivalla vastu. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni andmebaasi andmetel oli 2020. aasta septembriks 48 riiki integreerinud naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise oma COVID-19 pandeemiale reageerimise kavadesse ning 121 riiki oli võtnud meetmeid, et tugevdada ülemaailmse kriisi ajal vägivalda üle elanud naistele suunatud teenuseid.


Eile, 25. novembril toimus Regioonide Komitee SEDEC komisjoni koosolek, mida avades ütles komisjoni esimees Anne Karjalainen (FI / PES )  liikmetele:  "Täna on rahvusvaheline naistevastase vägivalla likvideerimise päev. Naiste vastu suunatud vägivald on üks levinumaid, püsivamaid ja laastavamaid inimõiguste rikkumisi. Kutsun teid kõiki sellel väga erilisel päeval olema kohalike ja piirkondlike poliitikutena väga valvsad, pidades meeles, et naistevastasest vägivallast jäätakse karistamatuse, vaikuse, stigma ja häbi tõttu suures osas teatamata. Ainus tee edasi on rakendada naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla suhtes nulltolerantsi poliitikat."

Regioonide Komitees on ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia teemalise arvamuse raportöör Concha Andreu (ES / PES), kes SEDEC komisjoni koosolekul ütles: "Tänavune rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev on süngem kui varem, kuna oleme silmitsi raskemate soolise võrdõiguslikkuse eiramise juhtumitega - vägivallaga, mis tingitud COVID-19 eriolukorrast."

Alates COVID-19 kriisi puhkemisest on aruanded näidanud, et igasugune naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivald on intensiivistunud. Regioonide Komitee piirkondlik ja kohalik baromeeter 2020 (esitati 12. oktoobril) toob esile koduvägivalla juhtumite arvu tõusu eriolukorra ajal, ehkki kogu Euroopa Liitu hõlmavat andmekogumit pole veel saadaval. Anne Karjalainen: „25 aastat pärast Pekingi deklaratsiooni vastuvõtmist näeme naiste õigusi endiselt rikutavat kõikjal maailmas, sealhulgas ka  Euroopa Liidus. Euroopa Regioonide Komiteena mõistame hukka need naiste õiguste rikkumised ning teeme koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, et tagada naiste õiguste kaitse ja tugevdamine kõikjal ELis." Iga kolmas naine ja tütarlaps kogeb elu jooksul füüsilist või seksuaalset vägivalda, iga päev tapetakse pereliikme poolt 137 naist, üks kümnest Euroopa Liidu naisest on kogenud küberkiusamist 15. eluaastast alates ja 71% kõigist inimkaubanduse ohvritest kogu maailmas on naised ja tüdrukud.

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis