27/06/07 (Tallinn)

EESTI LINNADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

27. juuni 2007 WTC Tallinna konverentsikeskus

Algus kell 11:15, lõpp kell 13:30

Koosoleku juhataja: Urmas Kruuse

Protokollija: Inga Köster

Osales 22 volikogu liiget või nende asendajat. Puudus 49 volikogu liiget või nende asendajat

(registreerimislehed lisatud).

Koosoleku juhataja esitas volikogule ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord. Päevakorra

eelnõule täiendusettepanekuid ei esitatud.

1. Seisukoha võtmine üldharidussüsteemi rahastamismudeli edasiarenduste ja investeeringute

jaotuse küsimustes.

2. Seisukoha võtmine valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2008. aasta

eelarveläbirääkimiste II vaheprotokolli eelnõu suhtes.

3. Esindaja kandidaadi esitamise ettepanekust ülemaailmse omavalitsusorganisatsiooni UCLG

(United Cities and Local Governments/Ühinenud linnad ja kohalikud omavalitsused)

maailmanõukogu (World Council) koosseisu.

4. Esindajate esitamine Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR)

poliitilise komitee koosseisu.

5. Seisukoha kujundamine Euroopa haridusvaldkonna tööandjate ettepaneku suhtes.

poolt tehtud ettepanekud seadusemuudatuste algatamisteks.

6. ELL 2006. aasta majandusaasta aruande ja revisjonkomisjoni kontrollakti kinnitamine.

7. Informatsioonid

Päevakorrapunkt 1

Seisukoha võtmine üldharidussüsteemi rahastamismudeli edasiarenduste ja investeeringute

jaotuse küsimustes

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni hariduse töörühmas arutusel olnud üldhariduse

rahastamismudelist (materjalid lisatud).

OTSUSTATI:

1.1. Nõustuda üldharidussüsteemi rahastamismudeli edasiarendustega.

1.2. Jätkata läbirääkimisi investeeringute jaotuse põhimõtete osas ja täpsustada eriolukorras

olevate koolide täiendavaid finantseerimise tingimusi.

.

Päevakorrapunkt 2

Seisukoha võtmine valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2008. aasta

eelarveläbirääkimiste II vaheprotokolli eelnõu suhtes

Kuulati Jüri Võigemasti ja Tiit Kirsi ülevaadet läbirääkimiste käigust ja koostöökogu

taotlustest.

OTSUSTATI:

Volitada ELL esimeest alla kirjutama valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu

2008. aasta eelarveläbirääkimiste II vaheprotokollile.

Päevakorrapunkt 3

Esindaja kandidaadi esitamise ettepanekust ülemaailmse omavalitsusorganisatsiooni UCLG

(United Cities and Local Governments/Ühinenud linnad ja kohalikud omavalitsused)

maailmanõukogu (World Council) koosseisu

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni organisatsiooni ajaloost ja tegevusest. Organisatsiooni

nimetus on küll vahepeal muutunud kuid Linnade Liit on selle liige alates aastast 1925.

Ametlikult taastati liikmelisus aastal 2004.

Täna on meil võimalik nimetada oma esindaja UCLG maailmanõukogu koosseisu.

Juhatuse ettepanek oli nimetada meie esindajaks Urve Tiidus.

OTSUSTATI:

Esitada ülemaailmse omavalitsusorganisatsiooni UCLG (United Cities and Local

Governments/Ühinenud linnad ja kohalikud omavalitsused) maailmanõukogu (World

Council) koosseisu ELL juhatuse liige Urve Tiidus, Kuressaare linnapea.

Päevakorrapunkt 4

Esindajate esitamine Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR)

poliitilise komitee koosseisu

Kuulati Toivo Riimaa informatsiooni sellest, et seni oli meil CEMRi poliitilises komitees

olnud üks esindajakoht ja esindajaks on olnud juhatuse esimees. Nüüd on meile eraldatud

kaks kohta. Juhatus tegi ettepaneku nimetada Urmas Kruuse ja Ingrid Danilov.

OTSUSTATI:

Esitada Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) poliitilise

komitee koosseisu ELL juhatuse esimees Urmas Kruuse, Tartu linnapea ja ELL juhatuse

aseesimees Ingrid Danilov, Haapsalu linnapea.

Päevakorrapunkt 5

Seisukoha kujundamine Euroopa haridusvaldkonna tööandjate ettepaneku suhtes

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni Brüsselis toimunud konverentsist ning seal osalenud

Euroopa haridusvaldkonna tööandjate ettepanekust.

