27/06/07

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub kolmapäeval 27. juunil 2007 algusega kell 10.00 Tallinnas, Narva mnt 11 D (7 korruse saal).

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Tallinn, 27.06.2007

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.00

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest

Osalesid: Urmas Kruuse (Tartu Linnavalitsus), Kersti Sarapuu (Paide Linnavalitsus), Ain

Kiviorg (Sillamäe Linnavalitsus), Ingrid Danilov (Haapsalu Linnavalitsus), Urve Tiidus

(Kuressaare Linnavalitsus), Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Viktor Svjatõ¨ev (Jõgeva

Linnavalitsus).

Kutsutud: Toomas Sepp (Tallinna Linnakantselei), Allar Aron (Kunda Linnavalitsus)

Jüri Võigemast, Irja Alakivi, Tiit Kirss, Ille Allsaar, Toivo Riimaa, Orm Valtson, Peep

Kirsima, Aigi Sander ja Inga Köster ELL büroost

Tallinna Linnavalitsus esitas kirjalikult kolm ettepanekut päevakorra täiendamiseks (kiri

lisatud).

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. ELL 2006. aasta majandusaasta aruande esitamine volikogule ja revisjonikomisjoni

kontrollakti läbivaatamine. Jüri Võigemast, Aigi Sander, revisjonikomisjoni esimees Allar

Aron

2. Informatsioon üldharidussüsteemi rahastamismudeli edasiarenduste ja investeeringute

jaotuse küsimustes. Ille Allsaar

3. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja valitsuskomisjoni 2008. aasta eelarveläbirääkimiste

seisust. Jüri Võigemast

4. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ettepanek ressursimaksu küsimuses.Tiit Kirss

5. Euroopa haridusvaldkonna tööandjate ettepanekust. Ille Allsaar

6. Esindaja kandidaadi esitamise ettepanekust ülemaailmsesse omavalitsusorganisatsiooni

UCLG (United Cities and Local Governments/Ühinenud linnad ja kohalikud omavalitsused)

maailmanõukogu (World Council) koosseisu. Toivo Riimaa

7. Kandidaatide esitamise ettepanek Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste

Nõukogu (CEMR) poliitilise komitee koosseisu. Toivo Riimaa

8. Töögrupi moodustamine alkoholipiirangute ühtlustamise võimaluste ja kasiinode leviku

piiramise abinõude väljatöötamiseks omavalitsustes. Taavi Aas

9. Linnade Liidu liikmemaksu põhimõtete ümbervaatamise töögrupi kokkukutsumine

(tulenevalt Linnade Liidu 23.jaanuari 2007 juhatuse otsusest). Taavi Aas

10. Ülevaade ELL osalemisest õigusloome protsessis (2007.-l kooskõlastamist ja

mittekooskõlastamist leidnud eelnõud, ELL büroo ettepanekute arvestamine/mittearvestamine

seadusandja poolt). Linnade Liidu poolt tehtud ettepanekud seadusemuudatuste algatamisteks.

Taavi Aas

Päevakorrapunkt 1

ELL 2006. aasta majandusaasta aruande esitamine volikogule ja revisjonikomisjoni

kontrollakti läbivaatamine

Kuulati Jüri Võigemasti ülevaadet ELL 2006. a majandusaasta aruande osas (lisatud). ELL

majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt kehtivatele nõuetele ja aruande materjalide

täiskomplektist on hetkel veel puudu audiitori järeldusotsus raamatupidamise aastaaruande

osas. ELL büroole on teatatud, et audiitori arvamus on koostamisel, ning loodame selle saada

volikogu koosoleku ajaks.

Tulenevalt seadustest ja ELL põhikirjast, ei ole audiitorkontroll liidule seni kohustuslik

kontrollivorm vaid vabatahtlik ja majandusaasta aruandesse ei pea ilmtingimata olema lisatud

audiitori järeldusotsust. Vastavalt põhikirjale esitab juhatus majandusaasta aruande volikogule

ja volikogu otsustab majandusaasta aruande ja revisjoni kontrollakti kinnitamise.

Juhatus asus seisukohale esitada ELL 2006.a majandusaasta aruanne volikogule.

