27.02.2004 Paide

28.08.19

27. veebruar 2004 toimus Paides Linnade Liidu üldkoosolek (Linnade Päev). Siit lehelt leiad kõik olulised dokumendid seoses üldkoosolekuga.

Paide Kultuurikeskus, 27.02.2004

Päevakord

1. Linnade Päeva rakendamine
Jaanus Tamkivi – juhatuse esimees, Kuressaare linnapea

2. 2003. aasta tegevuse aruanne ja 2004. aasta tegevussuunad
Jaanus Tamkivi – juhatuse esimees, Kuressaare linnapea

3. 2003. aasta eelarve täitmine ja 2004. aasta eelarve maht
Jaak Aab – büroo direktor

4. 2003. aasta revisjoni tulemused
Tiit Beeren – revisjonikomisjoni esimees, Maardu linnasekretär

5. Küsimused, repliigid, sõnavõtud

6. Otsuste vastuvõtmine
2003. aasta tegevus, eelarve, revisjon
2004. aasta tegevussuunad, eelarve maht

7. Põhikirja muudatuste arutelu ja põhikirja vastuvõtmine
Toomas Sepp – põhikirjakomisjoni liige, Tallinna linnasekretär

8. Linnade Liidu välissuhetest
Toivo Riimaa – büroo asedirektor välissuhete alal
Tõnis Kõiv – ELL esindaja Euroopa Liidu Regioonide Komitees (CoR), Paide linnapea
Andrus Ansip – ELL esindaja Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressis (CLRAE), Tartu linnapea
Mihkel Juhkami – ELL esindaja Kesk- ja Ida-Euroopa Kohalike Omavalitsuste Võrgustikus (LOGON), Rakvere Linnavolikogu esimees

9. Euroopa Liidu roll kohaliku omavalitsuse arengus
Rein Lang – Riigikogu liige, Euroopa asjade komisjoni esimees

10. Tarkvara legaalsus tagab omavalitsusele unerahu
Kaido Uduste – vandeadvokaat, Businees Software Alliance'i juriidiline nõustaja
Anneli Heinsoo – Business Software Alliance Eesti Komitee juhatuse liige, GT Tarkvara tegevjuht

11. Riigi maapoliitikast ja maa munitsipaliseerimisest
Villu Reiljan – keskkonnaminister

12. Vaba mikrofon

13. Linnade Päeva lõpetamine
 

Paide Kultuurikeskus, 27.02.2004

Ajakava

11:30-12:00 Esindajate registreerimine
12:00-12:30 Linnade Päeva rakendamine
Avamine, informatsioon, töökomisjonide moodustamine, tervitused, päevakorra ja reglemendi kinnitamine
12:30-13:00 2003. aasta tegevuse aruanne ja 2004. aasta tegevuskava,  2003. aasta eelarve täitmine ja 2004.aasta eelarve maht, 2003. aasta revisjoni tulemused
Jaanus Tamkivi – juhatuse esimees, Kuressaare linnapea
Jaak Aab – büroo direktor,
Tiit Beeren – revisjonikomisjoni esimees, Maardu linnasekretär
13:00-13:20 Küsimused, repliigid, sõnavõtud
13:20-13:30 Otsuste vastuvõtmine 2003. aasta tegevus, eelarve, revisjon 2004. aasta tegevuskava, eelarve maht
13:30-14:00 Põhikirja muudatuste arutelu ja põhikirja vastuvõtmine
Toomas Sepp, põhikirjakomisjoni liige, Tallinna linnasekretär
14:00-14:30 Vaheaeg
14:30-15:00 Linnade Liidu välissuhetest
Toivo Riimaa – büroo asedirektor välissuhete alal
Tõnis Kõiv – ELL esindaja Euroopa Liidu Regioonide Komitees (CoR), Paide linnapea
Andrus Ansip – ELL esindaja Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressis (CLRAE), Tartu linnapea
Mihkel Juhkami – ELL esindaja Kesk- ja Ida-Euroopa Kohalike Omavalitsuste Võrgustikus (LOGON), Rakvere Linnavolikogu esimees
15:00-15:40 Euroopa Liidu roll kohaliku omavalitsuse arengus
Rein Lang – Riigikogu liige, Euroopa asjade komisjoni esimees
15:40-16:00 Tarkvara legaalsus tagab omavalitsusele unerahu
Kaido Uduste – vandeadvokaat, Businees Software Alliance'i juriidiline nõustaja
Anneli Heinsoo – Business Software Alliance Eesti Komitee juhatuse liige, GT Tarkvara tegevjuht
16:00-16:40 Riigi maapoliitikast ja maa munitsipaliseerimisest
Villu Reiljan – keskkonnaminister
16:40-17:00 Vaba mikrofon
17:00 Linnade Päeva lõpetamine, lõuna