Osalenud riigid otsustasid, et konsulteerivad oma riikides tööandjate esindajatega ning

otsustavad kas nad soovivad olla partnerid euroopa tasandil peetavas haridussektori

sotsiaaldialoogis ja millistel tingimustel. Osalejatele on saadetud osalenud riikide tööandjate

esindajate nimekiri koos kontaktandmetega ning sotsiaaldialoogis osalemise tingimusi

tutvustav dokument.

Peame teatama selle aasta septembri lõpuks kas meie organisatsioon soovib osaleda

tööandjate esindajana euroopa tööandjate esinduses, et pidada euroopa tasandil

sotsiaaldialoogi ETUCE-ga ettevalmistavaid kõnelusi. See ei ole veel lõpliku otsustamise

koht, et kas olla täieõiguslik tööandjate esindaja. Nende ettevalmistavate kõneluste eesmärk

on kavandada tööandjate esinduse põhikiri, sotsiaaldialoogi komitee põhikiri ja võimalik

tööprogramm. Need väljatöötatavad dokumendid saavad olema baasiks, mille najal

liikmesriigid otsustavad kas nad soovivad osaleda selles protsessis või mitte.

Juhatus arutas küsimust ja teeb volikogule ettepaneku, et ettevalmistusprotsessis osaleks

omavalitsusliitude Brüsseli esindaja.

OTSUSTATI:

Omavalitsusliitude Brüsseli esindaja osaleb vaatlejana ettevalmistusprotsessis.

Päevakorrapunkt 6

ELL 2006. aasta majandusaasta aruande ja revisjonkomisjoni kontrollakti kinnitamine

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni majandusaasta aruandest. Revisjonikomisjoni esimees

Allar Aron informeeris volikogu, et läbiviidud revisjoni käigus kontrolliti ELL 2006.a eelarve

täitmist ja andis ülevaate revisjonikomisjoni otsusest.

HLB Expertus Auditist saabus audiitori järeldusotsus (lisatakse majandusaasta aruandele),

milles oli märgitud, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt

ELL finantsseisundit seisuga 31.12.2006. Tähelepanu juhiti sellele, et aruandes kajastatud

maksude saldod ei ühti mitte täiel määral võrdlusandmetega.

OTSUSTATI:

6.1 Kinnitada ELL 2006. aasta majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega ja

revisjonikomisjoni kontrollaktiga.

Eesti Linnade Liidu 2006. aasta tegevusaruanne

6.2 ELL pearaamatupidajal selgitada välja põhjus, millest on tingitud aruandes ja

Maksuametis kajastuvate andmete erinevus.

Päevakorrapunkt 7

Informatsioonid

7.1 Urmas Kruuse informeeris volikogu Tallinna linna ettepanekust juhatusele, et võetaks

volikogu päevakorda järgmised küsimused:

1)Töögrupi moodustamine alkoholipiirangute ühtlustamise võimaluste ja kasiinode leviku

piiramise abinõude väljatöötamiseks omavalitsustes.

2) Linnade Liidu liikmemaksu põhimõtete ümbervaatamise töögrupi kokkukutsumine

(tulenevalt Linnade Liidu 23.jaanuari 2007 juhatuse otsusest).

3) Ülevaade ELL osalemisest õigusloome protsessis (2007.-l kooskõlastamist ja

mittekooskõlastamist leidnud eelnõud, ELL büroo ettepanekute arvestamine/mittearvestamine

seadusandja poolt). Linnade Liidu poolt tehtud ettepanekud seadusemuudatuste algatamisteks.

Küsimusi arutati juhatuse koosolekul ja otsustati, et esimest punkti arutatakse täiendavalt

järgmisel juhatuse koosolekul, teise punkti osas on liikmemaksu küsimus antud

ettevalmistamiseks rahanduskomisjonile, kes koguneb uuesti augusti lõpus.

Kolmandana toodud punkti osas, mis puudutab õigusloomes osalemist andis nii juhatusele kui

volikogule ülevaate aastate 2005-2007 lõikes Peep Kirsima (ülevaade lisatud).

Urmas Kruuse                   Inga Köster

Koosoleku juhataja         Protokollija

Protokolli lisad:

1.Registreerimisleht – 8

2. Päevakorra ja otsuste eelnõud – 2 lehel

3. PKP 1 – Üldhariduse rahastamismudel 2008 – 7 lehel; hariduse investeeringud – 5 lehel;

üldhariduse uur rahastamismudeli komponentide arvestamise üldtingimuste tabel – 2 lehel

4. PKP 6 – ELL 2006.a majandusaasta aruanne – 33 lehel; audiitori järeldusotsus – 1 lehel;

revisjonikomisjoni otsus – 2 lehel

5. PKP 7.1 – Memo õigusaktide eelnõude kooskõlastamisest aastatel 2005-2007 – 3 lehel