ELL revisjonikomisjoni esimees Allar Aron informeeris juhatust 25. juunil läbi viidud

revisjonist ja tutvustas revisjonikomisjoni poolt esitatud kontrollakti.

OTSUSTATI:

Esitada ELL 2006. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni kontrollakt volikogule.

Päevakorrapunkt 2

Informatsioon üldharidussüsteemi rahastamismudeli edasiarenduste ja investeeringute jaotuse

küsimustes

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni hariduse töörühmas arutusel olnud üldhariduse

rahastamismudelist (materjalid lisatud).

OTSUSTATI:

Teha volikogule ettepanek:

1) nõustuda üldharidussüsteemi rahastamismudeli edasiarendustega;

2) jätkata läbirääkimisi investeeringute jaotuse põhimõtete osas ja täpsustada eriolukorras

olevate koolide täiendavaid finantseerimise tingimusi.

Päevakorrapunkt 3

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja valitsuskomisjoni 2008. aasta eelarveläbirääkimiste

seisust

Kuulati Jüri Võigemasti ja Tiit Kirsi informatsiooni 2008. a eelarveläbirääkimistest. II

vaheprotokoll on kavas alla kirjutada 3. juulil.

OTSUSTATI:

3.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

3.2 Teha volikogule ettepanek volitada ELL esimeest alla kirjutama läbirääkimiste II

vaheprotokollile.

Päevakorrapunkt 4

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ettepanek ressursimaksu küsimuses

Tiit Kirss informeeris juhatuse liikmeid Lääne-Viru Omavalitsusliidust saabunud kirjast

(lisatud), milles tehakse ettepanek luua omavalitsustele seadusega võimalus loobuda

ressursimaksu laekumisest kohalikku eelarvesse ning olla arvatud tasandusfondist eraldisi

saavate omavalitsuste hulka.

Juhatus tegi ettepaneku koostöös EMOLiga selgitada probleemi tagamaid ning kujundada

seisukoht vastavalt arutelu tulemustele.

OTSUSTATI:

Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5

Euroopa haridusvaldkonna tööandjate ettepanekust

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni Brüsselis toimunud konverentsist ning seal osalenud

Euroopa haridusvaldkonna tööandjate ettepanekust. Osalenud riigid otsustasid, et

konsulteerivad oma riikides tööandjate esindajatega ning otsustavad kas nad soovivad olla

partnerid euroopa tasandil peetavas haridussektori sotsiaaldialoogis ja millistel tingimustel.

Osalejatele on saadetud osalenud riikide tööandjate esindajate nimekiri koos

kontaktandmetega ning sotsiaaldialoogis osalemise tingimusi tutvustav dokument.

Peame teatama selle aasta septembri lõpuks kas meie organisatsioon soovib osaleda

tööandjate esindajana euroopa tööandjate esinduses, et pidada euroopa tasandil

sotsiaaldialoogi ETUCE ga ettevalmistavaid kõnelusi. See ei ole veel lõpliku otsustamise

koht, et kas olla täieõiguslik tööandjate esindaja. Nende ettevalmistavate kõneluste eesmärk

on kavandada tööandjate esinduse põhikiri, sotsiaaldialoogi komitee põhikiri ja võimalik

tööprogramm. Need väljatöötatavad dokumendid saavad olema baasiks, mille najal

liikmesriigid otsustavad kas nad soovivad osaleda selles protsessis või mitte.

OTSUSTATI:

Omavalitsusliitude Brüsseli esindaja osaleb vaatlejana ettevalmistusprotsessis.

Päevakorrapunkt 6

Esindaja kandidaadi esitamise ettepanekust ülemaailmse omavalitsusorganisatsiooni UCLG

(United Cities and Local Governments/Ühinenud linnad ja kohalikud omavalitsused)

maailmanõukogu (World Council) koosseisu.

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni organisatsiooni ajaloost ja tegevusest. Organisatsiooni

nimetus on küll vahepeal muutunud kuid Linnade Liit on selle liige alates aastast 1925.

Ametlikult taastati liikmelisus aastal 2004.

Täna on meil võimalik nimetada oma esindaja UCLG maailmanõukogu koosseisu.