ELL liikmete esindajate üldkoosoleku – Linnade Päev – protokoll

27. veebruar 2004, Paides

Algus kell 12.00, lõpp kell 17.05

Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi Protokollija: Inga Köster

Liikmete esindajate, nende asendajate ja külaliste registreerimisleht lisatud protokollile

Koosoleku juhataja Jaanus Tamkivi tegi ettepaneku rakendada Linnade Päeva läbiviimiseks järgmised komisjonid:

Mandaatkomisjon koosseisus: Aavo Keerme (Jõhvi linnapea), Aivar Nigol (Otepää vallavanem) ja Viktor Svjatõšev (Jõgeva linnapea) Häältelugemiskomisjon koosseisus: Ants Pärna (Võhma linnapea), ELL büroo töötajad – Toivo Riimaa, Irja Alakivi, Peep Kirsima ja Ille Allsaar Redaktsioonikomisjon koosseisus: Mihkel Juhkami (Rakvere linnavolikogu esimees), Teet Kallasvee (Haapsalu linnapea), Tõnis Kõiv (Paide linnapea), Tarmo Tammiste (Narva linnapea) ja Toomas Sepp (Tallinna linnasekretär)

Koosoleku juhataja andis sõna tervituseks Paide linnapeale Tõnis Kõivule, Järva maavanema kohusetäitjale Tähve Miltile ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektorile Uno Silbergile.

Koosoleku juhataja esitas kinnitamiseks Linnade Päeva päevakorra. OTSUSTATI kinnitada järgmine PÄEVAKORD:

1. 2003. aasta tegevuse aruanne ja 2004. aasta tegevussuunad Jaanus Tamkivi – ELL juhatuse esimees, Kuressaare linnapea

2. 2003. aasta eelarve täitmine ja 2004. aasta eelarve maht Jaak Aab – ELL büroo direktor

3. 2003. aasta revisjoni tulemused

Tiit Beeren – revisjonikomisjoni esimees, Maardu linnasekretär

4. Põhikirja muudatuste arutelu ja põhikirja vastuvõtmine Toomas Sepp – põhikirjakomisjoni liige, Tallinna linnasekretär

5. Eesti Linnade Liidu välissuhetest

Toivo Riimaa – ELL büroo asedirektor välissuhete alal

Tõnis Kõiv – ELL esindaja Euroopa Liidu Regioonide Komitees (CoR), Paide linnapea Andrus Ansip – ELL esindaja Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressis (CLRAE), Tartu linnapea

Mihkel Juhkami – ELL esindaja Kesk- ja Ida-Euroopa Kohalike Omavalitsuste Võrgustikus (LOGON), Rakvere Linnavolikogu esimees

6. Euroopa Liidu roll kohaliku omavalitsuse arengus
Rein Lang – Riigikogu liige, Euroopa asjade komisjoni esimees

7. Tarkvara legaalsus tagab omavalitsusele unerahu
Anneli Heinsoo – Business Software Alliance Eesti Komitee juhatuse liige, GT Tarkvara tegevjuht

8. Riigi maapoliitikast ja maa munitsipaliseerimisest Villu Reiljan – keskkonnaminister

Koosoleku juhataja andis sõna mandaatkomisjoni esimehele Aavo Keermele, kes esitas Linnade Päevale kinnitamiseks esindajate volituste ja mandaatide väljaandmise kontrolli tulemused, mis fikseeriti mandaatkomisjoni koosoleku protokolliga kell 12.20 järgmiselt:

- Lähtudes Eesti Linnade Liidu põhikirjast on liikmete esindajaid 91.
- Volikogud on esitanud otsused 90 esindaja valimise kohta.
- Linnade Päevale on registreerunud 59 esindajat.
- Registreerunud esindajatele on välja antud 59 mandaati.
- Kõik mandaadi saanud 59 esindajat on hääleõiguslikud.

