Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll 27.03.2018

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste rahanduse ja maksunduse töörühma protokoll

 

Tallinn                                                                                                                        27.03.2018 nr 2                                                                                                       
algus 11:00
lõpp  12:45

Koosoleku juhataja: Sulev Liivik

 

Osavõtjad:

Valitsuskomisjon: Sulev Liivik, Andrus Jõgi, Lemmi Oro  – Rahandusministeerium.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad: Jüri Võigemast, Külli Lust – Eesti Linnade Liit; Ivar Tedrema – Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Kutsutud: Mart Uusjärv, Kaie Küngas, Olivia Taluste, Mari Kalma – Rahandusministeerium; Enel Pungas – Siseministeerium, Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tiit Saat, Toomas Sepp – Tallinna linnavalitsus; Karin Kask – Tallinna Perekonnaseisuamet,

 

Päevakord:

1. KOV täpsusega elukoha aadresside kustutamine rahvastikuregistrist

2. Läbirääkimiste vaheprotokoll

 

Päevakorrapunkt nr 1

Alates 2019. a algusest muutuvad KOVi (sh linnaosa ja asustusüksus) täpsusega aadressiväljad rahvastikuregistris tühjaks. Muudatus puudutab ainult omaniku algatusel väljaregistreeritud isikuid (nn üüripinnalt lahkunud isikud). Tühjaks läheb pea 40 000 KOV täpsusega aadressi, sh 15 000 välisriigi kodaniku oma (tõenäoliselt Eestis enam ei ela). Muudatus on vajalik REGREL-i pärast ja rahvastikuregistri korrastamiseks. KOV täpsusega aadressi kustutamisel ärakaovad hüved (nt Tallinna tasuta ühistransport) panevad isikut määratlema uut elukoha aadressi. Eestist lahkunud isikud ei reageeri sellele ja elukoht jääb tühjaks.

KOV täpsusega aadresside kustutamine mõjutab KOVide tulubaasi. Kui elukoha aadress on tühi, ei saa enam tulumaksu see KOV, kus isik oli kirjas KOVi täpsusega. Tühja elukoha aadressiga isikute tulumaks jaotatakse KOVide vahel proportsionaalse jaotuse alusel. Praeguse seisuga tähendab muudatus Tallinnale tulumaksu kaotust maksimaalselt 1,9 mln. Tartu linn kaotab tulumaksu ja tasandusfondi kokku maksimaalselt 1,2 mln. Valga linna tulumaks ja tasandusfond väheneb maksimaalselt ca 400 tuh.

Siseministeerium saadab asjaomastele KOVidele nende soovil nimekirja isikutest, kes on registris KOV täpsusega. Siseministeerium saadab kõikidele inimestele, kes kuuluvad omanike poolt välja registreeritute hulka, 2018. aasta maikuus ja sügisel meili, kus juhitakse tähelepanu vajadusele registris elukoht korda teha.

Omavalitsusliitude esindajad soovisid näha inimestele saadetava kirja kavandit, et sõnum saaks võimalikult arusaadavalt kirja.

Otsustati, et Siseministeerium saadab kirja kavandi Rahandusministeeriumile, kes omakorda edastab selle omavalitsusliidu büroodele. Eesti Linnade Liidu büroo koondab kokku märkused ja ettepanekud ning esitab need nädala jooksul kirja saamisest Rahandusministeeriumile ja Siseministeeriumile.

Omavalitsusliitude esindajad tõstatasid valimiste korraldamise olukorras, kus elukohad muutuvad tühjaks. Kui isiku elukoht on rahvastikuregistris tühi, siis valimiste päeval saab ta end linnaosa täpsusega ajutiselt arvele võtta. See tähendab, et isik peab minema  linnaosa valitsusse ja sealt uuesti valimisjaoskonda. Kaks korda lühikese aja jooksul selline isikute jooksutamine ei ole kindlasti mõistlik.

Otsustati, et Siseministeerium algatab rahvastikuregistri seaduse muudatuse, et Riigikogu valimistel osalemiseks antud ajutine rahvastikuregistri elukoha aadress kehtib kuni Europarlamendi valimisteni.

Omavalitsusliidud tõstatasid teema, et nad ei jõua tegeleda ca 39 000 inimese elukoha rahvastikuregistrisse kandmisega 2018. a lõpuni jäänud lühikese aja jooksul ning tulumaksu ja tasandusfondi vähenemine 2019. a algusest on reaalne stsenaarium.

Siseministeerium selgitas, et aktiivne teavitustöö peaks nö ripakile jäävate isikute arvu muutma võimalikult väikseks. Igasugune rahvastikuregistri korrastamine on väga oluline ja vajalik ka KOVide endi jaoks. Isikute arvu muutumise jälgimiseks on võimalik teha rahvastikuregistri väljavõtteid.

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et tasandusfondi vähenemist on võimalik ajatada pikema perioodi peale nt 3–4 a. Selleks saab nt tasandusfondi vähenemise aastast piiri 2% arvestuslikest kuludest, nt vähendada ajutiselt 1% peale. Tulumaksu laekumise vähenemist ei ole võimalik ajatada pikema perioodi peale.

Otsustati, et Siseministeerium teeb 1. juuni seisuga päringu tühjaks mineva aadressiga KOV täpsusega isikute arvu kohta. Sellele on võimalik lisada maksuameti andmed. Omavalitsusliit kujundab hiljemalt juunikuu andmete pealt seisukoha, kas on vajalik taotleda 01.01.2019. a tähtaja pikendamist.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Rahandusministeeriumi esindajad informeerisid, et riigihalduse minister esitas RES-i protsessis taotlused suurendada KOVide tulubaasi, teehoiu toetust ning näha ette vahendid looduskaitsealadest tingitud maamaksu laekumise vähenemise kompen-seerimiseks. Valitsus arutab RES-i 12–13. aprill ja eeldatavasti kiidab valitsus RES-i heaks 19. aprillil.

Läbirääkimiste üldkogu jaoks pannakse kokku vaheprotokolli kavand. Pärast valitsuskabineti arutelusid ja kevadprognoosi avalikustamist korrigeeritakse numbreid. Vaheprotokoll kirjutatakse alla töökorras.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Liivik                                     
Protokollija