OTSUSTATI:

Teha volikogule ettepanek esitada ülemaailmse omavalitsusorganisatsiooni UCLG (United

Cities and Local Governments/Ühinenud linnad ja kohalikud omavalitsused)

maailmanõukogu (World Council) koosseisu ELL juhatuse liige Urve Tiidus, Kuressaare

linnapea.

Päevakorrapunkt 7

Kandidaatide esitamise ettepanek Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste

Nõukogu (CEMR) poliitilise komitee koosseisu.

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni sellest, et seni oli meil CEMRi poliitilises komitees

olnud üks esindajakoht ja esindajaks on olnud juhatuse esimees. Nüüd on meile eraldatud

kaks kohta.

OTSUSTATI:

Teha volikogule ettepanek esitada Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste

Nõukogu (CEMR) poliitilise komitee koosseisu ELL juhatuse esimees Urmas Kruuse, Tartu

linnapea ja ELL juhatuse aseesimees Ingrid Danilov, Haapsalu linnapea.

Päevakorrapunkt 8

Töögrupi moodustamine alkoholipiirangute ühtlustamise võimaluste ja kasiinode leviku

piiramise abinõude väljatöötamiseks omavalitsustes.

Tallinn on teinud ettepaneku töörühma moodustamiseks. Juhatus pidas otstarbekaks mitte

küsimust volikogu koosolekul arutada vaid volitada bürood paluma liidu liikmete arvamusi

võimalike töörühma liikmete osas.

OTSUSTATI:

Arutada küsimust järgmisel ELL juhatuse koosolekul.

Päevakorrapunkt 9

Linnade Liidu liikmemaksu põhimõtete ümbervaatamise töögrupi kokkukutsumine (tulenevalt

Linnade Liidu 23.jaanuari 2007 juhatuse otsusest)

Tallinn on teinud ettepaneku võtta volikogu päevakorda Linnade Liidu liikmemaksu

põhimõtete ümbervaatamise töögrupi kokkukutsumine.

Tiit Kirss informeeris juhatuse liikmeid, et materjalid on saadetud läbirääkimiste rahanduse

töörühmale, kellele juhatus on teinud ülesandeks antud küsimusega tegeleda. Seoses

vahepealse töörühma koosseisu muutumisega on mõistlik töörühm uuesti kokku kutsuda

augusti lõpus-septembri alguses.

OTSUSTATI:

Kutsuda töörühm kokku hiljemalt augustis 2007

Päevakorrapunkt 10

Ülevaade ELL osalemisest õigusloome protsessis (2007. a-l kooskõlastamist ja

mittekooskõlastamist leidnud eelnõud, ELL büroo ettepanekute arvestamine/mittearvestamine

seadusandja poolt). Linnade Liidu poolt tehtud ettepanekud seadusemuudatuste algatamisteks.

Tallinn on teinud ettepaneku võtta volikogu päevakorda ülevaate büroo tööst seaduseelnõude

kooskõlastamise osas.

Tutvuti Peep Kirsima koostatud kokkuvõttega (lisatud) kooskõlastamiseks esitatud eelnõudest

ja büroo täiendavatest pöördumistest nii 2007.a kui kahe eelneva aasta osas.

OTSUSTATI:

Esitada informatsioon volikogule teadmiseks.

 

Urmas Kruuse                                                          Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                       Protokollija

 

Protokolli lisad:

1. Registreerimisleht – 1 lehel

2. Koosoleku päevakorra ja otsuste projekt – 2 lehel

3. PKP 1 – ELL 2006.a majandusaasta aruanne – 33 lehel; revisjonikomisjoni otsus – 2 lehel

4. PKP 2 – Üldhariduse rahastamismudel 2008 – 14 lehel

5. PKP 4 – Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kiri Koostöökogule – 1 lehel; ressursimaksu

prognoos 2007 – 3 lehel; 2006.a loodusvarade kasutamisest laekunud tulud – 1 lehel

6. PKP 5 – Euroopa haridusvaldkonna tööandjate ettepanek – 1 lehel

7. PKP 7, 8, 9 – Tallinna Linnavalitsuse kiri – ettepanekud päevakorra täiendamiseks – 1

lehel; ELL büroo ülevaade eelnõude menetlemisest