PÄEVAKORRAPUNKT 1

2003. aasta tegevuse aruanne ja 2004. aasta tegevussuunad. Jaanus Tamkivi – ELL juhatuse esimees, Kuressaare linnapea

Juhatus käib koos iga kuu teisel teisipäeval ning osavõtt sellest on viimasel ajal paranenud. Tõdeti, et juhatuse koosolekutel osalevad ka Linnade Liidu need liikmed, kes pole otseselt juhatuse liikmed. Juhatuse koosolekute päevakorras olevad teemad arutatakse ja vaieldakse läbi ühiselt ning otsused võetakse vastu konsensuse alusel. Kirjalikult Linnade Päevale välja jagatud 2003. aasta tegevuse aruandes on ka loetletud küsimused, millega juhatus on aasta jooksul tegelenud. Samuti leiab tegevuse aruandes kajastamist 2003. aasta 24. jaanuari Linnade Päeval püstitatud eesmärkide täitmine.

Tehti ettepanek esitada kirjalikud ettepanekud ELL 2004. aasta tegevussuundade kohta redaktsioonikomisjonile. Ettepanekuid ja märkusi ei laekunud.

Päevakorrapunkt 1 lõppedes andis mandaatkomisjoni esimees Aavo Keerme teada, et Linnade Päevale on registreerunud 63 esindajat.

PÄEVAKORRAPUNKT 2

2003. aasta eelarve täitmine ja 2004. aasta eelarve maht. Jaak Aab – ELL büroo direktor

Lisaks Linnade Päeval osalejatele kätte jagatud materjalidele tegi ELL büroo direktor ülevaate ELL eelarvest.

PÄEVAKORRAPUNKT 3

2003. aasta revisjoni tulemused.

Revisjonikomisjoni esimees Tiit Beeren tutvustas revisjonikomisjoni kontrollakti.

Päevakorrapunkti 3 lõppedes palus koosoleku juhataja saalist lahkuda redaktsioonikomisjonil, et läbi vaadata Linnade Päevale esitatud ELL 2004. a tegevussuunad ning andis sõna vanematekogu peavanemale Sulev Mäeltsemehele, kes tegi ülevaate ELL Vanematekogu 2003. aasta tegevusest. 2003. aastal detsembris muudeti statuuti ja ELL Vanematekogu tegutseb edasi Eesti Omavalitsusliitude Vanematekoguna.

Koosoleku juhataja Jaanus Tamkivi tegi ettepaneku vaadata läbi ELL juhatuse poolt Linnade Päevale esitatud OTSUSTE projektid, mille alusel võeti vastu järgmised otsused:

OTSUSTATI (poolt 58, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, ei hääletanud 5): Kinnitada Eesti Linnade Liidu 2003. aasta tegevusaruanne.

OTSUSTATI (poolt 58, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, ei hääletanud 5):

1. Kinnitada Eesti Linnade Liidu 2003. aasta eelarve täitmine.

2. Kinnitada Eesti Linnade Liidu 2004. aasta eelarve tulud summas 5 756 203 krooni, kulud summas 5 606 608 krooni ja eelarveaasta lõpu jääk summas 149 595 krooni. Eelarveaasta jooksul Eesti Linnade Liidule laekuvad täiendavad sihteraldised ja muud tulud liita eelarve kinnitatud tuludele ja kulutada vastavalt sihtotstarbele või juhatuse otsusele.

OTSUSTATI (poolt 58 vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, ei hääletanud 5): Kinnitada Eesti Linnade Liidu 2003. aasta revisjoni kontrollakt.

Redaktsioonikomisjoni nimel esines sõnavõtuga Teet Kallasvee, kes tutvustas redaktsioonikomisjoni poolt redigeeritud 2004. aasta tegevussuundade varianti. Toimus arutelu, mille käigus saalist lisati ettepanekuid sõnastuse täpsustamiseks. 2004. aasta tegevussuundadesse viidi parandused sisse.

OTSUSTATI (poolt 60, vastu 1, erapooletuid ei olnud, ei hääletanud 2): Kiita heaks Eesti Linnade Liidu 2004. aasta tegevussuunad.

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Põhikirja muudatuste arutelu ja põhikirja vastuvõtmine

Kuulati põhikirjakomisjoni liikme Toomas Sepa ettekannet uue põhikirja väljatöötamisel tehtud tööst ja selgitusi põhikirja viidavate muudatuste vajadusest ja alustest.

Toomas Sepp vastas küsimustele.

OTSUSTATI (poolt 61, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, ei hääletanud 2) Kinnitada Eesti Linnade Liidu uus põhikiri (lisatud).

Tulenevalt uue põhikirja vastuvõtmisest pani koosoleku juhataja Jaanus Tamkivi hääletusele põhikirja rakendusotsuse:

OTSUSTATI (poolt 61, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, ei hääletanud 2):

1. Teha liidu liikmetele ettepanek nimetada oma esindajad ja nende asendajad liidu üldkoosolekule (Linnade Päevale) ning esindajad ja nende asendajad liidu volikogusse kahe kuu jooksul liidu põhikirjas kehtestatud arvule vastavalt.

2. Teha Tallinna linnale ettepanek nimetada vastavalt liidu põhikirjale üks juhatuse liige.

3. Liidu liikmete esindajate ja nende asendajate nimetamise otsused ning Tallinna linna poolt juhatuse liikme nimetamise otsus edastada liidu büroole hiljemalt 1. maiks 2004.

4. Liidu juhatusel kutsuda liidu volikogu kokku 2004. aasta mais.

5. Liidu juhatus ja revisjonikomisjon täidavad oma funktsioone kuni juhatuse ja revisjonikomisjoni uue koosseisu valimistulemuste kinnitamiseni liidu volikogu poolt.


PÄEVAKORRAPUNKT 5

Eesti Linnade Liidu välissuhetest

Sõnavõtuga Linnade Liidu välissuhetest ja välissuhtlemise arengusuundadest, mida tugevasti mõjutab Eesti astumine Euroopa Liitu, esines Toivo Riimaa.

ELL esindaja Euroopa Liidu Regioonide Komitees, Paide linnapea Tõnis Kõiv tutvustas Regioonide komitee ülesandeid, struktuuri ja tööd istungitel ning komisjonides.

ELL esindaja Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressis, Tartu linnapea Andrus Ansip tutvustas saadud kogemusi osalemisel Euroopa Nõukogu juures tegutsevas Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi töös.

ELL esindaja Kesk- ja Ida-Euroopa Kohalike Omavalitsuste Võrgustikus (LOGON), Rakvere Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami tutvustas oma kogemusi võrgustiku töös osalemisel.

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Euroopa Liidu roll kohaliku omavalitsuse arengus

Linnade Päevale külalisena kutsutud Riigikogu liige, Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang tutvustas tööd Euroopa Parlamendis ja Regioonide Komitees ning nende rolli Euroopa Liidu otsustusprotsessides.
 

PÄEVAKORRAPUNKT 7

Tarkvara legaalsus tagab omavalitsusele unerahu

Business Software Alliance Eesti Komitee juhatuse liige, GT Tarkvara tegevjuht Anneli Heinsoo tutvustas organisatsiooni Business Software Alliance (BSA), mis võitleb tarkvaratatootjate huvide kaitsmise eest. Esineja tegi omavalitsustele ettepaneku võtta kontakti BSA Eestiga, et abistada neid tarkvara auditi läbiviimisel, mille tulemusel kaardistatakse asutuses kasutatav infotehnoloogia hetkeseis ning vastavus litsentsidega ja antakse soovitusi tagamaks legaalse tarkvara kasutamist.

PÄEVAKORRAPUNKT 8

Riigi maapoliitikast ja maa munitsipaliseerimisest

Külalisena esines sõnavõtuga ning vastas küsimustele keskkonnaminister Villu Reiljan.

Jaanus Tamkivi

Eesti Linnade Liidu esindajate üldkoosoleku juhataja

 

Inga Köster

Eesti Linnade Liidu esindajate üldkoosoleku protokollija

 

2003. aasta tegevusaruanne

2004. aasta tegevussuunad

ELL põhikiri

Põhikirja seletuskiri

Otsus 1

Otsus 2

Otsus 3

Otsus 4

Otsus 5